Ideální banka

ÚVODNÍ SLOVO

k soutěži pro studenty středních a vysokých škol - napište esej na téma „Ideální banka v 21. století“

Téma bankovních poplatků

     V České republice se už delší dobu diskutuje o úrovni bankovních služeb a především pak o výši bankovních poplatků. Nespokojenost klientů se zdá být velká a toto téma pravidelně plní prostor v tuzemských médiích. Jako reakci na tuto situaci vznikl na podzim 2005 specializovaný portál www.bankovnipoplatky.com , který se tématu bankovních poplatků a služeb věnuje. Web se na počátku soustředil pouze na petici proti poplatkové politice našich bank. V průběhu následujících měsíců se ale na základě velkého zájmu veřejnosti a médií rozšířil. Lidé si mezi sebou začali hromadně vyměňovat své bankovní zkušenosti a doporučení. Záměrem webu bylo upozornit na chování bank, již vlastněných zahraničním kapitálem, které v ČR zavádějí poplatky, jež v zemích, kde sídlí mateřské společnosti, buď vůbec neexistují, nebo jsou mnohem nižší. Stránky jsou tvořeny kultivovanou formou, mají informovat a vyvolat odbornou i laickou diskusi. Nejde o primitivní a destruktivní kritiku.

     Portál má tři základní cíle: zvýšit informovanost bankovních klientů, přispět ke kultivaci vztahu mezi bankou a klientem a samozřejmě vyvíjet tlak na banky, ale i na klienty, který by vedl ke snižování bankovních poplatků. Od svého vzniku se portál věnuje různým aktivitám, které přímo či nepřímo souvisejí s bankovními poplatky. Zřejmě nejznámější byly ankety o nejabsurdnější bankovní poplatek.V posledních dvou letech také na základě probíhající debaty pozorujeme změnu chování některých bank, které zlepšují podmínky pro klienty a přijímají filozofii férového přístupu ke svým klientům.

Mladí bankovní klienti

     Má-li se v oblasti našeho bankovnictví něco změnit, nemůže být ale aktivita postavena jen na kritice. A proto přicházíme s projektem, který aktivně zapojí do debaty studenty středních a vysokých škol, jejichž úkolem bude napsat krátkou esej na téma „Ideální banka v 21. století“. A proč právě projekt zaměřený na mladé lidi? Důvodů je hned několik. Předně se jasně ukazuje, že možný budoucí vývoj našeho bankovního sektoru z pohledu zlepšení kvality a zlevnění služeb pro klienty nebude nastartován přetahováním se o stávající bankovní klienty, ale oslovováním klientů nových, především pak mladých lidí. A nabídka bank je opravdu pestrá. Specializované účty pro studenty už dnes nabízejí téměř všechny banky. Postupně navíc odbourávají zbytečnou administrativu, například nutnost každoročního potvrzení o studiu. Samozřejmou součástí účtů jsou slevy, přístup přes internet či nabídky výhodných úvěrů. O založení účtu přitom může v ČR požádat nezletilá osoba, která předkládá originál rodného listu, spolu se zákonným zástupcem (většinou rodiče).

Pár slov o soutěži

Soutěž je určena pro studenty středních a vysokých škol a jejím cílem je na jedné straně zvýšit informovanost studentů o bankovním sektoru, bankovních službách a jednotlivých bankách, na straně druhé rozvíjet jejich písemný projev, schopnost vyhledávat a zpracovávat informace. Soutěž bude probíhat na počátku školního roku a bude trvat přibližně čtyři měsíce (mezi zářím a prosincem kalendářního roku). První ročník se uskuteční v roce 2007. Téma tohoto ročníku zní: "Ideální banka v 21. století". Soutěž se uskuteční pod hlavičkou internetového serveru www.bankovnipoplatky.com a Poštovní spořitelny, která je partnerem projektu.

     Odbornými partnery projekty jsou dvě vysoké školy (BIVŠ, VŠB-TU) a mediálními partnery server Kurzy a celorepublikové Deníky. Budou vyhlášeny dvě kategorie - nejlepší práce a nejlepší nápad. Kategorie nejlepší práce se bude hodnotit ve dvou kolech. V prvním kole vyberou zástupci serveru bankovnipoplatky.com, vysokých škol a Poštovní spořitelny 20 nejlepších prací. Ve druhém kole je poté bude hodnotit odborná 16-ti členná porota, složená ze zástupců odborného a mediálního partnera, organizátora a garanta projektu a představitelů institucí, které mají bankovní sektor ve své gesci. Autoři prací, kteří se umístí do pátého místa, získají účet u Poštovní spořitelny s odstupňovanou částkou a možnost vyzkoušet si v rámci stáže práci v bance. Pro šesté až dvacáté místo jsou připraveny věcné dary. V kategorii nejlepší nápad bude vyhlášen jen vítěz, který získá účet u Poštovní spořitelny s částkou 20.000 Kč. Seznam cen a další informace o soutěži je součástí přílohy, stejně jako základní pravidla a kritéria hodnocení.

     Věříme, že tímto projektem nejen, že zapojíme mladé lidi do debaty o úrovni bankovních služeb a budoucnosti tohoto odvětví, ale medializací a publicitou opět přispějeme ke zlepšení a zprůhledněné vztahu mezi klienty a bankami. V neposlední řadě mohou práce sloužit pro banky jako smysluplná zpětná vazba od současných nebo budoucích bankovních klientů nebo dokonce jako inspirace pro užitečné změny.

Ing. Patrik Nacher

provozovatel portálu www.bankovnipoplatky.com

PRAVIDLA

soutěže pro studenty středních a vysokých škol
esej na téma: "Ideální banka v 21. století"

  

Níže uvedená pravidla definují podmínky soutěže "Ideální banka v 21. století".

Podmínky účasti:

Soutěž je určena studentům středních a vysokých škol od 15 do 26 let z České republiky. Práci může zpracovat a do soutěže zaslat jednotlivec i skupina, jejíž členové jsou studenty střední nebo vysoké školy a jejich věk se pohybuje v rozmezí od 15 do 26 let. Přihláškou do soutěže je zaslání práce na zadané téma dle níže uvedené specifikace a uvedení kontaktních údajů.

Charakter a rozsah prací:

Práce zaslané do soutěže mají charakter písemné práce ve formě úvahy nebo eseje. Rozsah prací je stanoven na 3 až 10 stran (A4, Times New Roman, velikost písma 12 bodů). Počet znaků by se měl pohybovat přibližně mezi 6 000 – 30 000 včetně mezer, a to včetně případných příloh.

Vyhlášené kategorie:

Každá práce je automaticky zařazena do hodnocení v obou kategoriích:

·  nejlepší práce

·  nejlepší nápad

Výběr prací:

V rámci kategorie "nejlepší práce" bude hodnocení probíhat ve dvou kolech. V prvním kole vyberou zástupci serveru bankovnipoplatky.com, vysokých škol a Poštovní spořitelny dvacet nejlepších prací. Ve druhém kole bude vybrané práce hodnotit odborná 16-ti členná porota, složená ze zástupců odborného, generálního a mediálního partnera, organizátora a garanta projektu a představitelů institucí, které mají bankovní sektor ve své gesci. V rámci hodnocení každý porotce přidělí hodnocené práci 1 – 20 bodů, přičemž 20 bodů je přiděleno práci, která je dle názoru porotce nejlepší. Celkové pořadí bude určeno na základě součtu získaných bodů. V případě rovnosti bodů bude o pořadí rozhodovat to, která práce byla častěji hodnocena větším počtem bodů.

V rámci kategorie "nejlepší nápad" bude hodnocení probíhat jednokolově ze všech zaslaných prací.

Hodnotící kritéria:

Hodnocení v obou kategoriích je subjektivní. V kategorii "nejlepší nápad" se porota zaměří především na originálnost předloženého námětu bez ohledu na jeho ekonomickou životaschopnost. V kategorii "nejlepší práce" se porota zaměří na vyváženost tří základních aspektů prací – originálnosti, realizovatelnosti a celkového dojmu.

Přihlášení práce a časový harmonogram soutěže:

Práce je možno přihlašovat od 1. 9. 2007 do 31. 10. 2007, 24:00 středoevropského času. Za přihlášení práce se považuje její zaslání na emailovou adresu soutez@bankovnipoplatky.com s uvedením jména, adresy, jména studované školy, telefonního čísla a emailové adresy autora práce. V případě, že práci přihlašuje skupina, je součástí přihlášky uvedení jména, adresy, jména studované školy, telefonního čísla a emailové adresy vedoucího skupiny.

Vyhodnocení zaslaných prací proběhne mezi 1. 11. 2007 a 30. 11. 2007. Výsledky budou zveřejněny a ceny předány do 15. 12. 2007.

Ceny:

Vítěz v kategorii "nejlepší nápad" získává účet u Poštovní spořitelny s částkou 20 000 Kč a možnost zúčastnit se stáže v Poštovní spořitelně.

Pro kategorii "nejlepší práce" je určeno dvacet následujících cen:

1.                     účet u Poštovní spořitelny s částkou 20 000 Kč + stáž v bance

2.                     účet u Poštovní spořitelny s částkou 15 000 Kč + stáž v bance

3.                     účet u Poštovní spořitelny s částkou 10 000 Kč + stáž v bance

4.                     účet u Poštovní spořitelny s částkou 5 000 Kč + stáž v bance

5.                     účet u Poštovní spořitelny s částkou 3 000 Kč + stáž v bance

6.                    stan

7.                    spací pytel

8.                    batoh velký

9.                    batoh střední

10.                  batoh klasika

11.                  batoh Husky

12.                  karimatka

13.                   karimatka

14.                  karimatka

15.                  taška na dokumenty (kožená)

16.                   taška na dokumenty (kožená)

17.                   taška na dokumenty (kožená)

18.                   ledvinka Husky

19.                  ledvinka Husky

20.                  ledvinka Husky

Všichni ocenění dále získají CD některé z podporovaných hudebních skupin, které podporuje Poštovní spořitelna.

Ochrana autorských práv

Zasláním soutěžní práce její autor nebo skupina autorů udělují pořadatelům soutěže právo na její zveřejnění na stránkách www.bankovnipoplatky.com a na serverech Poštovní spořitelny, a to včetně jména, města bydliště a jména studované školy. V případě, že bude na serveru www.bankovnipoplatky.com nebo na serverech Poštovní spořitelny zveřejněna pouze část práce, musí být uvedeno, že jde pouze o výňatek.

Pořadatelé soutěže – server www.bankovnipoplatky.com a Poštovní spořitelna – mají právo zveřejnit jméno, město bydliště a jméno studované školy u autorů všech oceněných prací a právo zveřejnit fotografie či jiné audiovizuální záznamy pořízené při předávání cen autorům oceněných prací.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

o soutěži pro studenty středních a vysokých škol
esej na téma: "Ideální banka v 21. století"

 

I. Organizace:

Zajištění soutěže:       Bankovnipoplatky.com

Garant:                                   Poštovní spořitelna                           

Odborný partner:        BIVŠ, VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta, katedra financí

Generální partner:       HN / seznam

Mediální partner:         Aliaweb, Deníky, Aktuálně.cz

II. Složení poroty:

1. zástupce ČSOB                                                      Jan Lamser, člen představenstva

2.- 4. zástupce Poštovní spořitelny                            Tomáš Zrzavecký, ombudsman

                                                                                   Miroslav Seidl, ředitel obchodu a segmentů

                                                                                   Jiří Vik, ředitel distribuce

5. zástupce bankovnipoplatky.com                            Patrik Nacher, majitel

6. zástupce BIVŠ                                                       Karel Preuss, prorektor

7. zástupce VŠE                                                        Zbyněk Revenda, vedoucí katedry

8.- 9. zástupce VŠB                                                   Dana Forišková, pedagog

                                                                                  Dana Dluhošová,

10. zástupce Finančního arbitra                                 Otakar Schlossberger, Finanční arbitr

11. zástupce MF                                                        Milan Šimáček, náměstek MF

12. zástupce sdružení SOS                                        David Šmejkal, předseda

13. zástupce mediálního partnera Deníky                  Přemysl Souček, editor přílohy Moje peníze

14. zástupce mediálního partnera Aliaweb.cz                        Pavel Daniel, šéfredaktor Kurzy.cz

15. zástupce Stálé komise pro bankovnictví PS        Michal Doktor, předseda

16. nezávislý odborník                                                          Ivan Pilip, bývalý viceprezident EIB

 

III. Ceny:

1.         účet s částkou 20 000 Kč + stáž v bance

2.         účet s částkou 15 000 Kč + stáž v bance

3.         účet s částkou 10 000 Kč + stáž v bance

4.         účet s částkou 5 000 Kč + stáž v bance

5.         účet s částkou 3 000 Kč + stáž v bance

6.        stan

7.        spací pytel

8.        batoh velký

9.        batoh střední

10.      batoh klasika

11.      batoh Husky

12.      Karimatka

13.       Karimatka

14.      Karimatka

15.      taška na dokumenty (kožená)

16.       taška na dokumenty (kožená)

17.       taška na dokumenty (kožená)

18.       ledvinka Husky

19.      ledvinka Husky

20.      ledvinka Husky

Všichni ocenění dále získají CD některé z hudebních skupin, které podporuje Poštovní spořitelna. V případě zájmu je možné pro všechny, kteří zaslali svou práci, uspořádat seminář o fungování bank.

 

IV. Základní termíny:

do 6/2007                  přípravná fáze, vypracování projektu, jednání s partnery, porotci, smlouvy, schválení, distribuce informací a zadání

1.9.2007          zahájení soutěže, oficiální vyhlášení tématu (případně posunuto dle začátku VŠ semestru)

do 31.10.2007 čas na vypracování a odevzdání

11/2007          hodnocení odbornou porotou, zveřejnění prací

1/12/2007    slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen


Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.