ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  14.12.2022 00:00:00

Školství v Ústeckém kraji – 2021/2022 - celkem 360 mateřských škol s 1 170 třídami navštěvovalo 24 264 dětí

Meziročně jsme zaznamenali nárůst počtu dětí v mateřských školách, ale také žáků středních škol a gymnázií. Zvýšil se i počet studentů vyšších odborných škol. Naproti tomu počet žáků základních škol poklesl. Kraj se rovněž jako celá ČR potýká s dlouhodobým úbytkem absolventů vysokých škol.

Ústeckém kraji bylo ve školním roce 2021/2022 celkem 360 mateřských škol s 1 170 třídami, které navštěvovalo 24 264 dětí, z toho 48,6 % bylo dívek. Z pohledu jednotlivých věkových skupin se jednalo nejvíce o děti pětileté (30,8 %), čtyřleté (28,4 %) a tříleté (25,2 %), děti mladší tří let tvořily 9,6 % a 6,0 % bylo dětí 6 letých a starších. V mateřských školáchkraji učilo ve školním roce 2021/2022 celkem 2 382 učitelů, z toho bylo 99,5 % žen. V průměru připadalo na jednu třídu 20,7 dětí a na jednoho učitele 10,2 dětí.

Změna celkového počtu žáků v mateřských školách

Po předchozím školním roce 2020/2021, kdy byl zaznamenán meziroční pokles dětí navštěvujících mateřské školy ve všech krajích ČR, došlo naopak v následujícím roce ve všech krajích vyjma hl. m. Prahy k nárůstu. Ten byl v našem kraji nejnižší. Z dlouhodobého pohledu se náš kraj potýká s úbytkem dětí navštěvujících mateřské školy. Příčinou je i negativní demografický vývoj, kdy klesá počet dětí ve věkové skupině 3 až 5 let, která je dominantní skupinou mezi dětmi navštěvujícími mateřské školy. Počet dětí v této věkové skupině byl vloni v kraji v porovnání s rokem 2011 nižší o 14,8 %.

V přípravných třídách základních škol se v Ústeckém kraji ve školním roce 2021/2022 připravovalo na základní školní docházku 1 026 dětí, z toho 39,9 % dívek. Počet dětí v přípravných třídách základních škol byl v našem kraji druhý nejvyšší po hlavním městě Praze (1 212 dětí). Nejméně dětí navštěvovalo přípravné třídy v Jihočeském kraji (34 dětí).

Základní vzdělávání navštěvovalo v průběhu školního roku 2021/2022kraji celkem 77 596 žáků, z toho se vzdělávalo 53,2 % na 1. stupni (1. až 5. ročník) a 46,8 % na 2. stupni (6. až 9. ročník). Do systému základního vzdělávání patří základní školy, prostřednictvím kterých plnilo základní školní docházku 75 176 dětí (96,9 % dětí v základním vzdělávání). Zbývající 3,1 % dětí v kraji navštěvovalo víceletá gymnázia, kdy 1. až 2. ročník šestiletých gymnázií a 1. až 4. ročník osmiletých gymnázií odpovídají 6. až 9. ročníku základních škol.

Změna celkového počtu žáků základních škol

Počet dětí navštěvujících základní vzdělávání v našem kraji meziročně poklesl o 714 dětí (0,9 %). Pokles zaznamenali i v dalších sedmi krajích, nejvíce v Karlovarském kraji (pokles o 1,3 %). V ostatních krajích počty dětí meziročně vzrostly. Celorepublikově se počet dětí navštěvujících základní školy zvýšil o 0,2 %. Při porovnání se školním rokem 2011/2012 byly počty dětí navštěvujících základní vzdělávání ve školním roce 2021/2022 vyšší ve všech krajích, nejvíce pak v hlavním městě Praze a Středočeském kraji (o 47,1 resp. 43,0 %). Nejnižší nárůst byl zaznamenán v MoravskoslezskémKarlovarském kraji (7,6 resp. 8,5 %).

Počet dětí vzdělávajících se ve školním roce 2021/2022kraji na základních uměleckých školách dosáhl počtu 14 842, přičemž 70,6 % tvořily dívky. Nejvíce dětí navštěvovalo obory hudební (60,3 %), následované obory výtvarnými (22,6 %). Konzervatoře ve sledovaném školním roce v našem kraji navštěvovalo celkem 214 dětí, z toho 57,5 % tvořily dívky.

Žáci základních uměleckých škol dle oboru ve školním roce 2021/2022

Ústeckém kraji bylo ve školním roce 2021/2022 poskytováno střední vzdělání na 94 školách, z toho 93 škol poskytovalo toto vzdělání v denní formě. Celkem v tomto školním roce v kraji navštěvovalo střední školy 33 730 žáků, z toho 32 478 (96,3 %) se jich vzdělávalo denní formou. Z celkového počtu žáků středních škol jich 24 537 (72,7 %) získávalo vzdělání na středních školách poskytujících odborné vzdělání (zahrnuje i střední odborná učiliště).

Žáci středních škol dle druhu vzdělávání ve školním roce 2021/2022

Střední vzdělávání prostřednictvím nástavbových studií získávalo ve školním roce 2021/2022kraji 1 018 žáků na celkem 17 školách, z toho 58,3 % žáků navštěvovalo denní studium a 41,7 % žáků využilo ostatní formy vzdělávání. Podíl žáků získávajících vzdělání na středních odborných školách na všech žácích navštěvujících střední školy v uplynulých pěti letech rostl a ve školním roce 2021/2022 dosáhl 72,7 %.

Během uplynulých deseti let počet dětí navštěvujících střední školykraji meziročně převážně klesal. V porovnání se školním rokem 2011/2012 navštěvovalo ve školním roce 2021/2022 střední školykraji o 16,6 % žáků méně. Pokles zaznamenali za uplynulých 10 let všechny kraje vyjma hl. m. Prahy, kde došlo k nárůstu počtu žáků středních škol o 6,2 %. Celorepublikově dosáhl pokles žáků středních škol 11,0 %. Příčinou jsou poklesy převážně v první polovině sledovaného desetiletí, kdy ve školních letech 2012/2013 až 2014/2015 poklesly meziročně počty žáků středních škol ve všech krajích ČR. V následujících letech se situace začala zlepšovat, nejprve jen v některých krajích, od školního roku 2019/2020 rostly jejich počty ve většině krajů a ve školním roce 2020/2021 zaznamenali nárůst počtu žáků středních škol všechny kraje.

Změna celkového počtu žáků středních škol

Ve školním roce 2021/2022 bylo v Ústeckém kraji celkem 22 gymnázií, z toho poskytovalo 20 gymnázií osmileté vzdělávání a 18 gymnázií čtyřleté vzdělání. Pouze na jednom gymnáziu bylo možné volit vzdělání v délce 6 let. Celkem gymnázia v kraji navštěvovalo ve sledovaném školním roce 8 175 žáků, z toho nejvíce žáků se vzdělávalo na osmiletých gymnáziích (54,7 %), čtyřleté vzdělávání navštěvovalo 43,3 % a 2,1 % žáků zvolilo šestileté vzdělávání.

Žáci gymnázií podle délky vzdělávání ve školním roce 2021/2022

Podobně jako v případě středních škol, se v posledních deseti letech potýkala většina krajů s úbytkem žáků na gymnáziích, celorepublikově jejich počty poklesly o 1,2 %. Pouze tři regiony, hl. m. PrahaStředočeský a Plzeňský kraj, zaznamenaly v uplynulých deseti letech nárůst žáků gymnázií. Nejvýraznější byl tento nárůst v hl. m. Praze (o 11,5 %). V Ústeckém kraji naproti tomu byly počty žáků gymnázií při porovnání s rokem 2011/2012 v uplynulém školním roce nižší o 3,3 %. V posledních šesti letech počty žáků gymnázií ve většině krajů rostly. Ve školním roce 2021/2022 byl zaznamenán meziroční pokles pouze ve čtyřech krajích, a to v Karlovarském, LibereckémOlomouckém kraji a v Kraji Vysočina. V Ústeckém kraji meziročně vzrostl počet žáků gymnázií o 125 (o 1,6 %).

Změna celkového počtu žáků gymnázií

Vyšší odborné vzdělání poskytovalo v Ústeckém kraji ve školním roce 2021/2022 celkem 7 škol, na nichž studovalo 1 564 žáků, z toho bylo 80,4 % žen. Všech 7 škol poskytovalo denní vzdělávání, na 4 z nich bylo možné pro tento školní rok využít i ostatní formy vzdělávání. Počet studentů vyšších odborných školkraji meziročně vzrostl o 9,2 %. V porovnání se školním rokem 2011/2012 však došlo k poklesu o 31,6 %. Počty studentů vyšších odborných škol se za posledních deset let s větší či menší intenzitou snížily ve všech krajích ČR s výjimkou Moravskoslezského kraje, kde jejich počty vzrostly o 16,3 %.

Změna celkového počtu studentů vyšších odborných škol

roce 2021 studovalo na veřejných i soukromých vysokých školách 15 263 s místem trvalého bydliště v kraji. Nejvíce jich studovalo obchod, administrativu a právo (2 749 studentů), druhým nejčastějším oborem bylo vzdělávání a výchova (2 553 studentů) a třetím nejčastěji studovaným oborem byla technika, výroba a stavebnictví (1 950 studentů). 

Meziročně počty studentů vysokých škol dle místa trvalého pobytu v Ústeckém kraji vzrostly o 48 tj. 0,3 %. K nárůstu počtu studentů došlo ve většině krajů, nejvíce v kraji Středočeském (nárůst o 3,7 %). Celorepublikově se jejich počty zvýšily o 1,1 %. V porovnání s rokem 2011 studovalo v roce 2021 na vysokých veřejných a soukromých školách výrazně méně studentů, v Ústeckém kraji jich bylo méně o 29,6 %. Celorepublikově se jejich počty snížily o 28,7 %.

Změna celkového počtu studentů vysokých škol1

roce 2021 dokončilo některý ze studovaných oborů na vysokých školách celkem 3 005 studentů s trvalým pobytem v Ústeckém kraji. Absolventi nejčastěji úspěšně zakončili studia v obchodu, administrativě a právu (639 absolventů), druhým nejčastěji absolvovaným oborem byla technika, výroba a stavebnictví (492 absolventů) a na pomyslném třetím místě se umístilo vzdělávání a výchova (465 absolventů).

Počty absolventů vysokých škol dlouhodobě klesají, to ve všech krajích ČR. V loňském roce dokončilo studium na vysoké škole o 25 absolventů méně (o 0,8 %) než tomu bylo v roce 2020. Meziročně se snížil počet absolventů i v ostatních krajích, v našem kraji byl pokles nejnižší. Oproti roku 2011 vloni dokončilo studium vysoké školykraji o 42,6 % méně absolventů, celorepublikově tento úbytek činil 39,6 %.

 

Kontakt:

Ing. Iva Princová

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem

tel.: 472 706 106

mob.: 797 874 132

email: infoservisul@czso.cz

Přílohy

 
K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V

ISSN 1801-8688