Patria (Patria Finance)
Akcie v ČR  |  03.08.2022 07:37:00

Komerční banka zvýšila zisk o více než polovinu a předčila očekávání analytiků. Co uvádí ve výhledu?

Aktualizováno

Komerční banka zakončila druhé čtvrtletí roku 2022 s čistým ziskem 4,81 miliardy korun, meziročně vyšším o 54 procent a čistým úrokovým výnosem 7,30 miliardy korun, meziročně vyšším o 47 procent. Oběma z hlavních čísel hospodaření předčila očekávání, konsensus analytiků pro Bloomberg pracoval s úrovněmi 4,59 mld. , respektive 7,17 mld. .

Societe Generale, mateřská skupina tuzemské Komerční banky, zakončila 2Q22 s čistou ztrátou 1,48 mld. eur při konsensuálním očekávání čisté ztráty 2,26 mld. eur. Příjmy zvýšila meziročně o 13 % na 7,07 mld. eur při konsensu dle Bloomberg 6,43 mld. eur. Na 3,3 mld. eur před zdaněním banka vyčíslila náklady na odchod z ruského trhu.

V celém prvním pololetí roku 2022 vytvořila Komerční banka čistý zisk připadající akcionářům v meziročně vyšší o 62,3 % na úrovni 8,3 miliardy . "Konsolidovaný čistý zisk Skupiny KB za první čtvrtletí roku 2022 ve výši 8 426 milionů byl oproti stejnému období minulého roku o 60,3 % vyšší. Z této částky činil 107 milionů zisk připadající vlastníkům nekontrolních podílů v dceřiných společnostech KB (meziročně nižší o -18,9 %). Vykázaný čistý zisk připadající akcionářům KB činil 8 319 milionů , což je o 62,3 % více než před rokem," uvádí KB.

Tabulka: Hlavní ukazatele hospodaření KB

Tabulka: základní ukazatele hospodaření KB

Zdroj: Zpráva KB k výsledkům za první pololetí 2022, 3. 8. 2022

Ve srovnání s prvním pololetím loňského roku, které bylo ovlivněno pandemickými omezeními, stouply výnosy KB o 29,5 % na 19,2 miliardy . "Tento růst byl ovlivněn tím, že srovnávací základna stejného období roku 2021 byla ovlivněna přísnými pandemickými restrikcemi a úrokové sazby byly na extrémně nízkých úrovních. Největší podíl na celkovém růstu výnosů měl nárůst čistého úrokového výnosu, zlepšily se i čisté poplatky a provize, a čistý zisk z finančních operací byl stabilní," komentuje banka rovinu výnosů.

Čisté úrokové a podobné výnosy vzrostly o 42,2 % na 14 157 milionů ve srovnání s nízkou základnou v prvním pololetí roku 2021. "Objemy úvěrů a vkladů stouply a tržní úrokové sazby byly meziročně výrazně vyšší, což podpořilo výnosy z reinvestic vkladů a vlastních zdrojů banky. Čistá úroková marže za první pololetí 2022 počítaná jako poměr úrokových výnosů k úročeným aktivům v rozvaze dosáhla 2,2 %, ve srovnání s 1,7 % před rokem, a stejně jako 2,2 % v prvním pololetí předpandemického roku 2019," komentuje banka.

Čistý výnos z poplatků a provizí se zvýšil o 6,3 % na 2 969 milionů . "Transakční aktivita klientů se v prvním pololetí 2022 zotavila ve srovnání se situací částečné uzavírky ekonomiky před rokem. Po celé období rostla u zákazníků obliba zejména plateb kartou. Poplatky za vedení účtů byly téměř stabilní, v souladu s počtem klientů. Poplatky z křížového prodeje stouply rychleji, zejména díky rostoucím investicím klientů do podílových fondů a prodeji pojistných produktů. Výnosy z úvěrových služeb meziročně mírně klesly kvůli nižším poplatkům za úvěry malým podnikům, spotřebitelské úvěry a kreditní karty, zatímco poplatky za faktoringové služby a úvěrové rámce se meziročně zlepšily. KB zaznamenala mírný nárůst výnosů ze specializovaných finančních služeb, zejména díky vyššímu vystavování bankovních záruk," uvádí k této rovině hospodaření banka.

Čistý zisk z finančních operací byl téměř stabilní (-0,5 % na 1 946 milionů ). "Silná poptávka klientů po zajištění finančních rizik byla tažena volatilitou měnových kurzů a úrokových sazeb. KB byla úspěšná také s nabídkou zajišťovacích strategií pro SME klienty, zejména těch založených na měnových opcích. Nárůst čistých zisků z cizoměnových platebních transakcí byl způsoben návratem mezinárodního cestování a souvisejících plateb a konverzí, komentuje banka.

Výnosy z dividend a ostatní výnosy poklesly o -5,9 % na 96 milionů . Tato položka obsahuje především výnosy z přidružených služeb a z pronájmu majetku.

Provozní náklady vzrostly o 7,5 % na 8 423 miliony . "Z toho personální náklady byly vyšší o 3,3 % a dosáhly 3 787 milionů , přičemž mzdy vzrostly s účinností od dubna 2022 průměrně o 3 % a průměrný počet zaměstnanců klesl o -2,9 % na 7 5222), ale v prvním pololetí loňského roku byla snížena tvorba rezerv na variabilní odměny. Všeobecné provozní náklady (bez příspěvků do regulatorních fondů) byly vyšší o 7,3 % ve výši 1 866 milionů , přičemž vyšší náklady spojené s marketingem, IT podporou a dalšími náklady na zaměstnance (např. školení, nábor atd.) byly částečně kompenzován nižšími náklady na nemovitosti. Celoroční náklady na odvody do regulatorních fondů (Fond pojištění vkladů a Fond řešení krize) dosáhly výše 1 281 milion , vyšší o 24,2 %. ČNB upravila cílový objem Fondu pro řešení krizí v roce 2024 a meziročně zvýšila celkový roční příspěvek českých bank o 16,2 %. Odpisy, amortizace a znehodnocení majetku se zvýšily o 6,8 % na 1 490 milionů zejména vlivem zavádění nového a modernizovaného softwaru při naplňování strategie digitalizace KB," rozklíčovává nákladovou stranu banka.

Tabulka: Výkaz zisků a ztrát

Výkaz zisků a ztrát KB

Zdroj: Zpráva KB k výsledkům hospodaření za první polovinu roku 2022, 3. 8. 2022

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB meziročně stoupl o 8,7 % na 769,4 miliardy . Rostlo portfolio retailových i korporátních úvěrů.

Kvalita úvěrového portfolia zůstala vysoká. Čistá tvorba opravných položek klesla o -15,9 % na 0,6 miliard . Tvorba opravných položek se soustředila na korporátní klienty s různými druhy vazeb na ruský trh. Disciplína splácení a výkonnost vymáhání v retailovém úvěrování byla nadále vynikající.

Celkový objem běžných klientských vkladů ve Skupině KB se meziročně zvýšil o 2,7 % na 1 024,3 miliardy . Objem aktiv klientů Skupiny KB v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění narostl o 4,8 % na 205,6 miliard .

V rovině ukazatelů solventnosti dosáhl objem regulatorního kapitálu 108,5 miliardy , kapitálová přiměřenost dosáhla 20,3 % a ukazatel jádrového Tier 1 kapitálu 20,0 %. Poměr úvěrů a depozit činil 74,0 %.

Skupina Komerční banky dle výsledkové zprávy obsluhovala ke konci pololetí 2 256 000 zákazníků, což je o 12 000 více než před rokem. Samotná Komerční banka měla 1 650 000 klientů, meziročně o 29 000 více. Počet klientů s aplikací Mobilní banka meziročně stoupl o 119 000 na 1 099 000, což představuje 67 % všech zákazníků KB. Počet uživatelů aplikace KB Klíč umožňující bezpečný přístup k bankovním službám dosáhl 1 036 000 klientů, asi o 132 000 více než před rokem.

KB měla 64 384 akcionářů (meziročně více o 6 533), z toho 58 349 byly fyzické osoby z České republiky.

Výhled KB pro hospodaření celého roku 2022

Vedení KB očekává, že úvěrové portfolio Skupiny zaznamená v roce 2022 vyšší střední jednociferné tempo růstu. "Z celkového úvěrového portfolia poroste kniha podnikových úvěrů rychleji. Objem úvěrů na bydlení by měl růst nízkým až středním jednociferným tempem, i když nové prodeje těchto úvěrů ve srovnání s rekordní úrovní dosaženou v roce 2021 poklesnou. Růst celkových vkladů by měl dosáhnout nízkého jednociferného tempa, přičemž se očekává, že klienti budou přesouvat některé své vklady na termínované účty. Vklady v Modré pyramidě zřejmě zaznamenají středně jednociferný pokles," uvádí banka v části výsledkové zprávy, věnované výhledu pro zbytek roku 2022 a očekávanému celoročnímu hospodaření.

"Celkové čisté bankovní výnosy Skupiny KB za rok 2022 by měly ve srovnání s rokem 2021 růst o více než 20 % ve srovnání s nízkou základnou roku 2021, ovlivněnou pandemií Covid-19. Růst výnosů bude tažen hlavně růstem čistého úrokového výnosu, reflektující nárůst tržních úrokových sazeb a objemu obchodů a také většímu příspěvku za zajišťování finančních rizik do úrokového příjmu. Čisté poplatky a provize by se měly zlepšit o střední jednociferné hodnoty, tažené opět křížovým prodejem. Čistý zisk z finančních operací se po dosažení mimořádné úrovně v minulém roce pravděpodobně poněkud sníží, přestože poptávka po zajištění finančních rizik zůstává v nejistém prostředí vysoká," uvádí dále k výhledu KB.

"Náklady na riziko budou ovlivněny několika faktory, včetně pomalejšího ekonomického růstu, narušení globálních dodavatelských řetězců a vyšších cen a úrokových sazeb. Vzhledem k vynikající kvalitě portfolia aktiv KB by náklady rizika v roce 2022 měly zůstat pod odhadovanou normalizovanou úrovní kolem 30 bazických bodů během celého hospodářského cyklu," komentuje dále banka.

Mezi klíčová rizika výše popsaných očekávání patří dle KB další eskalace války na Ukrajině a jejích ekonomických dopadů, delší či prohlubující se nedostatek energetických surovin nebo klíčových vstupních materiálů pro českou ekonomiku, nebo návrat pandemických omezení a uzávěr. Obecně je otevřená česká ekonomika citlivá na zhoršení vnějšího ekonomického prostředí, stejně jako na náhlé pohyby směnných kurzů či úrokových sazeb nebo na změny ve fiskální či monetární politice. "Vedení očekává, že činnost KB bude v roce 2022 generovat dostatečný zisk k pokrytí kapitálových potřeb Skupiny vyplývajících z rostoucího objemu aktiv a také k výplatě dividend," uzavírá banka.

Patria.cz je investiční portál společnosti Patria Finance a.s. s real-time daty zaměřený na domácí a zahraniční kapitálové trhy. Poskytujeme online informace a analytickou podporu z oblasti financí, makroekonomiky a investic. Samozřejmostí jsou také aktuální investiční tipy a dlouhodobá investiční doporučení. Akcie, měny, komodity, investice, doporučení - vše přehledně na jednom místě.
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688