Poplatek za užívání veřejného prostranství

ilustrační foto: trhy

Odkazy

 • Formuláře odboru finančního
 • Poplatky: Jak a kdy zaplatit, číslo účtu, další informace
 • Kontakt: oddělení správy daní, poplatků a pohledávek
 • Mám dotaz: Užívání veřejného prostranství
 • Veřejná prostranství
 • Před započetím užívání veřejného prostranství zvláštním způsobem je nutné požádat příslušné odbory o povolení [PDF, 189 kB]
 • Obecně závazná vyhláška č. 5/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Předmět poplatku a poplatník

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
 2. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.[1]


Veřejné prostranství

Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství rozdělených do dvou zón, přičemž 1. zónu tvoří veřejná prostranství vymezená v mapě za odstavcem "Sazby poplatku" a 2. zónu tvoří všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň a parky nacházející se v katastrálním území Most II, Čepirohy, Velebudice, Skyřice, Vtelno, Rudolice nad Bílinou a dále další prostory přístupné každému bez omezení uvedené za mapou s vymezením zón.


Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit[2] správci poplatku užívání veřejného prostranství nejpozději 3 dny před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě neplánovaného užívání veřejného prostranství je nutno splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, nebo není možné povinnost splnit z jiného závažného důvodu (např. z důvodu zahájení užívání po úřední době správce poplatku), je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
 2. Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.[3]
 3. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení[4], je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[5]


Osvobození od poplatku

 1. Důvody osvobození stanoví zákon o místních poplatcích.[6]
 2. Od poplatku se dále osvobozují:
  a) Město,
  b) příspěvkové organizace, u nichž plní Město funkci zřizovatele,
  c) ostatní neziskové právnické osoby zřízené nebo založené Městem, u nichž je Město výlučným vlastníkem,
  d) poplatníci při umístění skládky, stavebního zařízení a provádění výkopových prací, nepřesáhne-li doba takového užívání veřejného prostranství 7 dnů,
  e) poplatníci, kteří jsou vlastníky užívaného veřejného prostranství,
  f) poplatníci, kteří mají na zpoplatněné veřejné prostranství, které není ve vlastnictví Města, uzavřenu nájemní smlouvu, pachtovní smlouvu, smlouvu o výpůjčce nebo výprose,
  g) poplatníci, kteří mají na zpoplatněné veřejné prostranství, které je ve vlastnictví Města, uzavřenou nájemní smlouvu, pachtovní smlouvu, smlouvu o výpůjčce nebo výprose


Splatnost poplatku

 1. Nepřesáhne-li užívání veřejného prostranství do více kalendářních roků, je poplatek splatný nejpozději do konce kalendářního měsíce, ve kterém bylo užívání veřejného prostranství ukončeno.
 2. Přesáhne-li užívání veřejného prostranství do více kalendářních let, je příslušná část poplatku za první kalendářní rok splatná do konce takového prvního kalendářního roku, v dalších letech vždy do 31. března každého takového příslušného kalendářního roku a v posledním roce užívání veřejného prostranství nejpozději do konce kalendářního měsíce, ve kterém bylo užívání veřejného prostranství ukončeno.
 3. Poplatek stanovený týdenní paušální částkou je splatný do 5 dnů od počátku každého týdenního poplatkového období, přičemž lze takto zaplatit i za více poplatkových období dopředu.
 4. Poplatek stanovený měsíční paušální částkou je splatný do 15 dnů od počátku každého měsíčního poplatkového období, přičemž lze takto zaplatit i za více poplatkových období dopředu.
 5. Poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do 90 dnů od počátku každého ročního poplatkového období.
 6. Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.


Sankce

 1. Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem.[7]
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[8]


Sazby poplatku

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

za provádění výkopových prací

7,- Kč,


za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje

5,- Kč,


za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování služeb:

 • 1. zóna 2,- Kč,
 • 2. zóna 1,- Kč,


za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje:

 • 1. zóna 100,- Kč,
 • 2. zóna 50,- Kč,


za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb:

 • 1. zóna 2,- Kč,
 • 2. zóna 1,- Kč,


za umístění stavebních zařízení

7,- Kč,


za umístění reklamních zařízení

66,- Kč,


za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí

10,- Kč,


za umístění skládek

7,- Kč,


za užívání pro kulturní nebo sportovní akce

5,- Kč,


za užívání pro reklamní akce

10,- Kč,


za užívání pro potřeby tvorby filmových a televizních děl

10,- Kč.


Týdenní paušální částka

Stanovuje se týdenní paušální částka poplatku:

 • za užívání pro kulturní nebo sportovní akce 100,- Kč,
 • umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí 7.000,- Kč.


Měsíční paušální částka

Stanovuje se měsíční paušální částka poplatku:

 • za umístění přenosného reklamního zařízení zabírající plochu do 1 m2 400,- Kč.


Roční paušální částka

Stanovuje se roční paušální částka poplatku:

 • za umístění reklamního zařízení (bez ohledu na rozměr užívaného veřejného prostranství) s jedním nebo více reklamními plochami (zpravidla vertikálními):
  • za každou reklamní plochu od 1 m2 do 6 m2 (včetně) 6.000,- Kč,
  • za každou reklamní plochu nad 6 m2 12.000,- Kč

Zóna 1 - centrum města

mapa


Další prostory přístupné každému bez omezení:


Katastrální území Most II:
Katastrální území Velebudice:
Katastrální území Souš:
p.č. 379/1
p.č. 68/3
p.č. 828/11
p.č. 1418/4
p.č. 197/1
p.č. 828/109
p.č. 4904/3
p.č. 199/26

p.č. 4934/1
p.č. 199/34

p.č. 4975/292
p.č. 199/43

p.č. 5836/1
p.č. 199/47

p.č. 6195/1
p.č. 201/5

p.č. 6549
p.č. 212/1

p.č. 6927/3
p.č. 382/14

p.č. 6947/1


p.č. 6953


p.č. 7506


p.č. 7550


p.č. 7554Poznámky:

[1] § 4 odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích


[2] § 71 odst. 1 daňového řádu – „Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky.“


[3] § 14a odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích:
„V ohlášení poplatník nebo plátce uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,
c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti (např. místo, způsob užívání, předpokládanou dobu a výměru, důvody osvobození).
d) Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných výše i adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.“


[4] včetně zániku poplatkové povinnosti


[5] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích


[6] § 4 odst. 1 a 3 zákona o místních poplatcích („Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí“)


[7] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích


[8] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích


Za aktualizaci zodpovídá: Marcela Mariničová
Vytvořeno / změněno: 28.12.2015 / 2.1.2024

Zařazenost 15.05.2024 17:05:00
ZdrojMěsto Most
Originálmesto-most.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=9959&id=24671
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V