mzcr.cz (MZ ČR)
Podnikání  |  22.03.2021 18:54:08

Změna mimořádného opatření k nařízení povinného testování zaměstnanců ze dne 1. 3. 2021, s účinností od 24. 3. 2021 do odvolání (testování pro firmy s méně jak 10 zaměstnanci)

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 

Praha 22. března 2021 Č. j.: MZDR 47828/2020-26/MIN/KAN MZDRX01F5IUL 

M IM OŘ Á D NÉ O P AT Ř E N Í 

Podívejte se také: Celé znění aktuálních opatření k testování firem, OSVČ, úřadů .

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona  č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,  ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných  opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů,  nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2  odst. 2 písm. m) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením  onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné  opatření

I. 

S účinností ode dne 24. března 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 1. března 2021,  č.j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 15. března  2021, č.j. MZDR 47828/2020-22/MIN/KAN, a to takto: 

1. Za čl. III se vkládají nové čl. IV a V, které znějí: 

„IV. 

Všichni zaměstnavatelé na území České republiky, kteří jsou podnikatelem nebo státním  nebo národním podnikem a zaměstnávají 1 až 9 osob, smí nejpozději od 6. dubna 2021  umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele pouze  za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech RT-PCR test  na přítomnost viru SARS-CoV-2, POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS 

CoV-2 nebo na pracovišti zaměstnavatele preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu  viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem, není-li v čl. VI  stanoveno jinak, a jeho výsledek je negativní. Zaměstnavatelé uvedení ve větě první jsou  povinni zajistit nejpozději od 28. března 2021 pro své zaměstnance POC antigenní testy  na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděné poskytovatelem zdravotních služeb  nebo testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou  osobou, a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden. Není-li zaměstnanec v den termínu  testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede  v den jeho příchodu na pracoviště. Zaměstnavatelé uvedení ve větě první jsou povinni  vyzvat své zaměstnance, aby podstoupili preventivní test podle věty druhé, nejpozději v  termínu od 30. března 2021 tak, aby byla umožněna jejich přítomnost na pracovišti  zaměstnavatele za splnění podmínky podle věty první nejpozději k 6. dubnu 2021. Pokud  zaměstnanec v rámci sedmidenního období vykonává práci výlučně mimo pracoviště  zaměstnavatele, umožní mu zaměstnavatel podstoupit preventivní test podle věty druhé  mimo pracoviště zaměstnavatele; to se netýká zaměstnance vykonávajícího práci na dálku  (home office).

Str. 1 z 4 

V. 

Všechny osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou  činnost na území České republiky, smí nejpozději od 6. dubna 2021 vstupovat na své  pracoviště či místo výkonu práce pouze za předpokladu, že podstoupily v posledních 7  dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, POC antigenní test na přítomnost  antigenu viru SARS-CoV-2 nebo preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru  SARS-CoV-2 prováděný laickou osobou, není-li v čl. VI stanoveno jinak, a jeho výsledek je  negativní.“. 

2. Dosavadní čl. IV se označí jako čl. VI a zní: 

„VI. 

1. Zaměstnanci jsou povinni na výzvu zaměstnavatele a osoby samostatně výdělečně činné  vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost jsou povinny testování podle čl. I  až V podstoupit, a to s výjimkou: 

a) osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich  doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví  žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu  na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu  viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, a 

b) osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném  očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky  v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále  jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky  v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů,  a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19

2. Zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná vykonávající hlavní samostatnou  výdělečnou činnost jsou povinni prokázat to, že podstoupili RT-PCR test na přítomnost  viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2  podle čl. I až V, a skutečnosti podle odstavce 1 potvrzením vystaveným poskytovatelem  zdravotních služeb

3. Osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost,  které se na svých pracovištích či v místě výkonu své práce nesetkávají se třetími  osobami, s výjimkou osob žijících ve stejné domácnosti, nejsou povinny postoupit  testování podle čl. V.“. 

3. Dosavadní čl. V se označí jako čl. VII a zní: 

„VII. 

Pokud je výsledek preventivního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2  prováděného laickou osobou podle čl. I až V pozitivní, jsou zaměstnanec nebo osoba  samostatně výdělečně činná povinny postupovat podle platného mimořádného opatření  Ministerstva zdravotnictví upravujícího povinnosti zaměstnanců a osob samostatně  výdělečně činných při testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděného  laickou osobou.“.

Str. 2 z 4 

4. Dosavadní čl. VI se označí jako čl. VIII a zní: 

„VIII. 

Za zaměstnance podle čl. I až IV se považují také: 

1. dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce

2. další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah,  vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho  zaměstnanci.“. 

Dosavadní čl. VII a VIII se označí jako čl. IX a X.  

II. 

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání. 

Odůvodnění: 

Rozšíření nové mutace SARS-CoV-2 B.1.1.7 (tzv. britská varianta), která se šíří v populaci  o 40 až 70 % snadněji a rychleji, je jednou z příčin obratu epidemie onemocnění COVID-19  směrem k růstu počtu nových případů onemocnění. Varianta B.1.351 (tzv. jihoafrická  varianta) se výrazně šíří ve všech zemích regionu jižní Afriky. ECDC předpokládá rozšíření  této varianty i v dalších zemích regionu. Dle hodnocení ECDC varianta viru B.1.351 vykazuje  až o 50 % vyšší nakažlivost a resistentnost, což znamená možné komplikace při aplikaci  existujících vakcín. Šíření této varianty bylo již zaznamenáno ve 40 zemích světa. Varianta  P.1 (tzv. brazilská varianta) je prozatím identifikována sporadicky v 17 zemích světa.  Prozatímní informace však potvrzují, že i varianta P.1 bude procentuálně pravděpodobně  více nakažlivá než původní kmen viru. Jako problematický se jeví t.č. nedostatek informací  s ohledem na efektivitu existujících vakcín

Nezbytnou součástí protiepidemických opatření je provádění preventivního screeningového  vyšetření na přítomnost SARS-CoV-2 s cílem odhalit potenciálně infekční osoby, které mají  jen minimální, nebo žádné příznaky infekce, a přitom mohou nevědomky šířit onemocnění.  Vzhledem k nezbytnosti nalezení kompromisního řešení při předpokládané ekonomické  náročnosti, nedostatku zdravotnických pracovníků, kteří by mohli provádět pravidelné  testování zaměstnanců, což je i nadále považováno za zlatý standard a hlavní pilíř  preventivního testování, bylo z možných variant umožněn i doplňkový pilíř, tj. provádění  antigenních testů laickou osobou. Tento způsob testování umožní široké použití laickou  veřejností, a při dostatečné senzitivitě a specificitě antigenního testu, a při pravidelném  opakování s frekvencí alespoň jednou týdně dojde k postupnému vychytávání infikovaných  převážně asymptomatických osob. 

Vzhledem k vysoké senzitivitě a specificitě antigenních testů je nyní doporučená frekvence  provádění samotestování při pravidelném opakování alespoň jednou týdně. Blíže viz např. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.01.20184713v2.full.pdf. 

V případě pozitivního záchytu bude výsledek nahlášen poskytovateli zdravotních služeb,  který nařídí provedení konfirmačního testu metodou RT-PCR. Na základě provedeného  konfirmačního testu standardní metodou RT-PCR lze pozitivní osobě nařídit izolaci 

Str. 3 z 4 

dle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nařizování izolací a karantén  a zahájit epidemiologické šetření s cílem nařídit karanténu všem osobám, které byly  v epidemiologicky významném kontaktu s pozitivní osobou. 

Provedení testu laickou osobou není zdravotní službou ve smyslu příslušných právních  předpisů (test není prováděn zdravotnickým pracovníkem na náležité odborné úrovni v rámci  poskytování zdravotních služeb), a samotný test, který je zdravotnickým prostředkem,  nelze v případě použití laickou osobou uhradit z prostředků veřejného zdravotního pojištění.  Z veřejného zdravotního pojištění jsou plně hrazeny výkony vyšetření RT-PCR a POC  antigenní test, pokud je prováděn k tomu příslušným poskytovatelem zdravotních služeb.  

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. v.r

ministr zdravotnictví

Str. 4 z 4 28.03. 18:10  Jen do toho (kat)
28.03. 18:07  Chranite všechny občany? (kat)
27.03. 08:36  Chranite všechny občany? (Vlk)
27.03. 08:16  Chranite všechny občany? (Kadeřnice)
27.03. 07:12  Velikonoce (Vysoudil Lukas)

Vydaná opatření a zpravodajství
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.