Penzijní společnosti (Základní ukazatele o finančním trhu) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Počty subjektů

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Penzijní společnosti celkem k datu</b> 8.00 8.00 0.00 8.00 0.00
UK2 1.1. z toho v nucené správě 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 1.2. Počet vzniklých subjektů ve sledovaném období 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 1.3. Počet zaniklých subjektů ve sledovaném období 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 2.1. Penzijní společnosti celkem 8.00 8.00 0.00 8.00 0.00
UK7 2.1.1. Provozující všechny typy spoření,včetně penzijního připojištění 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00
UK8 2.1.2. Provozující důchodové a doplňkové penzijní spoření 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 2.1.3. Provozující doplňkové penzijní spoření včetně penzijního připojištění 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00
UK10 2.1.4. Provozující doplňkové penzijní spoření 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 2.1.5. Provozující penzijní připojištění prostřednictvím TF 0.00 0.00 - 0.00 -

Aktiva (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Aktiva celkem (1. až 12.)</b> 9 889 999.00 10 613 747.00 -6.82% 9 062 673.00 9.13%
UK2 1. Pokladní hotovost 75.00 146.00 -48.63% 72.00 4.17%
UK3 2. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 4 968 502.00 5 184 358.00 -4.16% 3 664 286.00 35.59%
UK4 2.1. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami splatné na požádání 2 593 246.00 3 241 680.00 -20.00% 2 238 950.00 15.82%
UK5 2.2. Ostatní pohledávky za bankami a družstevními záložnami 2 375 256.00 1 942 678.00 22.27% 1 425 336.00 66.65%
UK6 3. Pohledávky za nebankovními subjekty 213 477.00 181 192.00 17.82% 185 316.00 15.20%
UK7 3.1. Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.2. Ostatní pohledávky za nebankovními subjekty 213 477.00 181 192.00 17.82% 185 316.00 15.20%
UK9 4. Dluhové cenné papíry 1 893 648.00 2 208 023.00 -14.24% 2 104 732.00 -10.03%
UK10 4.1. Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 1 210 505.00 1 429 535.00 -15.32% 1 113 426.00 8.72%
UK11 4.2. Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty 683 143.00 778 488.00 -12.25% 991 307.00 -31.09%
UK12 5. Akcie, podílové listy a ostatní podíly 11 842.00 13 118.00 -9.73% 490 607.00 -97.59%
UK13 5.1. Akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 5.2. Podílové listy 11 842.00 13 118.00 -9.73% 490 607.00 -97.59%
UK15 5.3. Ostatní podíly 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 6. Účasti s podstatným vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 7. Účasti s rozhodujícím vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 8. Dlouhodobý nehmotný majetek 234 884.00 233 041.00 0.79% 231 109.00 1.63%
UK19 8.1. Zřizovací výdaje 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 8.2. Goodwill 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 8.3. Dlouhodobý nehmotný majetek ostatní 234 884.00 233 041.00 0.79% 231 109.00 1.63%
UK22 9. Dlouhodobý hmotný majetek 24 992.00 26 965.00 -7.32% 42 027.00 -40.53%
UK23 9.1. Provozní nemovitosti včetně příslušenství 162.00 162.00 0.00 162.00 0.00
UK24 9.2. Neprovozní nemovitosti - finanční investice 8 613.00 0.00 - 14 465.00 -40.46%
UK25 9.3. Dlouhodobý hmotný majetek ostatní 16 217.00 26 803.00 -39.50% 27 400.00 -40.81%
UK26 10. Ostatní aktiva 1 410 354.00 1 656 118.00 -14.84% 1 224 241.00 15.20%
UK27 10.1. Kladná reálná hodnota derivátů 1 030.00 132.00 680.30% 0.00 -
UK28 11. Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 12. Náklady a příjmy příštích období 1 132 225.00 1 110 785.00 1.93% 1 120 284.00 1.07%
UK30 12.1. Náklady příštích období 1 132 225.00 1 110 785.00 1.93% 1 120 284.00 1.07%
UK31 12.2. Příjmy příštích období 0.00 0.00 - 0.00 -

Závazky a vlastní kapitál (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Závazky a vlastní kapitál celkem (1. až 15.)</b> 9 890 000.00 10 613 746.00 -6.82% 9 062 674.00 9.13%
UK2 <b>Závazky celkem (1. až 6.)</b> 1 332 841.00 1 312 693.00 1.53% 871 871.00 52.87%
UK3 1. Závazky vůči bankám a družstevním záložnám 121 550.00 0.00 - 147.00 82 587.07%
UK4 2. Závazky vůči nebankovním subjektům 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 2.1. Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 2.2. Ostatní závazky vůči nebankovním subjektům 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 3. Ostatní závazky 1 103 941.00 1 160 594.00 -4.88% 796 509.00 38.60%
UK8 3.1. Záporná reálná hodnota derivátů 0.00 627.00 - 2 841.00 -
UK9 4. Výnosy a výdaje příštích období 161.00 432.00 -62.73% 169.00 -4.73%
UK10 5. Rezervy 107 189.00 151 667.00 -29.33% 75 046.00 42.83%
UK11 5.1. Rezervy na důchody a podobné závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 5.2. Rezervy na daně 18 000.00 9 225.00 95.12% 9 400.00 91.49%
UK13 5.3. Rezervy ostatní 89 189.00 142 442.00 -37.39% 65 646.00 35.86%
UK14 6. Podřízené závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 <b>Vlastní kapitál celkem (7. až 15.)</b> 8 557 159.00 9 301 052.00 -8.00% 8 190 803.00 4.47%
UK16 7. Základní kapitál 1 549 601.00 2 049 501.00 -24.39% 2 299 501.00 -32.61%
UK17 7.1. Splacený základní kapitál 1 549 601.00 2 049 501.00 -24.39% 2 299 501.00 -32.61%
UK18 8. Vlastní akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 9. Emisní ážio 503 270.00 503 270.00 0.00 503 270.00 0.00
UK20 10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 752 810.00 812 976.00 -7.40% 813 453.00 -7.46%
UK21 10.1. Povinné rezervní fondy a rizikové fondy 331 884.00 391 884.00 -15.31% 391 884.00 -15.31%
UK22 10.2. Ostatní rezervní fondy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 10.3. Ostatní fondy ze zisku 420 926.00 421 092.00 -0.04% 421 569.00 -0.15%
UK24 10.3.1. Fond rezerv penzí 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 11. Rezervní fond na nové ocenění 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 12. Kapitálové fondy 2 423 386.00 2 173 399.00 11.50% 2 073 150.00 16.89%
UK27 13. Oceňovací rozdíly 40 853.00 41 124.00 -0.66% 49 217.00 -16.99%
UK28 13.1. Oceňovací rozdíly z majetku a závazků 40 853.00 41 124.00 -0.66% 49 217.00 -16.99%
UK29 13.2. Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 13.3. Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 13.4. Oceňovací rozdíly ostatní 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 14. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 2 513 226.00 3 300 055.00 -23.84% 1 842 821.00 36.38%
UK33 15. Zisk nebo ztráta za účetní období 774 013.00 420 727.00 83.97% 609 391.00 27.01%

Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Zisk z finanční činnosti (1. až 8.)</b> 1 328 308.00 735 033.00 80.71% 1 145 905.00 15.92%
UK2 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 28 836.00 14 692.00 96.27% 33 971.00 -15.12%
UK3 1.1. Úroky z dluhových cenných papírů 19 152.00 9 899.00 93.47% 22 440.00 -14.65%
UK4 1.2. Výnosy z ostatních aktiv 9 684.00 4 793.00 102.04% 11 531.00 -16.02%
UK5 2. Náklady na úroky a podobné náklady 10 123.00 5 232.00 93.48% 10 925.00 -7.34%
UK6 3. Výnosy z akcií a podílů 228.00 0.00 - 13 542.00 -98.32%
UK7 3.1. Výnosy z akcií a podílů z účastí s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.2. Ostatní výnosy z akcií a podílů 228.00 0.00 - 13 542.00 -98.32%
UK9 4. Výnosy z poplatků a provizí 1 762 556.00 893 131.00 97.35% 1 595 177.00 10.49%
UK10 4.1. Úplata penzijní společnosti 1 755 780.00 890 722.00 97.12% 1 587 366.00 10.61%
UK11 4.1.1. Úplata za obhospodařování majetku fondu 1 602 449.00 792 358.00 102.24% 1 427 765.00 12.23%
UK12 4.1.2. Úplata za zhodnocení majetku fondu 153 331.00 98 364.00 55.88% 159 601.00 -3.93%
UK13 4.2. Poplatky od účastníků 6 776.00 2 409.00 181.28% 7 811.00 -13.25%
UK14 4.2.1. Poplatky za změnu strategie spoření 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 4.2.2. Poplatky za převod prostředků k jiné penzijní společnosti 4 038.00 1 267.00 218.71% 3 905.00 3.41%
UK16 4.2.3. Ostatní poplatky 2 737.00 1 142.00 139.67% 3 906.00 -29.93%
UK17 5. Náklady na poplatky a provize 476 165.00 180 727.00 163.47% 495 881.00 -3.98%
UK18 5.1. Odměna depozitáři 17 680.00 8 746.00 102.15% 17 126.00 3.23%
UK19 5.2. Odměna za správu portfolia 172 788.00 83 421.00 107.13% 174 805.00 -1.15%
UK20 5.3. Odměny za zprostředkování 150 325.00 72 045.00 108.65% 195 597.00 -23.15%
UK21 5.4. Poplatky hrazené bance 14 607.00 7 542.00 93.68% 13 991.00 4.40%
UK22 5.5. Poplatky za vypořádání obchodů s investičními nástroji a obchodníkům s CP 10 622.00 5 133.00 106.94% 10 235.00 3.78%
UK23 5.6. Ostatní náklady na poplatky a provize 110 144.00 3 840.00 2 768.33% 84 128.00 30.92%
UK24 6. Zisk nebo ztráta z finančních operací 12 234.00 9 420.00 29.87% -2 504.00 - 588.58%
UK25 7. Ostatní provozní výnosy 19 409.00 7 948.00 144.20% 19 804.00 -1.99%
UK26 8. Ostatní provozní náklady 8 667.00 4 199.00 106.41% 7 279.00 19.07%
UK27 9. Správní náklady 501 993.00 251 071.00 99.94% 511 884.00 -1.93%
UK28 9.1. Náklady na zaměstnance 174 368.00 88 891.00 96.16% 180 208.00 -3.24%
UK29 9.2. Ostatní správní náklady 327 625.00 162 180.00 102.01% 331 676.00 -1.22%
UK30 9.2.1. Náklady na propagaci a reklamu 25 478.00 14 338.00 77.70% 26 187.00 -2.71%
UK31 9.2.2. Jiné náklady na podporu prodeje 4 839.00 548.00 783.03% 4 820.00 0.39%
UK32 9.2.3. Nájemné 20 070.00 9 769.00 105.45% 18 110.00 10.82%
UK33 9.2.4. Náklady na informační technologie 56 788.00 28 112.00 102.01% 66 390.00 -14.46%
UK34 9.2.5. Náklady na audit 6 821.00 1 858.00 267.12% 5 330.00 27.97%
UK35 9.2.6. Náklady na poradenství 1 578.00 753.00 109.56% 1 171.00 34.76%
UK36 9.2.7. Náklady na outsourcing 35 358.00 15 599.00 126.67% 29 316.00 20.61%
UK37 9.2.8. Jiné správní náklady 176 695.00 91 202.00 93.74% 180 352.00 -2.03%
UK38 10. Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 11. Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku 32 543.00 16 372.00 98.77% 36 666.00 -11.24%
UK40 11.1. Odpisy hmotného majetku 5 038.00 2 493.00 102.09% 4 264.00 18.15%
UK41 11.2. Tvorba a použití rezerv a opravných položek k hmotnému majetku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK42 11.3. Odpisy nehmotného majetku 27 505.00 13 879.00 98.18% 32 402.00 -15.11%
UK43 11.4. Tvorba a použití rezerv a opravných položek k nehmotnému majetku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK44 12. Rozpuštění OP a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z již odepsaných pohledávek 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 13. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám -2 673.00 - 612.00 336.76% 3 656.00 - 173.11%
UK46 14. Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK47 15. Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití OP 0.00 0.00 - 0.00 -
UK48 16. Rozpuštění ostatních rezerv včetně rezerv na penze 814.00 81.00 904.94% 1 170.00 -30.43%
UK49 17. Tvorba a použití ostatních rezerv včetně rezerv na penze -4 268.00 38 272.00 - 111.15% -18 643.00 -77.11%
UK50 18. Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozhodujícím nebo podstatným vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK51 <b>Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (1. až 18.)</b> 796 182.00 428 784.00 85.68% 620 822.00 28.25%
UK52 19. Mimořádné výnosy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK53 20. Mimořádné náklady 0.00 0.00 - 0.00 -
UK54 <b>Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním (19. a 20.)</b> 0.00 0.00 - 0.00 -
UK55 21. Daň z příjmů 22 168.00 8 057.00 175.14% 11 432.00 93.91%
UK56 <b>Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění (1. až 21.)</b> 774 013.00 420 727.00 83.97% 609 391.00 27.01%

Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Kapitál celkem 8 742 157.00 8 851 852.00 -1.24% - -
UK2 2. Kapitálové požadavky celkem 5 965 487.00 6 246 693.00 -4.50% - -
UK3 3. Přebytek / nedostatek kapitálu 2 776 668.00 2 604 758.00 6.60% - -
UK4 4. Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % 146.55 141.70 3.42% - -

Počet a struktura účastníků

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK2 1. Počet účastníků důchodového spoření 0.00 0.00 - 84 495.00 -
UK3 2. Počet účastníků doplňkového spoření 657 799.00 596 143.00 10.34% 461 105.00 42.66%
UK4 3. Počet účastníků penzijního připojištění 3 833 526.00 3 909 658.00 -1.95% 4 115 391.00 -6.85%
UK6 4. Účastníci s vlastním příspěvkem 4 378 802.00 4 395 105.00 -0.37% 4 468 118.00 -2.00%
UK7 5. Účastnící s příspěvkem zaměstnavatele 1 328 052.00 1 310 617.00 1.33% 1 288 933.00 3.03%
UK8 6. Účastníci se státním příspěvkem 3 640 190.00 3 592 365.00 1.33% 3 702 262.00 -1.68%

Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Kapitál celkem 8 322.00 8 742.00 -4.80% - -
UK2 2. Kapitálové požadavky celkem 5 951.00 5 965.00 -0.23% - -
UK3 3. Přebytek / nedostatek kapitálu 2 371.00 2 777.00 -14.62% - -
UK4 4. Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % 139.84 146.55 -4.58% - -

Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Kapitál celkem 8 557 160.00 9 301 053.00 -8.00% 8 190 806.00 4.47%
UK2 2. Kapitálové požadavky celkem 6 695 765.00 6 838 235.00 -2.08% 6 851 229.00 -2.27%
UK3 3. Přebytek / nedostatek kapitálu 1 861 396.00 2 462 817.00 -24.42% 1 339 577.00 38.95%
UK4 4. Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % 127.80 136.02 -6.04% 119.55 6.90%
Závazky a vlastní kapitál (v tis. Kč)
Závazky a vlastní kapitál celkem (1. až 15.) (14 hodnot, 30.06.2017)
Závazky celkem (1. až 6.) (14 hodnot, 30.06.2017)
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám (14 hodnot, 30.06.2017)
Závazky vůči nebankovním subjektům (14 hodnot, 30.06.2017)
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání (14 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní závazky vůči nebankovním subjektům (14 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní závazky (14 hodnot, 30.06.2017)
Záporná reálná hodnota derivátů (14 hodnot, 30.06.2017)
Výnosy a výdaje příštích období (14 hodnot, 30.06.2017)
Rezervy (14 hodnot, 30.06.2017)
Rezervy na důchody a podobné závazky (14 hodnot, 30.06.2017)
Rezervy na daně (14 hodnot, 30.06.2017)
Rezervy ostatní (14 hodnot, 30.06.2017)
Podřízené závazky (14 hodnot, 30.06.2017)
Vlastní kapitál celkem (7. až 15.) (14 hodnot, 30.06.2017)
Základní kapitál (14 hodnot, 30.06.2017)
Splacený základní kapitál (14 hodnot, 30.06.2017)
Vlastní akcie (14 hodnot, 30.06.2017)
Emisní ážio (14 hodnot, 30.06.2017)
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (14 hodnot, 30.06.2017)
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy (14 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní rezervní fondy (14 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní fondy ze zisku (14 hodnot, 30.06.2017)
Fond rezerv penzí (14 hodnot, 30.06.2017)
Rezervní fond na nové ocenění (14 hodnot, 30.06.2017)
Kapitálové fondy (14 hodnot, 30.06.2017)
Oceňovací rozdíly (14 hodnot, 30.06.2017)
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků (14 hodnot, 30.06.2017)
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů (14 hodnot, 30.06.2017)
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí (14 hodnot, 30.06.2017)
Oceňovací rozdíly ostatní (14 hodnot, 30.06.2017)
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období (14 hodnot, 30.06.2017)
Zisk nebo ztráta za účetní období (14 hodnot, 30.06.2017)
Počet a struktura účastníků
Počty účastníků II. a III. pilíře
Počet účastníků důchodového spoření (14 hodnot, 30.06.2017)
Počet účastníků doplňkového spoření (14 hodnot, 30.06.2017)
Počet účastníků penzijního připojištění (14 hodnot, 30.06.2017)
Účastníci III. pilíře (dle typu příspěvku)
Účastníci s vlastním příspěvkem (14 hodnot, 30.06.2017)
Účastnící s příspěvkem zaměstnavatele (14 hodnot, 30.06.2017)
Účastníci se státním příspěvkem (14 hodnot, 30.06.2017)
Počty subjektů
Penzijní společnosti celkem k datu (14 hodnot, 30.06.2017)
z toho v nucené správě (14 hodnot, 30.06.2017)
Počet vzniklých subjektů ve sledovaném období (14 hodnot, 30.06.2017)
Počet zaniklých subjektů ve sledovaném období (14 hodnot, 30.06.2017)
Struktura penzijních společností dle typu
Penzijní společnosti celkem (14 hodnot, 30.06.2017)
Provozující všechny typy spoření,včetně penzijního připojištění (14 hodnot, 30.06.2017)
Provozující důchodové a doplňkové penzijní spoření (14 hodnot, 30.06.2017)
Provozující doplňkové penzijní spoření včetně penzijního připojištění (14 hodnot, 30.06.2017)
Provozující doplňkové penzijní spoření (14 hodnot, 30.06.2017)
Provozující penzijní připojištění prostřednictvím TF (14 hodnot, 30.06.2017)
Aktiva (v tis. Kč)
Aktiva celkem (1. až 12.) (14 hodnot, 30.06.2017)
Pokladní hotovost (14 hodnot, 30.06.2017)
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (14 hodnot, 30.06.2017)
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami splatné na požádání (14 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní pohledávky za bankami a družstevními záložnami (14 hodnot, 30.06.2017)
Pohledávky za nebankovními subjekty (14 hodnot, 30.06.2017)
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání (14 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní pohledávky za nebankovními subjekty (14 hodnot, 30.06.2017)
Dluhové cenné papíry (14 hodnot, 30.06.2017)
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi (14 hodnot, 30.06.2017)
Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty (14 hodnot, 30.06.2017)
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (14 hodnot, 30.06.2017)
Akcie (14 hodnot, 30.06.2017)
Podílové listy (14 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní podíly (14 hodnot, 30.06.2017)
Účasti s podstatným vlivem (14 hodnot, 30.06.2017)
Účasti s rozhodujícím vlivem (14 hodnot, 30.06.2017)
Dlouhodobý nehmotný majetek (14 hodnot, 30.06.2017)
Zřizovací výdaje (14 hodnot, 30.06.2017)
Goodwill (14 hodnot, 30.06.2017)
Dlouhodobý nehmotný majetek ostatní (14 hodnot, 30.06.2017)
Dlouhodobý hmotný majetek (14 hodnot, 30.06.2017)
Provozní nemovitosti včetně příslušenství (14 hodnot, 30.06.2017)
Neprovozní nemovitosti - finanční investice (14 hodnot, 30.06.2017)
Dlouhodobý hmotný majetek ostatní (14 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní aktiva (14 hodnot, 30.06.2017)
Kladná reálná hodnota derivátů (14 hodnot, 30.06.2017)
Pohledávky z upsaného základního kapitálu (14 hodnot, 30.06.2017)
Náklady a příjmy příštích období (14 hodnot, 30.06.2017)
Náklady příštích období (14 hodnot, 30.06.2017)
Příjmy příštích období (14 hodnot, 30.06.2017)
Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)
Kapitál celkem (4 hodnoty, 30.09.2014)
Kapitálové požadavky celkem (4 hodnoty, 30.09.2014)
Přebytek / nedostatek kapitálu (4 hodnoty, 30.09.2014)
Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % (4 hodnoty, 30.09.2014)
Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč)
Zisk z finanční činnosti (1. až 8.) (14 hodnot, 30.06.2017)
Výnosy z úroků a podobné výnosy (14 hodnot, 30.06.2017)
Úroky z dluhových cenných papírů (14 hodnot, 30.06.2017)
Výnosy z ostatních aktiv (14 hodnot, 30.06.2017)
Náklady na úroky a podobné náklady (14 hodnot, 30.06.2017)
Výnosy z akcií a podílů (14 hodnot, 30.06.2017)
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podstatným a rozhodujícím vlivem (14 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní výnosy z akcií a podílů (14 hodnot, 30.06.2017)
Výnosy z poplatků a provizí (14 hodnot, 30.06.2017)
Úplata penzijní společnosti (14 hodnot, 30.06.2017)
Úplata za obhospodařování majetku fondu (14 hodnot, 30.06.2017)
Úplata za zhodnocení majetku fondu (14 hodnot, 30.06.2017)
Poplatky od účastníků (14 hodnot, 30.06.2017)
Poplatky za změnu strategie spoření (14 hodnot, 30.06.2017)
Poplatky za převod prostředků k jiné penzijní společnosti (14 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní poplatky (14 hodnot, 30.06.2017)
Náklady na poplatky a provize (14 hodnot, 30.06.2017)
Odměna depozitáři (14 hodnot, 30.06.2017)
Odměna za správu portfolia (14 hodnot, 30.06.2017)
Odměny za zprostředkování (14 hodnot, 30.06.2017)
Poplatky hrazené bance (14 hodnot, 30.06.2017)
Poplatky za vypořádání obchodů s investičními nástroji a obchodníkům s CP (14 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní náklady na poplatky a provize (14 hodnot, 30.06.2017)
Zisk nebo ztráta z finančních operací (14 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní provozní výnosy (14 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní provozní náklady (14 hodnot, 30.06.2017)
Správní náklady (14 hodnot, 30.06.2017)
Náklady na zaměstnance (14 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní správní náklady (14 hodnot, 30.06.2017)
Náklady na propagaci a reklamu (14 hodnot, 30.06.2017)
Jiné náklady na podporu prodeje (14 hodnot, 30.06.2017)
Nájemné (14 hodnot, 30.06.2017)
Náklady na informační technologie (14 hodnot, 30.06.2017)
Náklady na audit (14 hodnot, 30.06.2017)
Náklady na poradenství (14 hodnot, 30.06.2017)
Náklady na outsourcing (14 hodnot, 30.06.2017)
Jiné správní náklady (14 hodnot, 30.06.2017)
Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku (14 hodnot, 30.06.2017)
Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku (14 hodnot, 30.06.2017)
Odpisy hmotného majetku (14 hodnot, 30.06.2017)
Tvorba a použití rezerv a opravných položek k hmotnému majetku (14 hodnot, 30.06.2017)
Odpisy nehmotného majetku (14 hodnot, 30.06.2017)
Tvorba a použití rezerv a opravných položek k nehmotnému majetku (14 hodnot, 30.06.2017)
Rozpuštění OP a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z již odepsaných pohledávek (14 hodnot, 30.06.2017)
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám (14 hodnot, 30.06.2017)
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem (14 hodnot, 30.06.2017)
Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití OP (14 hodnot, 30.06.2017)
Rozpuštění ostatních rezerv včetně rezerv na penze (14 hodnot, 30.06.2017)
Tvorba a použití ostatních rezerv včetně rezerv na penze (14 hodnot, 30.06.2017)
Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozhodujícím nebo podstatným vlivem (14 hodnot, 30.06.2017)
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (1. až 18.) (14 hodnot, 30.06.2017)
Mimořádné výnosy (14 hodnot, 30.06.2017)
Mimořádné náklady (14 hodnot, 30.06.2017)
Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním (19. a 20.) (14 hodnot, 30.06.2017)
Daň z příjmů (14 hodnot, 30.06.2017)
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění (1. až 21.) (14 hodnot, 30.06.2017)
Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)
Kapitál celkem (4 hodnoty, 31.12.2014)
Kapitálové požadavky celkem (4 hodnoty, 31.12.2014)
Přebytek / nedostatek kapitálu (4 hodnoty, 31.12.2014)
Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % (4 hodnoty, 31.12.2014)
Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)
Kapitál celkem (14 hodnot, 30.06.2017)
Kapitálové požadavky celkem (14 hodnot, 30.06.2017)
Přebytek / nedostatek kapitálu (14 hodnot, 30.06.2017)
Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % (14 hodnot, 30.06.2017)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Penzijní společnosti (Základní ukazatele o finančním trhu)
Finanční zprostřed.,kr.pojišť. a penzijního financ.(částečné navázání) (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
Pojištění, zajištění a penzijní financování (navázání 1:1) (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
Pojištění, zajištění a penzijní financování (navázání 1:1) (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
Majetkové cenné papíry a podíly (vč. podíl. listů FPT) - pojišťovny a penzijní fondy (rezidenti) (Souhrnně podle sektoru emitenta - všechny měny)
Majetkové cenné papíry a podíly (vč. podíl. listů FPT) - pojišťovny a penzijní fondy (rezidenti) (Souhrnně podle sektoru emitenta - CZK)
Čistý podíl domácností na rezervách životního pojištění a na rezervách penzijních fondů (Finanční závazky, transakce, čtvrtletní, Národní hospodářství)
Čistý podíl domácností na rezervách penzijních fondů (Finanční závazky, transakce, čtvrtletní, Národní hospodářství)
Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) (Finanční aktiva, stavy, Národní hospodářství)
Úplata penzijní společnosti (Fondy celkem (v tis. Kč))
Úplata penzijní společnosti (Důchodové fondy (v tis. Kč))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Práce, Úřad práce

Programátor python

Developer Java

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2017

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů