Cez.cz (ČEZ)
Akcie v ČR  |  26.06.2023 21:33:00

ČEZ: Oznámení o výplatě dividendy. Valná hromada rozhodla dne 26. června 2023 vyplatit dividendu ve výši 145 Kč před zdaněním

26. 6. 2023

Oznámení o výplatě dividendy

Představenstvo společnosti ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053, IČO 45274649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, oznamuje, že řádná valná hromada společnosti rozhodla dne 26. června 2023 vyplatit akcionářům společnosti dividendu ve výši 145 Kč před zdaněním na jednu akcii.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 30. června 2023.

Právo na dividendu budou mít osoby, které budou akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu.

 

Oznámení o výplatě dividendy

 

Způsob výplaty dividendy

Administrátor výplaty

Výplata dividendy bude provedena prostřednictvím České spořitelny, a.s., IČO 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 (dále jen Česká spořitelna).

Žádost o výplatu dividendy

Akcionářům uvedeným ve výpisu z evidence emise a akcionářům zastupovaným správcem aktiv uvedeným ve výpisu z evidence emise bude dividenda vyplacena bezhotovostním způsobem na účet vedený bankou v České republice na základě písemné žádosti doručené České spořitelně, splňující podmínky pro konkrétní skupinu akcionářů/správců definované níže (dále jen „Žádost“).

Žádost – způsob doručení České spořitelně:

I.       osobně na kterékoliv pobočce České spořitelny (dále jen „Osobně“), kde bude výplata provedena pouze bezhotovostním způsobem,

II.      poštou na adresu: Česká spořitelna, a.s., A332 Správa produktů finančních trhů, Budějovická 1518/13a,b, 140 00 Praha 4 (dále jen „Poštou“),

III.    z datové schránky zřízené dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů pro tohoto akcionáře (nebo případně daného správce), do datové schránky České spořitelny, jejíž identifikátor je: wx6dkif (dále jen Datovou schránkou), 

IV.    e lektronickou formou na e-mailovou adresu České spořitelny: vyplatadividend@csas.cz, přičemž taková žádost musí být opatřena příslušným elektronickým podpisem akcionáře nebo osoby oprávněné / osob oprávněných jednat za tohoto akcionáře (nebo případně daného správce), a to buď (a) zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis (dále jen „Zaručený elektronický podpis“) nebo (b) kvalifikovaným elektronickým podpisem (dále jen „Kvalifikovaný elektronický podpis“), obojí ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (dále jen „Elektronickou formou“). 

Akcionáři – fyzické osoby využívající ověření prostřednictvím bankovní identity

Akcionářům – fyzickým osobám s daňovým domicilem České republiky a bankovním účtem vedeným u banky v České republice, která svým klientům poskytuje elektronické ověření totožnosti formou tzv. bankovní identity, bude dividenda poukázána na základě Žádosti příslušného akcionáře zadané prostřednictvím webové aplikace České spořitelny využívající ověření totožnosti formou bankovní identity (dále jen Bankovní identita“). Tento způsob ověření lze využít i ve vztahu k dosud nevyplacené (a nepromlčené) dividendě za předchozí roky.

Akcionáři – fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice a ve Slovenské republice

Doručení Žádosti

Žádost se doručuje České spořitelně Osobně, Poštou, Datovou schránkou nebo Elektronickou formou (k možnosti využití Bankovní identity viz odstavec výše).

Náležitosti Žádosti

Žádost musí obsahovat čestné prohlášení o skutečném vlastnictví příjmu a daňové rezidenci akcionáře a musí v ní být uvedeno číslo účtu, včetně označení banky v České republice, která vede tento účet. V případě, že je Žádost doručována České spořitelně v listinné podobě Poštou a celková výše hrubé dividendy tohoto akcionáře převyšuje částku 3 000 , musí být podpis akcionáře úředně ověřen.

Žádost podaná zmocněncem

Zmocněnec akcionáře musí při podání Žádosti doložit písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem. Čestné prohlášení však musí podepsat vždy přímo akcionář (může být obsaženo v plné moci). Tam, kde podpisy na Žádosti musí být úředně ověřeny, musí být ověřeny podpisy i na plné moci.

V případě, že zmocněnec bude zahraniční právnickou osobou, musí být k Žádosti přiložen listinný originál výpisu ze zahraničního obchodního rejstříku či obdobné evidence (ne starší než 6 měsíců) zmocněnce, popř. jeho úředně ověřená kopie, prokazující, že je Žádost podepsána osobou oprávněnou / osobami oprávněnými jednat za tohoto zmocněnce.

V případě, že je Žádost doručována České spořitelně Datovou schránkou nebo Elektronickou formou, musí být plná moc pro zmocněnce akcionáře vždy (tj. bez ohledu na výši dividendy) opatřena (a) Zaručeným elektronickým podpisem nebo (b) Kvalifikovaným elektronickým podpisem, případně může být plná moc doručena v elektronické podobě získané autorizovanou konverzí listinné podoby plné moci splňující požadavky úředně ověřeného podpisu uvedené v předchozím odstavci.

Akcionáři – fyzické osoby s trvalým pobytem mimo území České republiky  a Slovenské republiky

Doručení Žádosti

Žádost se doručuje České spořitelně Osobně, Poštou nebo Datovou schránkou.

Náležitosti Žádosti

Žádost musí obsahovat čestné prohlášení o skutečném vlastnictví příjmu a daňové rezidenci akcionáře a musí v ní být uvedeno číslo účtu, včetně označení banky v České republice, která vede tento účet. V případě, že je Žádost doručována České spořitelně v listinné podobě Poštou, musí být podpis akcionáře úředně ověřen.

Žádost podaná zmocněncem

Zmocněnec akcionáře musí při podání Žádosti doložit písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem s ověřeným podpisem. Čestné prohlášení však musí podepsat vždy přímo akcionář (může být obsaženo v plné moci).

V případě, že zmocněnec bude zahraniční právnickou osobou, musí být k Žádosti doručované Poštou přiložen listinný originál výpisu ze zahraničního obchodního rejstříku či obdobné evidence (ne starší než 6 měsíců) zmocněnce, popř. jeho úředně ověřená kopie, prokazující, že je Žádost podepsána osobou oprávněnou / osobami oprávněnými jednat za tohoto zmocněnce.

V případě, že je Žádost doručována České spořitelně Datovou schránkou, musí být plná moc pro zmocněnce akcionáře vždy opatřena (a) Zaručeným elektronickým podpisem nebo (b) Kvalifikovaným elektronickým podpisem, případně může být plná moc doručena v elektronické podobě získané autorizovanou konverzí listinné podoby plné moci splňující požadavky úředně ověřeného podpisu uvedené v předchozím odstavci.

Akcionáři – právnické osoby a akcionáři zastupovaní správcem

Doručení Žádosti

Žádost se doručuje České spořitelně Poštou s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné / osob oprávněných jednat za tohoto akcionáře (případně daného správce), Datovou schránkou nebo Elektronickou formou.

Náležitosti Žádosti

Žádost musí obsahovat čestné prohlášení o skutečném vlastnictví příjmu, daňové rezidenci akcionáře, případně o konečných vlastnících dividendového příjmu, a musí v ní být uvedeno číslo účtu, včetně označení banky v České republice, která vede tento účet. V případě, že je Žádost doručována České spořitelně v listinné podobě Poštou, musí být podpis osoby oprávněné / osob oprávněných jednat za tohoto akcionáře (případně daného správce) úředně ověřen.

V případě, že akcionář bude zahraniční právnickou osobou, musí být k Žádosti přiložen také listinný originál výpisu ze zahraničního obchodního rejstříku či obdobné evidence (ne starší než 6 měsíců) akcionáře, popř. jeho úředně ověřená kopie, prokazující, že je Žádost podepsána osobou oprávněnou / osobami oprávněnými jednat za tohoto akcionáře. V případě, že je Žádost doručována České spořitelně Datovou schránkou nebo Elektronickou formou, musí být tento výpis zaslán v elektronické podobě získané autorizovanou konverzí listinné podoby.

V případě, že Žádost bude podána správcem, může být čestné prohlášení podle prvního odstavce této části podáno správcem hromadně za všechny příslušné akcionáře, jichž se bude týkat, a v takovém případě musí být podepsáno osobou oprávněnou / osobami oprávněnými jednat za daného správce. K Žádosti správce se v případě, že bude zahraniční právnickou osobou, přiloží listinný originál výpisu daného správce ze zahraničního obchodního rejstříku či obdobné evidence (ne starší než 6 měsíců), popř. jeho úředně ověřená kopie, prokazující, že je Žádost podepsána osobou oprávněnou / osobami oprávněnými jednat za daného správce. V případě, že je Žádost doručována České spořitelně Datovou schránkou nebo Elektronickou formou, musí být tento výpis zaslán v elektronické podobě získané autorizovanou konverzí listinné podoby.

Žádost podaná zmocněncem

Zmocněnec akcionáře (případně daného správce) musí při podání Žádosti doložit písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem (správcem) s ověřeným podpisem. Čestné prohlášení akcionáře –  právnické osoby zastupované zmocněncem musí být podepsáno osobou oprávněnou / osobami oprávněnými jednat za tuto právnickou osobu. Čestné prohlášení podávané hromadně za všechny příslušné akcionáře zmocněncem správce musí být podepsáno osobou oprávněnou / osobami oprávněnými jednat za daného správce.

V případě, že zmocněnec bude zahraniční právnickou osobou, musí být k Žádosti přiložen listinný originál výpisu ze zahraničního obchodního rejstříku či obdobné evidence (ne starší než 6 měsíců) zmocněnce, popř. jeho úředně ověřená kopie, prokazující, že je Žádost podepsána osobou oprávněnou / osobami oprávněnými jednat za tohoto zmocněnce.

V případě, že je Žádost doručována České spořitelně Datovou schránkou nebo Elektronickou formou, musí být plná moc pro zmocněnce akcionáře vždy opatřena (a) Zaručeným elektronickým podpisem nebo (b) Kvalifikovaným elektronickým podpisem, případně může být plná moc doručena v elektronické podobě získané autorizovanou konverzí listinné podoby plné moci splňující požadavky úředně ověřeného podpisu uvedené v předchozím odstavci.

Kontrolní oprávnění

U osob se sídlem v ČR, které jsou (i) akcionáři – právnickými osobami, (ii) správci nebo (iii) zmocněnci – právnickými osobami, provede Česká spořitelna podle příslušného veřejného rejstříku kontrolu, zda je Žádost podepsána osobou oprávněnou / osobami oprávněnými jednat za tohoto akcionáře, správce  nebo zmocněnce.

U všech akcionářů, kteří mají povinnost zapsat skutečného majitele dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen Zákon o evidenci skutečných majitelů“), tj. zejména právnických osob se sídlem v ČR (dále jen „Povinné osoby“), provede Česká spořitelna kontrolu existence zápisu skutečného majitele podle Zákona o evidenci skutečných majitelů ke dni administrace výplaty dividendy. Povinným osobám, které ke dni administrace výplaty dividendy nebudou mít zapsaného žádného skutečného majitele dle Zákona o evidenci skutečných majitelů, nebude dividenda vyplacena. V případě, že Povinná osoba nesplní uvedenou povinnost podle Zákona o evidenci skutečných majitelů do 31. prosince 2023, právo Povinné osoby jakožto akcionáře na výplatu dividendy uvedeného dne zanikne.

Daňové povinnosti

Daň bude sražena za podmínek vyplývajících z platných českých daňových předpisů (zejména dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění), případně dle příslušných smluv o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a státem, ve kterém má daňovou rezidenci konečný vlastník dividendového příjmu.

Pro účely využití zdanění dle těchto příslušných smluv o zamezení dvojího zdanění je akcionář (případně prostřednictvím daného správce) spolu s písemnou Žádostí povinen doručit České spořitelně také čestné prohlášení konečného vlastníka o skutečném vlastnictví dividendového příjmu a aktuální potvrzení o daňovém rezidentství konečného vlastníka (daňový domicil). V případě, že jsou tyto dokumenty (nebo jakékoliv dokumenty Žádosti) vyhotoveny v jiném než českém, slovenském či anglickém jazyce, je akcionář nebo správce cenných papírů povinen na své náklady vyhotovit překlad těchto dokumentů do českého jazyka (nemusí být úředně ověřený). Podmínky pro uplatnění snížené sazby srážkové daně musí být České spořitelně spolehlivě prokázány.

Akcionář, který má za podmínek stanovených daňovou legislativou právo dodatečně požádat o uplatnění snížené sazby srážkové daně a o vrácení rozdílu mezi uplatněnou a sníženou srážkovou daní, je povinen včas a spolehlivě prokázat podmínky pro uplatnění snížené sazby, zejména v souladu s lhůtou stanovenou v § 38d odst. 12 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Rozdíl srážkové daně bude zaslán na účet vedený bankou v České republice. Splatnost

Dividenda je splatná dne 1. srpna 2023.

Česká spořitelna vyplatí dividendu akcionářům bez zbytečného odkladu poté, kdy obdrží řádnou Žádost podle předcházejících odstavců.

Právo na dividendu se nepromlčí před 31. červencem 2027

27.06. 13:35  Broker XTB (Petr Boudný)
27.06. 13:27  Broker XTB (Denisa)
27.06. 11:35  Dividenda u XTB (xxjenda)
27.06. 06:46  Broker XTB (Petr Boudný)

Okomentovat na facebooku
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V

ISSN 1801-8688