cebre.cz (CEBRE)
Ze světa  |  27.01.2023 14:25:00

Týdenní přehled dění v EU ve dnech 30. ledna – 5. února 2023

Shrnutí nejdůležitějších událostí

 • úterý 31. ledna budou poslanci Výboru EP pro dopravu a cestovní ruch hlasovat mimo jiné o velkých projektech dopravní infrastruktury v EU – provádění projektů a monitorování a kontrola finančních prostředků EU; udělení absolutoria za rozpočtový rok 2021: souhrnný rozpočet EUKomise, Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví, Evropská agentura pro námořní bezpečnost, Agentura Evropské unie pro železnice, společný podnik pro čisté letectví (Clean Sky) 2, pro výzkum ATM jednotného evropského nebe 3, SESAR a evropské železnice (Shift2Rail). V rámci rozpravy budou poslanci projednávat mimo jiné např. zajištění evropské dopravy vyhovující ženám a zprávu o probíhajících interinstitucionálních jednáních (Používání obnovitelných a nízkouhlíkových paliv v námořní dopravě, zavádění Infrastruktury pro alternativní paliva, zajištění rovných podmínek pro udržitelnou leteckou dopravu, změnu směrnice o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy).
 • Ve středu 1. února budou poslanci Evropského parlamentu v rámci plenárního zasedání projednávat přípravu mimořádného zasedání Evropské rady v únoru, zejména potřebu vypracovat udržitelná řešení v oblasti azylu a migrace, transparentnost a cílení politické reklamy a potřebu urychleně aktualizovat unijní seznam vysoce rizikových třetích zemí v oblasti praní peněz a financování terorismu
 • Ve středu 1. února budou poslanci Výboru pro evropské záležitosti PS PČR projednávat mimo jiné návrh nařízení EP a Rady o schvalování typu motorových vozidel a motorů z hlediska jejich emisí a životní baterie (Euro 7) a sdělení Komise EP, Radě, EHSV a Výboru regionů – „Strategie pro drony 2.0 pro inteligentní a udržitelný ekosystém bezpilotních letadel v Evropě“.

Pondělí 30. ledna

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Rada pro zemědělství a rybolov
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Rozpočtový výbor
  • Pracovní skupina pro Afriku (COAFR)
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
  • Pracovní skupina pro námořní dopravu
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:

Úterý 31. ledna

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
  • Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT)
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
  • Pracovní skupina pro Latinskou Ameriku a Karibik
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • ANTICI
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růstprůmysl
  • Pracovní skupina pro transatlantické vztahy (COTRA)
  • Pracovní skupina pro vesmír
  • MERTENS
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch:
   • HLASOVÁNÍ: Změna směrnice 2003/25/ES, pokud jde o začlenění vylepšených požadavků na stabilitu a jejich sladění s požadavky na stabilitu stanovenými Mezinárodní námořní organizací; Vývoj strategie EU pro cyklistiku; Velké projekty dopravní infrastruktury v EU – provádění projektů a monitorování a kontrola finančních prostředků EU; Posouzení nového sdělení Evropské komise o nejvzdálenějších regionech; Udělení absolutoria za rozpočtový rok 2021: souhrnný rozpočet EUKomise; Udělení absolutoria za rozpočtový rok 2021: Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví; Udělení absolutoria za rozpočtový rok 2021: Evropská agentura pro námořní bezpečnost; Udělení absolutoria za rozpočtový rok 2021: Agentura Evropské unie pro železnice; Udělení absolutoria za rok 2021: společný podnik pro čisté letectví (do 30. listopadu 2021: společný podnik Clean Sky 2); Udělení absolutoria za rozpočtový rok 2021: společný podnik pro výzkum ATM jednotného evropského nebe 3 (do 30. listopadu 2021: společný podnik SESAR); Udělení absolutoria za rozpočtový rok 2021: společný podnik pro evropské železnice (do 30. listopadu 2021: společný podnik Shift2Rail)
   • ROZPRAVA: Zajištění evropské dopravy vyhovující ženám; Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2024 – oddíl III; Zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních (Používání obnovitelných a nízkouhlíkových paliv v námořní dopravě a změna směrnice 2009/16/ES; Zavádění Infrastruktury pro alternativní paliva a zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2014/94/EU; Zajištění rovných podmínek pro udržitelnou leteckou dopravu; Změna směrnice 2010/40/EU o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy)
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:

Středa 1. února

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Coreper I
  • Coreper II
  • Pracovní skupina pro Latinskou Ameriku a Karibik
  • Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
  • Pracovní skupina pro Afriku (COAFR)
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro technickou harmonizaci – motorová vozidla
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro obchodní otázky (WPTQ)
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Plenární zasedání:
   • ROZPRAVA: Příprava mimořádného zasedání Evropské rady v únoru, zejména potřeba vypracovat udržitelná řešení v oblasti azylu a migrace; Transparentnost a cílení politické reklamy; Potřeba urychleně aktualizovat unijní seznam vysoce rizikových třetích zemí v oblasti praní peněz a financování terorismu
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Zasedání sekce ECO – Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost
 • V rámci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhne:
  • Zasedání Výboru pro evropské záležitosti:
   • Priority předsednictví Švédského království v Radě Evropské unie; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o shromažďování a sdílení údajů týkajících se služeb v oblasti krátkodobých pronájmů ubytování a o změně nařízení (EU) 2018/1724 /kód Rady 14741/22, KOM(2022) 571 v konečném znění; Sdělení Komise – Roční analýza udržitelného růstu 2023 /kód Rady 15184/22, KOM(2022) 780 v konečném znění; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o posílené politice v oblasti interoperability veřejného sektoru – Propojení veřejných služeb, podpora veřejných politik a poskytování veřejných výhod – Směrem k „Interoperabilní Evropě“ /kód Rady 14984/22, KOM(2022) 710 v konečném znění; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření pro vysokou úroveň interoperability veřejného sektoru v celé Unii (akt o Interoperabilní Evropě) /kód Rady 14973/22, KOM(2022) 720 v konečném znění; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních pro dovoz, vývoz a tranzit palných zbraní, jejich hlavních částí a střeliva, kterým se provádí článek 10 protokolu Organizace spojených národů proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (protokol OSN o palných zbraních) (přepracované znění) /kód Rady 14244/22, KOM(2022) 480 v konečném znění; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování typu motorových vozidel a motorů, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska jejich emisí a životní baterie (Euro 7) a o zrušení nařízení (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 /kód Rady 14598/22, KOM(2022) 586 v konečném znění; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – „Strategie pro drony 2.0 pro inteligentní a udržitelný ekosystém bezpilotních letadel v Evropě“ /kód Rady 15432/22, KOM(2022) 652 v konečném znění; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2246/2002 /kód Rady 15390/22, KOM(2022) 666 v konečném znění; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o právní ochraně (průmyslových) vzorů (přepracované znění) /kód Rady 15400/22, KOM(2022) 667 v konečném znění; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu (přepracované znění) /kód Rady 14217/22, KOM(2022) 542 v konečném znění; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, směrnice 2006/118/ES o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu a směrnice 2008/105/ES o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky /kód Rady 14265/22, KOM(2022) 540 v konečném znění; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o čištění městských odpadních vod (přepracované znění) /kód Rady 14223/22, KOM(2022) 541 v konečném znění; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 260/2012 a (EU) 2021/1230, pokud jde o okamžité úhrady v eurech /kód Rady 14125/22, KOM(2022) 546 v konečném znění

Čtvrtek 2. února

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Rozpočtový výbor
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růstcestovní ruch
  • Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB)
  • Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST)
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci
  • Pracovní skupina pro Asii-Oceánii (COASI)
  • Pracovní skupina pro leteckou dopravu
  • Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Zasedání o usazování státních příslušníků třetích zemí (Stockholm)

Pátek 3. února

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Summit EUUkrajina
  • Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
  • Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
  • Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT)
  • Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Zasedání o usazování státních příslušníků třetích zemí (Stockholm)

Sobota 4. února

Neděle 5. února

Probíhající veřejné konzultace

Datum Druh veřejné konzultace
Do 8.2.

Kontrola, registrace a monitorování azbestu

Do 13.2.

Trh s elektřinou – reforma uspořádání trhu s elektřinou v EU

Do 20.2.

Předcházení terorismu – nová pravidla týkající se uvádění vysoce rizikových chemických látek na trh a jejich používání

Do 20.2.

Digitální spravedlnost – kontrola účelnosti spotřebitelského práva EU

Do 23.2.

Horizont Evropa – průběžné hodnocení

Do 23.2.

Program Horizont 2020 – závěrečné hodnocení

Do 28.2.

Celoživotní učení a řízení profesní dráhy – hodnocení Europassu od roku 2018

Do 16.3.

Rybolov – hodnocení směrnice o bezpečnosti rybářských plavidel

Do 17.3.

Aktualizace předpisů EU týkajících se opožděných plateb

Do 17.3.

Sdílení informací souvisejících s bezpečností – reciproční přístup pro pracovníky v první linii v EU a v klíčových partnerských zemích

Do 22.3.

Hodnocení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení

Do 12.4.

Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti 2014-2020 – hodnocení ex post

 

Archiv

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V

ISSN 1801-8688