ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  16.05.2022 09:28:42

Počet sňatků v kraji opět roste

Rostoucí trend sňatečnosti zastavila v roce 2020 epidemie covid-19 a následně přijatá opatření. K opětovnému nárůstu počtu sňatků v Plzeňském kraji došlo až v roce 2021. Téměř jednu třetinu nově uzavřených svazků tvořily ty, ve kterých minimálně jeden z novomanželů vstoupil do druhého či dalšího manželství. Počet rozvodů v kraji byl druhý nejnižší od roku 2000. Více jak polovina z nich byla ukončena na základě společného návrhu a nejvíce manželství mělo v době rozvodu jedno nezletilé dítě.

Sňatky

roce 2021 bylo v České republice uzavřeno 46,8 tisíc manželství, to je téměř o 1,4 tisíc sňatků více než v předcházejícím roce. Sňatečnost v České republice rostla nepřetržitě od roku 2014. Tento trend zastavila až epidemie covid-19roce 2020opatření přijímaná proti jejímu šíření. V novém tisíciletí byl v České republice nejbohatším rokem na svatby rok 2007, kdy vstoupilo do manželství 57,2 tisíc párů. Naopak nejnižší hodnoty v počtu sňatků bylo dosaženo v roce 2013, v němž bylo sezdáno 43,5 tisíc párů. Druhé nejvyšší hodnoty od roku 2007 bylo dosaženo v roce 2019, kdy manželství uzavřelo 54,9 tisíc párů. Tento růst byl zastaven v následujícím roce, kdy došlo k poklesu o 9,5 tisíc sňatků.

Nejvíce sňatků se v roce 2021 uskutečnilo v Hl. městě Praze, a to 5 704. Následovaly kraje Středočeský, MoravskoslezskýJihomoravský, v nichž počet sňatků překonal hranici pěti tisíc. Plzeňský kraj se zařadil s počtem 2 654 sňatků na osmou pozici mezi kraji. Naopak nejméně sňatků zaznamenaly kraje LibereckýKarlovarský, nepřekročily dvoutisícovou hranici počtu svateb.

Plzeňský kraj dosáhl nejvyššího počtu sňatků ve sledovaném období v roce 2000 (3 129 sňatků) a také v letech před vypuknutím epidemie covid-19. V roce 2018 bylo sezdáno 3 034 párů a v roce 2019 si své „ano“ řeklo 3 006 párů. V roce 2020 se meziročně snížil počet svateb o 527. Právě v tomto roce došlo k největšímu meziročnímu úbytku sňatků od roku 2000. Naopak nejvyšší meziroční nárůst byl zaznamenán v letech 2004 a 2016 (shodně o 8,3 %). Pro zastánce tradičních hodnot je zajisté pozitivní zprávou, že v roce 2021 došlo po epidemiologické vlně k opětovnému nárůstu počtu sňatků, dosáhl meziročního navýšení o 7,1 %. Nejméně svateb se konalo v roce 2013, a to nejen v Plzeňském kraji, ale v rámci celé České republiky. Zatímco v ČR klesl počet na 43,5 tisíc, Plzeňský kraj zaznamenal pokles na 2 367 sňatků. Možným důvodem neuzavření sňatku v daném roce se mohlo stát pro pověrčivé osoby číslo 13 na konci data.

V rámci okresů Plzeňského kraje došlo v roce 2021 k největšímu meziročnímu růstu o 18,8 % v okrese Domažlice (z 255 na 303 svateb). Nejvíce sňatků bylo uzavřeno v okresech Plzeň-město (866 svateb),
Plzeň-sever (364 svateb) a Klatovy (343 svateb). Přestože okres Klatovy obsadil třetí příčku v počtu uzavřených sňatků, zaznamenal jako jediný z okresů Plzeňského kraje meziroční pokles (o 5,2 %).

V novém tisíciletí bylo v Plzeňském kraji uzavřeno celkem 60 206 sňatků. Na tomto počtu se podílel 33,5 % okres Plzeň-město, 14,6 % okres Klatovy a 12,7 % okres Plzeň-sever. Naopak nejméně sňatků od roku 2000 do roku 2021 evidoval okres Rokycany, který se podílel jen 8,2 % na celkovém počtu sňatků v kraji. Z celkového počtu 2 654 sňatků uzavřených v roce 2021Plzeňském kraji se jich nejvíce konalo ve 3. čtvrtletí. Nejoblíbenějšími měsíci pro uzavření sňatku se tedy staly měsíce červenec, srpen a září, kdy došlo k oltáři 1 453 párů. V měsících dubnu, květnu a červnu se uskutečnilo 682 svateb, v říjnu, listopadu a prosinci 360 svateb a nejslabším bylo 1. čtvrtletí roku, kdy do manželství vstoupilo jen 159 párů.

Graf: Vývoj sňatečnosti v okresech Plzeňského kraje v letech 2000–2021

 

Graf: Sňatky uzavřené v Plzeňském kraji v letech 2020 a 2021 podle kalendářních měsíců

 

Nejoblíbenějšími daty pro uzavření sňatku se staly v roce 2021Plzeňském kraji 21. 8. (119 uzavřených sňatků), 17. 7. (115 uzavřených sňatků) a 28. 8. (110 uzavřených sňatků). Nejvyšší denní počty nově uzavřených manželství byly tradičně zaznamenány o sobotách. Měsíce vybrané pro svatbu v Plzeňském kraji se staly stejně oblíbenými také v celé České republice. Z celkového počtu 46,8 tisíce sňatků v roce 2021 se nejvíce svateb uskutečnilo v srpnu (8 664). Měsícem s druhým nejvyšším počtem uzavřených manželství byl červenec, sezdáno bylo 8 493 párů. Třetím nejoblíbenějším měsícem se stalo září (7 649 sňatků).

Graf: Počty sňatků v ČR v kalendářních měsících, rozdíl mezi rokem 2021 a 2020

Téměř jednu třetinu ročního objemu sňatků uzavřených v Plzeňském kraji tvořily svazky, v nichž minimálně jeden z novomanželů vstoupil do druhého či dalšího manželství. V loňském roce stálo před oltářem 705 rozvedených mužů 760 rozvedených žen. Sňatků, do nichž vstoupili oba snoubenci jako svobodní, se v Plzeňském kraji uskutečnilo 1 657 (62,4 %). Nejvíce sňatků dvou svobodných snoubenců bylo uzavřeno v okrese Plzeň-město (540), Plzeň-sever (227) a Klatovy (226). Nejvíce rozvedených mužů (234) a žen (246) bylo oddáno v okrese Plzeň-město.

 

Tabulka: Sňatky podle krajů a okresů v roce 2021

 

Muži z Plzeňského kraje, kteří v roce 2021 uzavřeli sňatek, byli nejčastěji ve věku 30 let (165 snoubenců, z toho 161 mužů patřilo mezi svobodné a jen 4 muži byli nejméně jednou rozvedení). Druzí se umístili muži ve věku 29 let (146 svobodných a 3 rozvedení) a třetí pozici obsadili muži ve věku 28 let (131 svobodných a 5 rozvedených). Nejmladším mužem, který vstoupil do manželského svazku, byl svobodný muž ve věku 18 let a naopak nejstarším ženichem se stal již rozvedený muž ve věku 87 let.

Nejstarší svobodný snoubenec dosáhl věku 79 let a naopak nejmladší již rozvedený snoubenec byl evidován ve věku 25 let. Možná překvapivým výsledkem může být počet ženichů ve věku 70 let a více, který činil 44 (6 z nich vstoupilo do svazku poprvé). V této věkové kategorii převýšili muži ženy téměř trojnásobným počtem. Počet nevěst ve věku 70 let a více dosáhl hodnoty 16.

Zatímco nejmladší nevěsta Plzeňského kraje se vdávala ve věku 17 let, nejstarší snoubenkou se stala rozvedená 81letá žena. Nejčastější pro uzavření manželství byl u žen věk 28 let (176 žen, z toho 11 již rozvedených). Druhé v pořadí se umístily ženy ve věku 29 let (168 žen, z toho 14 rozvedených) a třetím nejčastějším se stal věk 27 let (166 žen, z toho 4 rozvedené).

Ze všech snoubenců v Plzeňském kraji mělo 87,0 % žen a mužů české státní občanství. Pokud si Čech vzal cizinku, byla nejčastěji ze Slovenska (47 manželství), Ukrajiny (43 manželství), Ruska (12 manželství) a Německa (4 manželství). Celkem 136 Čechů se v minulém roce oženilo s cizinkami z 21 zemí světa. To u Češek byl výběr manželů s cizí národností ještě pestřejší. Celkem 149 Češek se vdalo za cizince, kteří pocházeli z 32 zemí světa. Nejčastěji se jejich manželi stali muži ze Slovenska (51 snoubenců), Německa (30 snoubenců), Ukrajiny (10 snoubenců) a Rumunska (6 snoubenců).

Rozvody

České republice bylo v minulém roce rozvedeno 21,1 tisíc manželství. Společný návrh na rozvod podalo 54,3 % párů, dalších 29,4 % bylo rozvedeno na návrh ženy a zbývající část manželství se rozvedla z podnětu muže (16,3 %). Větší část manželství měla při rozvodu již minimálně jedno nezletilé dítě (60,9 % manželství). Nejčastěji se rozváděli manželé s jedním nezletilým potomkem (téměř 49,0 %), rozváděná manželství s dvěma dětmi dosáhla 44,2 %. Manželství, která byla ukončena a měla 3 a více potomků, činila 6,8 %. U mužů (17,1 tisíc) i žen (17,2 tisíc) se jednalo o téměř identické hodnoty co do prvního rozvodu.

Pozitivní zprávou je, že od roku 2000 se jednalo o vůbec nejnižší počet rozvedených párů. Zatímco v roce 2004 dosáhl ve sledovaném období počet rozvodů nejvyšší hodnoty 33,1 tisíc, v dalších letech se tento trend neustále snižoval. První nelichotivou příčku v počtu rozvedených manželství v roce 2021 obsadil Středočeský kraj, který dosáhl hodnoty 3,2 tisíc rozvodů, následovaly kraje Hl. město Praha, JihomoravskýMoravskoslezský, kde počet rozvedených párů překonal dvoutisícovou hranici. Plzeňský kraj se zařadil na osmou příčku. Nejméně rozvodů registroval kraj Karlovarský (633).

Plzeňském kraji bylo rozvedeno 1 149 manželství, to znamená, že v roce 2021 proběhlo 43,29 rozvodů na 100 sňatků. Tato hodnota byla v novém tisíciletí druhá nejnižší hned po roce 2019, kdy došlo k rozvodu 42,55 párů na 100 sňatků. Nejnižší věk při rozvodu byl zaznamenán u dvacetiletého muže a osmnáctileté ženy. Naopak nejstarší rozvedený muž dosáhl věku 80 let a žena 76 let. Ženy a muži s českým státním občanstvím představovali 95,0 % všech rozvedených manželství. Zbylou část rozvedených osob tvořili cizinci, nejčastěji ze SlovenskaUkrajiny.

Manželství v Plzeňském kraji byla ukončena v 51,3 % případů na základě společného návrhu. Ze strany ženy došlo k ukončení 32,2 % manželství, zbylá část manželských párů byla rozvedena na návrh muže (16,5 %). Bezdětná manželství, která přistoupila na rozvod, tvořila 38,6 % všech rozvodů v Plzeňském kraji. Větší část manželských párů (61,4 %) měla v době rozvodu již jedno či více nezletilých dětí. Z toho nejvíce manželství mělo v době rozvodu jedno nezletilé dítě (50,1 %), s dvěma dětmi se rozvedlo 44,8 % párů a s třemi a více dětmi 5,1 %. Poměr žen a mužů, rozvádějících se poprvé, byl téměř vyrovnaný. Zatímco mužů přistoupilo k prvnímu rozvodu 921, žen bylo jen o 11 méně. Nejvíce rozvodů se uskutečnilo v okresech Plzeň-město (343), Plzeň-sever (177) a Klatovy (160).

 

Tabulka: Rozvody manželství podle krajů a okresů v roce 2021

 

 

Kontakt:

Mgr. Petra Fujová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
Tel.: 377 612 121
E-mail: petra.fujova@czso.cz

 

Přílohy

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Z regionů:

Pá   8:02  U Podolska na Orlíku hygienici vyhlásili dočasný zákaz koupání Jihočeský kraj (kraj-jihocesky.cz)
Pá   0:00  Velmi silné bouřky - Výstraha ČHMÚ Hradec Králové (hradeckralove.org)


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688