Vlada.cz (Vláda)
Z domova  |  29.06.2022 15:01:41

Výsledky jednání vlády 29. června 2022

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh nařízení vlády o příspěvku pro solidární domácnost na období druhého pololetí roku 2022
čj. 763/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
čj. 767/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

Více: Nařízení vlády ze dne 29. června 2022 o zvýšení částek životního minima a existenčního minima

3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
čj. 674/22
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh poslanců Andreje Babiše, Aleše Juchelky, Aleny Schillerové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 231)
čj. 741/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schválenonesouhlasné stanovisko.

5. Návrh poslanců Andreje Babiše, Aleše Juchelky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 232)
čj. 742/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schválenonesouhlasné stanovisko.

6. Návrh poslanců Andreje Babiše, Aleše Juchelky, Aleny Schillerové a dalších na vydání zákona o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2022 (sněmovní tisk č. 233)
čj. 743/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schválenonesouhlasné stanovisko.

7. Návrh poslanců Andreje Babiše, Aleše Juchelky, Aleny Schillerové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č.234)
čj. 744/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schválenonesouhlasné stanovisko.

8. Návrh poslanců Josefa Bernarda, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Martina Baxy a Jany Pastuchové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 241)
čj. 745/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schválenonesouhlasné stanovisko.

9. Návrh aktualizace Statutu Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR
čj. 735/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání vlády: přerušeno.

10. Priority a oblasti dotačního titulu Protidrogová politika na r. 2023 v rámci rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR
čj. 747/22
Předkládá: předseda vlády

Výsledek jednání vlády: přerušeno.

19. Návrh nařízení vlády o některých podrobnostech poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou
čj. 784/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Další podmínky ubytování osob s udělenou dočasnou ochranou a žadatelů o udělení dočasné ochrany
čj. 785/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Účast České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2025 v Ósace
čj. 739/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

22. Plán pro naplňování priorit českého předsednictví v Radě Evropské unie ve vztahu k rekonstrukci, evropské perspektivě a odolnosti Ukrajiny
čj. 791/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

25. Informace o možnostech posílení kapacit vládní letky v době předsednictví České republiky v Radě Evropské unie
čj. 796/22
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

26. Odvolání a jmenování členů správní rady státní organizace Správa železnic
čj. 803/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

27. Schéma poskytování úvěrů k odvrácení škod v národním hospodářství ve smyslu ustanovení § 35 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), výrobcům působícím na trhu s energiemi
čj. 801/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

11. Zpráva o stavu kybernetické bezpečnosti České republiky za rok 2021
čj. 760/22
Předkládají: předseda vlády a Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Zpráva o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025 v roce 2021
čj. 759/22
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Návrh usnesení vlády o systemizaci Policie České republiky a o systemizaci Hasičského záchranného sboru České republiky pro rok 2022
čj. 755/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Zrušení funkce zmocněnce pro česko-ruské konzultace
čj. 729/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Návrh na obeslání 5. mimořádného zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (16. července 2022, Bangkok, Thajsko)
čj. 765/22
Předkládá: ministryně životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády ve Spolkové republice Německo a oficiální návštěvě předsedy vlády u Svatého stolce ve dnech 8. a 9. června 2022
čj. 737/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Zpráva o oficiální návštěvě prezidenta Švýcarské konfederace Ignazia Cassise v České republice ve dnech 25. a 26. května 2022
čj. 736/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Zpráva o pracovní návštěvě prezidentky Slovenské republiky Zuzany Čaputové v České republice dne 27. května 2022
čj. 746/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

23. Návrh na jmenování ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
čj. 787/22
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

24. Pracovní návštěva předsedy vlády Chorvatské republiky Andreje Plenkoviće v České republice dne 7. července 2022
čj. 786/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Informace o dopadech environmentální a sociální taxonomie pro udržitelné investice a restriktivní politiky bank na obranný a bezpečnostní průmysl ČR
čj. 733/22
Předkládá: ministryně obrany

2. Pro informaci členů vlády o splnění bodu II/1 usnesení vlády ČR ze dne 30. 3. 2022 č. 259 o změně majetkoprávních vztahů státních podniků Lesy České republiky, s. p., a Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
čj. 727/22
Předkládá: ministr zemědělství

3. Informace o plnění Strategie BESIP za rok 2021
čj. 762/22
Předkládá: ministr dopravy

4. Zpráva o činnosti Pracovní skupiny Rady vlády pro informační společnost pro jednací řízení bez uveřejnění do 31. května 2022
čj. 732/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

5. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (80)
čj. 740/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

6. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Software Microsoft 2022
čj. 756/22
Předkládá: ministryně obrany

7. Informace k zakázce „Propojení CSTT se simulačními centry NATOtechnologie“ v rozsahu simulační a trenažérové techniky
čj. 757/22
Předkládá: ministryně obrany

8. Informace pro vládu České republiky o veřejné zakázce s názvem „Vývoj systému pro TEMPEST zónové měření“, na kterou je aplikována výjimka podle § 29 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
čj. 764/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

9. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Pozáruční servis SVSS – mikrovlnná síť (TEMPO)“
čj. 766/22
Předkládá: ministryně obrany

10. Informace o provedení změny majetkoprávních vztahů státních podniků Lesy České republiky, s. p., a Vojenské lesy a statky ČR, s. p., včetně vyřešení právních vztahů k dalším aktivům souvisejícím se změnou práva hospodařit a k zaměstnancům obhospodařujícím tento majetek za rezort Ministerstva obrany
čj. 789/22
Předkládá: ministryně obrany

11. Informace k zakázce „Propojení CSTT se simulačními centry NATOtechnologie“ v rozsahu systému velení a řízení
čj. 788/22
Předkládá: ministryně obrany

12. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 Vývoj aplikace ADIS – Legislativní a procesní změny 2022/2023
čj. 774/22
Předkládá: ministr financí

13. Informace pro vládu České republiky o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií na České správě sociálního zabezpečení
čj. 794/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář


Přečtěte si také:

22.06.2022Výsledky jednání vlády 22. června 2022 Vlada.cz (Vláda)
15.06.2022Výsledky jednání vlády 15. června 2022 Vlada.cz (Vláda)
08.06.2022Výsledky jednání vlády 8. června 202 Vlada.cz (Vláda)
07.06.2022Materiály na jednání vlády dne 8. června 2022 MF ČR (Ministerstvo financí ČR)

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688