ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  24.11.2023 09:00:00

Energetika v Moravskoslezském kraji v roce 2022 - výrobu zajišťovaly zejména parní elektrárny, které se na výrobě podílely z více než čtyř pětin, elektřina z obnovitelných zdrojů v kraji byla z více než tří čtvrtin získávána spalováním biomasy a bioplynu

Výrobu elektřiny v Moravskoslezském kraji zajišťovaly zejména parní elektrárny, které se v roce 2022 na celkové výrobě podílely z více než čtyř pětin. Elektřina z obnovitelných zdrojů v kraji byla z více než tří čtvrtin získávána spalováním biomasy a bioplynu. Nejvyšší spotřebu elektrické energie netto měla odvětví průmyslu a domácnosti. V porovnání s předchozím rokem se projevil pokles spotřeby elektrické energie v energetice a v domácnostech, v průmyslu se téměř nezměnila. Na spotřebě zemního plynu se nejvíce podíleli velkoodběratelé, v pořadí druhé byly domácnosti.

K 31. 12. 2022 dosáhl instalovaný výkon elektráren v České republice hodnoty 20 806,2 MW. Nejvyšší podíl 45,3 % na instalovaném výkonu měly parní elektrárny, 20,6 % připadlo na jaderné elektrárny, 11,0 % na vodní, 10,1 % na fotovoltaické elektrárny, 6,6 % na paroplynové, 4,9 % na plynové a spalovací a 1,6 % na větrné elektrárny.

V kraji na konci roku 2022 činil instalovaný výkon elektrizační soustavy 1 464,6 MW a jeho podíl na Česku představoval 7,0 %. Ve srovnání s ostatními kraji to byl 6. nejvyšší podíl. Prvenství dlouhodobě patří Ústeckému kraji, instalovaný výkon zde tvořil čtvrtinu kapacity Česka.

Graf 1 Instalovaný výkon a výroba elektřiny podle technologie elektráren v Moravskoslezském kraji v roce 2022

Více než čtyři pětiny instalovaného výkonu elektráren v Moravskoslezském kraji v roce 2022 tvořily parní elektrárny (86,0 %). Tento podíl se postupně snižuje, ještě v letech 2015 a 2016 tyto elektrárny zabezpečovaly 90 % instalovaného výkonu. Na zbývajícím instalovaném výkonu se podílely elektrárny plynové a spalovací (6,4 %), fotovoltaické (4,4 %), větrné (1,9 %) a vodní (1,2 %).

V České republice bylo v roce 2022 podle předběžných výsledků vyrobeno celkem 84 503,1 GWh elektrické energie. Největší část energie, a to 48,5 %, byla vyrobena v parních elektrárnách. Dalším významným producentem byly jaderné elektrárny s podílem 36,7 %. Ostatní druhy elektráren se na celkové výrobě elektřiny podílely výrazně méně – 4,6 % plynové a spalovací elektrárny, 3,6 % vodní a přečerpávací elektrárny, 3,0 % paroplynové elektrárny, 2,7 % fotovoltaické elektrárny a 0,8 % větrné elektrárny.

Tab. 1 Výroba elektřiny v Moravskoslezském kraji

V Moravskoslezském kraji bylo v roce 2022 vyrobeno 4 365,4 GWh elektrické energie, což představovalo pouze 5,2 % z celkově vyrobené elektřiny v Česku. Ve srovnání s ostatními kraji to byl 6. nejvyšší podíl. Prvenství dlouhodobě patří Ústeckému kraji, kde bylo vyrobeno 23 210,0 GWh elektřiny (27,5 % výroby Česka). Meziročně se celková výroba elektřiny v kraji snížila o 3,7 %, přičemž pokles výroby zaznamenaly elektrárny parní (o 3,9 %), vodní včetně přečerpávacích (o 29,0 %) a plynové a spalovací (o 0,9 %). V ostatních typech elektráren došlo naopak k nárůstu produkce. Nejvyšší meziroční nárůst 6,0 % byl zaznamenán ve fotovoltaických elektrárnách, což odpovídalo 3,6 GWh.

V období let 20182022 bylo v Moravskoslezském kraji vyrobeno nejvíce elektrické energie 5 102,7 GWh v roce 2018, naopak nejméně 3 584,0 GWh v roce 2020. V roce 2022 byla výroba elektřiny v porovnání s rokem 2018 o téměř 15 % nižší, což odpovídá 737 GWh.

Téměř 96 % elektrické energie vyrobené v Moravskoslezském kraji v roce 2022 pocházelo z parních, plynových a spalovacích elektráren (84,9 %, resp. 11,1 %). Zbývající 4 % elektřiny bylo vyprodukováno v elektrárnách využívajících „obnovitelné zdroje“ – 1,5 % energie vyprodukovaly fotovoltaické elektrárny, 1,5 % větrné elektrárny a 1,0 % vodní elektrárny.

Tab. 2 Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů podle technologií a paliv v Moravskoslezském kraji

V posledních letech se zvyšuje důraz na výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů. V roce 2022 bylo v Moravskoslezském kraji takto vyrobeno 729,4 GWh elektrické energie a se svým 7,0% podílem na celorepublikové výrobě se kraj umístil na 6. místě. Nejvíce elektrické energie z obnovitelných zdrojů bylo vyrobeno ve Středočeském kraji, kde 1 961,8 GWh představoval 18,8% podíl na České republice. Meziročně se množství vyrobené elektrické energie z obnovitelných zdrojů v kraji snížilo o 5,4 % z důvodu poklesu výroby ve vodních elektrárnách o 29,0 % a spalováním biomasy (pokles o 7,4 %).

V období let 20182022 bylo v Moravskoslezském kraji vyrobeno nejvíce elektrické energie z obnovitelných zdrojů 807,0 GWh v roce 2020, naopak nejméně 729,4 GWh v posledním sledovaném roce. Podíl kraje na celkově vyrobené elektrické energii z obnovitelných zdrojů v Česku se postupně snižuje.

V Moravskoslezském kraji v roce 2022 byly více než tři čtvrtiny elektrické energie z obnovitelných zdrojů vyrobeny spalováním biomasy a bioplynu (54,5 %, resp. 21,5 %). Zbývající necelá čtvrtina (24,0 %) elektřiny byla vyprodukována v elektrárnách využívajících „obnovitelné zdroje“ – 5,8 % energie vyprodukovaly vodní elektrárny, 8,9 % fotovoltaické elektrárny a 9,3 % větrné elektrárny.

Zatímco na výrobě elektrické energie v Česku v roce 2022 se Moravskoslezský kraj podílel pouze 5,2 %, na její spotřebě to bylo výrazně více, konkrétně 12,9 %. V roce 2022 bylo v Moravskoslezském kraji spotřebováno 7 435,6 GWh elektřiny netto. Meziroční spotřeba elektřiny klesla o 6,6 % (o 530 GWh). Mezi kraji se jednalo po Středočeském kraji s 8 185,4 GWh o druhou nejvyšší spotřebu.

Graf 2 Spotřeba elektřiny netto podle odvětví spotřeby v roce 2022

Z hlediska odvětvové struktury se na krajské spotřebě elektřiny netto nejvíce podílel průmysl (50,9 %), dále následovaly domácnosti (18,5 %) a obchod, služby, školství a zdravotnictví (17,2 %). Meziročně se spotřeba elektřiny nejvíce snížila v odvětví energetiky o 328,6 GWh a v domácnostech o 149,9 GWh, naopak v odvětvích průmysl a stavebnictví mírně vzrostla o 3,9 GWh, popř. 3,0 GWh.

Spotřeba elektřiny netto v domácnostech na 1 obyvatele v Moravskoslezském kraji v roce 2022 dosáhla 1 160,5 kWh, v porovnání s loňským rokem klesla o 10,4 % (o 134,5 kWh). K meziročnímu poklesu došlo poprvé od roku 2014. Snížená spotřeba elektrické energie v domácnostech byla především ovlivněna snahou domácností o úspory v důsledku zvyšující se ceny elektrické energie. Ve spotřebě elektřiny netto v domácnostech na 1 obyvatele se v mezikrajském porovnání umístil Moravskoslezský kraj na druhém nejnižším místě. V rámci všech krajů dosáhl v tomto ukazateli nejvyšší spotřeby Středočeský kraj (2 054,8 kWh) a naopak nejnižší hlavní město Praha (1 160,3 kWh). V porovnání s republikovým průměrem (1 459,4 kWh) byla spotřeba elektřiny netto v domácnostech na 1 obyvatele v Moravskoslezském kraji nižší o 298,9 kWh.

Tab. 3 Spotřeba elektřiny netto v Moravskoslezském kraji

Necelých 373 tisíc zákazníků v Moravskoslezském kraji v roce 2022 spotřebovalo přibližně 787 milionu metrů krychlových zemního plynu, meziročně se tak jeho spotřeba snížila o 138,7 milionu metrů krychlových, tj. o 15,0 %. Velkoodběratelé, kterých bylo v Moravskoslezském kraji na konci roku 2022 celkem 174, spotřebovali 417,9 milionu m3 plynu, což představovalo 53,1 % krajské spotřeby. Druhým největším spotřebitelem plynu byly domácnosti. Celkem 353,9 tisíce domácností odebralo 201,1 milionu m3 plynu, což odpovídalo 25,6 % krajské spotřeby.

Všechny druhy odběratelů zemního plynu meziročně snížili jeho spotřebu. Nejvýraznější meziroční pokles spotřeby plynu o 21,5 % byl zaznamenán v domácnostech, 14,0 % v případě středních odběratelů a 13,2 % u maloodběratelů.

Nejvyšší podíly spotřeby zemního plynu z celkové spotřeby v Česku byly zaznamenány v Ústeckém (14,7 %) a Středočeském kraji (13,8 %). Moravskoslezský kraj, který se na celkové spotřebě zemního plynu v České republice podílel 10,6 %, se v mezikrajském porovnání umístil na čtvrtém místě. Nejvyšší průměrnou spotřebu zemního plynu na 1 zákazníka (4 967 m3) vykazoval Ústecký kraj. V Moravskoslezském kraji dosáhla průměrná spotřeba zemního plynu na 1 zákazníka 2 110 m3 a tím se kraj v rámci mezikrajského srovnání umístil za Prahou na druhém nejnižším místě.

Tab. 4 Spotřeba zemního plynu v Moravskoslezském kraji

Spotřeba zemního plynu v domácnostech na 1 odběratele byla nejvyšší v krajích Středočeském (1 016 m3) a Jihomoravském (946 m3). V Moravskoslezském kraji činila tato spotřeba 568 m3 a mezi kraji byla absolutně nejnižší. Proti roku 2021 byla průměrná spotřeba v domácnostech na 1 odběratele o 146 m3 nižší (pokles o 20,5 %).

Pozn.:

Celková výroba elektřiny brutto představuje celkovou výrobu elektřiny na svorkách generátorů.

Celková spotřeba elektřiny netto představuje spotřebu elektřiny v odběrných místech provozovatelů regionálních distribučních soustav a spotřebu subjektů přímo napojených na danou výrobnu.

Spotřeba zemního plynu představuje objem zemního plynu dodaného konečným zákazníkům, který nezahrnuje vlastní spotřebu při distribuci, ztráty, změnu akumulace v distribučních soustavách a vlastní spotřebu výrobců plynu při jeho těžbě a plyn určený pro pohon kompresních sanic v přepravní soustavě. Tyto hodnoty není možné členit do krajů.

 
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V

ISSN 1801-8688