Garant/ka kontrol v oddělení kontroly projektů Evropského fondu pro regionální rozvoj v odboru kontroly operačních programů MŠMT

Garant/ka kontrol v oddělení kontroly projektů Evropského fondu pro regionální rozvoj v odboru kontroly operačních programů MŠMT

Č. j.: MSMT-4507/2020-1

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Referent/ka Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Garant/ka kontrol v oddělení kontroly projektů Evropského fondu pro regionální rozvoj v odboru kontroly operačních programů
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy osobou v pracovním poměru na dobu určitou (zástup za MD/RD)

MŠMT vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa osobou v pracovním poměru Referent/ka Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen OP VVV) Garant/ka kontrol v oddělení kontroly projektů Evropského fondu pro regionální rozvoj v odboru kontroly operačních programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kód systemizovaného místa MSMT0000783S.

Náplň práce:

 • odpovědnost za provádění veřejnosprávních kontrol na místě projektů dle zákona
  č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, a zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění,
  a to u projektů financovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) v době realizace OP VVV a udržitelnosti operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen OP VaVpI) a OP VVV včetně řádné evidence provedených kontrol na místě v informačních systémech;
 • organizace procesu realizace veřejnosprávní kontroly z pozice vedoucího kontrolní skupiny a výkon činností jednotlivých členů kontrolní skupiny;
 • vypracovávání protokolů o kontrole a další dokumentace v souvislosti s výkonem kontroly na místě včetně analýz dle informací a dat získaných z kontrol na místě;
 • spolupráce při hlášení nesrovnalostí vyplývajících ze závěrů kontrol na místě;
 • spolupráce na zefektivňování systému výkonu kontrolní činnosti;
 • spolupráce s ostatními útvary ministerstva, orgány veřejné správy a dalšími externími subjekty.

Požadujeme:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (v návaznosti na platovou třídu);
 • trestní bezúhonnost;
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
 • znalost anglického jazyka nejméně na úrovni A2 a výše;
 • plnou svéprávnost;
 • potřebnou zdravotní způsobilost;
 • organizační schopnosti;
 • prezentační dovednosti;
 • zodpovědný přístup k práci, samostatnost, pečlivost a spolehlivost;
 • týmového ducha;
 • znalost práce s programy balíčku MS Office (zejména MS Word a Excel).

Splnění požadavku vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu, státního občanství ČR, popř. cizího státního občanství, je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Není-li uchazeč státním občanem České republiky, musí předložit doklad
o certifikované zkoušce z českého jazyka jako cizího jazyka nebo doklad, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění předpokladu trestní bezúhonnosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Splnění předpokladu svéprávnosti a zdravotní způsobilosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru písemným čestným prohlášením. K prokázání jazykové znalosti je požadován doklad o absolvování příslušné standardizované jazykové zkoušky nebo jiný doklad o dosažení příslušné znalostní úrovně. Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výše uvedené předpoklady a požadavky.

Výhodou:

 • praxe v oblasti strukturálních fondů EU.

Další informace o služebním místě:

 • zaměstnání na plný pracovní úvazek;
 • pracovní poměr na dobu určitou zástup za MD/RD;
 • nástup 15. března 2020 nebo dle dohody;
 • platové zařazení podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve 13. platové třídě (platový tarif 27 980 41 290 Kč v závislosti na počtu let praxe);
 • osobní příplatek v závislosti na kvalitě výkonu práce;
 • motivační finanční ohodnocení v závislosti na odvedené práci;
 • mimořádné finanční odměny.

Nabízíme:

 • zajímavou práci v příjemném pracovním prostředí v moderní administrativní budově Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9 s výbornou dopravní dostupností;
 • možnost získání či prohloubení pracovních zkušeností v oblasti ESIF;
 • přátelský a energický kolektiv spolupracovníků;
 • možnost dalšího odborného vzdělávání;
 • zaměstnanecké benefity (stravenky, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, příspěvek na penzijní připojištění);
 • zaměstnanecké benefity v oblasti kultury, sportu či vzdělávání prostřednictvím systému Cafeteria;
 • náležitý adaptační proces s přidělením mentora;
 • možnost využít třídu mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT (ul. Holečkova, Praha 5).

Motivační dopis se strukturovaným životopisem (včetně uvedení telefonního čísla a e-mailové adresy) a podepsanou informací o zpracování osobních údajů (postačí sken), která je uvedena v příloze tohoto oznámení o vyhlášení výběrového řízení, zasílejte na adresu posta@msmtcz, nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, nebo podejte osobně v úředních hodinách na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese, nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky
(ID datové schránky služebního úřadu: vidaawt), a to nejpozději do 21. února 2020.
Do předmětu zprávy uveďte Garant/ka kontrol, č. j.: MSMT-4507/2020-1.

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení rovněž stvrzuje, že splňuje podmínku zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, uvedenou v § 303 odst. 3, a je seznámen s § 304 odst. 1 téhož zákona.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, jakožto správce, za účelem realizace výše uvedeného výběrového řízení a po jeho ukončení po dobu nezbytně nutnou k zajištění svých oprávněných zájmů, zpracovává Vámi poskytnuté osobní údaje, a to zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Každý subjekt údajů má právo od správce požadovat přístup k osobním údajům, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

Bližší informace o zpracování osobních údajů správcem naleznete zde.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.

…..………………………

PhDr. Jindřich Fryč

státní tajemník

v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy

V případě dalších dotazů se obracejte na:

Ditu Poskočilovou: dita.poskocilova@msmtcz

Datum zveřejnění inzerce: 7. 2. 2020

Datum sejmutí inzerce: 21. 2. 2020

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.pdf

NahoruZobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste