mpsv.cz (MPSV)
Důchody a penzijní  |  12.08.2022 09:21:00, aktualizováno 07.02.2023 22:53:01

Starobní důchod podrobně. Kdy máte nárok na starobní důchod? Lidé, kteří nepracují, dostanou průměrný důchod?

Podmínkou nároku na starobní důchod je získání potřebné doby pojištění a dosažení stanoveného věku (tj. důchodového věku, popř. věku od něho odvozeného nebo věku 65 let).

Od 1. 1. 2010 došlo k některým změnám zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (dále jen „zdp“). Nově byl stanoven důchodový věk a potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod a ke změnám došlo  i při stanovení výše tohoto důchodu. Ke zvyšování důchodového věku došlo dále s účinností od 30. 9. 2011.

Nově byl stanoven důchodový věk pro nárok na starobní důchod od 1. 1. 2018, nejvyšší důchodový věk činí 65 let.

Právní úprava rozlišuje vedle nároku na starobní důchod před dosažením důchodového věku (viz dále) nároky na starobní důchod stanovené podle:

Důchodový věk

Důchodový věk podle § 32 zdp činí:

a) u pojištěnců narozených před rokem 1936 (u této skupiny k žádné změně nedochází)

Důchodový věk u mužů činí 60 let

Důchodový věk u žen činí:

 • 53 let, pokud vychovaly alespoň 5 dětí
 • 54 let, pokud vychovaly alespoň 3 nebo 4 děti
 • 55 let, pokud vychovaly alespoň 2 děti
 • 56 let, pokud vychovaly alespoň 1 dítě
 • 57 let

b) u pojištěnců narozených v období let 1936 až 1971

Rok
narození
Důchodový věk činí u
mužůžen spočtem vychovaných dětí
0123 - 45 avíce
193660r+2m57r56r55r54r53r
193760r+4m57r56r55r54r53r
193860r+6m57r56r55r54r53r
193960r+8m57r+4m56r55r54r53r
194060r+10m57r+8m56r+4m55r54r53r
194161r58r56r+8m55r+4m54r53r
194261r+2m58r+4m57r55r+8m54r+4m53r
194361r+4m58r+8m57r+4m56r54r+8m53r+4m
194461r+6m59r57r+8m56r+4m55r53r+8m
194561r+8m59r+4m58r56r+8m55r+4m54r
194661r+10m59r+8m58r+4m57r55r+8m54r+4m
194762r60r58r+8m57r+4m56r54r+8m
194862r+2m60r+4m59r57r+8m56r+4m55r
194962r+4m60r+8m59r+4m58r56r+8m55r+4m
195062r+6m61r59r+8m58r+4m57r55r+8m
195162r+8m61r+4m60r58r+8m57r+4m56r
195262r+10m61r+8m60r+4m59r57r+8m56r+4m
195363r62r60r+8m59r+4m58r56r+8m
195463r+2m62r+4m61r59r+8m58r+4m57r
195563r+4m62r+8m61r+4m60r58r+8m57r+4m
195663r+6m63r+2m61r+8m60r+4m59r57r+8m
195763r+8m63r+8m62r+2m60r+8m59r+4m58r
195863r+10m63r+10m62r+8m61r+2m59r+8m58r+4m
195964r64r63r+2m61r+8m60r+2m58r+8m
196064r+2m64r+2m63r+8m62r+2m60r+8m59r+2m
196164r+4m64r+4m64r+2m62r+8m61r+2m59r+8m
196264r+6m64r+6m64r+6m63r+2m61r+8m60r+2m
196364r+8m64r+8m64r+8m63r+8m62r+2m60r+8m
196464r+10m64r+10m64r+10m64r+2m62r+8m61r+2m
196565r65r65r64r+8m63r+2m61r+8m
196665r65r65r65r63r+8m62r+2m
196765r65r65r65r64r+2m62r+8m
196865r65r65r65r64r+8m63r+2m
196965r65r65r65r65r63r+8m
197065r65r65r65r65r64r+2m
197165r65r65r65r65r64r+8m

 

U ročníků narozených po roce 1971 činí důchodový věk 65 let.

Beze změny zůstává stanovení věkové hranice pro odchod do starobního důchodu pojištěnců, kteří odpracovali stanovenou dobu v zaměstnání zařazeném do I. pracovní kategorie a účastníků odboje. Pro tyto skupiny pojištěnců i nadále platí věkové hranice stanovené předpisy platnými před 1. lednem 1996, resp. v případě některých osob pracujících v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech může platit i snížená věková hranice podle nařízení vlády 363/2009 Sb. nebo § 37c zdp.

Druhy nároků na starobní důchod:

Starobní důchod podle ustanovení § 29 odst. 1 zdp

Potřebná doba pojištění se postupně prodlužuje, a to v závislosti na důchodovém věku pojištěnce, event. věku pojištěnce. Potřebná doba pro nárok na starobní důchod podle ust. § 29 odst. 1 zdp činí:

dosažení důchodového věkupotřebná doba pojištění činí:
před rokem 201025 let
v roce 201026 let
v roce 201127 let
v roce 201228 let
v roce 201329 let
v roce 201430 let
v roce 201531 let
v roce 201632 let
v roce 201733 let
v roce 201834 let
po roce 201835 let

Pro zjištění, kolik činí potřebná doba pojištění, je rozhodující výhradně rok dosažení důchodového věku. Pojištěnci, který ke dni dosažení důchodového věku nezískal potřebnou dobu pojištění, nemůže být starobní důchod k tomuto dni přiznán. K přiznání důchodu může případně dojít až následně od pozdějšího data, ke kterému již potřebnou dobu pojištění získal.

Starobní důchod podle ustanovení § 29 odst. 2 zdp

V případě, že pojištěnci nevznikl nárok na starobní důchod podle ust. § 29 odst. 1 zdp, vznikne mu nárok na starobní důchod podle ust. § 29 odst. 2 zdp, pokud získal dobu pojištění nejméně:

Starobní důchod podle ustanovení § 29 odst. 3 písm. a) zdp

Nárok na starobní důchod vznikne pojištěnci, který dosáhl důchodového věku po roce 2014 a získal alespoň 30 let doby pojištění, pokud nesplnil podmínky ust. § 29 odst.1 písm. g) až k) zdp; do doby pojištění se však v tomto případě nezahrnují náhradní doby pojištění.

Starobní důchod podle ustanovení § 29 odst. 3 písm. b) zdp 

Nárok na starobní důchod vznikne též pojištěnci, který dosáhl věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození, a získal aspoň 15 let doby pojištění, pokud nesplnil podmínky ust. § 29 odst. 2 písm. b) až f) zdp; do doby pojištění se však v tomto případě nezahrnují náhradní doby pojištění.

Výše starobního důchodu přiznaného podle § 29 odst. 1, 2, 3 zdp

Výše procentní výměry starobního důchodu pojištěnců, kteří si nezvyšují výši procentní výměry důchodu výkonem výdělečné činnosti po nároku na důchod, činí za každý celý rok doby pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod:

Starobní důchod podle ustanovení § 29 odst. 4 zdp

Pojištěnec, který dosáhl věku 65 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk vyšší než 65 let a nesplňuje podmínky stanovené v  § 29 odst. 1, 2 nebo 3 zdp, má nárok na starobní důchod též, jestliže se stal invalidním (bez ohledu na stupeň invalidity) a získal potřebnou dobu pojištění pro nárok na invalidní důchod, nebo se stal invalidním následkem pracovního úrazu.

Výše starobního důchodu přiznaného podle § 29 odst. 4 zdp

Výše procentní výměry tohoto důchodu se stanoví stejně, jako se stanoví výše procentní výměry invalidního důchodu a činí za každý celý rok pojištění:

 • 0,5 % výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invaliditu prvního stupně,
 • 0,75 % výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invaliditu druhého stupně,
 • 1,5 % výpočtového základu měsíčně (pokud se nekryje s dobou účasti pojištěnce na důchodovém spoření) nebo 1,2 % výpočtového základu měsíčně (pokud se kryje s dobou účasti pojištěnce na důchodovém spoření v období let 20132015), jedná-li se o invaliditu třetího stupně.

I v případě, že dojde  u poživatele tohoto důchodu ke změně stupně invalidity, starobní důchod se nepřepočte a bude se i nadále vyplácet ve stejné výši.

Uvedený typ starobního důchodu se nezvyšuje za dobu výkonu výdělečné činnosti po vzniku nároku na tento důchod.

Výše základní výměry starobního důchodu v roce 2023 činí 4 040 , výše procentní výměry činí nejméně 770 měsíčně.

Souběh výplaty starobního důchodu přiznaného podle ust. § 29 zdp s příjmem z výdělečné činnosti

Nárok na výplatu starobního důchodu přiznaného podle ust. § 29 zdp při výkonu výdělečné činnosti již není podmíněn sjednáním pracovněprávního vztahu na dobu určitou nepřesahující dobu jednoho roku.

V době po 31. 12. 2009 tedy pojištěnec může po přiznání starobního důchodu podle ust. § 29 zdp pracovat a pobírat důchod v plné výši bez ohledu na to, jakou výdělečnou činnost vykonává a v jakém rozsahu ji vykonává. Vedle této možnosti má poživatel důchodu možnost na základě své žádosti si zvolit  při výkonu výdělečné činnosti výplatu starobního důchodu v poloviční výši.

Zvyšování procentní výměry při výkonu výdělečné činnosti po vzniku nároku na starobní důchod podle § 29 odst. 1, 2, 3 zdp

Výdělečná činnost po vzniku nároku na starobní důchod podle ust. § 29 odst. 1 nebo 3 písm. a) zdp

Pojištěnci, který vykonává výdělečnou činnost i poté, co splní podmínky nároku na starobní důchod podle § 29 odst. 1 nebo 3 písm. a) zdp, se zvyšuje procentní výměra jeho starobního důchodu takto:

Zbývající kalendářní dny, které nebyly zhodnoceny pro zvýšení procentní výměry, je nutno použít postupně vždy pro méně výhodné zvýšení náležející za dobu výdělečné činnosti po vzniku nároku, tzn. např. kalendářní dny, které jsou bez vlivu na zvýšení bez pobírání důchodu, je nutno použít pro zvýšení procentní výměry za dobu pobírání starobního důchodu v poloviční výši, příp. v plné výši.

V případě, kdy zbývající dny, za které by náleželo výhodnější zvýšení, byly zohledněny v rámci zvýšení méně výhodného a následně by s nově získanými dny poživatel důchodu získal nárok na výhodnější zvýšení, přehodnocení již poskytnutého zvýšení se provede pouze na žádost pojištěnce.

Výdělečná činnost po vzniku nároku na starobní důchod podle ust. § 29 odst. 2 a § 29 odst. 3 písm. b) zdp

Pokud pojištěnec vykonává výdělečnou činnost i poté, co splní podmínky nároku na starobní důchod podle § 29 odst. 2 a § 29 odst. 3 písm. b) zdp, zvyšuje se procentní výměra jeho starobního důchodu takto:

Zvyšování procentní výměry tohoto důchodu za výkon výdělečné činnosti v době, kdy pojištěnec pobíral starobní důchod ve výši poloviny nebo v plné výši, nenáleží, a to nejen za dobu výdělečné činnosti před dosažením potřebné doby pro vznik nároku na starobní důchod podle ust. § 29 odst. 1 nebo 3 písm. b) zdp, ale i po získání této potřebné doby.

Starobní důchod před dosažením důchodového věku

Od 1. 1. 2010 zákon o důchodovém pojištění upravuje již jen jeden druh starobního důchodu před dosažením důchodového věku (dále jen předčasný starobní důchod), a to v ust. § 31 zdp.

Podmínky nároku na předčasný starobní důchod

Základní podmínkou, která musí být splněna, je získání potřebné doby pojištění, a to doby pojištění stanovené v ust. § 29 odst. 1 nebo odst. 3 písm. a) zdp. Nárok na tento důchod pak vzniká v závislosti na dosaženém důchodovém věku:

I nadále platí, že tento důchod lze přiznat nejdříve ode dne podání žádosti o tento důchod, přičemž za den vzniku nároku se považuje den, od něhož je přiznán, a v případě přiznání předčasného starobního důchodu nevzniká nárok na starobní důchod podle ust. § 29 zdp.

Výše předčasného starobního důchodu

Výše procentní výměry předčasného starobního důchodu činí za každý celý rok pojištění 1,5 % výpočtového základu měsíčně, pokud se nekryje s dobou účasti pojištěnce na důchodovém spoření, nebo 1,2 % výpočtového základu měsíčně, kryje-li se s dobou účasti pojištěnce na důchodovém spoření. Takto stanovená výše se snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne přiznání důchodu do dosažení důchodového věku o:

 • 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů
 • 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne
 • 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne

Souběh výplaty předčasného starobního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti

Při výkonu výdělečné činnosti nebo při pobírání podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci výplata předčasného starobního důchodu do dosažení důchodového věku nenáleží. Po skončení této výdělečné činnosti se předčasný starobní důchod přepočítává tak, že doba této výdělečné činnosti se přičte k době pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod a o dobu výdělečné činnosti se zkracuje celková doba, za kterou se snižovala výše procentní výměry.

Vykonává-li poživatel starobního důchodu přiznaného před dosažením důchodového věku výdělečnou činnost v cizině, nemá tato výdělečná činnost vliv na výplatu jeho důchodu, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva o sociálním zabezpečení, kterou je ČR vázána.

Výše předčasného starobního důchodu, který byl přiznán před 1. 1. 2010 (tedy na který vznikl nárok před 1. 1. 2010), se i při přepočtu z důvodu výdělečné činnosti, vykonávané bez pobírání tohoto důchodu, stanoví podle předpisů účinných před 1. 1. 2010. To znamená, že procentní výměra se snižuje vždy o 0,9 % výpočtového základu za každých 90 i započatých kalendářních dnů i v případech, že „scházející doba“ je delší než 720 dnů.

Ode dne dosažení důchodového věku se podmínky pro výplatu předčasného starobního důchodu posuzují obdobně jako u starobního důchodu přiznaného podle ust. § 29 zdp.

Přeměna invalidního důchodu na starobní důchod a jeho výše

Podmínky pro přeměnu:

Tento starobní důchod se nezvyšuje za dobu výdělečné činnosti vykonávané po vzniku nároku na tento důchod.

Zvýšení starobního důchodu za výchovu dítěte tzv. výchovné

Základní informace

Zvýšení procentní výměry starobního důchodu o pevnou částku 500 za každé dítě, které pojištěnec vychoval, náleží a bude vypláceno od ledna 2023. Zvýšení za vychované dítě, tzv. výchovné se bude týkat jak starobních důchodů přiznávaných po 31. 12. 2022, tak i starobních důchodů již vyplácených.

Nejčastější otázky a odpovědi k výchovnému

Obecné podmínky nároku na výchovné od 1. 1. 2023

 • Osobní péče o dítě

Výchovné náleží jen za dítě, o které rodič nebo jiná osoba osobně pečoval/a v období do dosažení jeho zletilosti alespoň po dobu deseti roků. Pokud se tato osoba (muž nebo žena) ujme výchovy dítěte po dosažení osmého roku jeho věku, je podmínka výchovy dítěte splněna, jestliže osobně pečuje nebo pečovala o dítě až do jeho zletilosti po dobu alespoň pěti roků. V případě, že dítě zemřelo po dosažení pěti let věku, bude výchovné náležet, jestliže muž nebo žena osobně pečovali o dítě od jeho narození do jeho úmrtí. Pro starobní důchody přiznané od data před 1. 1. 2023 platí, že podmínka výchovy dítěte v případě jeho úmrtí je splněna, jestliže dítě zemřelo po dosažení šesti měsíců věku a bylo o něho pečováno od jeho narození až do jeho úmrtí.

Dítětem se rozumí dítě vlastní, osvojené nebo převzaté do péče nahrazující péči rodičů.

Nárok na výchovné nevzniká, pokud se pečující osoba dopustila na dítěti jako pachatel, spolupachatel nebo účastník úmyslného trestného činu proti životu a zdraví, proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti nebo proti rodině a dětem podle trestního zákoníku nebo obdobných úmyslných trestných činů.

 • Výchovu téhož dítěte lze započítat jen jedné osobě

Výchovu téhož dítěte nelze pro účely zvýšení za vychované dítě současně započítat více osobám. Nárok na výchovné bude mít tedy vždy jen jeden z rodičů nebo jiná osoba, která o dítě pečovala v největším rozsahu, není rozhodující, zda jde o ženu nebo muže. To znamená, že oproti jiným pečujícím osobám převážně zajišťovala osobní péči a výchovu dítěte tak, že to mělo nebo mohlo mít vliv na její pracovní kariéru a výdělečné možnosti.

Zjistí-li se, že výchovné bylo poskytnuto neprávem, starobní důchod bude o částku výchovného snížen.

Starobní důchody přiznané ode dne spadajícího do konce roku 2022

Starobní důchod žen přiznané od data před 1. 1. 2023, pokud žádost o tento důchod byla podána před 1. 1. 2023, se zvýší bez žádosti o 500 za každé vychované dítě, k jehož výchově bylo při přiznání důchodu přihlédnuto pro stanovení důchodového věku. Zvýšení bude provedeno od splátky důchodu splatné v lednu 2023. O tomto zvýšení bude žena informována prostřednictvím oznámení, které bude součástí oznámení o valorizaci důchodů v lednu 2023.

Automatické zvýšení starobního důchodu bude provedeno i v případě, že žena bude o starobní důchod žádat do konce roku 2022datum jeho přiznání bude spadat rovněž do období do konce roku 2022. V takovém případě zvýšení procentní výměry starobního důchodu za vychované dítě (děti) bude zohledněno přímo v rozhodnutí o přiznání starobního důchodu.

Ženám se doporučuje o zvýšení jejich starobního důchoduvýchovné případně požádat až v situaci, že jim důchod nebude od ledna 2023 automatizovaně zvýšen o výchovné za děti, o které pečovaly.

V ostatních případech starobních důchodů přiznaných od data před 1. 1. 2023 bude nutné o zvýšení za výchovu dítěte vždy požádat.  Tzn., že mužům a ženám, jejichž důchodový věk nebyl stanoven s přihlédnutím k vychovaným dětem, bude náležet výchovné jen na základě žádosti, která může být podaná nejdříve od 1. 9. 2022 a nejpozději do 31. 12. 2024. Pro nárok na výchovné je třeba prokázat splnění podmínek výchovy dítěte a skutečnost, že žadatel zajišťoval osobní péči o dítě do nabytí jeho zletilosti v největším rozsahu. Tuto skutečnost prokáže čestným prohlášením přiloženým k žádosti, která je od 1. 9. 2022 k dispozici na ePortálu ČSSZ.

Žádost je možné podat na kterékoli OSSZ, PSSZ či na MSSZ Brno nebo zaslat přímo na ústředí ČSSZ, Křížová 25, Praha 5.

Starobní důchody přiznané ode dne spadajícího po 31. 12. 2022 (ženy i muži)

Žádost o výchovné je nutno uplatnit současně s žádostí o přiznání starobního důchodu. Tzn., při zvýšení za vychované dítě se přihlíží jen k výchově toho dítěte, které jako vychované žadatel uvedl v žádosti o přiznání starobního důchodu. Není-li tato podmínka splněna, výchovné nenáleží.

Starobní důchody, na které vznikl nárok v 65 letech věku transformací z invalidního důchodu

Starobní důchody žen, na které před 1. 1. 2023 vznikl nárok v 65 letech věku transformací z invalidního důchodu, se zvýší o výchovné bez žádosti; za vychované dítě se v tomto případě považuje dítě, které má žena uvedeno v tzv. základních registrech (vedených Ministerstvem vnitra). Výchovné těmto ženám bude zpočátku vyplaceno formou samostatného doplatku koncem ledna 2023. Poté bude již výchovné součástí pravidelné měsíční výplaty důchodu. Ostatní poživatelé transformovaného starobního důchodu, na který jim vznikl nárok před 1. 1. 2023, musí o výchovné požádat a prokázat, že podmínky pro nárok na výchovné splňují.

Stejně tak poživatelům transformovaného starobního důchodu, na který vznikl nárok až po 31. 12. 2022, vznikne nárok na výchovné, pokud podají žádost a prokáží, že podmínky nároku na výchovné splňují.

Podávání žádosti a potřebné doklady a tiskopisy

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Okomentovat na facebooku


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V

ISSN 1801-8688