Usnesení RM 34/2023


Statutární město Jihlava

Magistrát města Jihlavy

U S N E S E N Í

z 34. schůze Rady města Jihlavy, konané dne 30. 11. 2023


Usnesení č. 1543/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

změnu rozpočtu na rok 2023 příspěvkových organizací:

Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace a Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy.

Provede: PO - DTS, ICSS

Termín: 31.12.2023

Usnesení č. 1544/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

změnu odpisového plánu příspěvkové organizace:

Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace, pro rok 2023 dle důvodové zprávy.

Provede: Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace

Termín: 31.12.2023

Usnesení č. 1545/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o komplexním zabezpečení nakládání s komunálními odpady a dalšími odpady v obecním systému na území statutárního města Jihlavy ze dne 23. 2. 2022 ev. č. 221/OŽP/2022 uzavřené mezi statutárním městem Jihlava a obchodní společností SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., IČO 60727772, se sídlem Jihlava, Havlíčkova 218/64.

Provede: OŽP

Termín: 31.12.2023

Usnesení č. 1546/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

podmínky pro prodej kompostérů poplatníkům místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a výši dotované částky dle přílohy č. 1.

Provede: OŽP

Termín: 15.12.2023

Usnesení č. 1547/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

zadání veřejné zakázky malého rozsahu na "Poskytování služeb mobilních komunikací" na dobu určitou s rozsahem do 2 mil. Kč podáním výzvy jednomu dodavateli, a to T-Mobile Czech Republic a.s., v souladu s vnitřním předpisem č. 5/2023 Pravidla zadávání veřejných zakázek statutárního města Jihlavy.

Provede: OI

Termín: 31.12.2023

Usnesení č. 1548/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v přízemí objektu v ul. Hluboká 108/3 na pozemku p.č. 159 - zastavěná plocha v k.ú. Jihlava se Spolkem AV Amari Vysočina, z.s., se sídlem Komenského 27, 586 01 Jihlava, dle důvodové zprávy

Provede: KT

Termín: 6.12.2023

Usnesení č. 1549/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

uzavření dodatku č. 20 ke smlouvě č. 715/OD/05 na komplexní zajištění veřejně prospěšných služeb pro statutární město Jihlava se SLUŽBAMI MĚSTA JIHLAVY, s.r.o. dle přílohy a v souladu s důvodovou zprávou

a

ukládá

vedoucímu odboru dopravy zabezpečit uzavření dodatku č. 20 ke smlouvě č. 715/OD/05 dle přílohy

Provede: OD

Termín: 31.12.2023

Usnesení č. 1550/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce chodníku a zpevněných ploch ul. Březinova 81-92, 20-29, 32-41, 42-51 – 4. úsek Březinova 81-92“ dle příloh návrhu a důvodové zprávy, vše v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a vnitřním předpisem Pravidla pro zadávání veřejných zakázek statutárního města Jihlavy, vše v platném znění.

a

pověřuje

Petra Ryšku k rozhodnutí a podpisu změny zadávací dokumentace ve lhůtě pro podání nabídek veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce chodníku a zpevněných ploch ul. Březinova 81-92, 20-29, 32-41, 42-51 – 4. úsek Březinova 81-92“

Provede: OD

Termín: 31.1.2024

Usnesení č. 1551/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

provedení rozpočtového opatření

převod v rámci schváleného rozpočtu Odboru dopravy:

Snížení tř. 5 Běžné výdaje - § 2212 Silnice o 250 000 Kč a § 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací o 750 000 Kč a zvýšení tř. 6 Odbor dopravy - kapitálové výdaje o 1 000 000 Kč.

Provede: EO

Termín: 14.12.2023

Usnesení č. 1552/23-RM

Rada města Jihlavy

neschvaluje

podání odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Jihlavě číslo jednací: 108 C 11/2021-161

ve věci žalobkyně PORR a.s., IČO 43005560, sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 – Strašnice,

proti žalovanému: statutární město Jihlava, IČO 00286010, sídlem Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava,

zastoupené advokátem Mgr. Janem Ševčíkem, sídlem Majakovského 1517/10, 586 01 Jihlava,

o 781 559 Kč s příslušenstvím , a to dle důvodové zprávy.

Provede: OD

Termín: 15.12.2023

schvaluje

provedení rozpočtového opatření

přesun prostředků v rámci třídy 5 Běžné výdaje - snížení rozpočtu ekonomického odboru § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené – rezerva a zvýšení rozpočtu odboru dopravy § 2212 Silnice ve výši 600 000 Kč.

Provede: EO

Termín: 1.12.2023

Usnesení č. 1553/23-RM

Rada města Jihlavy

odvolává

pana Mgr. Zdeňka Píchu z funkce tajemníka povodňové komise statutárního města Jihlavy ke dni 1. 11. 2023.

a

Provede: OTS

Termín: 31.12.2023

Usnesení č. 1554/23-RM

Rada města Jihlavy

jmenuje

slečnu Nikol Drimlovou do funkce tajemníka povodňové komise statutárního města Jihlavy ke dni 1. 11. 2023.

Provede: OTS

Termín: 31.12.2023

Usnesení č. 1555/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

Návrh Smlouvy o užívání podzemních prostor se společností První telefonní společnost s.r.o. dle důvodové zprávy.

Provede: OTS

Termín: 31.1.2024

Usnesení č. 1556/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

Návrh Smlouvy o užívání podzemních prostor se společností M-soft spol. s.r.o. dle důvodové zprávy.

Provede: OTS

Termín: 31.1.2024

Usnesení č. 1557/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

Návrh Smlouvy o užívání podzemních prostor se společností EG.D, a.s. dle důvodové zprávy.

Provede: OTS

Termín: 31.1.2024

Usnesení č. 1558/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

uzavření dodatku č. 1 smlouvy ev. č. 1396/OTS/2023 "Kanalizace ul. Karoliny Světlé, Jihlava"

dle důvodové zprávy

Provede: OTS

Termín: 31.5.2024

Usnesení č. 1559/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 1152/OTS/2022 "Středověké kutiště Rudný - projektová dokumentace" ze dne 11.8.2022 (Hornický skanzen, Rudný).

dle důvodové zprávy.

Provede: OTS

Termín: 31.1.2024

Usnesení č. 1560/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

provedení rozpočtového opatření - snížení prostředku z rozpočtu Primátora tř. 5 Běžné výdaje § 3636 Územní rozvoj ve výši 220 000 Kč a navýšení rozpočtu tř. 6 Odbor technických služeb - Kapitálové výdaje ve výši 220 000 Kč.

dle důvodové zprávy.

Provede: EO

Termín: 14.12.2023

Usnesení č. 1561/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva kultury ČR pro Bránu Jihlavy, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu "Mahler je hudba!" 2 ve výši 700 000 Kč.

Provede: EO

Termín: 14.12.2023

Usnesení č. 1562/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na projekt "MAP III pro ORP Jihlava" ve výši 227 514,58 Kč.

Provede: EO

Termín: 14.12.2023

Usnesení č. 1563/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj určenou na realizaci projektu Řízení strategie ITI Jihlavské aglomerace ve výši 586 116,18 Kč.

Provede: EO

Termín: 14.12.2023

Usnesení č. 1564/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

provedení rozpočtového opatření - zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci z Fondu Vysočiny - program "Obnova venkova Vysočiny 2023", na realizaci projektu "Zastávka Kosov, náves", ve výši 150 000 Kč.

Provede: EO

Termín: 14.12.2023

Usnesení č. 1565/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1384/ORM/2022 ze dne 27. 9. 2022 na akci: „Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů na odpad – X. etapa – 2. část“, dle důvodové zprávy a příloh

a

u k l á d á

vedoucí odboru rozvoje města zabezpečit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Provede: Termín: 30.12. 2023

vedoucí ORM

zástupce statutárního města Jihlava

Usnesení č. 1566/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1455/ORM/2021 ze dne 14. 9. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 10. 2022 na akci: „Chodník a veřejné osvětlení ul. Brtnická, Jihlava – II. etapa“, dle důvodové zprávy a příloh

a

u k l á d á

vedoucí odboru rozvoje města zabezpečit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

Provede: Termín: 30.12. 2023

vedoucí ORM

zástupce statutárního města Jihlava

Usnesení č. 1567/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

podmínky zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem " Oprava tří mostů ul. Brněnská, Jihlava - I. etapa ", zadávané v otevřeném řízení podle § 52 písm. b) ve spojení s § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy a příloh návrhu.

a

p o v ě ř u j e

Mgr. Petra Ryšku, primátora k rozhodnutí a podpisu změny zadávací dokumentace ve lhůtě pro podání nabídek veřejné zakázky s názvem „Oprava tří mostů ul. Brněnská, Jihlava - I. etapa“.

Provede: ORM, KT Termín: 30.12.2023

Usnesení č. 1568/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

provedení rozpočtového opatření:

přesun finančních prostředků z rozpočtu Odboru rozvoje města tř. 6 Kapitálové výdaje – dotace EU/EHP ve výši 1 300 000 Kč do rozpočtu Odboru technických služeb tř. 6 Kapitálové výdaje – dotace EU/EHP dle důvodové zprávy

Provede: EO

Termín: 14.12.2023

Usnesení č. 1569/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

provedení rozpočtového opatření k rozpočtu Zoologické zahrady Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2023:

zvýšení rozpočtovaných výnosů v hlavní činnosti o 2 750 000 Kč

zvýšení rozpočtovaného výsledku hospodaření v doplňkové činnosti o 2 268 000 Kč

zvýšení rozpočtovaných nákladů hlavní činnosti o 5 018 000 Kč

přesun finančních prostředků mezi náklady na platy a náklady na OPPP ve výši 70 000 Kč

zvýšení stanoveného počtu přepočteného počtu pracovníků o 2 osoby.

Provede: Příspěvková organizace

Termín: 31.12.2023

Usnesení č. 1570/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114 o 136 000 Kč na pokrytí nákladů na opravu plotu u provozovny Tylova.

Provede: OŠKT

Termín: 13.12.2023

Usnesení č. 1571/23-RM

Rada města Jihlavy

souhlasí

s přijetím věcného daru - podoskop v hodnotě 10.000 Kč Mateřskou školou a Speciálně pedagogickým centrem Jihlava, příspěvkovou organizací od dárce: Helena Dvořáková, Řečice 91, 592 33.

Provede: Příspěvková organizace

Termín: 31.3.2024

Usnesení č. 1572/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

provedení rozpočtového opatření k rozpočtu Základní školy Jihlava, Kollárova 30, příspěvkové organizace na rok 2023:

zvýšení rozpočtovaných výnosů v hlavní činnosti o 1 808 000 Kč

zvýšení rozpočtovaných nákladů hlavní činnosti o 1 808 000 Kč.

Provede: Příspěvková organizace

Termín: 31.12.2023

Usnesení č. 1573/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

rozpočet nákladů a výnosů pro rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 - 2026 zřízených příspěvkových organizací:

Základní škola Jihlava, Demlova 32, příspěvková organizace dle příloh č. j. MMJ/OŠKT/205728/2023 a č. j. MMJ/OŠKT/205991/2023,

Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, příspěvková organizace dle příloh č. j. MMJ/OŠKT/205729/2023 a č. j. MMJ/OŠKT/206002/2023,

Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71, příspěvková organizace dle příloh č. j. MMJ/OŠKT/205730/2023 a č. j. MMJ/OŠKT/206004/2023,

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace dle příloh č. j. MMJ/OŠKT/205734/2023 a č. j. MMJ/OŠKT/206009/2023,

Základní škola Jihlava, Kollárova 30, příspěvková organizace dle příloh č. j. MMJ/OŠKT/205769/2023 a č. j. MMJ/OŠKT/206024/2023,

Základní škola Jihlava, Křížová 33, příspěvková organizace dle příloh č. j. MMJ/OŠKT/205810/2023 a č. j. MMJ/OŠKT/206026/2023,

Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad Plovárnou 5, příspěvková organizace dle příloh č. j. MMJ/OŠKT/205814/2023 a č. j. MMJ/OŠKT/206051/2023,

Základní škola Otokara Březiny Jihlava, příspěvková organizace dle příloh č. j. MMJ/OŠKT/205817/2023 a č. j. MMJ/OŠKT/206053/2023,

Základní škola Jihlava, Seifertova 5, příspěvková organizace dle příloh č. j. MMJ/OŠKT/205822/2023 a č. j. MMJ/OŠKT/206065/2023,

Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspěvková organizace dle příloh č. j. MMJ/OŠKT/205824/2023 a č. j. MMJ/OŠKT/206068/2023,

Základní škola T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace dle příloh č. j. MMJ/OŠKT/205829/2023 a č. j. MMJ/OŠKT/206070/2023,

Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace dle příloh č. j. MMJ/OŠKT/205723/2023 a č. j. MMJ/OŠKT/205864/2023,

Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace dle příloh č. j. MMJ/OŠKT/205726/2023 a č. j. MMJ/OŠKT/205989/2023,

Základní umělecká škola Jihlava, příspěvková organizace dle příloh č. j. MMJ/OŠKT/205830/2023 a č. j. MMJ/OŠKT/206071/2023,

Dům dětí a mládeže Jihlava, příspěvková organizace dle příloh č. j. MMJ/OŠKT/205834/2023 a č. j. MMJ/OŠKT/206100/2023,

Městská knihovna Jihlava, příspěvková organizace dle příloh č. j. MMJ/OŠKT/205831/2023 a č. j. MMJ/OŠKT/206091/2023,

Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace dle příloh č. j. MMJ/OŠKT/205833/2023 a č. j. MMJ/OŠKT/206096/2023,

Brána Jihlavy, příspěvková organizace dle příloh č. j. MMJ/OŠKT/205835/2023 a č. j. MMJ/OŠKT/206103/2023.

Provede: Příspěvkové organizace

Termín: 31.12.2023

Usnesení č. 1574/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

zvýšení příspěvku na provoz Základní škole Jihlava, Jungmannova 6, příspěvkové organizaci o 83 000 Kč na zajištění povinných revizí kotelny.

Provede: OŠKT

Termín: 13.12.2023

Usnesení č. 1575/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

provedení rozpočtového opatření k rozpočtu Základní školy T. G. Masaryka Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2023:

zvýšení rozpočtovaných výnosů v hlavní činnosti o 858 000 Kč

zvýšení rozpočtovaných nákladů v hlavní činnosti o 858 000 Kč.

snížení závazného ukazatele "náklady na energie" o 180 000 Kč.

Provede: Příspěvková organizace

Termín: 31.12.2023

Usnesení č. 1576/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

provedení rozpočtového opatření k rozpočtu Základní školy O. Březiny Jihlava, příspěvkové organizace:

snížení závazného ukazatele "náklady na energie" o 30 000 Kč.

Provede: Příspěvková organizace

Termín: 31.12.2023

Usnesení č. 1577/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2023 příspěvkové organizaci Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace dle přílohy č. 1.

Provede: Příspěvková organizace

Termín: 31.12.2023

Usnesení č. 1578/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

zvýšení příspěvku na provoz Základní škole Jihlava, Kollárova 30, příspěvkové organizaci o 300 000 Kč na zajištění opravy oken.

Provede: OŠKT

Termín: 13.12.2023

Usnesení č. 1579/23-RM

Rada města Jihlavy

souhlasí

s vyhlášením programu: "Dlouhodobá činnost organizace 2024 - členská základna do 19 let a nad 19 let" pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Jihlavy na rok 2024 v oblasti sportu a tělovýchovy dle přílohy č. 1 toho návrhu v souladu s důvodovou zprávou

a schvaluje

podstatné náležitosti smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2024 v oblasti sportu a tělovýchovy dle přílohy č. 4 v souladu s důvodovou zprávou.

Provede: OŠKT

Termín: 8.12.2023

Usnesení č. 1580/23-RM

Rada města Jihlavy

souhlasí

s přijetím věcného daru - rehabilitační dětské sedačky v hodnotě 10.000 Kč Mateřskou školou a Speciálně pedagogickým centrem Jihlava, příspěvkovou organizací od dárce: PRIMA CAR, s.r.o., Hybešova 30, Brno 602 00, IČ 60733853.

Provede: Příspěvková organizace

Termín: 31.3.2024

Usnesení č. 1581/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

prodloužení termínu splatnosti investičního příspěvku ve Smlouvě o spolupráci a poskytnutí investičního příspěvku, schválené usnesením RMJ č. 922/23-RM dne 8.6.2023 dle důvodové zprávy.

Provede: ÚMA

Termín: 31.12.2023

Usnesení č. 1582/23-RM

Rada města Jihlavy

projednala

zápis z jednání Majetkové komise Rady města Jihlavy ze dne 21.11.2023, s výhradou k bodu:

č. 17 - doporučila pronájem částí pozemků v k.ú. Jihlava p. č. 4085/98, p. č. 4085/99, p. č. 4085/100, p. č. 4085/121, p. č. 4085/122, p. č. 4085/123 za účelem parkování na dobu určitou 1 rok za nájemné ve výši 150 Kč za 1 m2.

schvaluje

zveřejnění záměrů dle bodů č. 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16 a 17,

neschvaluje

zveřejnění záměrů dle bodů č. 1, 2 a 3.

Usnesení č. 1583/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ve prospěch společnosti EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, pro stavbu „VN61/VN767 b.48-55 přel. kVN Apeltauer“ dle přílohy.

Provede: MO - pozemkové oddělení

Termín: 29.2.2024

Usnesení č. 1584/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti se společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, zastoupenou společností GasNet Služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, Brno, PSČ 602 00, k částem pozemků v k. ú. Jihlava ve vlastnictví statutárního města Jihlavy dotčených stavbou „Přeložka NTL plynovodů při ulici Na Stoupách v Jihlavě, číslo stavby: 67310“ a stavbou „STL plynovodní přípojka pro sportovní areál při ulici Na Stoupách v Jihlavě, číslo stavby: 67437“, které byly zrealizovány jako SO 105 v rámci akce „Revitalizace části parku Malý Heulos – II. etapa“, dle přílohy č. 1.

Provede: MO - pozemkové oddělení

Termín: 29.2.2024

Usnesení č. 1585/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností Stavební firma Škrabal, spol. s r. o., se sídlem Vránova 1128/134, Řečkovice, Brno, PSČ 621 00, k pozemku v k. ú. Hruškové Dvory dotčenému stavbou „Optická přípojka ČOV, Hruškové Dvory 69, Jihlava“, dle přílohy č. 1.

Provede: MO

Termín: 29.2.2024

Usnesení č. 1586/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti ve prospěch společnosti EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 280 85 400, pro stavbu „Heroltice, kabel NN, 7RD, Landwealth“, dle přílohy č. 1.

Provede: MO - pozemkové oddělení

Termín: 16.5.2024

Usnesení č. 1587/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti ve prospěch společnosti EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 280 85 400, pro stavbu „Jihlava, Kalvárie, zahrady, kabel NN“, dle přílohy č. 1.

Provede: MO - pozemkové oddělení

Termín: 2.5.2024

Usnesení č. 1588/23-RM

Rada města Jihlavy

ruší

usnesení č. 1353/23-RM ze dne 5. 10. 2023

Provede: MO

Termín: 30.11.2023

Usnesení č. 1589/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ve prospěch společnosti EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, pro stavbu „1040022797 Jihlava-BEJ obn. kVN směr Z. Bedřichov“ dle přílohy.

Provede: MO

Termín: 30.4.2024

Usnesení č. 1590/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku v k. ú. Jihlava s Vysokou školou polytechnickou Jihlava, IČO 71226401, se sídlem Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava, dle přílohy č. 1

Provede: MO - pozemkové oddělení

Termín: 15.12.2023

Usnesení č. 1591/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s Tělocvičnou jednotou Sokol Bedřichov, IČO 00530948, se sídlem Sokolovská 4656/122C, 586 01 Jihlava, na pronájem pozemků v k. ú. Bedřichov u Jihlavy, dle přílohy č. 1.

Provede: MO - pozemkové oddělení

Termín: 31.12.2023

Usnesení č. 1592/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce s názvem „Smrčenská 80, Jihlava – oprava střechy vrchního objektu krematoria (SO 01_přední část)“ zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a vnitřním předpisem Pravidla pro zadávání veřejných zakázek statutárního města Jihlavy, vše v platném znění, dle důvodové zprávy a příloh

a

ukládá

vedoucímu MO zabezpečit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1342/MO/2023 dle důvodové zprávy a příloh

Provede: MO - oddělení správy realit

Termín: 29.12.2023

Usnesení č. 1593/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

uzavření dodatku č. 20 v rozsahu dle přílohy č. 2 ke smlouvě o nájmu souboru movitého majetku ze dne 28.2.2005 se společností JIHLAVSKÉ KOTELNY, s.r.o., Havlíčkova 111, 586 01 Jihlava, IČO: 607 30 820, dle zdůvodnění.

Provede: MO - oddělení správy realit

Termín: 31.12.2023

Usnesení č. 1594/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce s názvem „Prádelny a čistírny – Výstavba nové čistírny odpadních vod“ zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a vnitřním předpisem Pravidla pro zadávání veřejných zakázek statutárního města Jihlavy, vše v platném znění, dle důvodové zprávy a příloh

a

ukládá

vedoucímu MO zabezpečit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 583/MO/2023 dle důvodové zprávy a příloh

Provede: MO - oddělení správy realit

Termín: 29.12.2023

Usnesení č. 1595/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě č. 885/MO/15 ze dne 25. 05. 2015, ve znění dodatků č. 1 – 5, uzavřené se spolkem Komunitní zahrada František, IČO 02486466 se sídlem Masarykovo náměstí 1097/33, 586 01 Jihlava, spočívající v prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2024, dle přílohy č. 1.

Provede: MO - pozemkové oddělení

Termín: 31.12.2023

Usnesení č. 1596/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 1276/MO/2023, uzavřené s paní ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- , za účelem užívání parkovacího stání ZTP, spočívající ve změně doby výpůjčky na dobu neurčitou, dle přílohy č. 1.

Provede: MO - pozemkové oddělení

Termín: 31.12.2023

Usnesení č. 1597/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

uzavření nájemní smlouvy k bytu č. - 2+kk v domě Masarykovo náměstí 1091/29, Jihlava, s paní ---- ---- ---- - , na dobu určitou jednoho roku od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

Provede: MO - oddělení domů

Termín: 31.12.2023

Usnesení č. 1598/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, 1+kk, Matky Boží 1161/23, Jihlava, s nájemcem Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace, IČO 00094811, se sídlem Komenského 1359/22, Jihlava, na dobu určitou jednoho roku od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

Provede: MO - oddělení domů

Termín: 31.12.2023

Usnesení č. 1599/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, 2+kk, Brněnská 629/6, Jihlava, s nájemcem Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace, IČO 00094811, se sídlem Komenského 1359/22, Jihlava, na dobu určitou jednoho roku od 1. 2. 2024 do 31. 1. 2025.

Provede: MO - oddělení domů

Termín: 31.1.2024

Usnesení č. 1600/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ev. č. 141/MO/2021 ze dne 29. 1. 2021 k bytu č. - , 1+1, Masarykovo náměstí 59/19, Jihlava, s paní---- ---- ---- ---- -- na prodloužení doby nájmu na dva roky do 31. 12. 2025.

Provede: MO - oddělení domů

Termín: 31.12.2023

Usnesení č. 1601/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 1693/MO/2022 ze dne 21. 12. 2022 k bytu č. - , 2+1, Matky Boží 1247/30, Jihlava, s manželi ---- ---- ---- ---- --- na dobu určitou jednoho roku do 31. 12. 2024.

Provede: MO - oddělení domů

Termín: 31.12.2023

Usnesení č. 1602/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ev. č. 1218/MO/2021 ze dne 9. 8. 2021 k bytu č. - , 2+1, Masarykovo náměstí 90/6, Jihlava, s panem ---- ---- --- , na dobu určitou jednoho roku do 31. 12. 2024.

Provede: MO - oddělení domů

Termín: 31.12.2023

Usnesení č. 1603/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 1694/MO/2022 ze dne 12. 12. 2022 k bytu č. 2, 2+kk, Masarykovo náměstí 639/23, Jihlava, s nájemcem, společností Dopravní podnik města Jihlavy, a.s., Brtnická čp. 1002/23, Jihlava, IČO 25512897, na prodloužení doby nájmu na dobu určitou jednoho roku do 31. 12. 2024.

Provede: MO - oddělení domů

Termín: 31.12.2023

Usnesení č. 1604/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ev. č. 2086/OSR/2018 ze dne 10. 12. 2018 k bytu č. - , 3+kk, Masarykovo náměstí 59/19, Jihlava, s panem---- ---- ---- a s paní ---- ---- ---- na prodloužení doby nájmu na dobu určitou dva roky do 31. 12. 2025.

Provede: MO - oddělení domů

Termín: 31.12.2023

Usnesení č. 1605/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 1483/MO/2022 ze dne 17. 10. 2022 k bytové jednotce č. ---- 2+1, v domě Jarní 371/4, Jihlava, s panem ---- ---- --- , na ukončení uvedené nájemní smlouvy dohodou ke dni 31. 12. 2023.

Provede: MO - oddělení domů

Termín: 31.12.2023

Usnesení č. 1606/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ev. číslo 1871/OSR/2016 ze dne 4. 1. 2017 k bytu č. - , 2+1, v domě Škrétova 1629/5, Jihlava s paní ---- ---- ---- na ukončení uvedené nájemní smlouvy dohodou ke dni 31. 12. 2023.

Provede: MO - oddělení domů

Termín: 31.12.2023

Usnesení č. 1607/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

uzavření nájemní smlouvy k bytu č. - , 3+1, v domě Komenského 1323/5, Jihlava, s paní ---- ---- ---- na dobu neurčitou od 1. 1. 2024 za nájemné 144,39 Kč/m2/měsíc, dle důvodové zprávy.

Provede: MO - oddělení domů

Termín: 31.12.2023

Usnesení č. 1608/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

prodej topného kanálu in. vč. 103049 TK Havlíčkova 103 společnosti JIHLAVSKÉ KOTELNY, s.r.o., IČO 60730820, Havlíčkova 2331/111, 586 01 Jihlava, za kupní cenu 20.000 Kč + DPH a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy.

Provede: MO - oddělení domů

Termín: 31.12.2023

Usnesení č. 1609/23-RM

Rada města Jihlavy

schvaluje

uvolnění finančních prostředků v celkové výši 235 000 Kč z Ekologického fondu statutárního města Jihlavy, z toho:

poskytnutí příspěvku ve výši 75 000 Kč na výstavu "Udržitelnost a civilizace", která se uskuteční v Jihlavě na náměstí termínu 17. 1. - 11. 2. 2024
poskytnutí příspěvku ve výši 120 000 Kč na osvětovou kampaň týkající se správného nakládání s odpady, která proběhne v Jihlavě v roce 2024

poskytnutí dotace spolku Téma dne, z.s. ve výši 40 000 Kč z Ekologického fondu statutárního města na provoz re-use centra v Jihlavě, areál Pístov v lednu až únoru roku 2024

Provede: OŽP

Termín: 30.9.2024

a schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy

Provede: OŽP

Termín: 31.12.2023

Ryška Petr, Mgr.
primátor města

Popelka Radek MBA
náměstek primátora

Zodpovídá: Hana Blahová
Vytvořeno / změněno: 4.12.2023 / 4.12.2023

Zařazenopo 04.12.2023 10:12:00
ZdrojJihlava
Origináljihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5967&id=562756

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.