Kancelář tajemníka


Všeobecná agenda

V samostatné působnosti
• Zabezpečuje nákup a dodávky kancelářského materiálu a předmětů operativní evidence,
drobného dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého hmotného majetku pro
potřeby ÚMČ Brno - Královo Pole
• Provozuje sklad s kancelářským materiálem
• Zajišťuje vybavení úřadoven ÚMČ Brno - Královo Pole hygienickými potřebami
• Zajišťuje vítání občánků
• Vede úřední desku městské části Brno – Královo Pole
• Zajišťuje zveřejnění informací na úřední desce Úřadu městské části Brno – Královo Pole
• Zajišťuje servis a opravy služebních vozidel
• Zajišťuje provoz služebních vozidel
• Zajišťuje spisovou a skartační činnost

V přenesené působnosti
• Zajišťuje provoz Czech POINTu
• Provádí vidimaci a legalizaci
• Vyřizuje oznámení o konání shromáždění na území městské části Brno – Královo Pole
• Zabezpečuje organizačně agendu místního referenda
• Zabezpečuje organizačně průběh voleb
• Zajišťuje spisovou službu Úřadu městské části Brno – Královo Pole
• Zabezpečuje veškeré úkony, které vyplývají z potřeb materiálního zabezpečení voleb a
referend
• Vede evidenci voličských seznamů

Agenda informatiky
V samostatné působnosti
• Spolupracuje při zpravování koncepce a budování městského informačního systému
• Provozuje informační systém v souladu s vyhlašovanými standardy pro projekt
Informační systém města Brna
• Provádí instalaci SW, HW a počítačové sítě a zabezpečuje aktualizace
• Zabezpečuje provoz počítačové sítě, telefonní sítě a kopírovací techniky
• Vykonává funkci správce sítě
• Zajišťuje antivirovou ochranu v počítačové síti a ochranu proti nevyžádané poště
• Podílí se na zajištění výpočetní techniky při provádění místních referend a voleb
• Zabezpečuje funkci a provoz veřejného internetu
• Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Královo Pole zabezpečuje výpočetní
techniku a provoz hlasovacího zařízení
• Zodpovídá za technické zajištění provozu webových stránek městské části
Brno – Královo Pole

V přenesené působnosti
• Nevykonává

Agenda podatelny
V samostatné působnosti
• Zabezpečuje chod a funkci podatelny Úřadu městské části Brno – Královo Pole
• Zajišťuje funkci elektronické podatelny
• Zajišťuje obsluhu telefonní ústředny

V přenesené působnosti
• Nevykonává

Agenda dopravy a místních poplatků
V samostatné působnosti
• Nevykonává

V přenesené působnosti
• Vykonává působnost silničního správního úřadu I. stupně a státní odborný dozor na
místních a účelových komunikacích na území městské části Brno – Královo Pole (mimo
základní komunikační systémy) dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, a pasportního informačního systému vedeného městem
• Vyjadřuje se k záměrům na rozvoj pozemních komunikací, parkovišť a odstavných ploch
na území městské části, ke způsobu a rozsahu údržby místních komunikací, nad nimiž
vykonává státní správu
• Vydává rozhodnutí o uzavírkách místních komunikací a veřejně přístupných komunikací
a zadává je do centrální evidence uzavírek Jednotného systému dopravních informací
pro ČR
• Vydává rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace (dále jen „ZUK“) (např. stavební
zábory, uložení inženýrských sítí, výkopové práce, zřízení restaurační zahrádky,
vyhrazené parkovací stání, umístění reklamního zařízení, umístění mobilního prodejního
zařízení, předsunutého prodeje, pevného stánku, dočasných staveb, aj.) na místních
komunikacích na území městské části Brno – Královo Pole (mimo základní komunikační
systémy)
• Vyjadřuje se k návrhům a změnám obecně závazných vyhlášek a nařízení statutárního
města Brna v rámci agendy dopravy a místních poplatků
• Zpracovává a vede evidenci povolených restauračních zahrádek v GISmB na území
městské části Brno – Královo Pole
• Zpracovává a vede evidenci tržních míst v GISmB na území městské části
Brno – Královo Pole
• Žádá městskou část Brno – Královo Pole o souhlas se ZUK, např. vyhrazené parkovací
stání pro ZTP a ZTP/P, restaurační zahrádky aj.
• Spravuje místní poplatky dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o
místních poplatcích, v platném znění:
- za užívání veřejného prostranství,
- z ubytovací kapacity,
- za lázeňský a rekreační pobyt,
- ze vstupného.
• Eviduje a kontroluje placení poplatků a pokut vyměřených na tomto úseku, vymáhá jejich
placení
• Vede daňová řízení podle daňového řádu
• Připravuje podklady pro exekuci

Agenda kultury a tisku
V samostatné působnosti
• Zajišťuje komunikaci s médii
• Poskytuje médiím běžné servisní informace o akcích radnice městské části Brno – Královo Pole pořádaných pro veřejnost, realizovaných projektech, činnosti a chodu úřadu aj.
• připravuje podklady pro tiskové zprávy a po jejich schválení starostou městské části Brno – Královo Pole zajišťuje jejich následné rozeslání,
• připravuje podklady pro uvolněné představitele samosprávy městské části Brno – Královo Pole pro aktuální a průběžné zodpovídání dotazů médií,
• Zajišťuje vydávání Zpravodaje městské části Brno – Královo Pole. Konečnou podobu Zpravodaje městské části Brno – Královo Pole předkládá k projednání a schválení redakční radě Zpravodaje městské části Brno – Královo Pole
• Pořizuje fotodokumentaci dění na radnici městské části Brno – Královo Pole.
• Připravuje propagační a informační texty a materiály pro potřeby městské části Brno – Královo Pole a Úřadu městské části Brno – Královo Pole. Předkládá je ke schválení starostovi městské části Brno – Královo Pole, případně příslušným místostarostům
městské části Brno – Královo Pole nebo tajemníkovi Úřadu městské části Brno – Královo Pole.
• Zajišťuje správu oficiálních profilů městské části Brno – Královo Pole na sociálních sítí
• Zajišťuje pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí městské části Brno – Královo Pole
• Shromažďuje písemné a obrazové dokumenty pro Kroniku městské části Brno – Královo Pole

V přenesené působnosti
• Nevykonává

Agenda přestupků
V samostatné působnosti
• Nevykonává

V přenesené působnosti
• Rozhoduje v 1. stupni správního řízení o přestupcích podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (dále jen „ZOP“):
• proti pořádku ve státní správě (vyskytující se na více úsecích státní správy) podle ust. § 2 ZOP,
• na úseku všeobecné vnitřní správy podle ust. § 3 ZOP,
• proti pořádku ve státní správě a proti pořádku v územní samosprávě podle ust. § 4 ZOP,
• proti veřejnému pořádku podle ust. § 5 ZOP,
• proti občanskému soužití podle ust. § 7 ZOP,
• proti majetku dle ust. § 8 ZOP.
• Rozhoduje v 1. stupni správního řízení o přestupcích spáchaných porušením vyhlášek a nařízení statutárního města Brna, pokud je dána pro jednání funkční příslušnost.
• Rozhoduje v 1. stupni správního řízení o přestupcích proti právu shromažďovacímu podle § 14 zákona o právu shromažďovacím.
• Projednává v 1. stupni správního řízení přestupky proti předpisům, kterými se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí, vyjma těch přestupků, jichž se dopustili zaměstnanci statutárního města Brna zařazení do Magistrátu města Brna.
• Projednává v 1. stupni správního řízení přestupky podle ust. § 28 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
• Projednává v 1. stupni přestupky podle ust. § 13 odst. 1 a 2 zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
• Zabezpečuje spolupráci s orgány činnými v trestním řízení, s orgány Policie ČR a Městské policie Brno i s dalšími správními orgány a dalšími subjekty v rámci své působnosti v oblasti přestupkového řízení.
• Vede příslušnou evidenci přestupků a poskytuje výpisy oprávněným subjektům a oprávněným orgánům státní správy.
• Provádí exekuci na peněžitá plnění podle hlavy XI. Díl 1.–2. správního řádu a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“).

Agenda matriky
V samostatné působnosti
• Zajišťuje jubilejní svatby občanů

V přenesené působnosti
• Komplexně vykonává matriční agendu pro matriční obvod Královo Pole, Medlánky, Ivanovice, Jehnice, Útěchov
• vede matriční knihy narození, manželství, úmrtí se zápisy od roku 2003, kdy matriční událost nastala ve viz shora uvedených městských částech, vydává duplikáty matričních dokladů k těmto zápisům,
• vede sbírku listin k těmto zápisům, vydává osvědčení k církevnímu sňatku, a to dle místa uzavření manželství, vydává vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství dle místa trvalého pobytu žadatele, vydává vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství dle místa trvalého pobytu žadatele, vede správní řízení ve věci žádosti o změnu jména a příjmení, a to dle místa trvalého pobytu žadatele, popř- nezl. dítěte
• provádí zápisy souhlasného prohlášení rodičů o určení otcovství, přijímá prohlášení o volbě druhého jména, přijímá oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství do 6 měsíců atd.- přijímá různá prohlášení žadatelů, místní příslušnost určuje
zákon o matrikách
• zajišťuje agendu- vidimace a legalizace, nebo-li ověřování listin a podpisů, pouze ze závažných důvodů provádí legalizaci podpisů i mimo úřední místnosti a to zejména u imobilních občanů
• agendu občanských průkazů a cestovních dokladů vykonává matriční úřad v souladu se zákony o občanských průkazech a zákonu o cestovních dokladech
• provádí a zajišťuje sňatečné obřady v obřadní síni radnice i na jiném vhodném místě na území daného matričního obvodu
• projednává v 1. stupni přestupky na úseku matrik, jména a příjmení dle ust. § 79a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů a ve znění pozdějších předpisů

Agenda školství

V samostatné působnosti
• spolupracuje se základními mateřskými školami, jejichž zřizovatelem je městská část Brno-Královo Pole
• spolupráce se školami probíhá v mnoha oblastech, např. při zajištění financování provozu škol, koordinací činnosti škol, využití jejich budov apod.
• Zpracovává návrhy zřizovacích listin příspěvkových organizací – základních škol, mateřských škol a školských zařízení zřizovaných městskou částí Brno – Královo Pole, včetně návrhů změn a dodatků těchto zřizovacích listin, připravuje v této souvislosti podklady pro jednání Rady a Zastupitelstva MČ Brno-Královo Pole
• plní úkoly ve věcech zřizování přípravných tříd základních škol, které jsou zřízeny statutárním městem Brnem, městskou částí Brno – Královo Pole, v souladu s příslušnými právními předpisy
• Připravuje podklady pro povolení výjimek z počtu dětí a žáků ve třídách škol, zřizovaných městskou částí Brno – Královo Pole, a to n základě údajů poskytnutých školou
• zajišťuje agendu školského rejstříku atd.

V přenesené působnosti
• Projednává přestupky na úseku školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zodpovídá: Mgr. Zdeněk Kubišta , CSc.
Vytvořeno / změněno: 26.6.2007 / 31.1.2008


Zařazenoút 14.11.2023 15:11:00
ZdrojBrno-Královo Pole
Originálkralovopole.brno.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=80903&id=5868

Související témata

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.