Petr Hanisch (AliaWeb)
Praha  |  15.05.1998 15:01:26

Pravidla obchodování v systému pro podporu trhu akcií a dluhopisů

  1. Pravidla obchodování v systému pro podporu trhu akcií a dluhopisů

   1. Předmět úpravy
   2. Tento předpis upravuje zásady a podmínky obchodování v systému pro podporu trhu akcií a dluhopisů (dále jen “SPAD”).


   3. Definice pojmů
    1. Pro účely tohoto předpisu se rozumí:
     1. “systémem pro podporu trhu akcií a dluhopisů” systém založený na povinné kotaci tvůrců trhu a sloužící k podpoře uzavírání obchodů s cennými papíry a jejich vypořádání a k šíření informací o stavu trhu,
     2. “kotací” stanovení cen nabídky a poptávky tvůrcem trhu pro příslušný cenný papír za standardních podmínek,
     3. “vyhlášením kotace” oznámení kotace jednotlivých tvůrců trhu ostatním členům Burzy cenných papírů Praha, a.s. (dále jen “burza”) prostřednictvím AOS za podmínek stanovených burzovním výborem pro burzovní obchody (dále jen “výbor”),
     4. “maximálním dovoleným rozpětím kotace” největší povolený rozdíl mezi cenou nabídky a poptávky stanovené tvůrcem trhu pro příslušný cenný papír,
     5. “nejlepší kotací” výběr nejlepší ceny nabídky a nejlepší ceny poptávky z kotací jmenovaných tvůrců trhu pro jednotlivý cenný papír v daném okamžiku,
     6. “povoleným rozpětím” cenové pásmo vymezené závaznou nejlepší kotací,
     7. “otevřenou fází kotace” obchodování v době, kdy jsou tvůrci trhu povinni průběžně kotovat,
     8. “uzavřenou fází kotace” obchodování v době, kdy tvůrci trhu nemají povinnost průběžně kotovat;
     9. “sjednáním obchodu” okamžik dohody o podmínkách obchodu;
     10. “vložením instrukce” vložení údajů o obchodu do AOS,
     11. “uzavřením obchodu” spárování vložených instrukcí v AOS,
     12. “tvůrcem trhu” člen burzy, který má platné oprávnění k činnosti tvůrce trhu ve SPAD udělené v souladu se zvláštním burzovním předpisem, uzavřenu s burzou platnou smlouvu o vykonávání činnosti tvůrce trhu ve SPAD, a který v otevřené fázi kotace průběžně kotuje,
     13. “standardními podmínkami” podmínky (množství cenných papírů, termín a typ vypořádání stanovené výborem), za kterých tvůrce trhu kotuje cenu nabídky na prodej, resp. na nákup,
     14. “jednostranným obchodem” obchod, při němž člen burzy vystupuje jako kupující i jako prodávající zároveň;


   4. Úvodní ustanovení
    1. Ve SPAD se obchoduje s cennými papíry, které jsou do tohoto systému obchodování zařazeny na základě rozhodnutí výboru.
    2. Obchodování ve SPAD je rozděleno do následujících fází:
     1. otevřená fáze kotace,
     2. uzavřená fáze kotace.

    3. Délku a posloupnost jednotlivých fází obchodování ve SPAD stanoví výbor.
    4. Obchody s cennými papíry zařazenými k obchodování ve SPAD je možno uzavírat v průběhu obou fází obchodování ve SPAD.
    5. Obchody uzavřené v souladu s tímto předpisem jsou burzovními obchody.


   5. Způsob obchodování ve SPAD
    1. Obchodování ve SPAD je formou obchodování s účastí tvůrců trhu.
    2. V průběhu otevřené fáze kotace mohou členové burzy uzavírat na veřejných trzích obchody s cennými papíry zařazenými k obchodování ve SPAD pouze v rozsahu povoleného rozpětí platného v daném okamžiku a rozšířeného na stranu nabídky i poptávky o hodnotu stanovenou výborem.
    3. V průběhu uzavřené fáze kotace mohou členové burzy uzavírat na veřejných trzích obchody s cennými papíry zařazenými k obchodování ve SPAD pouze v rozsahu povoleného rozpětí platného k okamžiku ukončení předcházející otevřené fáze kotace rozšířeného na stranu nabídky i poptávky o hodnotu stanovenou výborem.
    4. Ustanovení odst. 2 a 3 se nevztahuje na obchody uzavřené mimo SPAD, které překračují objemem limit stanovený výborem, na neobchodní převody cenných papírů, na obchody uzavírané s termínem vypořádání delším než T+15, náhradní obchody, obchody uzavírané na veřejných trzích na základě párování neadresných objednávek, u nichž je kurz stanoven organizátorem veřejného trhu porovnáním objednávek na nákup a prodej shromážděných k určitému okamžiku. Výbor je oprávněn stanovit další výjimky, včetně podmínek pro jejich uplatnění.
    5. Kotace jednotlivých tvůrců trhu jsou v otevřené fázi kotace neprodleně poskytovány členům burzy prostřednictvím AOS, a to s uvedením identifikace tvůrců trhu. Na základě kotací jednotlivých tvůrců trhu je průběžně vyhlašována nejlepší kotace.
    6. Obchody jsou uzavírány s termínem vypořádání v rozmezí T+1 až T+15, kde T je den uzavření obchodu ve SPAD a počtem dnů se rozumí počet účetních dnů. Účetním dnem se rozumí den, ve kterém společnost UNIVYC, a.s. (dále jen “Univyc”) provádí vypořádání burzovních obchodů.


   6. Limity
    1. Za účelem minimalizace rizika při obchodování ve SPAD jsou stanoveny maximální možné denní objemy burzovních obchodů (dále jen “limity”) jednotlivých členů burzy s cennými papíry zařazenými k obchodování ve SPAD. Limity se podle následků spojených s jejich překročením dělí na kontrolní a sankční.
    2. Překročení kontrolního limitu členem burzy není považováno za porušení povinností člena burzy. S překročením tohoto limitu jsou spojeny tyto následky:
     1. burza oznámí tuto skutečnost prostřednictvím AOS všem členům burzy,
     2. kotace tvůrců trhu není ve vztahu k tomuto členovi burzy závazná,
     3. člen burzy je povinen zdržet se vkládání objednávek vůči tvůrcům trhu, na které by byli tvůrci trhu jinak povinni reagovat vložením protiinstrukce (čl. 8 odst. 6); porušení této povinnosti je považováno za závažné porušení povinností člena burzy.

    3. Překročení sankčního limitu členem burzy je považováno za závažné porušení povinností člena burzy. S překročením tohoto limitu jsou spojeny jednak následky spojené s překročením kontrolního limitu, jednak možnost uložení sankce podle zvláštního předpisu.
    4. Při posuzování zda došlo k překročení kontrolního nebo sankčního limitu se vychází z celkového objemu burzovních obchodů uzavřených členem burzy s cennými papíry zařazenými k obchodování ve SPAD během celého burzovního dne.
    5. Za účelem stanovení limitů pro jednotlivé členy burzy, jsou členové burzy rozděleni do skupin podle objemu burzovních obchodů uzavřených v předchozích třech kalendářních měsících s cennými papíry zařazenými k obchodování ve SPAD. Každý člen burzy je zařazen právě do jedné skupiny.
    6. Počet skupin, požadavky na objem burzovních obchodů uzavřených v předchozích třech kalendářních měsících pro rozřazení do jednotlivých skupin a výši limitů stanoví výbor. Své rozhodnutí oznámí výbor ve Věstníku burzy. Členové burzy jsou o svém zařazení do skupiny a o jeho změnách informováni prostřednictvím AOS. Výbor je oprávněn stanovit podmínky, za kterých může být člen burzy přeřazen do skupiny s vyšším objemem, ačkoli objem burzovních obchodů uzavřených v předchozích třech kalendářních měsících nedosáhl výše pro zařazení do takové skupiny.
    7. Vyhodnocení objemu uzavřených obchodů podle odst. 1 se provádí vždy po ukončení posledního burzovního dne každého kalendářního měsíce a na jeho základě jsou členové burzy zařazeni do příslušné skupiny k třetímu burzovnímu dni následujícího měsíce.
    8. V průběhu kalendářního měsíce dochází ke změně zařazení do skupiny pouze v těchto případech:
     1. u takového člena burzy, u kterého dojde k zahájení, pozastavení (déle než do konce probíhajícího burzovního dne) nebo ukončení činnosti tvůrce trhu ve SPAD; v takovém případě je vyhodnocení provedeno tak, aby člen burzy mohl být zařazen do příslušné skupiny ke dni zahájení, resp. ke dni následujícímu pozastavení nebo ukončení činnosti tvůrce trhu ve SPAD,
     2. na základě rozhodnutí výboru v souladu s odst. 6.


   7. Náležitosti instrukce
    1. Člen burzy vkládá instrukci do systému AOS prostřednictvím komunikačního systému burzy v souladu s časovým harmonogramem burzovního dne.
    2. Instrukce musí obsahovat následující údaje:
     1. ISIN cenného papíru,
     2. název cenného papíru,
     3. identifikační číslo člena burzy (protistrany obchodu),
     4. počet kusů cenných papírů,
     5. cenu za jeden cenný papír nebo objem obchodu,
     6. druh instrukce (nákup nebo prodej),
     7. datum vypořádání,
     8. typ vypořádání,
     9. číslo účtu v Univycu,
     10. číslo účtu, na který/z kterého mají být zaknihované cenné papíry převedeny ve SCP,
     11. identifikační číslo člena burzy, jenž podal instrukci,
     12. s výjimkou uvedenou v odst. 6, identifikační číslo pokynu investora v evidenci člena burzy, ke kterému se obchod uzavíraný na základě této instrukce vztahuje, za předpokladu, že majitelem účtu podle písm. j) není investor, který pokyn zadal.

    3. Instrukce může dále obsahovat:
     1. externí číslo instrukce,
     2. číslo pobočky člena burzy,
     3. kód pro určení způsobu spárování instrukcí.

    4. Obchod je uzavřen pouze za předpokladu, že se údaje obsažené v instrukcích vztahujících se ke stejnému obchodu shodují v údajích uvedených v odst. 2 písm. a), d), e), g), h) a týkají se opačného druhu instrukce podle odst. 2 písm. f) a dále se údaj v odst. 2 písm. c) shoduje s údajem v odst. 2 písm. k) v instrukci protistrany.
    5. Údaj o typu vypořádání podle odst. 2 písm. h) obsahuje i určení, jak má být vypořádání obchodu uzavřeného ve SPAD zařazeno do posloupnosti vypořádání ostatních burzovních obchodů. V této souvislosti se rozlišují typy vypořádání SVx, kde přípustné hodnoty x stanoví výbor.
    6. Údaj o identifikačním čísle pokynu investora podle odst. 2 písm. l) je člen burzy povinen doplnit nejpozději do ukončení nejbližší otevřené fáze kotace. Pokud však majitelem účtu podle odst. 2 písm. j) je investor, který pokyn zadal, není člen burzy povinen údaj podle odst. 2 písm. l) v instrukci uvést.
    7. Zadáním kódu pro určení způsobu spárování instrukcí (odst. 3 písm. c) může člen burzy zajistit, že instrukce budou spárovány, pokud se budou shodovat v údajích podle odst. 4 a v uvedeném kódu podle odst. 3 písm. c).
    8. Instrukci lze zrušit pouze instrukcí ke zrušení vložené instrukce zaslanou před uzavřením obchodu. Zrušení uzavřeného obchodu není možné.


   8. Podmínky uzavření obchodu ve SPAD
    1. V otevřené fázi kotace musí být instrukce týkající se sjednaného obchodu vloženy do AOS ve lhůtě stanovené výborem, nejpozději však do ukončení otevřené fáze kotace. Nejsou-li instrukce ve stanovené lhůtě vloženy do AOS, k uzavření obchodu nedojde.
    2. V uzavřené fázi kotace musí být instrukce týkající se sjednaného obchodu vloženy do AOS nejpozději do zahájení následující otevřené fáze kotace. Nejsou-li instrukce ve stanovené lhůtě vloženy do AOS, k uzavření obchodu nedojde.
    3. Uzavřený obchod je zařazen do evidence uzavřených obchodů


   9. Činnost tvůrce trhu
    1. Tvůrce trhu je povinen v průběhu otevřené fáze kotace průběžně kotovat všechny cenné papíry, pro které vykonává činnost tvůrce trhu. Tvůrce trhu je povinen nastavit první kotaci do zahájení otevřené fáze kotace. Pokud bylo tvůrci trhu podle zvláštního předpisu pozastaveno oprávnění k činnosti tvůrce trhu veSPAD, tvůrce trhu nekotuje.
    2. Není-li dále stanoveno jinak, nesmí rozdíl mezi cenou nabídky a poptávky tvůrce trhu překročit maximální dovolené rozpětí kotace, které je pro daný cenný papír stanoveno výborem.
    3. Výbor je oprávněn stanovit doporučené maximální pásmo, ve kterém by se měly pohybovat kotace jednotlivých tvůrců trhu v otevřené fázi kotace. Hranice tohoto pásma jsou vymezeny tak, že výbor určí procento, o které se kotace jednotlivých tvůrců trhu mohou odchýlit od středu nejlepší kotace nastavené k okamžiku zahájení otevřené fáze kotace v daném burzovním dni.
    4. Pokud střed nejlepší kotace překročí pásmo stanovené podle předchozího odstavce, oznámí burza neprodleně členům burzy, že kotace tvůrců trhu nejsou od tohoto okamžiku závazné. Kotace tvůrců trhu se stávají závaznými oznámením vedoucího burzovního dne členům burzy (prostřednictvím AOS) o obnovení závaznosti kotace. Po dobu, kdy nejsou kotace tvůrců trhu závazné jsou členové burzy oprávněni sjednávat a uzavírat obchody s daným cenným papírem pouze v rozsahu povoleného rozpětí platného k okamžiku tohoto oznámení a rozšířeného na stranu nabídky i poptávky o hodnotu stanovenou výborem.
    5. Tvůrce trhu kotuje za standardních podmínek.
    6. Není-li dále stanoveno jinak, je kotace tvůrce trhu závazná a tvůrce trhu s nejlepší závaznou kotací je povinen za standardních podmínek neprodleně, nejpozději však ve lhůtě stanovené výborem, vložit protiinstrukci ve vztahu k členovi burzy, který vložil instrukci v reakci na jeho kotaci. Pokud je vloženo více takových instrukcí, je tvůrce trhu povinen vložit protiinstrukci pouze ve vztahu k instrukci, která byla vložena první. Oprávnění tvůrce trhu vložit protiinstrukci ve vztahu k ostatním instrukcím není dotčeno.
    7. Kotace tvůrce trhu není závazná od okamžiku, kdy doba do ukončení otevřené fáze je kratší než lhůta stanovená výborem podle odst. 6.
    8. Povinnosti tvůrce trhu související s vypořádáním obchodu uzavřeného ve SPAD, kterýze stanovených důvodů nemohl být vypořádán v řádném termínu, jsou upraveny zvláštním burzovním předpisem.
    9. Vedoucí burzovního dne je oprávněn na základě odůvodněné žádosti většiny tvůrců trhu pozastavit kotaci všech tvůrců trhu pro příslušný cenný papír nebo dočasně rozšířit maximální dovolené rozpětí kotace. Vedoucí burzovního dne je oprávněn na žádost většiny tvůrců trhu pro daný cenný papír zrušit pozastavení kotace nebo dočasné rozšíření maximálního dovoleného rozpětí kotace.


   10. Změna a přerušení kotace
    1. Tvůrce trhu je oprávněn v průběhu otevřené fáze kotace kdykoli změnit kotaci.
    2. K okamžiku vložení instrukce, na kterou je tvůrce trhu povinen reagovat vložením protiinstrukce podle čl. 8 odst. 6, je kotace tohoto tvůrce trhu přerušena. Tvůrce trhu je povinen obnovit kotaci ve lhůtě stanovené výborem. Dobou přerušení kotace tvůrce trhu se rozumí doba, kdy tvůrce trhu nekotuje. K obnovení kotace dochází v okamžiku, kdy tvůrce trhu, který má přerušenou kotaci, nastaví novou kotaci.
    3. V době, kdy žádný z tvůrců trhu pro daný cenný papír nekotuje, zároveň však alespoň jeden má přerušenou kotaci v souladu s odst. 2, jsou členové burzy oprávněni uzavírat obchody s daným cenným papírem pouze v rozsahu povoleného rozpětí platného k okamžiku, kdy přerušil kotaci daného cenného papíru v souladu s odst. 2 poslední tvůrce trhu, a rozšířeného na stranu nabídky i poptávky o hodnotu stanovenou výborem.
    4. Pokud tvůrce trhu v otevřené fázi kotace přeruší kotaci nebo dojde k pozastavení kotace z jiného důvodu než uvedeného v odst. 2 tohoto článku, čl. 10 a čl. 13 odst. 4 a neobnoví ji ani po výzvě burzy a v době jí stanovené, může pokračovat v kotaci až na základě výslovného souhlasu burzy.


   11. Pozastavení kotace z technických důvodů
    1. V případě technické závady na straně tvůrce trhu v průběhu otevřené fáze kotace, která znemožňuje datovou komunikaci mezi ním a burzou, dochází k pozastavení kotace tohoto tvůrce trhu z technických důvodů. Tvůrce trhu je povinen tuto skutečnost neprodleně telefonicky oznámit burze, která o pozastavení kotace tvůrce trhu informuje ostatní členy burzy prostřednictvím AOS. Telefonické oznámení je tvůrce trhu povinen neprodleně faxově potvrdit. Po dobu pozastavení kotace z technických důvodů není kotace tvůrce trhu závazná.
    2. Pokud nejvýše jeden tvůrce trhu pro daný cenný papír nemá pozastavenou kotaci z technických důvodů, je vedoucí burzovního dne oprávněn rozhodnout, že kotace zbývajícího tvůrce trhu není od okamžiku oznámení tohoto rozhodnutí členům burzy prostřednictvím AOS závazná. Do odvolání rozhodnutí vedoucího burzovního dne jsou členové burzy oprávněni sjednávat obchody s daným cenným papírem pouze v rozsahu povoleného rozpětí platného k okamžiku oznámení rozhodnutí vedoucího burzovního dne a rozšířeného na stranu nabídky i poptávky o hodnotu stanovenou výborem.
    3. Oznámení tvůrce trhu podle odst. 1 je burza oprávněna prověřit. Zjistí-li burza, že k pozastavení kotace z technických důvodů nedošlo oprávněně, považuje se takové jednání tvůrce trhu za porušení povinností stanovených tímto předpisem.


   12. Kontrola činnosti tvůrce trhu
   13. Burza průběžně sleduje a vyhodnocuje činnost tvůrce trhu. V případě porušení tohoto předpisu, popř. smlouvy, jej upozorní na zjištěné nedostatky a uloží mu okamžité zjednání nápravy. Nedojde-li ze strany tvůrce trhu ke zjednání nápravy, postupuje se podle zvláštního burzovního předpisu. Oprávnění burzovní komory podle čl. 19 tím není dotčeno.


   14. Povinnosti člena burzy při vkládání instrukcí proti tvůrci trhu
    1. Člen burzy, který vložil instrukci, na kterou je tvůrce trhu povinen reagovat vložením protiinstrukce podle čl. 8 odst. 6, může vložit proti kterémukoliv tvůrci trhu další instrukci vztahující ke stejnému cennému papíru, na kterou by byl tvůrce trhu za podmínek stanovených čl. 8 odst. 6 povinen reagovat vložením protiinstrukce až po uplynutí lhůty stanovené výborem


   15. Podmínky zařazení cenného papíru k obchodování ve SPAD
    1. K obchodování ve SPAD může být zařazen pouze cenný papír přijatý k burzovnímu obchodu na hlavní nebo vedlejší trh. Zařazením cenného papíru k obchodování ve SPAD začínají platit i práva a povinnosti tvůrce trhu.
    2. Na zařazení cenného papíru k obchodování ve SPAD není právní nárok.
    3. Cenný papír může být obchodován ve SPAD pouze v případě, že k jeho kotaci jsou stanoveni nejméně dva tvůrci trhu.
    4.  

    5. Generální tajemník burzy dočasně vyřadí cenný papír z obchodování ve SPAD počínaje burzovním dnem následujícím po dni, ve kterém došlo k porušení těchto podmínek:
     1. ukončením činnosti tvůrce trhu není splněna podmínka podle odst. 3
     2. z důvodů stanovených tímto předpisem přestane být v průběhu burzovního dne členům burzy poskytována závazná kotace a do ukončení otevřené fáze kotace v tomto burzovním dni není poskytování závazné kotace obnoveno.

    6. Generální tajemník burzy zpětně zařadí cenný papír dočasně vyřazený z obchodování ve SPAD podle odst. 4, jestliže ve lhůtě 30 dní ode dne, kdy došlo k dočasnému vyřazení cenného papíru, jsou odstraněny nedostatky, které byly důvodem tohoto vyřazení. Zpětné zařazení nabývá účinnosti třetí burzovní den po oznámení této informace členům burzy prostřednictvím AOS.
    7. Nedojde-li ve stanovené lhůtě ke zpětnému zařazení cenného papíru k obchodování ve SPAD, navrhne generální tajemník burzy výboru cenný papír trvale vyloučit z obchodování ve SPAD. Trvalým vyloučením cenného papíru z obchodování ve SPAD není dotčeno oprávnění výboru v budoucnu cenný papír znovu zařadit k obchodování ve SPAD.


   16. Vypořádání obchodu uzavřeného ve SPAD
    1. Vypořádání obchodů uzavřených ve SPAD (dále jen “vypořádání”) provádí Univyc v souladu s tímto, zvláštními burzovními předpisy a předpisy Univycu.
    2. Vypořádání probíhá nezávisle na vypořádání ostatních burzovních obchodů.
    3. Nestanoví-li zvláštní předpis jinak, je obchod v den uzavření obchodu předán Univycu k vypořádání.
    4. Nestanoví-li zvláštní předpis jinak, vztahují se na vypořádání záruky Garančního fondu burzy .


   17. Zveřejňování informací
    1. Burza zveřejní informace o výsledcích obchodování ve SPAD, a to pro každou emisi cenných papírů zvlášť, v kurzovním lístku. Výsledky obchodování ve SPAD zahrnují všechny obchody uzavřené ve SPAD v souladu s tímto předpisem.
    2. Hodnoty kotace a výsledky obchodování jsou poskytovány členům burzy prostřednictvím AOS průběžně a neprodleně. Jednostranné obchody a obchody s tvůrci trhu, které byl tvůrce trhu v souladu s čl. 8 odst. 6 povinnen uzavřít, jsou označeny rozlišovacími znaky.
    3. Výbor neprodleně oznamuje ve Věstníku burzy informace o zařazení cenných papírů k obchodování ve SPAD, vyřazení cenných papírů z obchodování ve SPAD, stanovení tvůrců trhu, pozastavení nebo ukončení jejich činnosti.


   18. Stanovení kurzu
   19. Postup při stanovení kurzu je upraven zvláštním předpisem


   20. Vztah k jiným druhům burzovních obchodů
    1. S cennými papíry zařazenými k obchodování ve SPAD nemohou členové burzy uzavírat přímé obchody s bloky cenných papírů.
    2. Ustanovení odst. 1 se nevztahuje na
     1. obchody, které překračují objemem limit stanovený výborem podle čl. 4 odst. 4,
     2. náhradní obchody
     3. neobchodní převody.


   21. Odpovědnost
   22. Burza neodpovídá za případné škody, které vznikly členům burzy nebo třetím osobám v důsledku:

     1. porušení povinností členů burzy stanovených tímto či jiným burzovním předpisem,
     2. technické závady, která neumožnila členům burzy vkládat instrukce v souladu s tímto předpisem.


   23. Sankce
   24. Poruší-li člen burzy povinnosti stanovené tímto předpisem, je burzovní komora oprávněna tomuto členovi uložit sankce v souladu se zvláštním burzovním předpisem.


   25. Zrušovací ustanovení
   26. Nabytím účinnosti tohoto burzovního předpisu se ruší burzovní předpis Pravidla obchodování v systému pro podporu trhu akcií a dluhopisů schválený burzovním výborem pro burzovní obchody dne 10. 2. 1998.


   27. Účinnost

Tento burzovní předpis byl schválen burzovním výborem pro burzovní obchody dne 8. 4. 1998 a nabývá účinnosti dnem, kdy bude v souladu s rozhodnutím příslušných burzovních orgánů zahájeno obchodování ve SPAD.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Praha:

21.10.1999  Tisková zpráva Střediska pro cenné papíry (SCP) Petr Hanisch (AliaWeb)
30.09.1999  Český mobil - kdo je nejaktivnějším členem statutárního orgánu? Petra Doležalová (ČEKIA, a.s.)
08.09.1999  Dalších 76 emisí bude vyřazeno z volného trhu BCPP Dagmar Vránová (ČEKIA, a.s.)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688