Ministerský rada – hlavní koordinátor v projektu optimalizace institucionálního zabezpečení genderové rovnosti na MŠMT

Ministerský rada hlavní koordinátor v projektu optimalizace institucionálního zabezpečení genderové rovnosti na MŠMT

č.j.: MSMT-3861/2018-1

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady hlavní koordinátor v projektu optimalizace institucionálního zabezpečení genderové rovnosti

na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy - 0,5 úvazek

Č.j.: MSMT-3861/2018-1

Datum: 12. únor 2018

Státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vyhlašuje podle § 24 odst. 6 zákona výběrové řízení na služební místo ministerský rada hlavní koordinátor v projektu optimalizace institucionálního zabezpečení genderové rovnosti na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy - 0,5 úvazek, kód služebního místa MSMT0001021S, v níže uvedeném oboru služby podle nařízení vlády 106/2015 Sb., o oborech státní služby:

30 Lidská práva.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou, nejdéle však do 31. 1. 2020. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. dubna 2018 nebo dle dohody. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Služba zahrnuje zejména:

  • nastavení mechanismu podpory genderové rovnosti v MŠMT;
  • zabezpečení činností Pracovní skupiny pro genderovou rovnost MŠMT;
  • nastavení systému školení nových i stávajících zaměstnanců a zaměstnankyň MŠMT v oblasti genderové rovnosti;
  • podpora vytváření pracovního prostředí přátelského k rodině;
  • vytváření koncepčních a metodických dokumentů MŠMT v souladu s Vládní strategií rovnosti žen a mužů ČR na léta 2014-2020;
  • aktivní spolupráci se všemi zainteresovanými státními i nestátními subjekty jak na národní, tak mezinárodní úrovni;
  • asistence při koordinace a implementace projektu a dílčích aktivit v souladu s projektovým plánem;
  • asistence při koordinace projektového týmu.

Posuzovány budou žádosti zaslané ve lhůtě do 2. března 2018 služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (posta@msmtcz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: vidaawt).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: Neotvírat a slovy Výběrové řízení na obsazení služebního místa ministerský rada hlavní koordinátor v projektu optimalizace institucionálního zabezpečení genderové rovnosti na MŠMT č.j.: MSMT-3861/2018-1.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

1) Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství, popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];

c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;

d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky[1];

e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnou listinou, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením. Pouze u žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona zajistí služební orgán vstupní lékařskou prohlídku podle zákona o specifických zdravotních službách.

2) Prokáže znalost českého jazyka. Není-li žadatel státním občanem České republiky, musí podle § 25 odst. 2 zákona předložit doklad o certifikované zkoušce z českého jazyka jako cizího jazyka nebo doklad, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk.

K žádosti dále žadatel přiloží:

a) strukturovaný profesní životopis,

b) motivační dopis.

Další informace o služebním místě:

- platový tarif 25 210 37 890,- Kč (v závislosti na počtu let praxe) a k tomu osobní příplatek (v závislosti na schopnostech, dovednostech a výkonu), při 0,5 úvazku bude přiměřeně zkráceno,

- pružná služební doba,

- vhodné pro absolventy,

- možnosti odborného a profesního růstu ve státní službě,

- příjemné pracovní prostředí v centru Prahy.

Další výhody:

- široký program benefitů,

- 25 dní dovolené,

- 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days),

- až 6 dní volna k individuálním studijním účelům,

- vhodné pro osoby se zdravotním znevýhodněním,

- příspěvek na důchodové připojištění,

- finanční podpora stravování,

- možnost využití mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT.

…..………………………

PhDr. Jindřich Fryč

státní tajemník

v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy

Vyvěšeno na úřední desce: 19. 2. 2018

Odstraněno z úřední desky:

Kontaktní osoba Mgr. Kamila Svobodová, tlf: 234 811 458

Oznámení.pdf
Žádost o přijetí - zařazení do SP.docx


[1] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen domovský stát), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

Nahoru

Zobrazit sloupec