Vlada.cz (Vláda)
Obchod a služby  |  19.11.2021 17:55:16

Pravidelné testování zaměstnanců a OSVČ - Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Podívejte se také:

Omezení v oblasti maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 22. listopadu
Výsledky mimořádného jednání vlády 19. listopadu 2021.


USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 19. listopadu 2021 č. 1036

k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se nařizuje povinnost testovat zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné

Vláda

vydává předchozí souhlas se záměrem Ministerstva zdravotnictví vydat mimořádné opatření, kterým se nařizuje povinnost testovat zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné, jehož návrh je uveden v příloze tohoto usnesení.

 

Příloha 

 usnesení vlády 

 ze dne 19. listopadu 2021 č.  

1036 

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona  č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,  ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních  při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje  postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2  písm. m) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění  covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření

I. 

1. Všem zaměstnavatelům na území České republiky se nařizuje zajistit pravidelné testování všech svých zaměstnanců, nestanoví-li bod 2 jinak, na stanovení přítomnosti antigenu viru  SARS-CoV-2, a to provedeného na pracovišti prostřednictvím rychlého antigenního testu  (RAT) určeného pro sebetestování (použití laickou osobou) nebo provedeného  prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) prováděného poskytovatelem  zdravotních služeb, a to s frekvencí jedenkrát za týden. 

2. Všem zaměstnancům se nařizuje na výzvu zaměstnavatele podstoupit rychlý antigenní test  na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 ve stanovené frekvenci, není-li v čl. IV stanoveno jinak nebo nejde-li o zaměstnance, který se vzhledem k povaze práce na svém pracovišti nesetkává se třetími osobami, s výjimkou osob žijících ve stejné domácnosti.  Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho  preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště.  

3. V případě, že zaměstnanec odmítne podstoupit test podle bodu 2, nařizuje se  zaměstnavateli tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ohlásit místně příslušnému orgánu  ochrany veřejného zdraví. Zaměstnanci, který odmítne podstoupit test podle bodu 2, se  nařizuje nosit ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný  prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické  podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle  příslušných norem, po celou dobu přítomnosti na pracovišti, dodržovat rozestup alespoň  1,5 m od ostatních osob a stravovat se odděleně od ostatních osob; po dobu konzumace  potravin neplatí povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest. Zaměstnavateli se  nařizuje zajistit organizačním opatřením omezení setkávání tohoto zaměstnance s  ostatními osobami na nezbytnou míru. 

4. Zaměstnavatelé jsou povinni zajistit poprvé plnění povinností podle tohoto článku nejpozději  do 29. listopadu 2021

II. 

V tomto mimořádném opatření se rozumí 

a) zaměstnavatelem také 

i) zaměstnavatel uvedený v § 303 odst. 1 zákoníku práce, jiná organizační složka  státu a územní samosprávný celek,

Str. 1 z

ii) služební úřad v případě státních zaměstnanců, 

iii) bezpečnostní sbor v případě příslušníků bezpečnostních sborů a 

iv) Armáda České republiky, Vojenská kancelář prezidenta republiky, Hradní stráž  nebo Ministerstvo obrany v případě vojáků z povolání, 

b) zaměstnancem také  

i) státní zaměstnanec,  

ii) příslušník bezpečnostního sboru,  

iii) voják z povolání,  

iv) soudce, 

v) státní zástupce, 

vi) dočasně přidělený zaměstnanec agentury práce

vii) osoba připravující se na výkon povolání nebo vykonávající praxi a 

vii) dobrovolník, 

c) pracovištěm zaměstnavatele místo určené k plnění pracovních nebo služebních úkolů  s výjimkou výkonu práce na dálku (home office). 

III. 

1. Všem osobám samostatně výdělečně činným vykonávajícím hlavní samostatnou  výdělečnou činnost na území České republiky se nařizuje podstoupit s frekvencí jedenkrát  za týden rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2  určený pro sebetestování (použití laickou osobou), není-li v čl. IV stanoveno jinak. 

2. Osoby uvedené v bodu 1 splní poprvé povinnost podle bodu 1 nejpozději do 29. listopadu  2021. 

3. Osoby samostatně výdělečně činné, které se na svých pracovištích nebo v místě výkonu  své práce nesetkávají se třetími osobami, s výjimkou osob žijících ve stejné domácnosti,  nejsou povinny podstoupit testování podle bodu 1. 

IV. 

1. Povinnost podle čl. I a III se nevztahuje na osoby, které 

a) jsou očkované proti onemocnění covid-19 a uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného  očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku,  

b) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené  izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost  antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2  neuplynulo více než 180 dní, 

c) podstoupily v posledních 7 dnech RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2  s negativním výsledkem,  

d) podstoupily v posledních 7 dnech rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu  viru SARS-CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem.  

2. Zaměstnanec je povinen zaměstnavateli skutečnosti podle bodu 1 prokázat, a to a) skutečnost podle bodu 1 písm. a) národním certifikátem o provedeném očkování nebo  certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie

Str. 2 z

digitálním certifikátu EU COVID1; za národní certifikát o provedeném očkování se  považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou  působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních  certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení  musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání  vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit  dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo  provedeno 

i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena  registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo  

ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle  bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou  organizací pro nouzové použití; 

b) skutečnosti podle bodu 1 písm. b) až d) záznamem v Informačním systému infekčních  nemocí nebo potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb

V. 

Zaměstnavatelům, kteří zajišťují pro své zaměstnance testování podle čl. I, a osobám  samostatně výdělečně činným, které se testují podle čl. III, se nařizuje vést pro kontrolní účely evidenci provedených testů, a to v rozsahu data testování a jmen osob, které k danému datu  podstoupily test

VI. 

1. Zaměstnancům, kteří si sami provedli nebo jim byl proveden test podle čl. I, se nařizuje  v případě, že je výsledek testu pozitivní, bezodkladně uvědomit zaměstnavatele  o plánované nepřítomnosti na pracovišti kvůli podezření na pozitivitu na přítomnost viru  SARS-CoV-2, opustit pracoviště a v případě, že šlo o test neprováděný poskytovatelem  zdravotních služeb, uvědomit bezodkladně o výsledku testu poskytovatele  pracovnělékařských služeb zaměstnavatele, pokud tak zaměstnavatel stanovil, jinak  svého registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické  lékařství, popřípadě praktické lékařství pro děti a dorost. Pokud zaměstnanec nemůže  uvědomit poskytovatele zdravotních služeb podle věty první, je povinen kontaktovat jiného  poskytovatele zdravotních služeb, popřípadě orgán ochrany veřejného zdraví příslušný  podle místa výkonu práce k určení dalšího postupu. Doba od zjištění pozitivního výsledku  testu provedeného podle čl. I do obdržení výsledku konfirmačního vyšetření podle čl. VII,  po kterou nedochází k výkonu práce, je překážkou v práci na straně zaměstnavatele podle  § 208 zákoníku práce, a to po dobu, po kterou se nejedná o jinou důležitou překážku  

  

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování  a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19  (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/954 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování  a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19  (digitální certifikát EU COVID) ve vztahu ke státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem nebo  bydlištěm na území členských států během pandemie COVID-19.

Str. 3 z

v práci podle nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných  důležitých osobních překážek v práci

2. Osobám samostatně výdělečně činným, které si samy provedly nebo jim byl laickou  osobou proveden test podle čl. III, se nařizuje v případě, že je výsledek testu pozitivní,  opustit pracoviště a uvědomit bezodkladně o výsledku testu svého registrujícího  poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, popřípadě  praktické lékařství pro děti a dorost. Pokud osoba samostatně výdělečně činná nemůže  uvědomit poskytovatele zdravotních služeb podle věty první, je povinna kontaktovat jiného  poskytovatele zdravotních služeb, popřípadě orgán ochrany veřejného zdraví příslušný  podle místa výkonu práce k určení dalšího postupu. 

VII. 

Poskytovatel zdravotních služeb nebo orgán ochrany veřejného zdraví, kteří byli uvědoměni  o pozitivním výsledku testu podle čl. VI, jsou povinni osobě uvedené v čl. VI bezodkladně  vystavit žádanku na konfirmační RT-PCR test na vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2.  V Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), v modulu elektronické žádanky, je povinen  poskytovatel zdravotních služeb nebo orgán ochrany veřejného zdraví označit, že se jedná  o konfirmační RT-PCR test po samotestování a uvést identifikační číslo zaměstnavatele (IČO)  této osoby. 

VIII. 

Osoba, které byla vystavena žádanka na konfirmační vyšetření podle čl. VII, je povinna se  podrobit tomuto vyšetření bez prodlení. 

IX. 

Je-li Ministerstvem zdravotnictví vydáno mimořádné opatření, kterým se určeným  zaměstnavatelům a jejich zaměstnancům nařizuje obdobná povinnost jako v čl. I, avšak  s jinými pravidly, pak se na tyto zaměstnavatele a zaměstnance v rozsahu těchto povinností toto mimořádné opatření nevztahuje. 

X. 

Účinnost 

Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dne 22. listopadu 2021.

Str. 4 z

20.11. 12:31  Covid (Viola)
20.11. 09:50  Prachsprostá buzerace (Jan Novák)
20.11. 00:10  SAD (FlorenceDoyal)

Vydaná opatření a zpravodajství
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.