Zaregistrováno do investiční soutěže BBI

BBI uvádí: investiční soutěž "Hledáme investiční mozek"


Najdi chybu banky a vyhraj
100.000 Kč na ruku
a přitom získat možnost spolupráce jako investiční stratég v renomované společnosti 

 

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO PŘÍSLIBU (SOUTĚŽE)

"Najdi chybu banky a vyhraj 100.000 Kč na ruku a práci k tomu!“

(dále jen „Podmínky veřejného příslibu“)

 

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže "Najdi chybu banky a vyhraj 100.000 Kč na ruku a práci k tomu!“ (dále jen „Veřejný příslib“):

 

1. Přislibující (vyhlašovatel soutěže) a partner

1.1. Přislibující je společnost Best Buy Investments a.s., se sídlem Praha 1, Staré Město, Betlémské náměstí 351/6, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11524, IČO 27651843 (dále jen „Přislibující“).

1.2. Partnerem Veřejného příslibu je společnost  AliaWeb, spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1070/19, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 71607, IČO 26117363  (dále jen „Partner“) provozující internetový portál www.kurzy.cz, kde je Veřejný příslib uveřejněn.

2. Účel a smysl veřejného příslibu (souteže)

2.1. Účelem a smyslem Veřejného příslibu (soutěže) je pokusit se vyhledat osobu/y s mimořádným talentem pro finanční trhy a investiční výzkum, nejlepší takovou osobu odměnit a navrhnout jí, příp. i dalším osobám spolupráci s Přislibujícím.

3. Doba trvání Veřejného příslibu

3.1. Doba trvání Veřejného příslibu je stanovena na období od 20. 5. 2014, 0:00 hod., do 15. 6. 2014, 24:00 hod.

3.2. Přislibující si vyhrazuje právo na změnu doby trvání Veřejného příslibu bez předchozího upozornění.

4. Podmínky účasti

4.1. Veřejného příslibu se mohou zúčastnit jen fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky (dále jen "Soutěžící").

4.2. Z Veřejného příslibu jsou vyloučeni všichni zaměstnanci a spolupracovníci Přislibujícího, Partnera a dalších společností zajištujících průběh Veřejného příslibu a jim blízké osoby.

4.3. Podmínkou účasti ve Veřejném příslibu je souhlas Soutěžícího s těmito Podmínkami veřejného příslibu a povolení Soutěžícího k získání a nakládání s vybranými osobními údaji způsobem a k účelům stanoveným těmito Podmínkami veřejného příslibu.

5. Podmínky Veřejného příslibu a výhry

5.1. Výhrou je odměna ve výši 100.000 Kč (slovy: stotisíckorunčeských) vyplacená Přislibujícím Výherci a návrh další spolupráce Přislibujícího Výherci (dále jen „Výhra“). Výhercem se může stát pouze jeden Soutěžící. V případě rovnosti splnění podmínek ze strany více Soutěžících se Výhra dělí mezi Soutěžící rovným dílem, ohledně návrhu další spolupráce má Přislibující právo navhrnout ji jen jednomu vybranému Výherci.

5.2. Zájemce o účast ve Veřejném příslibu se stane Soutěžícím, pokud se v době trvání Veřejného příslibu zaregistruje do Veřejného příslibu (soutěže) na stránkách www.kurzy.cz/soutez-bbi, uvede svůj email a vysloví souhlas s Podmínkami veřejného příslibu.

5.3. Výhercem se stane Soutěžící, který jako první v době trvání Veřejného příslibu doručí na emailovou adresu soutezbbi@kurzy.cz název a ISIN Hledaného investičního certifikátu včetně podrobného a přesného popisu, jak k Hledanému investičnímu certifikátu dospěl (dále jen „Postup vyhledání“). Postup vyhledání musí obsahovat alespoň:

a) logický postup, jak Soutěžící dospěl k závěru, že se jedná o podhodnocený investiční certifikát, a kolik činí rozdíl mezi cenou kotovanou emitentem a součtem tržních hodnot aktiv, ze kterých je investiční certifikát složen (podhodnota);

b) popis postupu vlastního praktického vyhledání Hledaného investičního certifikátu.

V emailu Soutěžící dále uvede své jméno, příjmení a adresu bydliště.

5.4. Hledaný investiční certifikát, jeho název a ISIN včetně Postupu vyhledání byl za účelem ověření regulérnosti soutěže před zveřejněním Veřejného příslibu předán v uzavřené a zapečetěné obálce Přislibujícím Partnerovi. Po skončení doby trvání Veřejného příslibu bude Partnerem obálka otevřena a Hledaný investiční certifikát zveřejněn na stránkách www.kurzy.cz/soutez-bbi/.

5.5. Přislibující a Partner si vyhrazují právo zveřejnit určité indicie ulehčující Soutežícím nalezení Hledaného investičního certifikátu.

5.6. Hledaný investiční certifikát je investičním nástrojem emitovaným UBS AG, přičemž jeho cena, za kterou je ze strany emitenta kotován minimálně ke dni vyhlášení Veřejného příslibu, neodpovídá součtu tržních hodnot aktiv, ze kterých je investiční certifikát složen (podhodnocený investiční certifikát), a byl Přislibujícím určen dle bodu 5.3 a 5.4.

5.7. Výherce bude uveřejněn na webových stránkách www.kurzy.cz/soutez-bbi/ a kontaktován ze strany Partnera a Přislibujícího za účelem převzetí Výhry včetně nabídky na případnou další spolupráci s Přislibujícím po skončení doby trvání Veřejného příslibu.

5.8. Výhru nelze převádět na jiné osoby.

6. Osobní údaje

6.1. Soutěžící uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů‟), svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nahlášených v rámci Veřejného příslibu za účelem předání výhry či za účelem jiných otázek spojených s Veřejným příslibem a/nebo za účelem informování o dalších marketingových akcích Přislibujícího jakýmkoli způsobem, a to na dobu nejvýše 5 (pěti) let ode dne registrace do Veřejného příslibu (soutěže) na stránkách www.kurzy.cz s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů je Partner a Přislibující.

6.2. Tento souhlas může Soutěžící kdykoli odvolat písemnou formou na emailové adrese kontakt@bbi.cz či na adrese sídla Přislibujícího. Odvolání souhlasu je účinné do 1 (jednoho) týdne od jeho doručení Přislibujícímu.

6.3. Soutěžící svou účastí uděluje Přislibujícímu souhlas se zveřejněním svého jména, příjmení, fotografie a obce, v níž má Soutěžící bydliště, a dále pak se zveřejněním fotografií z předání Výhry.

6.4. Soutěžící souhlasí s případným uspořádáním rozhovoru ohledně účasti ve Veřejném příslibu a dalších souvisejících marketingových aktivitách pořádaných Přislibujícím nebo Partnera.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Účastí ve Veřejném příslibu vyjadřuje Soutěžící souhlas s pravidly a Podmínkami Veřejného příslibu a zavazuje se je dodržovat a svým jednáním v rámci Veřejného příslibu a v souvislosti s ní neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy Přislibujícího.

7.2. Přislibující tímto není vůči Soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Přislibujícího než ta, která jsou uvedena v těchto Podmínkách veřejného příslibu.

7.3. Nad rámec výše uvedeného si Přislibující vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním Veřejného příslibu, a to včetně změny Podmínek veřejného příslibu, pravidel, přerušení, pozastavení, předčasného ukončení Veřejného příslibu nebo vyloučení jakéhokoli Soutěžícího z Veřejného příslibu bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel Veřejného příslibu nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel Veřejného příslibu, nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany Soutěžícího.

Jaroslav Brzoň

Jaroslav Brzoň

V roce 2006 založil Jaroslav Brzoň s pomocí vlastních znalostí a poskytnutého kapitálu společnost BBI, která je placena pouze za své investiční know-how, konkrétně pak z toho, kolik toto know-how reálně vydělá. Zjistil totiž, že práce pro velkou banku pro něj není to pravé.

Závěr jeho zaměstnanecké kariéry byl spojen se Citibank, kde působil jako Citigold Executive (bankéř pro privátní klientelu. Nicméně ve své zaměstnanecké kariéře zjistil, že každá banka, obchodník s cennými papíry či poradenská firma akorát hledá cestu, jak klienta co nejvíce „oholit“, což pro něj nebylo motivující.

Sám tehdy přišel s modelem moderních investičních instrumentů a odměňováním pouze na základě toho, co klientům vydělá, ale u svých zaměstnavatelů s tímto modelem neuspěl. Proto se nakonec rozhodl jít vlastní cestou a založit společnost BBI.

Ještě před prací v Citibank si postupně prošel společnostmi Cyrrus a Brokerjet České Spořitelny, ve kterých působil jako analytik či investiční poradce.

Jaroslav Brzoň je absolventem Technické univerzity v Liberci.

Od roku 2006 vydělává průměrně 14% p.a.
Nejvyššího výdělku dosáhl v roce 2006, a to 78% p.a.
Nikdy neutrpěl ztrátu.


Naše aktuální investiční strategie


Chcete být majitelem pojišťovny? Postavte se s námi na stranu prodejců opcí a budete z 85 % inkasovat prémie za pojištění proti propadu trhů. Dlouhodobě je statistika na vaší straně, proto budete i dlouhodobě vydělávat, stejně jako pojišťovna. Více ZDE.
Příliš velké vstupní prémie dluhopisových fondů Vydělejte na splasknutí bubliny, která se tvoří na uzavřených dluhopisových fondech, které řídí kvalitní portfolio manažeři. Očekávaný výnos až 20 % p.a. Více ZDE.
Překonejte portfolio manažera Většina manažerů fondů ani nepřekoná vlastní index. Přitom každý rok inkasují zhruba 1% poplatek za správu. Nenechte se už nadále obírat a zvolte moderní nízkopoplatkové investiční nástroje, které kopírují index. Očekávaný výnos 10–20%.Více ZDE.


Logo BBI

Získej informace jak vydělávat nejen na chybách bank


Šachy - kůň
Zobrazit sloupec 
 

Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.