Vladimír Urbánek (Kurzy.cz)
Akcie ve světě  |  05.05.2017 08:44:30

Česká spořitelna v 1Q17 zvýšila č. zisk o 4,5% na 3,5 mld. Kč


Česká spořitelna vykázala k 31. březnu 2017 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 3,5 mld. . Čistý zisk za stejné období roku 2016 činil 3,4 mld. . V meziročním porovnání se zvýšil o 4,5 %. Stále pokračuje výrazný růst hrubých klientských úvěrů, za posledních 12 měsíců se jejich objem zvýšil o 8,0 %.


„Radost nám dělají především pokračující dobré obchodní výsledky. Díky trvajícímu zájmu o úvěry na bydlení jsme poskytli téměř 9 tisíc hypoték v celkovém objemu 17,5 mld. . V důsledku přetrvávajících nízkých úrokových sazeb jsou stále atraktivnější investice do alternativních investičních nástrojů. Objem aktiv v domácích a zahraničních podílových fondech vzrostl meziročně o 15,2 %, prostředky v penzijních fondech o 9,0 %,“ řekl Tomáš Salomon, předseda představenstva České spořitelny. „Díky nové službě Moje zdravé finance může již více než 320 tisíc klientů získat lepší přehled o svých financích, ušetřit zajímavé částky a navíc je dobře zhodnotit,“ uvedl Tomáš Salomon a doplnil, že do výsledků se v prvním čtvrtletí promítla také stále se zlepšující kvalita úvěrového portfolia.

Firemní klienti ocenili nový úvěr, tzv. Easy loan, díky kterému si na své podnikání půjčili téměř 1 mld. . Česká spořitelna také uzavřela garanční smlouvu s Evropskou investiční bankou, která pokryje 50 % úvěrových rizik u nových investičních smluv se středně velkými firmami do tří tisíc zaměstnanců. Banka tak může firmám poskytnout až 100 mil. eur. 

 

HLAVNÍ UKAZATELE

 

Pokračující trend růstu úvěrových obchodů v důsledku dobré finanční situace domácností a firem se projevil v meziročním nárůstu hrubého objemu úvěrů o 8,0 % na 603,9 mld. . V absolutním vyjádření to představuje nárůst o 44,5 mld. . Na tomto úspěchu se podílejí úvěry poskytované domácnostem, zejména hypoteční, a rovněž tak úvěry firmám a podnikatelům. Příznivý vliv na velikost čistého zisku má zároveň zlepšující se kvalita úvěrového portfolia, nárůst čistého zisku z obchodních operací a výnos z prodeje aktiv z portfolia realizovatelných finančních aktiv.

Provozní zisk se z důvodu poklesu čistých úrokových výnosů a nárůstu rezervy na příspěvek do Fondu pojištěných vkladů snížil oproti srovnatelnému období minulého roku o 6,7 % na 4,7 mld. . Ukazatel poměru provozních nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se tak zvýšil na 49,4 % ze 46,3 %.

 

Mimořádný nárůst úročených aktiv, zejména mezibankovních úvěrů (ovlivněn uložením velkého přílivu prostředků do ČR v souvislosti s devizovými intervencemi do ČNB) a přetrvávající tlak na úrokové marže se promítly do dalšího meziročního poklesu čisté úrokové marže vztažené k úročeným aktivům na 2,71 % z 3,19 % (bez vlivu mimořádného nárůstu 2

 

úročených aktiv zmíněných výše by čistá úroková marže dosáhla 3,0 %). Ani další růst objemu klientských úvěrů nepřevážil pokles příjmů z dluhopisů z důvodu snižování jejich výnosů. Z těchto důvodů čistý úrokový výnos dosáhl výše 6,2 mld. , což je v porovnání s 1. čtvrtletím roku 2016 o 3,3 % méně.

 

Čisté výnosy z poplatků a provizí se meziročně nezměnily a dosáhly 2,3 mld. . Vzrostly výnosy z transakcí s cennými papíry a za správu aktiv a příjmy z prodeje pojišťovacích produktů.

 

Čistý zisk z obchodních operací a aktiv oceňovaných reálnou hodnotou se v meziročním porovnání významně zvýšil o 25,1 % na 0,8 mld. . České spořitelně se podařilo navýšit zisk ze zajišťovacích derivátových operací, z cizoměnových operací i z obchodování s cennými papíry.

 

Celkové provozní náklady se v porovnání se stejným obdobím roku 2016 zvýšily o 5,6 % na 4,6 mld. . Největší vliv na růst nákladů mělo nerovnoměrné účtování očekávaného příspěvku do Fondu pojištění vkladů (v loňském roce byl tento příspěvek účtován i ve 2. čtvrtletí). Do nákladů se také promítly investice do digitálních služeb a plnění regulatorních požadavků. Zvýšené odpisy hmotného a nehmotného majetku souvisí s nárůstem softwaru v majetku.

 

Čistý zisk z finančních aktiv nevykázaných v reálné hodnotě zahrnuje zejména zisk z prodeje cenných papírů z portfolia realizovatelných finančních aktiv.

 

Čistá ztráta ze znehodnocení finančních aktiv nevykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty (tj. saldo tvorby opravných položek na rozvahová úvěrová rizika) dosáhla úrovně 0,2 mld. , což znamená výrazné zlepšení v porovnání se stejným obdobím loňského roku. Na tomto dobrém výsledku se podílí rostoucí kvalita úvěrového portfolia a výnosy z vymáhání pohledávek.

 

Na ostatní provozní výsledek má vliv řada faktorů, jako např. zisky a ztráty z přecenění a prodeje hmotného investičního majetku, tvorba a rozpuštění ostatních rezerv, povinný roční příspěvek do Rezolučního fondu (jednotný fond pro řešení bankovních krizí) apod.

 

Konsolidovaná bilanční suma dosáhla k 31. březnu 2017 výše 1 310,8 mld. . V porovnání s 1. čtvrtletím 2016 se zvýšila o 31,4 %, a to z důvodu přílivu prostředků od institucionálních investorů. V meziročním srovnání došlo ke změně struktury aktiv, zvýšil se objem poskytnutých úvěrů klientům a bankám, vklady uložené u České národní banky a objem finančních aktiv k obchodování. Na pasivní straně bilance se zvýšily klientské i mezibankovní vklady. Zvýšil se také objem finančních závazků k obchodování.

 

Vlastní kapitál náležející vlastníkům mateřské společnosti dosáhl úrovně 124,4 mld. , což značí mírný meziroční nárůst o 0,9 %. Celková kapitálová přiměřenost za skupinu České spořitelny dosáhla k 31. březnu 2017 úrovně 19,1 %.

 

Česká spořitelna dokázala v roce 2017 růst úvěrů ještě urychlit, a to v retailovém i korporátním segmentu. Hrubý objem portfolia klientských úvěrů se meziročně zvýšil o 8,0 % na 603,9 mld. . Z toho portfolio úvěrů domácnostem (pouze ČS) dosáhlo objemu 323,6 mld. , což představuje meziroční nárůst o 6,2 % (bez vlivu resegmentace ze 4. čtvrtletí 2016 o 9,2 %), především díky dvojcifernému růstu hypoték fyzickým osobám. Nárůst úvěrů největším korporátním klientům se projevil v celkovém navýšení objemu úvěrů podnikatelským subjektům (tzv. wholesale) o 12,5 %, bez vlivu resegmentace o 8,2 %.

 

Závazky ke klientům za skupinu dosáhly objemu 826,2 mld. a v porovnání se stejným obdobím loňského roku vzrostly o 13,7 %. Vklady domácností se zvýšily o rovných 10,0 % na 593,3 mld. . Rostou zejména vklady na 3 osobních účtech klientů. Vklady firemní klientely za skupinu se výrazně zvýšily o 21,5 % na 159,1 mld. , důvodem je ukládání jejich přebytečné likvidity u ČS. Vklady klientů veřejného sektoru vzrostly ještě výrazněji, a to o 30,9 % na úroveň 73,7 mld. .


Celkový počet klientů Finanční skupiny ČS k 31. březnu 2017 dosáhl 4,7 miliónu. Počet aktivních klientů přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 činil 1,77 miliónu, což značí meziroční nárůst o 5,6 %. Celkový počet vydaných aktivních platebních karet dosáhl výše 2,91 miliónu kusů, z toho kreditní karty představují 0,2 miliónu kusů. Objem transakcí uskutečněných u obchodníků kartami České spořitelny se za 1. čtvrtletí 2017 ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 zvýšil o 14,6 % na 34,7 mld. . Počet bankomatů a platbomatů České spořitelny se zvýšil o 45 na 1 642 kusů. FINANČNÍ DATA

Q1 2016

Q1 2017

Meziroční změna

Výkaz zisku a ztrát (mil. )

Čistý úrokový výnos

6 379

6 169

-3,3 %

Čistý výnos z poplatků a provizí

2 282

2 293

0,5 %

Čistý zisk z obchodních operací a aktiv oceňovaných reálnou hodnotou

633

792

25,1 %

Výnosy z pronájmu, dividendy a ostatní výnosy

134

77

-42,5 %

Provozní výnosy

9 428

9 331

-1,0 %

Provozní náklady

-4 369

-4 613

5,6 %

Provozní zisk

5 059

4 718

-6,7 %

Čistý zisk z finančních aktiv a závazků nevykázaných v reálné hodnotě proti účtům nákladů nebo výnosů

2

230

>100 %

Čistá ztráta ze znehodnocení finančních aktiv nevykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty

-460

-184

-60,0 %

Ostatní provozní výsledek

-395

-369

-6,6 %

Daň z příjmu

-831

-869

4,6 %

Zisk po zdanění z pokračujících činností

3 375

3 526

4,5 %

Čistý zisk náležející nekontrolním podílům

0

-2

-

Čistý zisk náležející vlastníkům mateřské společnosti

3 375

3 528

4,5 %

Rozvaha (mil. )

Úvěry a jiné pohledávky za klienty (brutto)

559 370

603 880

8,0 %

Vklady klientů

726 618

826 174

13,7 %

Vlastní kapitál náležející vlastníkům mateřské společnosti

123 322

124 378

0,9 %

Propočtové ukazatele

Návratnost kapitálu (tzv. ROE)

11,1 %

11,5 %

0,4 pb

Náklady / výnosy (tzv. Cost/income)

46,3 %

49,4 %

3,1 pb

Pohledávky za klienty / závazky ke klientům

74,8 %

71,4 %

-3,4 pb

Celkový kapitálový poměr

20,1 %

19,1 %

-1,0 pb

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Česká spořitelna v 1Q17 zvýšila č. zisk o 4,5% na 3,5 mld. Kč

Diskuze a názory uživatelů na téma: Česká spořitelna v 1Q17 zvýšila č. zisk o 4,5% na 3,5 mld. Kč

Na dané téma nejsou žádné názory.


Poslední zprávy z rubriky Akcie ve světě:

St 15:47  Dolar na houpačce Saxo Bank (Saxo Bank)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies