ec.europa.eu (Evropská komise)
Evropská unie  |  17.11.2023 10:50:00

Komisia víta politickú dohodu o silnejšej kontrole vývozu odpadu

Politická dohoda o silnejšej kontrole vývozu odpadu

Komisia víta politickú dohodu o preprave odpadu, ktorú včera v noci dosiahli Európsky parlament a Rada a ktorou sa zabezpečí, aby EÚ prevzala väčšiu zodpovednosť za svoj odpad a nevyvážala svoje environmentálne výzvy do tretích krajín. Týmito pravidlami sa uľahčí aj využívanie odpadu ako zdroja. Dohoda prispieva k cieľu Európskej zelenej dohody znížiť znečistenie a pokročiť v obehovom hospodárstve.

Vývoz plastového odpadu z EÚ do krajín, ktoré nie sú členmi OECD, bude zakázaný. Len ak sú splnené prísne environmentálne podmienky, jednotlivé krajiny môžu prijať takýto odpad päť rokov po nadobudnutí účinnosti nových pravidiel. Vzhľadom na globálne problémy s prudkým nárastom množstva plastového odpadu a výzvy pre jeho udržateľné nakladanie sa zákonodarcovia EÚ prostredníctvom tohto opatrenia snažia predchádzať zhoršovaniu životného prostredia a znečisteniu v tretích krajinách spôsobenému plastovým odpadom, ktorý vzniká v EÚ.

Iný odpad vhodný na recykláciu sa bude vyvážať z EÚ do krajín, ktoré nie sú členmi OECD, len ak zabezpečia, že s ním budú môcť nakladať udržateľným spôsobom. Zároveň bude vďaka moderným digitalizovaným postupom jednoduchšie prepravovať odpad na recykláciu v rámci EÚ. Zintenzívni sa aj presadzovanie práva a spolupráca v boji proti nezákonnému obchodovaniu s odpadom. Nový zákon doplní novú smernicu o trestných činoch proti životnému prostrediu, v súvislosti s ktorou sa včera dosiahla politická dohoda.

Zabezpečenie udržateľného nakladania s vývozom odpadu z EÚ

Prijatými opatreniami týkajúcimi sa vývozu odpadu sa stanoví norma, pokiaľ ide o predchádzanie problémom v oblasti životného prostredia a verejného zdravia v tretích krajinách spôsobeným neudržateľným nakladaním s odpadom, ktorý vznikol inde. Toto nové nariadenie umožní vývoz odpadu do krajín, ktoré nie sú členmi OECD, len ak tieto krajiny informujú Komisiu, že sú ochotné dovážať odpad a sú schopné s ním nakladať udržateľným spôsobom. V prípade plastového odpadu nebude povolený vývoz do krajín, ktoré nie sú členmi OECD, 2,5 roka po nadobudnutí účinnosti nového zákona, pokiaľ krajina nebude môcť splniť prísne podmienky – v tomto prípade by bol povolený dovoz, ale len päť rokov po nadobudnutí účinnosti nových pravidiel.

Komisia bude tiež monitorovať vývoz odpadu do krajín OECD a prijme opatrenia, ak takýto vývoz spôsobí environmentálne problémy v krajine určenia. Okrem toho všetky spoločnosti EÚ, ktoré vyvážajú odpad mimo EÚ, budú musieť zabezpečiť, aby zariadenia prijímajúce ich odpad podliehali nezávislému auditu, ktorým sa preukáže, že s týmto odpadom nakladajú environmentálne vhodným spôsobom.

Uvoľnenie potenciálu trhu EÚ s odpadom na podporu obehového hospodárstva

Obeh odpadu na recykláciu a opätovné použitie medzi členskými štátmi je kľúčom k prechodu EÚ na obehové hospodárstvo a bezpečnosti dodávok surovín.

EÚ zmodernizuje súčasné postupy týkajúce sa odpadu z lodnej dopravy, čím sa zvýši jeho digitalizácia. Zjednodušia a zefektívnia sa aj zrýchlené postupy pre určité oprávnené zariadenia určené členskými štátmi. Tým sa uľahčí opätovný vstup odpadu do obehového hospodárstva v celej EÚ bez toho, aby sa znížila potrebná úroveň kontroly takejto prepravy.

Boj proti nezákonnému obchodovaniu s odpadom

V záujme zintenzívnenia reakcie EÚ na nezákonné obchodovanie s odpadom sa posilní spolupráca medzi členskými štátmi EÚ a budú sa uplatňovať odrádzajúcejšie sankcie voči zločincom zapojeným do nezákonného obchodovania s odpadom. Komisia bude môcť konať na mieste s cieľom podporiť vyšetrovania členských štátov v súvislosti s nadnárodnou trestnou činnosťou spojenou s obchodovaním s odpadom s priamym zapojením Úradu EÚ pre boj proti podvodom (OLAF) v týchto otázkach.

Obchodovanie s odpadom je jednou z najzávažnejších trestných činov proti životnému prostrediu, ktorá poškodzuje životné prostredie, ale aj legitímne podniky. Okrem toho existuje jasná súvislosť medzi obchodovaním s odpadom a organizovanou trestnou činnosťou. Až tretina všetkej prepravy odpadu sa považuje za nezákonnú, čo každoročne vytvára značný nezákonný zisk.

Ďalšie kroky

Európsky parlament a Rada budú teraz musieť formálne prijať nariadenie v súlade s dosiahnutou politickou dohodou. Po formálnom prijatí nadobudne nariadenie účinnosť dvadsiatym dňompo jeho uverejnení v úradnom vestníku.

Komisia sa už pripravuje na rýchle vykonávanie, napríklad tým, že včas sprevádzkuje digitálne postupy a oslovuje sa prostredníctvom multilaterálnych a regionálnych fór, ako aj dvojstranne, s cieľom poskytnúť podporu partnerským krajinám, ktoré vyvíjajú úsilie o zosúladenie s novými požiadavkami na vývoz. Očakáva sa, že sa tým podporia aj lepšie postupy nakladania s odpadom a zavádzanie obehovejších modelov v hospodárstvach partnerských krajín EÚ.

Súvislosti

Nové nariadenie je kľúčovým záväzkom Európskej zelenej dohody, nového akčného plánu pre obehové hospodárstvo, akčného plánu nulového znečistenia a novej stratégie EÚ na boj proti organizovanej trestnej činnosti na roky 20212025.

Odpad môže byť cenným zdrojom, ale musí sa používať opatrne. Odpad, ktorý je prepravovaný cez hranice, môže poškodiť ľudské zdravie a životné prostredie, ak nie je v cieľových krajinách riadne kontrolovaný a nenakladá sa s ním udržateľným spôsobom. Na druhej strane, takýto odpad môže mať pozitívnu ekonomickú hodnotu a takisto environmentálny prínos. Je to tak v prípade, že sa recykluje a používa ako druhotné materiály, čím nahrádza pôvodné látky a prispieva k intenzívnejšiemu obehovému hospodárstvu.

Medzinárodný obchod s odpadom je na vzostupe a EÚ v ňom zohráva významnú úlohu. V súčasnosti platné nariadenie o preprave odpadu pochádza z roku 2006. Od jeho prijatia sa vývoz odpadu z EÚ do tretích krajín výrazne zvýšil, a to najmä do krajín, ktoré nie sú členmi OECD. Nedostatok podrobných ustanovení na zabezpečenie toho, aby sa s odpadom v cieľových krajinách nakladalo udržateľným spôsobom, viedol v týchto krajinách k nedostatočnému presadzovaniu pravidiel a výzvam v oblasti životného prostredia a verejného zdravia.

Viac informácií

Návrh nového nariadenia o preprave odpadu

Webová stránka Európskej komisie o preprave odpadu

Quote

Dohoda, ktorú dnes obe inštitúcie dosiahli, dokazuje náš spoločný záväzok prevziať zodpovednosť za naše problémy v oblasti odpadu, a nie vyvážať naše problémy do zahraničia. Po nadobudnutí účinnosti sa novými pravidlami zabezpečí preprava odpadu na použitie ako zdroj, čím sa zvýši bezpečnosť dodávok surovín pre priemysel. Podniky a vnútroštátne orgány budú mať prospech z efektívnejších a digitalizovaných postupov. Zintenzívnime aj reakciu EÚ na obchodovanie s odpadom, pričom budeme bojovať proti jednej z najškodlivejších trestných činov proti životnému prostrediu.
Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius 2023-11-16

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Evropská unie:

So 19:31  Evropská komise navrhuje, jak snížit zátěž zemědělců v EU ec.europa.eu (Evropská komise)
So 19:27  G7 Leaders' Statement 24 February 2024 ec.europa.eu (Evropská komise)
Pá 16:13  Transparent political advertising: Press conference after final plenary vote europarl.europa.eu (Evropský parlament)
Zobrazit sloupec