mzcr.cz (MZ ČR)
Zdravotnictví  |  29.06.2021 17:14:55

Stanovení plánu očkování osob určených k očkování, s účinností od 7. 7. 2021 do odvolání - Mimořádné opatření MZDR 1595/2021-5/MIN/KAN MZDRX01GMW8B

 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 

Praha 28. června 2021 Č. j.: MZDR 1595/2021-5/MIN/KAN MZDRX01GMW8B 

M I M OŘ ÁD N É O P AT Ř EN Í 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona  č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,  ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69  odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí  vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2  toto mimořádné opatření:  

I. 

Všem poskytovatelům zdravotních služeb, kterým byl dodán léčivý přípravek ve vlastnictví  České republiky obsahující očkovací látku proti onemocnění covid-19 registrovaný nebo  povolený pro použití v České republice, (dále jen „poskytovatel“), se s účinností ode  dne 7. července 2021 nařizuje provádět očkování osob, které jsou účastny systému veřejného  zdravotního pojištění v České republice nebo osob, které mají v České republice nárok  na poskytnutí zdravotních služeb, jako by byly účastny systému veřejného zdravotního  pojištění v České republice, a to v souladu s Metodickým pokynem pro očkovací kampaň  Ministerstva zdravotnictví (dále jen „osoba určená k očkování“).  

II. 

Poskytovateli se s účinností ode dne 7. července 2021 nařizuje zajistit podání léčivého  přípravku podle čl. I každé z osob určených k očkování bez úhrady ze strany této osoby. 

III. 

Zdravotním pojišťovnám se nařizuje s účinností ode dne 7. července 2021 zajistit úhradu  očkování poskytovateli, který očkoval jejího pojištěnce léčivým přípravkem obsahujícím  očkovací látku proti onemocnění covid-19 pořízeným z prostředků státního rozpočtu  na základě rozhodnutí Komise C(2020) 4192 ze dne 18. června 2020 o schválení dohody  s členskými státy o pořízení očkovacích látek proti covid-19 jménem členských států  a souvisejících postupech očkovací látku proti onemocnění covid-19 v souladu s Metodickým  pokynem pro očkovací kampaň Ministerstva zdravotnictví, a to bez ohledu na existenci  smluvního vztahu mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou, které je tato osoba  pojištěncem, a to ve výši úhrady hrazené smluvním poskytovatelům.

Str. 1 z 4 

IV. 

Všem poskytovatelům se nařizuje s účinností ode dne 7. července 2021 bez zbytečného  odkladu hlásit elektronicky údaje o každém provedeném očkování (včetně kontaktních údajů  očkovaného) do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN), modulu Pacienti COVID-19,  a to nejpozději do konce dne, v němž očkování provedli. Záznam se provede po přihlášení  na stránce rezortních zdravotnických registrů EREG, https://ereq.ksrzis.cz/. 

V. 

Všem poskytovatelům, kteří provedli očkování první dávkou proti onemocnění covid-19  v případě dvoudávkového schématu očkování, se s účinností ode dne 7. července 2021  nařizuje předat informaci očkovanému o možnosti vyzvednutí elektronické verze certifikátu  o očkování na webovém portále https://ocko.uzis.cz. Všem poskytovatelům, kteří dokončili  očkování proti onemocnění covid-19 podle příslušného schématu očkování, se s účinností ode  dne 7. července 2021 nařizuje na základě žádosti očkovaného, aby bezprostředně  po dokončení očkování mu z prostředí Informačního systému infekčních nemocí (ISIN),  modulu Pacienti COVID-19, vytiskli certifikát o očkování

VI. 

Všem poskytovatelům zdravotních služeb se s účinností ode dne 7. července 2021 nařizuje,  aby, pokud vkládají do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN) informace o očkování  žadatele v třetí zemi za účelem vystavení certifikátu o očkování, tak učinili pouze tehdy, pokud: 1. žadatel předložil certifikát o očkování vydaný ve třetí zemi, kterým je písemné potvrzení  

vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v dané třetí zemi,  o tom, že očkování bylo plně dokončeno, a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných  národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České  republiky (písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu  vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí  být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení), a 

2. se jedná o očkování očkovací látkou proti onemocnění covid-19, která odpovídá jedné  z očkovacích látek proti onemocnění covid-19, jíž byla udělena registrace podle nařízení  (ES) č. 726/2004, a 

3. žadatelem je občan České republiky nebo jeho rodinný příslušník (ve smyslu § 15a odst. 1  nebo 2 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky  a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) s vydaným povolením  k přechodnému nebo trvalému pobytu na území České republiky nebo občan Evropské  unie s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky nebo  s povolením k trvalému pobytu na území České republiky vydaném Českou republikou  nebo akreditovaný člen diplomatické mise v České republice včetně soukromé služební  osoby, nebo úředník mezinárodní organizace registrované u Ministerstva zahraničních  věcí České republiky, 

Poskytovatel zdravotních služeb zapíše elektronicky údaje o očkování provedeném ve třetí  zemi do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN), modulu Pacienti COVID-19, včetně  informace o tom, že se zápis provádí na základě certifikátu o očkování z jiné země a uvedení 

Str. 2 z 4 

názvu této země, a v případě žádosti dotčené osoby jí z prostředí Informačního systému  infekčních nemocí (ISIN), modulu Pacienti COVID-19, vytiskne certifikát o očkování

VII. 

S účinností ode dne 7. července 2021 od 00:00 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne 7. června 2021, č.j. 1595/2021-4/MIN/KAN. 

VIII. 

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání. 

Odůvodnění: 

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s přetrvávající epidemií spojenou s výskytem  onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2  v Evropě a zejména v České republice. Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů  zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2  na území České republiky, a je přijímáno mimo jiné i za účelem umožnění postupného  rozvolňování mimořádných opatření přijatých v souvislosti s epidemickým šířením  onemocnění COVID-19 v populaci. 

Ministerstvo zdravotnictví zpracovalo Metodický pokyn pro očkovací kampaň, který zakotvuje  podrobné principy provádění očkování osob, které jsou účastny českého systému veřejného  zdravotního pojištění nebo osob, které mají v ČR nárok na poskytnutí zdravotních služeb, jako  by byly účastny systému veřejného zdravotního pojištění. Opatření směřuje především  k zajištění následujících povinností dotčených subjektů v souladu s tímto Metodickým  pokynem. 

Poskytovatelům zdravotních služeb budou dodávány očkovací látky různými způsoby,  především s ohledem na jejich typ a probíhající fázi očkovací kampaně. Některé z nich  (např. Comirnaty) budou dodávány přímo výrobcem do předem určených očkovacích míst, kde  ale následně, s ohledem na potřeby v konkrétní lokalitě, mohou být na základě pokynu  krajského koordinátora očkování přerozděleny i do dalších očkovacích míst (k jiným  poskytovatelům zdravotních služeb). Jiné očkovací látky poté budou standardním distribučním  řetězcem (na základě přímé objednávky) dodávány do ordinací praktických lékařů  a praktických lékařů pro děti a dorost (pro osoby starší 16 let). Ve všech těchto případech je  třeba zajistit, aby poskytovatelé zdravotních služeb nakládali s očkovacími látkami  stanoveným postupem a aplikovali je řádně osobám, které na jejich poskytnutí mají nárok. Je  nezbytné vyloučit jakékoliv nakládání s očkovacími látkami, které by bylo v rozporu se  stanoveným Metodickým pokynem (např. užitím pro vlastní potřebu nebo pro potřebu osob,  které nepatří do prioritních skupin). 

Očkování proti infekčním onemocněním, která nejsou hrazená z veřejného zdravotního  pojištění, velmi často dosud prováděla i očkovací centra, která nemají uzavřenu smlouvu  se zdravotními pojišťovnami, tedy na komerční bázi. V případě masivního očkování  proti onemocnění COVID-19 je nicméně žádoucí, aby i ona, pokud splní veškeré podmínky  podle Metodického pokynu a krajským koordinátorem očkování bude rozhodnuto o jejich  zařazení do sítě očkovacích míst, mohla provádět očkování a provedené zdravotní výkony  následně dostala řádně uhrazené. Za standardních podmínek by bylo pro úhradu z veřejného  zdravotního pojištění nezbytné provedení výběrového řízení před uzavřením smlouvy 

Str. 3 z 4 

se zdravotními pojišťovnami (viz § 46 a násl. zákona č. 48/1997 Sb.). Při dodržení všech lhůt  by doba do uzavření smlouvy, a tím i zahájení očkování, činila cca 2 měsíce. Tato očkovací  místa je přitom žádoucí využít především v již probíhající fázi očkovací kampaně. Za tím  účelem se mimořádným opatřením stanoví povinnost zdravotních pojišťoven hradit  nesmluvním očkovacím místům očkování stejným způsobem jako smluvním poskytovatelům  zdravotních služeb. Bez tohoto opatření by nesmluvní očkovací centra nemohla (nebyla  ochotna) očkování provádět, což by vedlo k významnému snížení kapacit a prodloužení  procesu očkování proti onemocnění COVID-19.  

S ohledem na skutečnost, že Česká republika postupně získává očkovací látky i jinými  způsoby než ze společných nákupů EU, například darem, je nezbytné zajistit, aby tyto byly pro  osoby, které jsou pojištěny v systému veřejného zdravotního pojištění, poskytovány bezplatně.  Za tím účelem se poskytovatelům zdravotních služeb nově nařizuje provádět očkování i jinak  pořízenými očkovacími látkami, které jsou registrované nebo Ministerstvem zdravotnictví  povolené pro použití v České republice. Aplikace těchto očkovacích látek však s ohledem na  znění ustanovení § 30 odst. 2 písm. g) zákona č. 48/1997 Sb. nemůže být hrazena z veřejného  zdravotního pojištění, a z toho důvodu se v čl. III upřesňuje povinnost zdravotních pojišťoven  hradit smluvním i nesmluvním poskytovatelům zdravotních služeb pouze aplikaci očkovací  látky pořízené ze společných nákupů EU. Refundace aplikace očkovací látky nepořízené  prostřednictvím společných nákupů pak může být řešena jinými způsoby podle povahy  situace. Bude-li např. očkování provádět přímo řízená organizace Ministerstva zdravotnictví  nebo příspěvková organizace kraje, lze refundaci provést z jiného veřejného rozpočtu. Využije li takovou očkovací látku např. zaměstnavatel pro přednostní očkování svých zaměstnanců,  zaplatí svému smluvnímu poskytovateli, který očkování provádí, aplikaci z vlastních  prostředků. 

Dne 15.6.2021 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno Nařízení Evropského  parlamentu a Rady (EU) 2021/953 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání  interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním  COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během  pandemie COVID-19. Jeho čl. 8 odst. 1 zavádí pravidlo, že pokud byl ve třetí zemi vydán  certifikát o očkování pro očkovací látku proti onemocnění COVID-19, která odpovídá jedné  z očkovacích látek proti onemocnění COVID-19 podle čl. 5 odst. 5 tohoto nařízení, a pokud  byly orgánům členského státu poskytnuty všechny nezbytné informace, včetně spolehlivého  potvrzení o očkování, mohou tyto orgány vydat na žádost dotčené osobě certifikát o očkování  uvedený v čl. 3 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení. Členský stát není povinen vydat certifikát  o očkování pro očkovací látku proti onemocnění COVID-19, jejíž použití není na jeho území  povoleno. Ministerstvo zdravotnictví vystavuje v prostředí Informačního systému infekčních  nemocí (ISIN) certifikát o očkování na základě toho, že poskytoval zdravotních služeb, který  očkování provedl, zadá údaje o této skutečnosti do ISIN. Proto se i v případě vystavení  českého certifikátu o očkování na základě uznání zahraničního certifikátu o očkování  nastavuje tento proces tak, že poskytovatel zdravotních služeb při splnění podmínek  uvedených v bodu VI. (vymezené potvrzení, určená očkovací látka a oprávněný žadatel)  zapíše údaje o očkování v třetí zemi do ISIN, na základě čehož Ministerstvo zdravotnictví  vystaví certifikát o očkování a v případě zájmu žadatele mu daný poskytovatel zdravotních  služeb vytiskne certifikát o očkování

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v. r

ministr zdravotnictví

Str. 4 z 4 03.12. 19:49  Děkuji (pavlov)
05.07. 09:32  Ooo (Peters15)
04.07. 16:37  očkování? (jana)
04.07. 15:07  Zase? (Jarka)
04.07. 12:48  a je to tady krása nesmírná (r.m.)

Zprávy a články ke koronaviru a nemoci COVID-19
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V

ISSN 1801-8688