mzv.cz (MZv ČR)
Makroekonomika  |  21.09.2022 08:55:47

Rwanda, počet obyvatel, HDP, inflace, nezaměstnanost, export, import a obchodní bilance, dluh - souhrnná teritoriální informace

Rwanda je jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik Afriky. Země je závislá na zahraničních investicích a jako vnitrozemský stát též na pozemní či letecké dopravě dovážených surovin a zboží. Zemědělství a těžařský průmysl jsou hlavními průmyslovými sektory. Čaj, káva a wolfram jsou hlavními vývozními artikly. Pokud jde o výkonnost odvětví, růst rwandské ekonomiky je poháněn především sektorem služeb, který roste v důsledku oživení obchodu v post-pandemickém období a do HDP přispíval v 2021 50,5 %. Úspěšně se rozvíjejí především dopravní aktivity, telekomunikace a finanční služby. Na rozdíl od nich se bude turistický ruch zotavovat jen pomalu. Předpokládá se, že zemědělství (druhý největší ekonomický sektor ve Rwandě) mírně poroste, což bude způsobeno expanzí sub-sektorů zaměřených na export, zejména kávy a čaje. Výroba a vývoz konopí byly legalizovány v polovině 2021 a očekává se, že v příštích obdobích bude patřit k novým exportním artiklům. V roce 2021 byly znovuobnoveny práce na velkých stavebních projektech jako je například výstavba mezinárodního letiště Bugesera či stadionů Amahoro a Nyagatare. Výrobní sektor přispíval do HDP v roce 2019 pouhými 17 % a v 2020 již 21 %. Vláda se i nadále snaží podpořit jeho růst prostřednictvím vytváření nových výrobních kapacit a přilákáním nových investorů v rámci politické iniciativy „Made in Rwanda“.

 

Rwanda - Hospodářské ukazatele

EIU, OECD, IMD

Rwanda 2020 2021 2022 2023 2024
Růst HDP (%) -3,4 9,6 7,7 8,5
Průmyslová produkce (% změna)
Veřejný dluh (% HDP) 60,1 61,7 62,4 61,8
Míra inflace (%) 9,9 -0,4 2,9 4,4
Populace (mil.) 13,0 13,3 13,6 13,9
Nezaměstnanost (%)
HDP/obyv. (USD, PPP) 2 213,0 2 440,0 2 680,0 2 910,0
Bilance běžného účtu (mld. USD) -1,2 -1,4 -1,6 -1,6
Saldo obchodní bilance (mld. USD) -1,7 -1,9 -2,0 -2,0
Exportní riziko OECD 6/7 6/7 6/7    
Konkurenceschopnost - -      

 

Vývoj HDP

Rwanda 9,5 -3,4 9,6 7,7 8,5
Svět 2,3 -3,7 5,6 3,5 3,1
Rozvojové ekonomiky 2,6 -2,8 6,2 2,7 3,4

 

Podíl sektorů

zemědělství 27,7
průmysl 21,8
služby 50,5

 

Rwanda - Import dle zemí

Čína 18,6
Indie 13,3
Keňa 13,2
Tanzanie 10,7
Kamerun 9,7

 

Rwanda - Import dle zboží

Celkem 3,5
Oleje ropné, oleje z nerostů živičných (ne surové), přípravky z nich j. n.; odpadní oleje 0,5
Zlato (ne mincovní, ne rudy a koncentráty zlata) 0,3
Léčiva (vč. léčiv veterinárních) 0,1
Zařízení telekomunikační, příslušenství přístojů pro záznam, reprodukci zvuku, obrazu 0,1
Cukr, melasa a med 0,1

 

Rwanda - Příležitosti pro český export

 

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Zlepšení situace ve zdravotnictví je hlavní prioritou vlády. Podíl veřejných výdajů do zdravotnictví je na úrovni 15 %. Ve Rwandě má 75 % populace zdravotní pojištění a v rámci plánů se mají roční výdaje na jednoho pojištěnce zvýšit z 36 USD v roce 2018 na 60 USD v roce 2024. V rámci vládní rozvojové strategie se tak počítá s dalším zlepšováním kvality zdravotní péče a investic do zařízení nemocnic. Vláda má zájem o vzdělávání doktorů a personálu v Rwandě českými odborníky (capacity building) či předání know-how v biomedicínském inženýrství.

Podle Mezinárodní finanční korporace (IFC) má subsaharská Afrika asi 11 % světové populace, ale nese 24 % celosvětové zátěže způsobené nemocemi. Téměř polovina úmrtí dětí mladších pěti let na světě se odehrává v Africe.

Zlepšující se ekonomická výkonnost subsaharské Afriky způsobuje, že poptávka po zdravotní péči na všech úrovních společnosti se bude dále zvyšovat, říká IFC. V regionu, kde jsou veřejné zdroje velmi omezené, je soukromý sektor významným hráčem. Přibližně 60 % financování zdravotní péče v Africe pochází ze soukromých zdrojů a přibližně 50 % celkových výdajů na zdravotnictví jde soukromým poskytovatelům zdravotnických služeb.

V devadesátých letech Rwanda zavedla takzvané „Community-Based Health Insurance“. Tento systém zdravotního pojištění je považován za jeden z nejlepších a jeden z mála fungujících v Africe. Zdraví, a tím i život, Rwanďanů se během minulého desetiletí výrazně zlepšil. Muži, ženy i děti využívají mnohem lepšího přístupu ke zdravotnické péči, než tomu bylo v minulosti a než tomu je v okolních zemích.

Rwanda má tzv. referenční systém zdravotnických zařízení organizovaný tak, aby ke zdravotní péči mělo přístup co nejvíce běžných občanů. Nejvíce běžných nemocí je léčeno místním zdravotnickým personálem na komunální úrovni (Community Health Worker). Ti mohou závažné případy doporučit do zdravotnických zařízení „Health Post“. Ve Rwandě, která má velikost přibližně jako třetina ČR, ale téměř 13 milionů obyvatel, je více než 850 takových zdravotnických zařízení. Vyšší úrovní jsou pak „Health Center“, kterých je v zemi 600. Pokud ani tato péče na závažnost problému nestačí, pacient je převeden do „District Hospital“; těch je v zemi 37. Na vrcholu pyramidy jsou pak čtyři „Provincial Hospitals“ a sedm „Referral Hospitals“.

Díky zdravotnímu pojištění je také velkým úspěchem přístup k očkování populace. Země má 93 % proočkovanost. V dnešní době více než 90 % rwandských matek rodí děti v jednom ze zdravotnických zařízení a děti tak dostanou očkování díky pojištění hned v raném věku. Pro zdraví populace to je velmi výrazný příspěvek, který je oceňován na mezinárodní úrovni a slouží často jako příklad, který WHO dává ostatním africkým zemím.

Přes tento velký pokrok čelí Rwanda zásadním zdravotnickým výzvám: I dnes průměrně jedno dítě z dvaceti zemře do svého pátého roku. 30 % dětí trpí chronickou podvýživou, 9 % dětí má podváhu a 38 % dětí trpí anémií ( USAID.gov, 2021) Také úmrtnost po porodu je stále příliš vysoká – 210 na 100 000 porodů. Zátěž pro systém představuje též vysoký výskyt HIV AIDS, kterou trpí 3 % obyvatelstva, ale až 50 % obyvatelstva s dalšími zdravotními riziky.

Systém zdravotnického pojištění se tedy nemůže soustředit na rozšiřování sítě služeb pro obyvatele, ale také se musí vyrovnávat s touto nemocností, které by šlo předejít. Důsledkem je chronický deficit financování zdravotního pojištění. Nejvíce finance chybí na prostředky, které by zajistily například oční péči na komunální úrovni a základní služby oční péče (brýle, vyšetření, léčby kataraktů). Dále se nedostává na protetická řešení, ortézy, magnetickou rezonanci, CT-scany či dialýzu.

 

 

Zemědělský a potravinářský průmysl

Zemědělství zaměstnává téměř 90 % pracovní síly, avšak na HDP se podílí jen o něco více než jednou třetinou (zemědělské vývozy jsou však jedním z důležitých zdrojů deviz). Strategií vlády je tedy zvýšení produktivity zemědělství pomocí investičních programů, směřujících jak k dosažení vyšší intenzifikace pěstování základních vývozních komodit (káva, čaj) pomocí aplikace hnojiv a využití strojového zařízení, tak k vyššímu podílu zpracování zemědělské produkce. To představuje příležitost pro dodavatele technologií pro potravinářský průmysl (např. 90 % balicího materiálu se do Rwandy dováží). Příležitost pro české exportéry je také v mléčné výrobě a zařízení na zpracování mléka, sladkovodním rybníkářství, chovu dobytka a drůbeže, inseminaci dobytka a výrobě piva.

Zemědělství je hlavní ekonomickou činností pro obyvatele Rwandy, která poskytuje zaměstnání asi 86 % celkové populace. Sektor přispívá 47 % hrubého domácího produktu Rwandy a představuje asi 80 % zahraničních příjmů z vývozu primárních produktů kávy, čaje, kůží a usní, pyrethrum a květin.

Mezi klíčové zemědělské plodiny Rwandy patří hlavně káva, pyrethrum, čaj, cinchona, květiny, fazole, maniok a sladké brambory, proso, mleté ořechy, čirok, banán, irské a sladké brambory, rýže, pšenice, banány či cukrová třtina.

Asi 61 % rwandské půdy je vhodných pro zemědělství, protože půda je úrodná.

Káva je jednou z nejdůležitějších tržních plodin ve Rwandě a hraje hlavní roli v živobytí mnoha lidí v zemi. Ve Rwandě je na produkci kávy závislých asi 500 000 domácností a země má hlavní dvě pěstované kávy. Rwandská káva je výhradně Arabica, která představuje 98 % a Robusta 2 %

Hospodářská zvířata jsou jedním z důležitých růstových sektorů Rwandy. Jedná se především o skot, kozy, prasata, ovce a drůbež.

Hlavní možnosti pro české firmy jsou ve výrobě a prodeji zemědělských nástrojů a zařízení, zpracování ovoce (sušení, mražení, konzervování atd.), vývoz plodin (čaj, káva, ovoce a květiny) a zpracování krmiv pro hospodářská zvířata.

 

 

Obranný průmysl

Potenciál pro dodávky obranného průmyslu vyplývá z bezpečnostní situace v regionu. Vláda věnuje pozornost i finanční prostředky na vybavení armády a policie. Policie má zájem o moderní technologie, např. drony, kybernetické zabezpečení či zařízení na ochranu hranic. Zájem je o spolupráci v oblasti kynologie a chovu a výcviku služebních psů.
Česká republika má s Rwandou od roku 2014 podepsanou dohodu o obranné spolupráci. Potenciál pro dodávky a spolupráci v sektoru obranného průmyslu vyplývá především z bezpečnostní situace v regionu. Vláda věnuje vybavení armády i policie velkou pozornost i finance. Kromě tradičních oblastí spolupráce má rwandská policie zájem o spolupráci například také v oblastech výcviku a chovu služebních psů. Zajímavý obor spolupráce s armádou i policií je oblast kybernetické bezpečnosti. Rwanda je zapojena do regionálních bezpečnostních misí Africké Unie a do regionálních bezpečnostních misí, např. v Mozambiku.

 

 

Důlní, těžební a ropný průmysl

Těžební sektor je významným zdrojem příjmů z vývozu (na druhém místě po cestovním ruchu a před zemědělstvím), jedná se o hlavní průmyslový obor. Existují proto předpoklady, že příležitosti v těžebním průmyslu budou dále narůstat, zvláště vzhledem ke strategické poloze Rwandy sousedící s Kongem, které jedná o připojení k Východoafrickému společenství (EAC). Surovinové bohatství se v současnosti těží pomocí velmi zastaralých technologií. Vládní plány na příští pětileté období mají za cíl změnu tohoto nevyhovujícího stavu zapojením širší míry mechanizace a možnost vývozu surovin s přidanou hodnotou již po základním zpracování.

Rwanda je jedním z největších světových producentů cínu, tantalu a wolframu a vyváží také zlato a drahé kameny. Rwanda má také řadu minerálů, jako jsou křemičité písky, kaolin, vermikulit, diatomit, jíly, vápenec, mastek, sádra a pucolán (pozzolan). Těžba v malém měřítku představuje přibližně 80 % nerostné produkce země. Vláda se snaží sektor formalizovat, zvýšit zpracování nerostů v zemi a přivést mezinárodní investory.

V roce 2017 byla založena Rwandská rada pro těžbu, plyn a ropu (Rwanda Mining, Gas and Petroleum Board, RMB), aby koordinovala vládní úsilí v těchto odvětvích. RMB dohlíží na regulaci a udělování těžebních licencí. Rwandská rozvojová rada (The Rwanda Development Board, RDB) vyjednává smlouvy o těžebních licencích jménem rwandské vlády.

Veškerý vývoz nerostných surovin ze Rwandy je vysledovatelný prostřednictvím systému označování tzv. tagging.

 

 

ICT

Rwanda se profiluje jako ICT a výzkumný hub regionu. Jako jediná země z východní Afriky získala licenci na výrobu vakcín (mimo jiné také vakcíny Moderna na covid-19) v rámci projektu KENUP, investuje do vybudování centra nukleární medicíny, je centrem pro 4. průmyslovou revoluci World Economic Fora (W4IR), buduje vesmírnou agenturu, Národní poštovní agentura se přeorientovává na požadavky e-commerce a s ním spojené logistiky. Vláda buduje Kigali Innovation City, v kterém již sídlí významné univerzity a výzkumná centra. African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) je africkým centrem excelence. Všechny tyto instituce mají zájem o vědeckou spolupráci s českými centry a potřebují trénink a výměnu know-how.

Rozšíření mobilních zařízení v Rwandě a pokrytí sítěmi 4G ve Rwandě prostřednictvím partnerství mezi Korea Telecom Rwanda Network dosahuje nyní na 97% populace. Pokrytí daty je součástí velkého plánu přeměnit převážně zemědělskou zemi na IT centrum pro region a Afriku.

Konektivita je pohonným motorem technologické revoluce, která africkým zemím umožňuje přeskočit časově náročné kroky na rozvojovém žebříčku, zvýšit konkurenceschopnost na globálním trhu a překlenout propast mezi nimi a vyspělými ekonomikami. Zajištění konektivity a přístupu k mobilním sítím v zemi, kde národní rozvodná síť ponechává polovinu obyvatel bez spolehlivého napájení, však pro vládu stále představuje obrovské úsilí.

Podnikatelský ekosystém Rwandy je teprve v peřinkách - zejména ve srovnání s Keňou nebo Ugandou. Existuje jen hrstka skutečně aktivních hráčů jako například zmiňovaný Impact Hub, KLab, či Westerwelle Foundation. Investiční prostředí, zejména pro začínající podniky, je stále na vzestupu a velikost rwandského trhu má tendenci držet velký kapitál stranou. Implementace pro-podnikatelských zákonů však vydláždila cestu investorům, jak ukázalo např. spuštění Sobek Capital fondu rizikového kapitálu v roce 2018.

KLab se zrodil jako soukromá iniciativa s ambicí nastartovat rwandskou inovativní scénu a brzy se stal jedním z nejvýznamnějším centrem IT společností v zemi. Získal podporu vlády, která mu poskytla prostor pro podporu podnikatelů a vytvoření centra pro inovátory. Mezi svými úspěchy se KLabs může pochlubit startupy, jako jsou AC Group, Go a TorQue. KLab je také domovem Face the Gorillas, rwandské verze SharkTank, která probíhá každé čtvrtletí.

Dalším důležitým centrem je Impact Hub Kigali - multi-store inovační prostor a komunita v centru města, která hostí několik organizací, mezi nimi One Acre Fund. Impact Hub Kigali je přední organizací v africkém inovativním kontextu a je proslulý svými aktivitami.

Kigali Innovation City (KIC) je technologický klastr na ploše 70 hektarů, který je v procesu výstavby. Inovační město Kigali je součástí programu vize rwandské vlády 2020 a partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) mezi vládou a Afrikou50. Vláda ve Rwandě věří, že do něj přiláká domácí i zahraniční univerzity, technologické společnosti a biotechnologické firmy, které pomohou stimulovat hospodářský růst ve Rwandě, v regionu a na kontinentu a které a podpoří růst znalostní (knowledge-based) ekonomiky země.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688