Povinné ručení 2023 - slovník pojmů

Slovník pojmů, které jsou v pojišťovnictví i na našem serveru běžně užívány

A   B   Č   D   F   K   M   N   O   P   S   Š   T   U   Ú   V   Z   Povinné ručení
A

Asistence: Komplexní zabezpečení potřeb klienta pojistitelem při jeho cestách mimo trvalé bydliště, zejména do zahraničí. Do služeb asistence patří např. odvoz do hotelu po nehodě, obstarání opravy poškozeného vozidla, zabezpečení zvláštní péče ve zdravotnickém zařízení a další služby podobného charakteru.

B

Bonifikace: Pojistně technický nástroj úpravy pojistných podmínek v závislosti na povaze pojistitelem přebíraného rizika. Z pojistně matematického hlediska se jedná o nástroj vyrovnání rozptylu v nedostatečně homogenním statistickém souboru. Bonifikace zpravidla znamená zainteresování pojištěného subjektu na skutečném škodním průběhu pojištění a poskytuje se buď ve formě slevy na pojistném nebo ve formě zvýhodněného pojistného plnění.

Bonus: Smluvně zaručená sleva pojistného podle ujednání v pojistné smlouvě.

Č

Časová hodnota: Nová cena věci snížená o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení, tzn. cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí.

D

Doba placení pojistného: Doba, po kterou trvá povinnost pojistníka platit pojistné k uzavřené pojistné smlouvě.

Doba trvání pojištění, pojistná doba: Doba, na kterou bylo pojištění sjednáno, tj. doba od dohodnutého počátku pojištění do jeho konce.

F

Franšíza: Dohodnutá peněžní částka, kterou se pojištěný podílí na pojistné události. Stanoví se pevnou částkou, procentem, anebo jejich kombinací. Rozeznáváme franšízu odčetnou (spoluúčast) a franšízu integrální. Franšíza odčetná (spoluúčast) se vždy odečítá od celkové výše plnění. Do její výše se plnění neposkytuje. Franšíza integrální se od plnění neodečítá, do její výše se však plnění neposkytuje.

Frekvence placení pojistného: Dohodnutý způsob placení splátek pojistného.

K

Klient: Zákazník, kterému pojišťovna poskytuje službu.

Konec pojištění: Okamžik skončení platnosti pojistné smlouvy.

Krátkodobé pojištění: Pojistná smlouva sjednaná na dobu kratší než 1 rok.

M

Malus: Smluvní přirážka k pojistnému podle ujednání v pojistné smlouvě.

N

Nová hodnota: Pořizovací cena nové věci.

O

Odbytné: Částka, která se vyplácí pojistníkovi při ukončení pojištění výpovědí ze strany pojistníka.

Oprávněná osoba: Fyzická nebo právnická osoba, která má právo, aby jí bylo vyplaceno pojistné plnění podle pojistné smlouvy.

P

Plátce pojistného: Osoba, která platí pojišťovně pojistné.

Počátek pojištění: Pojištění vzniká ode dne následujícího po uzavření pojistné smlouvy, není-li v pojistné smlouvě ujednáno, že vzniká v okamžiku uzavření pojistné smlouvy nebo později.

Podpojištění: Stav, kdy pojistná částka dohodnutá v pojistné smlouvě je nižší, než je pojistná hodnota pojištěného majetku.

Pojistitel: Subjekt, k jehož předmětu podnikání patří provozovat pojišťovací činnost na základě povolení Ministerstva financí. Má zejména právo na pojistné a povinnost vyplatit pojistné plnění v případě pojistné události.

Pojistka: Písemné potvrzení pojišťovny o uzavření pojistné smlouvy.

Pojistná částka: Částka, dohodnutá v pojistné smlouvě, ze které se stanoví výše plnění v případě pojistné události.

Pojistná doba: Časové období, na které se pojištění sjednává. Pokud v jeho průběhu dojde k pojistné události, vzniká také povinnost pojistitele plnit.

Pojistná smlouva: Právní dokument vytvořený písemnou formou, jehož obsahem jsou smluvní ujednání a podmínky pojistného vztahu, které jsou závazné pro smluvní strany. Pojistnou smlouvu lze též definovat jako dvoustranný právní úkon, na jehož základě vzniká a trvá smluvní pojištění.

Pojistná událost: Nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele plnit. Její konkretizaci určují všeobecné pojistné podmínky a smluvní ujednání.

Pojistné: Úplata za poskytování pojistné ochrany. Pojistné je obvykle placeno opakovaně v dohodnutých pojistných obdobích (běžné pojistné) nebo u některých pojištění najednou za celou pojistnou dobu (jednorázové pojistné). Pojistné je povinen platit pojistník.

Pojistné období: Časový interval dohodnutý v pojistné smlouvě pro placení pojistného. U pojištění za jednorázové pojistné je pojistné období a pojistná doba totožná.

Pojistné plnění: Jednorázová částka, která je podle pojistné smlouvy poskytnuta pojišťovnou v případě vzniku pojistné události.

Pojistné podmínky: Podrobná úprava práv a povinností účastníků pojištění, která vychází ze zákona o pojišťovnictví a občanského zákoníku.

Pojistné riziko: Pravděpodobná možnost vzniku nahodilé události, která vyvolá potřebu finančních prostředků nebo jinou újmu.

Pojistník: Fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s pojišťovnou smlouvu o pojištění, je vlastníkem pojistky a zavázala se k placení pojistného.

Pojištění: Účelem pojištění je ochránit klienta před finanční ztrátou vzniklou na základě určité události. Jedním způsobem klasifikace pojištění je druh pojistné události, jako např. osobní nehoda, požár, krádež. Druh pojištění má dopad na riziko a tok hotovosti (cashflow) pojišťovny. Naopak dlouhodobé pojištění obsahuje příspěvky po mnoho let. Pojištění je obecně založeno na agregaci nezávislých pojistných událostí.

Pojištění doplňkové: Pojištění, které nelze sjednat bez základního pojištění.

Pojištění základní: Pojištění, které lze sjednat samostatně.

Pojištěný: Ten, na jehož majetek, život, zdraví nebo odpovědnost za škodu se pojištění vztahuje. V případě pojistné události má právo na pojistné plnění, není-li stanoveno jinak.

Poškozený: Ten, kdo utrpěl škodu, za kterou jiný podle platných právních předpisů odpovídá.

Produkt: Druh pojištění, přesně vymezen v pojistných podmínkách.

Provize: Odměna za sjednání pojistné smlouvy (též podílová mzda).

Předepsané pojistné: Výše splátky pojistného ke stanovenému datu splatnosti (předpis pojistného).

Připojištění: Pojištění, které lze sjednat jednou pojistnou smlouvou s jiným (hlavním) typem pojištění. S tímto hlavním typem pojištění však netvoří jeden celek.

S

Smluvní ujednání: Pro smluvní strany závazná ustanovení pojistné smlouvy specifikující konkrétní pojistný vztah v návaznosti na pojistné podmínky i s povolenými odchylkami.

Spoluúčast: Částka dohodnutá v pojistné smlouvě. Tato částka se odečítá z každého pojistného plnění poskytnutého pojišťovnou po každé pojistné události nebo v každém případě zvláštních případů pojistného plnění. Pokud škoda nepřesahuje tuto částku, pojišťovna není povinna plnit.

Storno pojistné smlouvy: Zrušení pojistné smlouvy z určitých důvodů.

Š

Škodná událost: Skutečnost, ze které vzniká škoda a která by mohla být důvodem vzniku pojistné události.

T

Technické rezervy: Představují hodnotu budoucích úhrad předpokládaných závazků pojišťovny vyplývajících z uzavřených pojištění. Pro stanovení předpokládaných závazků se využívá zejména pojistně matematických metod. Právní úprava je obsažena v zákoně č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (§ 13 a násl.).

U

Uzavření smlouvy: K uzavření smlouvy dojde v okamžiku, kdy druhá, respektive poslední ze smluvních stran přijme návrh smlouvy.

Ú

Účastník smlouvy: Každý, kdo smlouvu uzavřel.

V

Vinkulace pojištění: Vázání výplaty pojistného plnění na dohodnuté podmínky, zpravidla ve prospěch věřitele pojištěného. Jde o zastavení pohledávky, jejímž předmětem je pojistné plnění.

Všeobecné pojistné podmínky: Úprava podmínek pojištění konkrétního pojistitele, která podléhá schválení orgánem státního dozoru nad pojišťovnictvím. Jejich povinný obsah stanoví §13 zákona o pojišťovnictví. Tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy.

Z

Zajištění pojišťovny: Je převod části rizika, jež převzal pojistitel od pojištěných, na jiného organizátora pojištění označovaného jako zajistitel. Zajištění se někdy uvádí jako pojištění pojišťoven. Zajistitel nemá k pojištěným žádný smluvní vztah, chrání pouze pojistitele v případě velkých pojistných událostí, kdy se zpravidla podílí na výplatě pojistného plnění.

Zákonný zástupce: Osoba oprávněná jednat za osobu, která není plně způsobilá k právním úkonům.

Zprostředkovatel: Fyzická nebo právnická osoba s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky oprávněná v rámci své podnikatelské činnosti uzavírat s pojistiteli zprostředkovatelské smlouvy směřující k tomu, aby třetí osoby uzavřely s pojistitelem pojistnou smlouvu.

Způsob placení pojistného: Použitý platební styk (bezhotovostně, poštovní poukázkou, apod.)

Povinné ručení

Povinné ručení je typem pojištění, které nahrazuje zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Toto pojištění je povinen sjednat vlastník motorového vozidla dle zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Chrání pojištěného před možným nepříznivým finančním dopadem nároků poškozeného v případě škody, způsobené provozem vozidla.

Kdo je povinen pojištění sjednat?

Vlastník motocyklu, tříkolky nebo čtyřkolky, osobního automobilu, autobusu, nákladního automobilu, speciálního automobilu, tahače, přípojného vozidla, traktoru, pracovního stroje samojízdného, pracovního stroje přípojného, jednonápravového traktoru s přívěsem je povinen, chce-li provozovat své vozidlo na veřejně přístupné pozemní komunikaci. Pokud není vozidlo na odpovědnost pojištěno, nesmí být provozováno na veřejných komunikacích. Jinak je nutné sjednat pojistnou smlouvu, nestačí již pouze zaplatit pojistné.

Na co se pojištění vztahuje?

Chrání pojištěného před možným nepříznivým finančním dopadem nároků poškozeného v případě škody, způsobené provozem vozidla. Povinnost uhradit oprávněné nároky poškozeného, které zejména u závažnějších škod dosahují značných částek, by bez existence pojištění mnohdy na řadu let výrazně snížila životní úroveň toho, kdo je povinen škodu uhradit Odpovědnost provozovatele motorového vozidla za škodu způsobenou provozem jeho vozidla je přitom odpovědností objektivní, tzn. vzniká bez zavinění a zpravidla se jí nelze zprostit.

Zabezpečuje úhradu oprávněných a prokázaných nároků na náhradu škody:

a) na zdraví nebo usmrcením: bolestné, ztížení společenského uplatnění, ztráta na výdělku po dobu a po skončení pracovní neschopnosti, ztráta na důchodu, účelně vynaložené náklady na léčení, náklady na výživu pozůstalých a přiměřené náklady pohřbu

b) věcné škody: skutečná škoda na věci včetně nákladů, spojených s jejím odstraňováním (např. odtah poškozeného vozidla, náhradní doprava z místa nehody do místa bydliště, půjčovné apod.), která má povahu ušlého zisku

c) účelně vynaložených nákladů na právní zastoupení poškozeného při uplatňování jeho nároků na náhradu škody. nákladů léčení zraněného vynaložené zdravotní pojišťovnou

Při provozu vozidla musí mít u sebe doklad o pojištění. Pokud u sebe doklad nemá, hrozí mu pokuta do 500 Kč. Kdo provozuje vozidlo bez tohoto pojištění, hrozí mu pokuta až do 20 000 Kč a zákaz řízení motorových vozidel až na jeden rok. Toto pojištění upravuje zákon č.168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).

Pro účely zákona č. 47/2004 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se rozumí:

Vozidlo

Silniční vozidlo, zvláštní vozidlo a trolejbus; silničním vozidlem je vozidlo druhu moped, motocykl, tříkolka nebo čtyřkolka, osobní automobil, autobus, nákladní automobil, speciální automobil, tahač, přípojné vozidlo; zvláštním vozidlem je vozidlo druhu traktor a jeho přípojná vozidla (včetně jednonápravového traktoru s přívěsem), pracovní stroj samojízdný, pracovní stroj přípojný a vozidla kategorie R; zvláštním vozidlem kategorie R jsou ostatní vozidla, která nelze zařadit do výše uvedených kategorií, zejména sněžný skútr, rolba, čtyřkolka určená pro přepravu materiálů nebo technologií; za vozidlo se nepovažuje invalidní vozík.

Tuzemské vozidlo

Vozidlo, které podléhá registraci silničních vozidel vedené podle zvláštního právního předpisu (dále jen „evidence vozidel“), nebo vozidlo, které nepodléhá evidenci vozidel a je ve vlastnictví fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky nebo právnické osoby se sídlem na území České republiky.

Cizozemské vozidlo

Vozidlo, které je vybaveno cizí státní poznávací značkou, nebo vozidlo, které není vybaveno cizí státní poznávací značkou a je ve vlastnictví fyzické osoby s bydlištěm nebo právnické osoby se sídlem mimo území České republiky.

Pojistitel

Pojišťovna, která je podle zvláštního právního předpisu oprávněna provozovat na území České republiky pojištění odpovědnosti.

Pojistník

Ten, kdo uzavřel s pojistitelem smlouvu o pojištění odpovědnosti.

Pojištěný

Ten, na jehož odpovědnost za škodu se pojištění odpovědnosti vztahuje.

Poškozený

Ten, komu byla provozem vozidla způsobena škoda a má nárok na náhradu škody podle tohoto zákona.

Škodná událost

Způsobení škody provozem vozidla.

Kancelář pojistitelů

Profesní organizace sdružující pojišťovny, které jsou v určitém státě oprávněny provozovat pojištění odpovědnosti.

Orgán evidence

Správní orgán, který vede evidenci vozidel.

Zelená karta

Mezinárodní karta automobilového pojištění.

Členský stát

Členský stát Evropské unie nebo jiný stát tvořící Evropský hospodářský prostor.

Území, na kterém má vozidlo obvyklé stanoviště

1. území státu, jehož státní poznávací značku nebo jinou registrační značku vozidlo nese, nebo

2. území státu, v němž značka přidělená vozidlu pojistitelem nebo jiná rozlišovací značka byla vydána, jestliže vozidlo nepodléhá evidenci vozidel, ale na vozidle je umístěna značka přidělená pojistitelem nebo jiná rozlišovací značka, která je obdobou státní poznávací značky, nebo

3. území státu, v němž má vlastník vozidla bydliště, jestliže se pro takové vozidlo nevyžaduje ani registrační značka ani značka přidělená pojistitelem nebo jiná rozlišovací značka, která je obdobou státní poznávací značky.Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V