kb.cz (Komerční banka)
Akcie v ČR  |  03.11.2023 07:00:00

Komerční banka, a.s., výsledky 9m 2023 a stav implementace strategie KB 2025. Regulatorní oznámení

Komerční banka, a.s.

VÝSLEDKY 9M 2023 A STAV IMPLEMENTACE STRATEGIE KB 2025

Regulatorní oznámení Komerční banka, a.s.


Za první tři čtvrtletí roku 2023: Solidní výkon Komerční banky v stagflačním prostředí ekonomiky                  

„Ve třetím čtvrtletí jsme se zaměřili na rozvoj naší nové digitální banky, kterou jsme pro retailové klienty spustili v dubnu. Postupné obohacování nabídky nové mobilní aplikace KB+ o jednoduché, výhodné a atraktivní služby nám umožní zvýšit počet klientů, kteří přecházejí z dosavadní platformy. Naši ambicí je, aby se do Nové éry bankovnictví do konce letošního roku zaregistrovalo sto tisíc klientů, a v průběhu roku 2024 chceme nabídnout přechod do nové digitální banky jednomu milionu klientů,“ uvedl Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky.

„Mimo vývoj nové klientské propozice a technologických systémů banky zahrnuje strategická transformace také změny v organizaci Skupiny KB s cílem její vyšší efektivity a agility: Nedávno jsme integrovali provozní část společnosti Factoring KB do banky, budujeme novou poradenskou síť pro Skupinu Komerční banky založenou na distribuční síti Modré pyramidy, a zároveň centralizujeme vývoj a marketing spotřebitelského úvěrování pro celou Skupinu KB. Úspěšná implementace našeho strategického programu KB 2025 posílí pozici Komerční banky jako lídra v nové éře bankovnictví,” doplnil Jan Juchelka.

|       Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB meziročně stoupl o 2,7 % na 808,3 miliardy ;

|      Celkový objem běžných klientských vkladů ve Skupině KB meziročně stoupl o 1,2 % na

1 022,4 miliardy . Od začátku letošního roku objem vkladů narostl o 11,5 %;

|     Objem aktiv klientů Skupiny KB v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění se zvýšil o 14,7 % na 240,7 miliardy ;

|     Skupina Komerční banky obsluhovala 2 218 000 zákazníků. Samotná Komerční banka měla 1 665 000 klientů, meziročně o 14 000 více;

|     KB představila svou „Novou éru bankovnictví“ v dubnu, ke konci září už novou digitální banku KB používalo více než 50 000 klientů;

|     Výsledky za devět měsíců roku 2023: Celkové výnosy poklesly o -6,9 % na 27,0 miliard . Provozní náklady meziročně stouply o 7,7 % na 13,0 miliard . Skupina vykázala čisté rozpuštění opravných položek ve výši -1,0 miliard . Čistý zisk připadající akcionářům poklesl o -4,9 % na 12,4 miliardy ;

|     Výsledky za samotné třetí čtvrtletí 2023: Celkové výnosy byly meziročně nižší o -9,5 %, na 8,9 miliardy . Provozní náklady vzrostly o 7,2 %, na 3,9 miliardy . Skupina vykázala čisté rozpuštění opravných položek ve výši -0,1 miliardy . Čistý zisk připadající akcionářům dosáhl 4,3 miliardy , meziročně méně o -8,5 %;

|     Objem regulatorního kapitálu dosáhl 106,5 miliardy , kapitálová přiměřenost dosáhla 20,2 % a ukazatel jádrového Tier 1 kapitálu 19,6 %;

|       KB měla 72 934 akcionářů (meziročně více o 5 576), z toho 66 869 byly fyzické osoby z České republiky.

Praha, 3. listopadu 2023Komerční banka dnes oznámila své neauditované konsolidované výsledky za prvních devět měsíců roku 2023.

Obchodní a finanční výkonnost

Úvěry klientům narostly o 2,7 % na 808,3 miliardy [1]).

Objem poskytnutých úvěrů na bydlení stoupl o 3,8 %, přičemž úvěry poskytnuté Modrou pyramidou rostly rychleji než portfolio hypoték KB. Nové poskytování úvěrů na bydlení zaznamenalo od března určité oživení, po velkém poklesu během roku 2022. Někteří klienti však stále čekají na potenciální katalyzátory budoucí poptávky.

I přes sezónní zpomalení v létě byl meziroční růst spotřebitelských úvěrů celkem svižný, k čemuž přispělo vylepšení prodejních procesů v KB, a mírné zlepšení důvěry spotřebitelů v ekonomiku z nízkých loňských úrovní.

Růst úvěrů podnikům odrážel utlumenou investiční aktivitu podniků, nižší potřebu financování provozního kapitálu po normalizaci v globálních dodavatelských řetězcích, vliv kolísání měnových kurzů na korunovou hodnotu podnikových úvěrů denominovaných v eurech, a rovněž selektivní přístup banky.

Vklady klientů stouply meziročně o 1,2 % na 1 022,4 miliardy .[2]) Od začátku roku 2023 objem vkladů narostl o 11,5 %. Vedle toho objem aktiv klientů Skupiny KB v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění narostl o 14,7 % na 240,7 miliardy . Klienti hledali vyšší zhodnocení svých peněz na spořicích a termínovaných účtech a v podílových fondech.

Celkové provozní výnosy dosáhly 27,0 miliard , a byly tak nižší o -6,9 % oproti prvním devíti měsícům minulého roku. Čistý úrokový výnos poklesl, zejména v důsledku nižších průměrných marží u vkladů a úvěrů. Čistý příjem z poplatků a provizí mírně vzrostl, hlavně díky větší transakční aktivitě klientů a rostoucím investicím zákazníků do podílových fondů. Čistý zisk z finančních operací se mírně snížil ve srovnání se silným výsledkem v loňském roce, ovlivněn zpomalováním klientské aktivity v oblasti zajišťování a obchodování v kontextu stagnující ekonomiky.

Provozní náklady vzrostly o 7,7 % na 13,0 miliard . Personální náklady byly vyšší o 8,6 % kvůli nárůstu průměrných mezd a mírnému zvýšení průměrného počtu zaměstnanců. Celoroční odvod do regulačních fondů se meziročně nezměnil, když ČNB snížila souhrnný příspěvek českých bank do Fondu pro řešení krize, ale kvůli loňskému selhání Sberbank CZ navýšila odvod na pojištění vkladů. Nárůst administrativních nákladů byl tažen vyššími výdaji souvisejícími s nemovitostmi, správou informačních technologií, marketingem a obecně vysokou inflací. Vyšší odpisy a amortizace odrážely pokračující investice do digitalizace.

Náklady na riziko byly záporné ve výši -1,0 miliard , představovaly tedy čisté rozpuštění opravných položek. To bylo možné díky obecně nízkým mírám nesplácení v korporátních a retailových segmentech, a úspěšnému vyřešení několika větších korporátních expozic.

Čistý zisk náležející akcionářům za první tři čtvrtletí roku 2023 se meziročně snížil o -4,9 % na 12,4 miliardy . Daň z příjmů dosáhla 2,7 miliardy .

Akcionáři, kapitál a dividendy

Kapitálová přiměřenost dosahovala silných 20,2 %, přičemž podíl jádrového Tier 1 kapitálu na rizikově vážených aktivech byl 19,6 %. Kapitálové poměry vykazované během roku 2023 zahrnují mezitímní zisk běžného roku upravený o „předvídatelnou dividendu“ na úrovni 65% výplatního poměru.

Ukazatel krytí likvidity (LCR) byl na 157 %, výrazně nad regulačním minimem 100 %.

K 30. září 2023 měla KB 72 934 akcionářů (meziročně více o 5 576), z toho 66 869 byly fyzické osoby z České republiky (nárůst o 5 424). Podíl strategického akcionáře, banky Société Générale, zůstal nezměněn na 60,4 %. Minoritní akcionáři měli 39,0 % a KB držela 0,6 % vlastních akcií.

Tržní prostředí (ve třetím čtvrtletí 2023)[3])

Mnohé z problémů, kterým světová ekonomika čelila v nedávné minulosti, se alespoň částečně přesunuly mimo hlavní pozornost nebo úplně vymizely, ale obraz ekonomiky je nadále oslaben vysokými úrokovými sazbami a obecnou ekonomickou nejistotou. Hlavním domácím ohniskem makroekonomických diskusí byla fiskální politika, přičemž klíčové byly dopady úsporného (resp. konsolidačního) balíčku, který česká vláda poprvé představila na začátku května, a následná příprava státního rozpočtu na rok 2024. Tento balíček zatím schválila zatím dolní komora Parlamentu a projednání v Senátu bude následovat. Rozpočet na rok 2024 v dolní komoře teprve nedávno začal procházet třemi čteními (dolní komora je jedinou komorou Parlamentu, která o rozpočtu hlasuje).

Během letošního druhého čtvrtletí česká ekonomika nadále stagnovala. Ve třetím čtvrtletí hrubý domácí produkt podle předběžného odhadu ČSÚ pokles mezikvartálně o 0,3 %, a meziročně byl nižší o 0,6 %.  Hospodářskou aktivitu brzdila hlavně slabá poptávka domácností a investice. Čisté exporty přispěly pozitivně k meziročnímu růstu, ale oproti předchozímu čtvrtletí poklesly. Zpracovatelský průmysl za první dva měsíce třetího čtvrtletí mírně poklesl. Avšak výroba automobilů za devět měsíců roku 2023 stoupla o 12 %. Podmínky na trhu práce zůstaly napjaté, ale růst nominálních mezd nestačil na rychlý růst spotřebitelských cen.[4]) Míra nezaměstnanosti zůstává jednou z nejnižších v rámci EU (v srpnu podle metodiky Eurostatu po sezónním očištění činila 2,5 %).[5])   Údaje českého ministerstva práce ukazovaly v září stagnaci nezaměstnanosti na velmi nízké úrovni.[6])

Tlak ze strany cen výrobců během třetího čtvrtletí roku 2023 postupně slábl. Dynamika růstu cen průmyslových výrobců dosáhla v průměru jen 1,3 % meziročně. Mezičtvrtletní dynamika byla záporná, a to o -0,3 %. Ceny zemědělských výrobců byly meziročně nižší o -24,7 % a mezičtvrtletně o -8,6 %. Ceny stavebních prací nadále rostly, a to v průměru o 3,7 % meziročně (0,3 % od 2. čtvrtletí 2023 do 3. čtvrtletí 2023). Snižující se tlak cen surovin spolu s pouze slušnou dynamikou mzdových nákladů a dalším ústupem cen energií zmírnily růst spotřebitelských cen, a meziroční dynamika cen byla opět ovlivněna efektem srovnávací základny. Proto se růst spotřebitelských cen v září zpomalil na 6,9 % meziročně. Dynamika jádrové inflace se v září snížila na 5,0 %.[7])

ČNB ponechala hlavní dvoutýdenní měnově politickou repo sazbu od 23. června 2022 na úrovni 7 %. K 29. září 2023 činila sazba 3M PRIBOR 7,09 %, což představuje meziroční pokles o -16 bazických bodů a o -17 bazických bodů od začátku roku. Sazba desetiletého úrokového swapu následovala nedávno rostoucí globální úrokové sazby a dosáhla úrovně 4,53 % (meziročně o -56 bps méně a od začátku roku o -26 bps méně). Křivka úrokových swapů zůstala stále mírně inverzní, přičemž 5Y míra dosáhla 4,63 % (meziročně nižší o -91 bazických bodů a od začátku roku o -60 bazických bodů) a výnosy z 10letých českých státních dluhopisů se do konce září snížily na 4,85 % (meziročně nižší o -39 bazických bodů a od začátku roku o -18 bazických bodů). Česká koruna zároveň vůči euru od začátku roku oslabila o 0,9 %, ale meziročně posílila o 0,9 % a dosáhla hodnoty 24,3 za euro.

Poslední informace o cenách rezidenčních nemovitostí, které Český statistický úřad publikovat za  2. čtvrtletí 2023, ukázaly pokles cen ve všech relevantních segmentech trhu rezidenčních nemovitostí, a to jak ve čtvrtletním, tak v meziročním vyjádření.[8]) Ceny bytů na sekundárním trhu v Praze mezičtvrtletně poklesly o -3,1 %, a ve srovnání s druhým čtvrtletím předchozího roku byly nižší o -3,6 %. Ceny bytů ze sekundárního trhu ve zbytku republiky se mezičtvrtletně snížily o -2,5 % a meziročně byly nižší o -4,2 %. Již čtvrté čtvrtletí po sobě se mezičtvrtletně snížily ceny nově postavených bytů v Praze. Tyto ceny se ve 2. čtvrtletí 2023 snížily o -0,5 % a oproti stejnému čtvrtletí předchozího roku klesly o -6,9 %.  Ceny rezidenčních nemovitostí v České republice se podle Evropského indexu cen nemovitostí[9]) mezičtvrtletně snížily o -0,4 %)a meziročně o -2,9 %.

Celkové bankovní úvěry za celý trh (bez repo operací) vzrostly do září 2023 meziročně o 5,4 %.[10]) Úvěry fyzickým osobám vzrostly o 5,0 %, přičemž úvěry na bydlení meziročně stouply o 4,4 %, s tím, jak se nová hypoteční produkce zotavovala z poklesu v roce 2022, přestože úrokové sazby zůstávaly na zvýšené úrovni. Úvěry podnikům a ostatním podnikům byly v září 2023 meziročně vyšší o 5,8 %, přičemž růst byl zaznamenán ve všech hlavních segmentech. Úvěrování podniků rostlo hlavně v eurech.

Objem klientských vkladů v českých bankách se k září 2023 meziročně zvýšil o 8,0 %.9) Vklady fyzických osob vzrostly celkem o 6,5 %, zatímco tržní vklady podniků a ostatních korporací se meziročně zvýšily o 9,6 %. Zpomaloval přechod od běžných k termínovaným a spořicím vkladům, avšak objemy na běžných účtech byly meziročně nižší o -8,3 %, zatímco objem na termínovaných vkladech meziročně vzrostl o 27,9 % a spořicí účty přidaly 26,3 % ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku.

Postup naplňování strategie KB 2025 za uplynulých dvanáct měsíců

Komerční banka představila 5. listopadu 2020 program KB 2025, který aktualizuje strategické směrování, a odpovídá na nové výzvy a příležitosti pro budování silné banky zaměřené na klienty. Cílem Komerční banky je budovat společně se svými klienty lepší a udržitelnou budoucnost prostřednictvím odpovědných a inovativních finančních řešení. KB chce být lídrem v nové éře bankovnictví pro 2 miliony aktivních klientů. Banka v uplynulých 12 měsících dosáhla dalšího viditelného pokroku v oblastech zahrnutých do programu KB Change 2025.

Základem transformačního programu je vybudování nové digitální bankovní infrastruktury, která zahrnuje nový základní bankovní systém, mobilní aplikaci KB+, internetové bankovnictví, systém správy karet a analytické nástroje umožňující modernizovanou nabídku pro klienty.

Na základě dosaženého pokroku při budování této nové digitální banky mohla KB v dubnu 2023 uvést na český trh „Novou éru bankovnictví psanou KB“, přijímání nových klientů na novou platformu a zahájení postupného přesunu klientů z dosavadního systému.

V září 2023 už novou digitální banku využívalo více než 50 000 klientů. Z toho bylo více než 8 000 nových klientů KB. Přesun z dosavadní platformy byl v segmentu fyzických osob, bude v roce 2024 následovat migrace pro podnikatele a později i v segmentu firemních klientů. S tímto harmonogramem je v souladu i vývoj nových produktů a služeb pro „Novou éru bankovnictví psanou KB“.

KB také nasadila novou platformu pro zpracování platebních karet TSYS Prime v aplikaci zadané společnosti Global Payments Europe. Ta zvyšuje bezpečnost a efektivitu zpracování a zároveň nabízí další možnosti správy karet. Komerční banka pokračovala v transformaci platebních systémů a centralizaci zpracování plateb do aplikace Payment Hub od společnosti Valantic. Zpracování všech karetních transakcí bylo přesměrováno do aplikace Payment Hub.

Pokroky v budování nové digitální banky pro klienty v retailovém segmentu umožní KB postupně přesunout své vývojové kapacity na služby a systémy v nové digitální bance pro firemní klientelu.

V souladu s cíli KB se rozšiřuje digitální prodej. V prvních 9 měsících roku 2023 dosáhl podíl digitálně prodaných produktů v rámci segmentu fyzických osob 34,2 % celkových prodejů, což představuje meziroční nárůst o 11 procentních bodů. V rámci tohoto celkového podílu bylo 26,5 % produktů prodáno od iniciace až po zpracování („end-to-end“) digitálně. To bylo o 10 procentních bodů více než před rokem. Digitální prodej spotřebitelských úvěrů typu způsobem end-to-end dosáhl 70 % celkového prodeje. End-to-end digitální prodej předplacených plánů v rámci Nové éry bankovnictví představoval 59 % celkového prodeje.

S cílem získat nové zdroje příjmů buduje KB ekosystém doplňkových finančních služeb kombinací interního vývoje, spolupráce se začínajícími i zavedenými poskytovateli a dokonce i akvizicí podílů ve fintech společnostech prostřednictvím své plně vlastněné platformy KB Smart Solutions.

KB SmartSolutions získala podíly v dynamických českých fintech projektech, jako jsou Upvest, Roger a Lemonero. Rovněž umožnila spuštění interních start-upů KB Advisory a Finbricks.

Kromě toho KB SmartSolutions získala vlastnický podíl ve společnosti Enviros, přední české poradenské společnosti v oblasti energetiky a životního prostředí, která poskytuje své služby řadě významných společností ve střední Evropě. Tato společnost nyní rozvíjí synergickou spolupráci s KB Advisory a s týmy KB EU Point v rostoucích oblastech energetické účinnosti a udržitelnosti.

Na 8 000 klientů crowdfundingové platformy Upvest investovalo od projektů v oblasti nemovitostí téměř 8 miliard korun. Obrat online faktoringové platformy Roger rostl meziročně o 30 %. Online poskytovatel financování e-shopů Lemonero na základě skóringu s využitím umělé inteligence vstoupil na trhy zemí Beneluxu. Agregační platforma otevřeného bankovnictví Finbricks představila novou službu přímých plateb a mezi své zákazníky zařadila přední světové platební brány.

Výrazně pokročil i projekt vybudování jednotné hypoteční továrny pro KB i Modrou pyramidu. Skupina právě zahájila provoz nového jádrového systému a front-office aplikace.  V předchozím kroku byli do Modré pyramidy začleněni všichni odborníci Skupiny KB na úvěry na bydlení.

KB usiluje o posílení své vedoucí pozice na trhu služeb pro firemní klientelu. Komunikace mezi Bankou a firemními klienty se postupně digitalizuje. KB také administruje nové programy Evropského investičního fondu pro výhodné financování podniků a veřejných institucí.  Investiční bankovnictví KB rozvíjí nové digitální nástroje pro zajišťování a obchodování klientů. 

Strategickou ambicí KB je být v České republice vnímána jako zelená banka, a zároveň být lídrem v oblasti udržitelného bankovnictví na českém finančním trhu i v rámci skupiny SG. Komerční banka hodlá přispět k ochraně klimatu podporou spravedlivé, ekologické a inkluzivní energetické transformace, i když si uvědomuje, že ne všechny zdroje energie jsou pro spotřebitele rovnocenné z hlediska nákladů, a že energetika představuje tisíce pracovních míst.

Banka se zavázala přispívat k omezení globálního oteplování a snížit své přímé emise (scope 1 a 2) v souladu se scénářem oteplení nejvýše o 1,5 °C podle Pařížské dohody. KB bude přispívat na projekty odstraňování uhlíku s cílem dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2026. V roce 2022 se celkové emise snížily o 44 % ve srovnání s referenčním rokem 2019, na 13,5 kilogramu ekvivalentu CO2 na klienta. Každoroční měření ověřuje nezisková organizace Preferred by Nature.

K 30. září 2023 se objem zůstatků poskytnutých úvěrů s udržitelným pozitivním dopadem zvýšil meziročně o 32,7 % na 53,3 miliardy .

Komerční banka se dále zavázala, že do roku 2030 postupně sníží svou expozici vůči projektům aktivně spojeným s uhelným sektorem na nulu. Na základě toho banka již neposkytuje nové finanční produkty klientům, kteří mají více než 25 % svých příjmů spojených s odvětvím energetického uhlí, a kteří neoznámili časově omezený plán postupného ukončení těžby uhlí v souladu s cíli Société Générale pro období 2030/2040 týkajícími se ukončení těžby energetického uhlí.

V rámci řízení rizik KB rozvíjí systém řízení environmentálních a sociálních rizik, včetně hodnocení zranitelnosti klientů vůči klimatu, a buduje infrastrukturu pro sběr dat a analýzu ukazatelů souvisejících s faktory ESG u klientů. Jako důležitý nástroj pro růst spotřebitelského financování v plně digitálních klientských cestách Skupina v letošním roce nasadí digitální nástroj pro ověřování příjmů a hodnocení solventnosti. KB rovněž posílila schopnosti v oblasti řízení rizik digitálních podvodů pro retailové segmenty.

Za účelem efektivnějšího zajištění a rozvoje klíčového interního know-how KB přijala mezi své zaměstnance několik desítek odborníků se specifickými znalostmi v oblastech technologického vývoje a datové analýzy. Rovněž konsolidovala řadu interních inkubačních programů s cílem zvýšit podíl interních tech talentů.   

Optimalizace provozu prostřednictvím digitalizace, redukce poboček a přechodu na bezhotovostní bankovnictví, automatizace středních a back-office a podpůrných funkcí a nasazení robotiky bude znamenat, že veškeré operace a služby samostatné banky bude zajišťovat přibližně 5 500 zaměstnanců. Pro srovnání, k 31. prosinci 2019 měla banka 7 210 zaměstnanců. Průměrný počet zaměstnanců do 9 měsíců roku 2023 se snížil o 7,7 % ve srovnání s průměrem referenčního roku 2019.

Pobočky zůstanou důležitým kontaktním místem pro klienty, avšak trend poskytování finančních služeb stále více zahrnuje přechod na digitální kanály. Banka chce mít proto v horizontu strategie pouze 200 poboček. K 30. září 2023 činil počet poboček 212, což je o 38,0 % méně než bylo 342 poboček k 31. prosinci 2019.

KB se také dohodla s Moneta Money Bank, UniCredit Bank a Air Bank na sdílení bankomatových sítí pro výběry klientů. Tato iniciativa přinesla lepší přístup k finančním službám pro klienty v méně obydlených oblastech a také lepší udržitelnost a efektivitu provozu bankomatových sítí všech zúčastněných bank. KB se dále s partnerskými bankami dohodla i na sdílení vkladové funkce bankomatů od roku 2024.

Provozní efektivitu Skupina KB zvyšuje rovněž centralizací některých klíčových funkcí. V roce 2023 byl dokončen přesun podpůrných funkcí společnosti Factoring KB do Banky. Skupina rovněž dokončuje projekt Skupinového spotřebitelského úvěrování, který zjednoduší produktové portfolio v oblasti spotřebitelského financování napříč Skupinou, harmonizuje omnichannel distribuci a zvýší efektivitu vývoje produktů a marketingu. Na základě sítě obchodních zástupců Modré pyramidy Skupina rovněž spustí doplňkovou distribuční síť pro produkty Skupiny pod značkou KB Poradenství.

Provozní cíle plánu KB 2025, formulované pro samostatnou banku, zůstávají potvrzeny.

Cílem KB je zvýšit úroveň spokojenosti klientů měřenou ukazatelem Net Promoter Score (NPS) v segmentech retailových klientů a malých a středních podniků a zároveň stabilizovat tuto spokojenost na již tak velmi vysoké úrovni (nad 50 bodů) v segmentu velkých podniků. Měření v retailových segmentech v průběhu roku 2023 ukázalo nárůst NPS u individuálních klientů na 45 bodů z 32 bodů v roce 2019, a u malých podniků na 33 bodů z dřívějších 32 bodů. V době zveřejnění této zprávy agentura Ipsos měření NPS v podnikových segmentech teprve dokončovala.

Na základě organického růstu by měla hladká multikanálová zákaznická zkušenost pomoci Bance dosáhnout cíle 1 850 000 klientů do roku 2025. K 30. září 2023 obsluhovala KB 1 665 000 klientů.

Vylepšené metody práce a řízení vedou k posílení postavení zaměstnanců a k efektivní týmové práci v rámci celého subjektu. KB zachovává koncepci Smart Office, která spočívá v hybridní práci z kanceláře a z domova, rozvíjí program Mojevitalita propagující a podporující zdravý životní styl a nabízí lékařskou pomoc a právní a životní poradenství pro všechny kolegy. Efektivní vedení by mělo pomoci dosáhnout dalšího zvýšení úrovně angažovanosti zaměstnanců měřené vlastním kompozitním indexem na úroveň 83 bodů ze silných 78 bodů v roce 2019. Měření indexu angažovanosti zaměstnanců v roce 2023 ukázalo hodnotu 78 bodů.

KB věří, že snaha o udržitelnost v podnikání a provozu přináší dlouhodobé výhody v podobě nových obchodů a hodnoty pro akcionáře, jakož i dodržování budoucích českých a evropských předpisů. Jako měřítko své vyspělosti v oblasti životního prostředí, sociální oblasti a správy si KB vybrala celosvětově uznávaný index FTSE4Good, který hodnotí udržitelně řízené společnosti. Jejím cílem bude překročit úroveň 4 bodů. V roce 2023 činil index banky 3,7 bodu, což je o 0,4 bodu více než v roce 2021. V dalším mezinárodním měření MSCI ESG byla KB hodnocena na úrovni „AA“, která je vyhrazena společnostem, jež jsou v řízení nejvýznamnějších rizik a příležitostí v oblasti ESG vedoucími společnostmi ve svých odvětvích.

Finanční cíle byly stanoveny na úrovni Skupiny KB a vedení nadále usiluje o dosažení těchto cílů, navzdory několika negativním faktorům, které nemohly být v době stanovení těchto cílů v roce 2020 předvídány.

Pro rok 2025 se má poměr nákladů k příjmům přiblížit hodnotě 40 %. Ve scénáři organického růstu by výnosy Skupiny měly zrychlit zejména v roce 2025, díky plnému provozu nové digitální banky KB pro retailové klienty, rozvoji digitálního prodeje a poradenskému modelu podporovanému datovou analýzou, jakož i díky novým zdrojům výnosů.

Provozní výdaje v roce 2025 budou na podobné úrovni jako v roce 2023 a budou odrážet pokračující opatření na zvýšení efektivity, nižší počet zaměstnanců a také nižší očekávaný regulatorní odvod v roce 2025 do Fondu pro řešení krize. Úspory z vyřazování starých součástí bankovní infrastruktury by měly začít vznikat spíše od roku 2026.

Potenciál pro zvýšení čisté ziskovosti skupiny byl však značně omezen zavedením tzv. „daně z nadměrných zisků“ se sazbou 60 %. Veškerý zisk přesahující stanovenou hranici tak je zdaněn sazbou 79 % (od roku 2024 81 %), která je součtem 19 % (od roku 2024 21 %) sazby daně z příjmů právnických osob plus sazbydaně z nadměrných zisků“, uvalené na šestici velkých českých bank.  

S cílem posílit rozsah stávajícího podnikání KB, a tím optimalizovat efektivitu a konkurenceschopnost, je vedení KB i nadále připraveno zvážit zapojení neorganických prvků růstu. Nicméně vyhlídka na potenciální výhodné akvizičních příležitostí je v době vydání této zprávy spíše zastřená. Minimální ambice pro počet bankovních klientů včetně neorganické složky růstu byla stanovena na 2 000 000.

Skupina bude zvyšovat objem rizikově vážených aktiv tempem, které je optimální z hlediska tvorby hodnoty pro akcionáře. Objem a struktura regulatorního kapitálu budou dále optimalizovány, a to tak, že budou nadále bezpečně a s rezervou splňovat platné a očekávané regulatorní požadavky.

Za předpokladu všech těchto výše popsaných faktorů Skupina KB plánuje, že návratnost vlastního kapitálu se bude v roce 2025 pohybovat kolem 15 %.

Mezi hlavní rizika ohrožující tyto cíle patří výrazné zhoršení geopolitické situace (zejména eskalace války na Ukrajině), zhoršení makroekonomického vývoje, neočekávané zvýšení regulatorních požadavků a bankovních odvodů, a nepříznivá dynamika konkurence.

Vývoj klientského portfolia a distribuční sítě

30. 9. 2022 

30. 9. 2023

Meziroční změna

Klienti Skupiny KB 2 246 000  2 218 000  -28 000 
Komerční banka 1 651 000  1 665 000  14 000 
– občané 1 407 000  1 421 000  14 000 
– klienti internetového bankovnictví 1 509 000  1 509 000 
– klienti mobilního bankovnictví 1 122 000  1 191 000  69 000 
Modrá pyramida 464 000  438 000  -26 000 
KB Penzijní společnost 509 000  482 000  -27 000 
ESSOX (skupina) 133 000  132 000  -1 000 
Pobočky KB (Česká republika) 218  212  -6 
Obchodní místa Modré pyramidy 195  201 
Obchodní místa SGEF
Bankomaty (Distribuční síť KB) 862  821  -41 
– z toho: bankomaty přijímající vklady 521  521 
– z toho: bezkontaktní bankomaty 643  679  36 
Bankomaty (Sdílená distribuční síť) 1 420  2 012  592 
Počet aktivních debetních karet 1 464 000  1 499 000  35 000 
Počet aktivních kreditních karet 191 000  212 000  21 000 
Počet tokenizovaných karet do mobilních zařízení 480 000  636 000  157 000 
Počet používaných aplikací KB klíč 1 065 000  1 166 000  100 000 

Komentované obchodní a finanční výsledky

Níže uvedené finanční údaje jsou neauditovanými konsolidovanými výsledky podle IFRS (Mezinárodních standardů účetního výkaznictví). Údaje jsou platné k 30. září 2023.

OBCHODNÍ VÝKONNOST

Úvěry klientům

Celkový hrubý objem úvěrů vzrostl meziročně o 2,7 % na 808,3 miliardy [11]).

V rámci úvěrování občanů stoupl celkový objem úvěrů na bydlení meziročně o 3,8 %. Z toho objem hypoték KB občanům narostl o 2,4 % na 273,5 miliardy . Portfolio Modré pyramidy rostlo rychleji, o 8,2 %, na 90,6 miliardy . Objemy nově poskytnutých úvěrů na bydlení za prvních devět měsíců byly oproti stejnému období loňského roku nižší o -24,8 %, když dosáhly 25,2 miliardy . Prodeje nových úvěrů na bydlení se však od března letošního roku zlepšily, a prodeje za samotné třetí čtvrtletí jsou již meziročně o 27,2 % vyšší. Objem spotřebitelských úvěrů poskytovaných Skupinou KB (Bankou a společnostmi skupiny ESSOX v České republice a na Slovensku) se zvýšil o 6,9 % na 37,0 miliard . Toto tempo růstu bylo ovlivněno i zlepšením procesu poskytování úvěrů a úspěšnou nabídkou flexibilních půjček dostupných online i na pobočkách.

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB podnikům a ostatních úvěrů vzrostl meziročně o 1,4 % na 407,1 miliardy . Úvěry malým podnikům zůstaly stabilní na 47,4 miliardách . Celkové úvěry poskytnuté KB středním a velkým podnikům a ostatním klientům v České republice a na Slovensku2) se meziročně zvýšily o 1,1 % na 326,5 miliardy . Úvěrové a leasingové financování společností SGEF dosáhlo 33,2 miliardy , meziročně více o 5,9 %.

Vklady klientů a aktiva ve správě

Celkový objem vkladů ve Skupině KB se zvýšil meziročně o 1,2 % na 1 022,4 miliardy [12]). Od začátku roku jejich objem narostl o 11,5 %. Meziroční vývoj byl tažen především vklady korporátních klientů. Klienti často přesouvali své úspory do podílových fondů, a rovněž přesouvali své vklady z běžných účtů na výnosnější termínované a spořicí účty.

Vklady občanů v KB se snížily meziročně o -2,3 % na 329,0 miliard . Depozita v Modré pyramidě se snížila o -6,8 % na 52,8 miliardy . Vklady korporátních a podnikatelských klientů vzrostly o -3,9 % na 634,0 miliard .

Objemy investic klientů Skupiny KB v podílových fondech se zvýšily o 32,5 % na 122,4 miliardy . Klientská aktiva ve správě KB Penzijní společnosti narostla o 1,8 % na 73,4 miliardy . Technické rezervy životního pojištění v Komerční pojišťovně byly meziročně nižší o -1,2 % a činily 45,0 miliard .

Likvidita Skupiny vyjádřená poměrem čistých úvěrů[13]) a depozit (bez repo operací s klienty, ale včetně dluhopisů vydaných klienty Banky a držených KB) dosáhla 79,3 %. Míra krytí likvidity Skupiny (LCR) činila 157 %, což je výrazně nad regulačním limitem 100 %.

FINANČNÍ VÝKONNOST

Výkaz zisku a ztráty

Čisté provozní výnosy dosáhly 26 999 milionů a byly tak o -6,9 % nižší ve srovnání s prvními devíti měsíci roku 2022. Čistý úrokový výnos se snížil, protože vliv vyšších průměrných spreadů mezi vklady a úvěry nedokázaly zcela kompenzovat jejich rostoucí objemy. Čistý výnos z poplatků a provizí mírně vzrostl, a to především díky vyšším investicím klientů do podílových fondů a jejich větší transakční aktivitě, zejména s platebními kartami. Čistý zisk z finančních operací se mírně snížil ze silné úrovně loňských prvních tří čtvrtletí, jelikož slabá ekonomika začala tížit klientské aktivity v oblasti zajišťování a obchodování.

Čisté úrokové výnosy poklesly o -10,1 % na 19 320 milionů . Objem úvěrů stoupl, ale průměrná úroková rozpětí se zúžila. Přesun depozit z běžných účtů na spořicí a termínované vklady, spolu s vyššími sazbami u vkladových produktů, vedly k výrazně vyšším průměrným nákladům na vklady. Příspěvek k čistému úrokovému výnosu z investičního bankovnictví se mírně snížil v důsledku menších úrokových rozpětí mezi českou korunou a ostatními důležitými měnami. Čistá úroková marže za prvních devět měsíců roku 2023 počítaná jako poměr úrokových výnosů k úročeným aktivům v rozvaze dosáhla 2,0 %, ve srovnání s 2,3 % před rokem.

Čistý výnos z poplatků a provizí se zvýšil o 3,4 % na 4 597 milionů .  Na tomto růstu se podílely transakční poplatky, protože transakční aktivita klientů byla vyšší především u plateb kartou, ale také u jiných bezhotovostních plateb. Poplatky za vedení účtů se mírně zvýšily, protože srovnávací základnu loňského roku ovlivnily humanitární příspěvky pro válečné uprchlíky z Ukrajiny. Poplatky z křížového prodeje se také zlepšily, díky vyššímu příspěvku poplatků z podílových fondů a pojistných produktů. Výnosy z úvěrových služeb stouply především díky růstu poskytnutých spotřebitelských úvěrů. Aktivita korporátních klientů na dluhových kapitálových trzích byla meziročně menší, a generovala tak nižší výnosy ze souvisejících služeb.

Čistý zisk z finančních operací meziročně poklesl o -2,5 % na 2 839 milionů . Tohoto solidního výsledku bylo dosaženo díky aktivitě klientů v oblasti zajišťování měnových a úrokových rizik a obchodování, ačkoli v souvislosti se zpomalením ekonomiky došlo ve třetím čtvrtletí k utlumení. Pozitivně přispělo i několik větších transakcí realizovaných pro korporátní a institucionální klienty. Malí a střední podnikatelé nadále oceňovali na míru šitou nabídku zajišťovacích strategií, zejména těch založených na měnových opcích.

Zisky z devizových plateb byly meziročně nižší, což odráželo sezónnost cestování, transakční aktivitu klientů a upravené marže. Výsledek také zahrnoval zisk z prodeje dluhopisů vykázaných v bankovní knize.

Výnosy z dividend a ostatní výnosy vzrostly o 66,4 % na 243 milionů . Tato položka obsahuje především výnosy z pronájmu majetku a výnosy z nebankovních činností.

Provozní náklady vzrostly o 7,7 % na 13 013 milionů .  Personální náklady byly v důsledku kombinace vyšších průměrných platů a růstu průměrného počtu zaměstnanců o 0,6 % na 7 541 personální náklady vyšší o 8,6 % a dosáhly 6 222 milionů 3). Všeobecné provozní náklady (bez příspěvků do regulatorních fondů) byly vyšší o 7,0 % na 3 009 milionů . Růst v této kategorii byl tažen především náklady na marketing, software a IT podporu, a rovněž náklady souvisejícími s nemovitostmi, a celkovou inflací. Celoroční příspěvek do regulatorních fondů (Fond pojištění vkladů, Rezoluční fond) se meziročně skoro nezměnil (poklesl o -0,2 % na 1 284 mil. ), protože ČNB v roce 2023 snížila souhrnný příspěvek českých bank do Rezolučního fondu, ale po selhání Sberbank CZ v loňském roce byl zvýšen odvod do Fondu pojištění vkladů. Odpisy, amortizace a znehodnocení majetku se zvýšily o 11,0 % na 2 498 milionů , což bylo způsobeno vyššími náklady plynoucí z investic do strategie digitalizace KB.

Zisk před tvorbou rezerv a opravných položek na ztráty z úvěrů, investic a ostatní rizika, ziskem z majetkových účastí a zdaněním (hrubý provozní výnos) se snížil o -17,4 % na 13 986 milionů .

Náklady na riziko (tvorba rezerv a opravných položek na ztráty z úvěrů, investic a ostatní rizika) dosáhly -1 037 milionů , tedy čisté rozpuštění opravných položek, ve srovnání s tvorbou opravných položek ve výši 1 231 milionů před rokem. Úroveň nových selhání zůstala relativně nízká ve všech klientských segmentech a skupina dosáhla úspěšného vymáhání u několika expozic v segmentu korporátních klientů. Čistá tvorba opravných položek v retailových segmentech byla nízká. Náklady na riziko v relativním vyjádření a měřené proti průměrnému objemu úvěrového portfolia během prvních devíti měsíců roku 2023 dosáhly -16 bazických bodů ve srovnání s 21 bazickými body dosažených za stejné období minulého roku.

Výnosy z majetkových účastí v přidružených společnostech (tj. v Komerční pojišťovně) vzrostly o 26,1 % na 208 milionů , ovlivněny vývojem úrokových sazeb, časováním tvorby a užití technických rezerv, a rovněž vstupem účetního standardu IFRS 17 do účinnosti v Komerční pojišťovně.

Čistý zisk z dceřiných a přidružených společností dosáhl 0 oproti 73 milionům o rok dříve, když byl zde zahrnut zisk z přecenění podílu v dceřiné společnosti.

Čisté zisky z ostatních aktiv dosáhly negativních -6 milionů , v minulém roce byla tato položka pozitivní ve výši 136 milionů . Tato položka zahrnuje především výsledek z prodeje budov a související náklady.

Daň z příjmů se snížila o -8,1 % na 2 693 milionů .

Konsolidovaný zisk Skupiny KB za první tři čtvrtletí 2023 ve výši 12 532 milionů byl oproti stejnému období minulého roku o -4,6 % nižší. Z této částky činilo 179 milionů zisk připadající vlastníkům nekontrolních podílů v dceřiných společnostech KB (meziročně vyšší o  20,1 %).

Vykázaný čistý zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti činil 12 353 milionů , což je o -4,9 % méně než před rokem.

Ostatní úplný výsledek za účetní období, který se skládá především z přecenění některého zajištění, cizoměnových pozic a cenných papírů, dosáhl -489 milionů . Úplný výsledek za účetní období za tři čtvrtletí roku 2023 tak dosáhl 12 043 milionů , z toho 179 milionů připadalo vlastníkům nekontrolních podílů.

Výkaz o finanční situaci (rozvaha)

Pokud není uvedeno jinak, následující text poskytuje srovnání položek rozvahy k 30. září 2023 s hodnotami rozvahy k 31. prosinci 2022.

Aktiva

K 30. září 2023 vzrostla celková aktiva Skupiny KB o 15,8 % na 1 512,1 miliardy .

Hotovost a účty u centrálních bank se snížily o -18,3 % na 11,6 miliardy . Finanční aktiva k obchodování v reálné hodnotě vykázaná do zisku nebo ztráty (cenné papíry k obchodování a deriváty) se snížily o -17,2 % na 47,4 miliardy . Reálná hodnota zajišťovacích derivátů se snížila o -36,3 % a dosáhla 13,7 miliardy .

Hodnota finančních aktiv v reálné hodnotě přes ostatní úplný výsledek se k 30. září 2023 snížila o -37,1 % na 19,0 miliard . Tato položka se skládá hlavně z dluhových cenných papírů vydaných vládními institucemi.

Finanční aktiva v naběhlé hodnotě se zvýšila o 20,5 % na 1 390,9 miliardy . Největší část této položky – (čisté) úvěry a pohledávky za klienty – vzrostly o 3,7 % na 810,3 miliardy . Z celkové hrubé hodnoty klientských úvěrů bylo 97,9 % klasifikováno jako Stupeň 1 nebo Stupeň 2, zatímco 2,1 % úvěrů bylo klasifikováno jako Stupeň 3 (úvěry se selháním). Objem opravných položek vytvořených k pohledávkám vůči klientům dosáhl 12,8 miliardy . Úvěry a pohledávky za bankami vzrostly o 83,5 % a dosáhly 428,2 miliardy . Většinu této částky tvoří reverzní repo operace s centrální bankou. Dluhové cenné papíry vzrostly o 9,4 % na 152,4 miliardy ke konci září 2023.

Přecenění na reálnou hodnotu u portfoliově přeceňovaných položek dosáhlo -1,8 miliardy , méně o -30,6 %. Daň z příjmů a odložené daňové pohledávky dosahovaly 0,4 miliardy . Náklady a příjmy příštích období a ostatní aktiva, které zahrnují pohledávky z obchodování s cennými papíry a zůstatky vypořádacích účtů, celkově poklesly o -3,5 % a dosáhly 5,6 miliardy . Aktiva držená k prodeji se zvýšila o 791,0 % na 0,8 miliardy .

Majetkové účasti v přidružených společnostech se zvýšily o 9,3 % na 2,9 miliardy ve srovnání s přepočítanou hodnotou ke konci roku 2022 (2,7 miliardy ) kvůli přechodu na účetní standard IFRS 17 v Komerční pojišťovně.

Čistá účetní hodnota hmotného majetku poklesla o -10,9 % na 7,8 miliardy . Nehmotný majetek se zvýšil o 10,7 % na 10,0 miliard . Velikost goodwillu, který pochází z akvizic společností Modrá pyramida, SGEF a ESSOX, zůstala nezměněna na  3,8 miliardách .

Pasiva

Celkové závazky byly o 17,5 % vyšší ve srovnání se koncem roku 2022 a dosáhly 1 387,0 miliard .

Finanční závazky v naběhlé hodnotě se zvýšily o 19,8 % na 1 257,9 miliardy . Největší část – závazky vůči klientům – vzrostla o 18,3 % a dosáhla tak 1 124,6 miliardy . Tato částka zahrnovala 102,2 miliardy závazků z repo operací s klienty a 6,8 miliardy ostatních závazků ke klientům. Závazky vůči bankám se zvýšily o 39,3 % na 118,7 miliardy .

Přecenění na reálnou hodnotu u portfoliově přeceňovaných položek bylo ve výši -46,9 miliardy . Daň z příjmů a odložený daňový závazek poklesly o -61,3 % na 1,0 miliard . Výdaje a výnosy příštích období a ostatní závazky, které zahrnují závazky z obchodování s cennými papíry a zůstatky vypořádacích účtů, vzrostly o 1,5 % na 17,1 miliardy .

Rezervy se snížily o -21,6 % na 0,9 miliardy . Účelem rezervy na ostatní uvěrové závazky je zajistit pokrytí kreditních rizik spojených s vydanými uvěrovými přísliby. Rezervy ze smluvních závazků představují zejména rezervy na existující smluvní potenciální závazky, právní spory, samopojištění a rezervy na plán odměn při odchodu do důchodu.

Položka Podřízený a seniorní nepreferovaný dluh, ve výši 50,1 miliardy , vzrostla o 29,4 %, s tím, jak v prvních devíti měsících roku 2023 KB pokračovala v přijímání seniorních nepreferovaných úvěrů za účelem postupného naplnění regulatorních minimálních požadavků na vlastní zdroje a způsobilé závazky (MREL).

Vlastní kapitál

Celkový vlastní kapitál se ve srovnání se začátkem roku zvýšil o 0,3 % na 125,1 miliardy , neboť pozitivní příspěvek z tvorby čistého zisku během tří čtvrtletí 2023 byl kompenzován objemem dividend vyplacených v květnu. Hodnota nerozděleného zisku stejně jako výnosy z majetkových účastí v přidružených společnostech byly přepočítány ke konci roku 2022 kvůli přechodu Komerční pojišťovny na účetní standard IFRS 17. Hodnota nekontrolních podílů v dceřiných společnostech KB dosáhla 3,2 miliardy . Ke dni 30. září 2023 držela KB 1 193 360 vlastních akcií, což představuje 0,63% podíl na základním kapitálu.

Regulatorní kapitál a další regulatorní požadavky

Konsolidovaný regulatorní kapitál pro výpočet kapitálové přiměřenosti ke konci září 2023 dosahoval 106,5 miliardy . Kapitálová přiměřenost činila 20,2 %. Kmenový Tier 1 kapitál činil 103,6 miliardy a poměr kmenového Tier 1 kapitálu dosáhl 19,6 %. Tier 2 kapitál dosáhl 2,9 miliardy neboli 0,5 % rizikově vážených aktiv.

K 1. říjnu 2023 dosahoval celkový kapitálový požadavek (OCR) zhruba 17,4 %, minimální poměr jádrového Tier 1 kapitálu (CET1) 12,6 % a minimální poměr Tier 1 kapitálu 14.7 %.

Ukazatel likviditního krytí (LCR) dosáhl k 30. září 2023 výše 157 %. Požadované regulatorní minimum je v tomto případě 100 %.

S účinností od 1. ledna 2023 činí doporučený minimální objem způsobilých závazků a vlastního kapitálu (MREL) Skupiny KB 17,4 % celkového objemu konsolidovaných rizikově vážených aktiv a 5,18 % konsolidovaných celkových angažovaností. S účinností k 31. prosinci 2023 dosáhne požadavek MREL dosáhne 21,2 % konsolidovaných rizikově vážených aktiv a 5,91 % konsolidovaných celkových angažovaností. MREL je definován jako součet složky pro absorpci ztrát a složky pro rekapitalizaci.

Vedle MREL, vyjádřeného jako podíl rizikově vážených aktiv, musí Skupina dále plnit požadavek na kombinovanou kapitálovou rezervu. Podle současného nastavení regulatorních parametrů činí velikost kombinované kapitálové rezervy 6,50 % k 1. říjnu 2023.

V rámci tzv. „centralizované strategie řešení krize“ naplňuje Skupina KB postupně finální požadavek MREL přijímáním seniorních nepreferovaných úvěrů od mateřské společnosti Société Générale S.A. K 30. září 2023 přijala KB tyto úvěry v celkovém objemu 1,95 miliardy eur.[14]) Ukazatel MREL Skupiny KB dosáhl 29,2 %.

Události ve správě společnosti ve třetím čtvrtletí 2023

V září  2023 KB Smart Solutions, 100% dceřiná společnost Komerční banky, navýšila svůj podíl ve společnosti MonkeyData s.r.o. na 33,171 % z předchozích 28,258 %. MonkeyData plně vlastní dceřinou společnost Lemonero, s.r.o., která poskytuje financování e-shopům na základě hodnotícího modelu s využitím umělé inteligence.

PŘÍLOHA: Konsolidované hospodářské výsledky k 30. září 2023 podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Vykázané výsled

ky Bez jednorázových položek
Výkaz zisků a ztrát

1.1.-30. 9. 2022*

1.1.-30. 9.

2023

Meziroční změna

1.1.-30. 9. 2022*

1.1.-30. 9.

2023

Meziroční změna

(mil. , neauditované)
Čisté úrokové výnosy 21 499   19 320   -10,1 % 21 499   19 320   -10,1 %
Čistý výnos z poplatků a provizí 4 447   4 597   3,4 % 4 447   4 597   3,4 %
Čistý zisk / (ztráta) z finančních operací 2 913   2 839   -2,5 % 2 913   2 839   -2,5 %
Výnosy z dividend a ostatní výnosy 146   243   66,4 % 146   243   66,4 %
Čisté provozní výnosy 29 005  

26 999

-6,9 % 29 005  

26 999

-6,9 %

Personální náklady -5 731   -6 222   8,6 % -5 731   -6 222   8,6 %
Všeobecné provozní náklady (bez zahrnutí poplatků do Fondu pro řešení krize a podobných fondů) -2 812   -3 009   7,0 % -2 812   -3 009   7,0 %
Fond pro řešení krize a podobné fondy -1 286   -1 284   -0,2 % -1 286   -1 284   -0,2 %
Odpisy, amortizace a znehodnocení majetku -2 250   -2 498   11,0 % -2 250   -2 498   11,0 %
Provozní náklady celkem -12 079  

-13 013

7,7 % -12 079  

-13 013

7,7 %

Provozní zisk

16 926

13 986

-17,4 %

16 926

13 986

-17,4 %

Ztráty ze znehodnocení -1 153   917   +/- -1 153   917   +/-
Čistý zisk z prodeje a odpisu úvěrů a pohledávek -79   120   +/- -79   120   +/-
Náklady na riziko

-1 231

1 037

+/-

-1 231

1 037

+/-

Zisk před výsledky z majetkových účastí a daní z příjmů

15 695

15 024

-4,3 %

15 695

15 023

-4,3 %

Výnosy z majetkových účastí v přidružených společnostech 165   208   26,1 % 165   208   26,1 %
Čistý zisk/(ztráta) z dceřiných a přidružených společností 73   0   n.a. 73   0   n.a.
Čisté zisky z ostatních aktiv 136   -6   +/- 136   -6   +/-
Zisk před zdaněním

16 069

15 225

-5,3 %

16 069

15 225

-5,3 %

Daň z příjmů -2 930   -2 693   -8,1 % -2 930   -2 693   -8,1 %
Zisk za účetní období

13 139

12 532

-4,6 %

13 139

12 532

-4,6 %

Zisk připadající vlastníkům nekontrolního podílu 149   179   20,1 % 149   179   20,1 %
Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti

12 990

12 353

-4,9 %

12 990

12 353

-4,9 %

* Přepočteno podle IFRS 17         

Výkaz o finanční situaci

31.12.2022*

30. 9. 2023

Změna od zač. roku

(mil. , neauditované)
Aktiva

1 305 304

1 512 109

15,8 %

Hotovost a účty u centrálních bank 14 190   11 590   -18,3 %
Pohledávky za bankami 233 398   428 191   83,5 %
Úvěry a pohledávky za klienty (čisté) 781 463   810 314   3,7 %
Cenné papíry 226 848   218 718   -3,6 %
Ostatní aktiva 49 404   43 296   -12,4 %
Pasiva

1 305 304

1 512 109

15,8 %

Závazky vůči bankám 85 176   118 659   39,3 %
Závazky vůči klientům 950 692   1 124 553   18,3 %
Emitované cenné papíry 12 156   12 246   0,7 %
Podřízený dluh 38 694   50 083   29,4 %
Ostatní pasiva 93 910   81 460   -13,3 %
Vlastní kapitál celkem 124 676   125 108   0,3 %

* Přepočteno podle IFRS 17         

Hlavní ukazatele 30. 9. 2022 

30. 9. 2023

Meziroční změna

Kapitálová přiměřenost (ČNB) 21,1 % 20,2 % q
Přiměřenost Tier 1 (ČNB) 20,5 % 19,6 % q
Celková rizikově vážená aktiva (miliardy ) 525,7   527,6   0,4 %
Rizikově vážená aktiva k úvěrovému riziku (miliardy ) 432,2   433,7   0,3 %
Čistá úroková marže (č. úrok. výnosy/prům. úrok nesoucí aktiva)III 2,3 % 2,0 % q
Poměr čistých úvěrů a depozitIV 76,9 % 79,3 % p
Poměr provozních nákladů a výnosůV 41,6 % 48,2 % p
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE)VI 13,8 % 13,5 % q
Rentabilita průměrného Tier 1 kapitáluVII 16,6 % 16,3 % q
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)VIII 1,3 % 1,2 % q
Zisk na akcii ()IX 91,7   87,2   -4,9 %
Průměrný počet zaměstnanců 7 496   7 541   0,6 %
Obchodní výsledky drobného bankovnictvípřehled

30. 9. 2023

Meziroční změna

mld.
Hypotéky občanům – celkový objem 273,5  2,4 %
Úvěry ze stavebního spoření (MPSS) – celkový objem 90,6  8,2 %
Spotřebitelské úvěry (KB + ESSOX + PSA Finance) – celkový objem 37,0  6,9 %
Úvěry malým podnikům a podnikatelům – celkový objem 47,4  -0,0 %
Předepsané pojistné (KP) 4,8  -15,9 %

Seniorní nepreferované půjčky k 30. září 2023:

Datum úpisu Jistina Datum call opce*

Úroková sazba (ACT/360)

27. 6. 2022  250 mil. eur 28. 6. 2027  3M Euribor + 2.05 %
21. 9. 2022  250 mil. eur 21. 9. 2026  1M Euribor + 1.82 %
21. 9. 2022  250 mil. eur 21. 9. 2029  1M Euribor + 2.13 %
9. 11. 2022  250 mil. eur 9. 11. 2025  1M Euribor + 2.05 %
9. 11. 2022  250 mil. eur 9. 11. 2027  1M Euribor + 2.23 %
9. 11. 2022  250 mil. eur 9. 11. 2028  3M Euribor + 2.28 %
15. 6. 2023  200 mil. eur 15. 6. 2026  3M Euribor + 1.70 %
15. 6. 2023  250 mil. eur 15. 6. 2028  3M Euribor + 2.01 %
* D atum splatnosti je jeden rok po datu uplatnění call opce. Podřízený dluh k 30. září 2023:
Datum úpisu

Jistina

Datum call opce*

Úroková sazba (ACT/360)

10. 10. 2022  100 mil. eur 11. 10. 2027  3M Euribor + 3.79 %

* D atum splatnosti je jeden rok po datu uplatnění call opce.

Finanční kalendář:

8. února 2024:                      zveřejnění výsledků za 4. čtvrtletí 2023

3. května 2024:                     zveřejnění výsledků za 1. čtvrtletí 2024

Vymezení použitých alternativních výkonnostních ukazatelů:

I.      Úvěry na bydlení:       hypotéky občanům poskytnutých KB + úvěry poskytnuté klientům Modrou pyramidou;

II.     Náklady na riziko v relativním vyjádření: anualizované „Náklady na riziko“ děleno „Průměrná hrubá výše klientských úvěrů a pohledávek“;

III.    Čistá úroková marže (NIM): anualizované „Čisté úrokové výnosy“ děleno průměrná úročená aktiva k datu (úročená aktiva obsahují „Hotovost a účty u centrálních bank“, „Pohledávky za bankami“, „Úvěry a pohledávky za klienty“, „Finanční aktiva k obchodování v reálné hodnotě vykázaná do zisku a ztráty“, z toho pouze dluhopisy, „Finanční aktiva jiná než k obchodování v reálné hodnotě vykázaná do zisku nebo ztráty“, z toho pouze dluhopisy, „Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázaná do ostatního úplného výsledku“, z toho pouze dluhopisy); „Dluhové cenné papíry“;)

IV.   Poměr čistých úvěrů a depozit: („Čisté úvěry a pohledávky za klienty“ včetně dluhopisů vydaných klienty Banky a držených KB mínus „reverzní repo operace s klienty“) děleno („Závazky vůči klientům“ mínus „repo operace s klienty“);

V.    Poměr provozních nákladů a výnosů: „Provozní náklady“ děleno „Čisté provozní výnosy“;

VI.   Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE): anualizovaný „Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti“ děleno (průměrná hodnota „Vlastního kapitálu“ mínus „Nekontrolní podíly“) k datu;

VII.  Rentabilita průměrného Tier 1 kapitálu: anualizovaný „Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti“ děleno průměrný  „Tier 1 kapitál“ k datu;

VIII. Rentabilita průměrných aktiv (ROAA: anualizovaný „Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti“ děleno průměrná „Celková aktiva“ k datu;

IX.   Zisk na akcii: anualizovaný „Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti“ děleno (průměrný počet vydaných akcií mínus průměrný počet vlastních akcií držených na vlastní účet).

Sesouhlasení výpočtu „Čisté úrokové marže“, (mil. , konsolidováno, neauditované):

(zdroj: Výkaz zisku a ztráty)

1.1.-30. 9. 2023

1.1.-30. 9. 2022

Čistý úrokový výnos k datu

19 320

21 499

z toho: Úvěry a pohledávky v naběhlé hodnotě 47 647   36 489  
Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 3 286   2 243  
Ostatní dluhové cenné papíry 371   419  
Finanční závazky v naběhlé hodnotě -27 215   -14 231  
Zajišťovací finanční deriváty – výnosy 35 902   25 763  
Zajišťovací finanční deriváty – náklady -40 671   -29 185  
(zdroj: Výkaz o finanční situaci)

30. 9. 2023

31. 12. 2022

30. 9. 2022  31. 12. 2021 
Hotovost a účty u centrálních bank /Účty u centrálních bank 3 983  6 167  16 782  21 455 
Pohledávky za bankami 428 191  233 398  420 753  257 196 
Úvěry a pohledávky za klienty (čisté) 810 314  781 463  776 560  724 587 
Finanční aktiva k obchodování v reálné hodnotě vykázaná do zisku nebo ztráty / Dluhové cenné papíry 12 645  9 968  13 232  8 696 
Finanční aktiva jiná než k obchodování v reálné hodnotě vykázaná do zisku nebo ztráty / Dluhové cenné papíry 132  133  135 
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázaná do Ostatního úplného výsledku (FV OCI) / Dluhové cenné papíry 18 911  30 119  30 082  35 509 
Dluhové cenné papíry 152 355  139 276  128 593  114 078 
Úročená aktiva (ke konci období)

1 426 399

1 200 524

1 386 136  1 161 656 
Průměrná úročená aktiva k datu

1 313 461

1 273 896 
Anualizovaná čistá úroková marže k datu

1,96 %

2,25 %

 [1])  Včetně dluhopisů vydaných klienty KB a držených Bankou. K 30. září 2023 i k 30. září 2022 byl stav reverzních repo operací s klienty nulový.

[2]) Bez kolísavých repo operací s klienty. Při zahrnutí repo operací celkový objem “Závazků vůči klientům” narostl o 0,4 % na 1 124,6 miliardy .

[3]) Zdroje dat pro tuto část: Český statistický úřad, Česká národní banka, Ekonomický a strategický výzkum KB, pokud není uvedeno jinak. Srovnání jsou meziroční.

[4])   Dostupná čísla za 2. čtvrtletí 2023 ukazovala růst nominálních mezd o 7,7 % meziročně a pokles reálných mezd o -3,1 %.

[5]) Zdroj: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/EI_LMHR_M/default/table?lang=en&category=euroind.ei_lm Data za srpen 2023.

[6])  Zdroj: https://www.mpsv.cz/web/cz/mesicni. Data za září 2023.

[7])   Zdroj: https://www.cnb.cz/arad/#/cs/display_link/single__SCPIMZM09YOYPECNA_ ARAD České národní banky

[8])   Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-realizovanych-cen-bytu-2-ctvrtleti-2023 Publikační kód 014007-23, vydáno 13. září 2023

[9])   Zdroj: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/prc_hpi_q/default/table?lang=en

[10])   Zdrojem dat o vývoji bankovního trhu je statistika ARAD České národní banky, www.cnb.cz/arad/. 9)   Zdrojem dat o vývoji bankovního trhu je statistika ARAD České národní banky, www.cnb.cz/arad/.

[11])  Včetně dluhopisů vydaných klienty KB a držených Bankou. K3 0. září 2023 ani 30. září 2022 nebyly provedeny žádné reverzní repo operace s klienty. 2) Včetně financování od společnosti Factoring KB a financování prodejců aut od PSA Finance.

[12]) S vyloučením kolísavých repo operací s klienty. Celkový objem “Závazků vůči klientům” vzrostly o 0,4 % na 1 124,6 miliardy .

[13]) Hrubá výše úvěrů snížená o objem opravných položek. 3) Přepočteno na počet zaměstnanců na plný úvazek.

[14])   Přehled přijatých seniorních nepreferovaných úvěrů a jejich parametrů je v příloze.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Výsledky firem - tržby, zisk

Pá 10:43 Česká ekonomika klesá výrazněji (ČSOB-Dealing) Investice

Označení stránky: KomerÄŤnĂ­ banka


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V

ISSN 1801-8688