plzen.eu (Plzeň)
Z regionů  |  09.05.2022 00:00:00

Sledujte 31. schůzi Zastupitelstva města Plzně online 9.5.2022

Sledujte 31. schůzi Zastupitelstva města Plzně online

31. schůze Zastupitelstva města Plzně se koná v pondělí 9. 5. 2022 od 9.00 hod. v zasedací síni městské radnice

Ilustrační obrázek

sledujte jednání zastupitelstva online na www.plzenvkostce.cz

Program jednání 31. schůze Zastupitelstva města Plzně

1. Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu
2. Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 28. 3. 2022 – 8. 5. 2022 (materiál přijde na stůl)
3. Dohoda o spolupráci v areálu Carimex Renault
4. Změna č. 2 ÚPP – lokalita 4_42
5. Projednání Závěrečného účtu města za rok 2021
6. Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z vyhodnocení čerpání rozpočtu MMP za rok 2021 a aktuálního vyhodnocení čerpání rozpočtu v roce 2022 a aktualizace Střednědobého výhledu rozpočtu MMP v letech 2023–2025
7. Poskytnutí individuálních finančních dotací z rozpočtu Kanceláře primátora MP
8. Poskytnutí dotace Západočeské univerzitě v Plzni
9. Poskytnutí neinvestičních dotací v rámci Dotačního programu pro rozvoj cestovního ruchu a prezentaci města Plzně v roce 2022
10. Projekt Regenerace sídliště Litice

11. Výsledky architektonické soutěže o návrh „Plavecký bazén Borská pole“
12. Aktualizace Plánu udržitelné mobility 2022
13. Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku na projektovou dokumentaci a o vyhotovení projektové dokumentace pro obnovu Jiráskova náměstí a klášterní zahrady v Plzni
14. Změna v dozorčí radě společnosti Měšťanská beseda Plzeň s.r.o.
15. Změna stanov společností Obytná zóna Sylván a.s. a Vědeckotechnický park Plzeň, a.s.
16. Program a scénář hlasování řádné valné hromady společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu
17. Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu Podpora tradičních mezinárodních mládežnických sportovních akcí pro rok 2022
18. Navýšení částek u dotačních smluv ke kofinancování investičních projektů s dotací od Národní sportovní agentury
19. Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 28. 2. 2022 do 10. 4. 2022
20. Rezignace a volba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Plzně

21. Volba člena Výboru pro zadávání veřejných zakázek Zastupitelstva města Plzně
22. Prohlášení statutárního města Plzeň jako spoluinvestora pro budoucí realizaci staveb silnic I. třídy na území města Plzně
23. Žádost společnosti REUSE PLZEŇ s.r.o. o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „REUSE PLZEŇ
24. Žádost Správy hřbitovů a krematoria města Plzně, příspěvkové organizace, o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Údržba zeleně v areálech hřbitovů města Plzně“
25. Žádost společnosti goodooga s.r.o. o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Provozování a podpora portálu www.plzen.nevyhazujto.cz“
26. Žádost ústavu MOTÝL, z.ú. o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „S MOTÝLem v souladu s přírodou“
27. Žádost městského obvodu Plzeň 9 – Malesice o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Kultivace stanovišť kontejnerů pro tříděný odpad na území ÚMO 9 – Malesice“
28. Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu OK MMP pro rok 2022 a zvýšení dotace poskytnuté na základě smlouvy č. 2021/006821
29. Návrh nominací na Uměleckou cenu města Plzně za rok 2021
30. Žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na projekt „Rozšíření veřejných ubytovacích kapacit pro občany Ukrajiny v Plzni“

31. Prodej 40 ks zaknihovaných akcií společnosti ČEZ, a.s. získaných MO Plzeň 2 – Slovany v rámci vypořádání dědického řízení
32. Žádost o prominutí dluhu na poplatcích a úrocích z prodlení – byt č. 1, Křimická 15, Plzeň
33. Projednání prominutí dluhu – byt č. 5, Úslavská 26, Plzeň
34. Projednání uzavření dohody o splátkách odchylně od instrukce QI 61–17–05 na dluh vztahující se bytu č. 6 na adrese Tylova 51, Plzeň
35. Poskytnutí neinvestiční individuální dotace
36. Poskytnutí neinvestiční individuální dotace
37. Prodej pozemků, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní v souvislosti se stavbou Obchodní centrum – Plzeň ALICE, ul. Lábkova/Terezie Brzkové, investor InterCora, spol. s r.o.
38. Majetkoprávní vypořádání v souvislosti s plánovanou výstavbou stavby „Polyfunkční dům Nádražní“
39. Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 1609/257 v k. ú. Bolevec společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
40. Prodej pozemků p. č. 11286/18, 11286/19, 11286/20, 11286/23, 11286/24, 11286/27, 11286/28, 11286/29, 11286/31, 11286/32, 11286/33, vše v k. ú. Plzeň

41. Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 12800/4 v k. ú. Plzeň a zřízení služebnosti
42. Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 1091/3 a pozemku p. č. 898, oba v k. ú. Lhota u Dobřan, a zrušení usnesení ZMP č. 413 ze dne 15. 11. 2021
43. Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 714/32 v k. ú. Lhota u Dobřan
44. Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 8528/2 v k. ú. Plzeň
45. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na část pozemku p. č. 5790, k. ú. Plzeň
46. Prodej jednotky č. 1246/18 (bytu) na adrese Bzenecká 14, Plzeň
47. Uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 844/3, Sousedská 1, Plzeň, s vítězem městské soutěže
48. Prodej nově vzniklých pozemků p. č. 8211/2 v k. ú. Plzeň a p. č. 3197/279 v k. ú. Bolevec
49. Dar pozemků p. č. 2164/20, 2164/21, 2164/22 a nově vzniklého pozemku p. č. 2164/2, vše v k. ú. Doubravka
50. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na převod pozemků v souvislosti se stavbou Lhota – ul. Pod Dálnicí – investor fyzická osoba

51. Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvám o budoucích smlouvách, vodovodní řad DN 90 v ulici Ve Svahu v k. ú. Červený Hrádek u Plzně, fyzické osoby
52. Budoucí majetkoprávní vypořádání v souvislosti se stavbou Panattoni Pilsen Digital Park – Komunikace Ke Karlovu (1. etapa), investor společnost Industrial Center CR 2 s.r.o.
53. Uzavření darovací smlouvy na darování nově vzniklého pozemku parc. č. 2648/4, k. ú. Doubravka, z majetku města Plzeň do majetku Plzeňského kraje
54. Uzavření darovací smlouvy na darování nově vzniklého pozemku parc. č. 2232/11, k. ú. Litice u Plzně, z majetku Plzeňského kraje do majetku města Plzně
55. Majetkové vypořádání pozemků formou vzájemných darů mezi městem Plzeň a Plzeňským krajem v lokalitě k. ú. Doubravka – Zábělská ulice
56. Bezúplatný převod pozemků parc. č. 8424/78, parc. č. 8424/84 a parc. č. 8424/140, vše k. ú. Plzeň, a spoluvlastnického podílu o velikosti 5/6 k celku pozemku parc. č. 8463/19, k. ú. Plzeň, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města Plzně
57. Výkup pozemku parc. č. 318/13, k. ú. Červený Hrádek u Plzně, od fyzické osoby do majetku města Plzně
58. Zrušení věcného břemene ve prospěch města Plzně zatěžující povinný pozemek parc. č. 10690, k. ú. Plzeň, a výkup části pozemku parc. č. 10690, k. ú. Plzeň, z vlastnictví fyzické osoby do majetku města Plzně
59. Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 1648/5, k. ú. Černice
60. Rozhodnutí o demolici objektu stodoly na pozemku p. č. st. 180, k. ú. Litice u Plzně, včetně zajištění hraniční zdi

61. Darování historického ložnicového nábytku Západočeské galerii v Plzni, příspěvkové organizaci
62. Program prevence kriminality města Plzně 2022
63. Schválení Marketingové strategie města Plzně (2021–2035)
64. Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti výchovy a vzdělávání v roce 2022
65. Rozšíření účelu čerpání finančních prostředků účelově určeného investičního příspěvku poskytnutého 1. základní škole Plzeň
66. Rozpočtové opatření pro Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMP a 16. základní školu a mateřskou školu Plzeň
67. Schválení aktualizovaného Programu podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské aglomeraci – Plzeňské podnikatelské vouchery a Výzvy č. 2022
68. Návrh opatření k vyloučení kumulace funkcí
69. Změny rozdělení kompetencí mezi členy Rady města Plzně
70. Projednání informativních zpráv

- Souhrnný přehled rozpočtových opatření za 1. čtvrtletí 2022
- Dopis SK Petřín Plzeň, a.s. – žádost o pomoc při dostavbě závlahového systému v areálu SK Petřín Plzeň
- Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň–město a Plzeňský kraj – březen 2022
- Zpráva o činnosti DES OP a Záchranné stanice živočichů za rok 2021
- Petice "Za pohodové centrum města Plzně"
- Zpráva o činnosti FV ZMP (materiál přijde na stůl)
- Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 6. 4. 2022
- Zpráva o činnosti KV ZMP
- Kontaktní místo pro bydlení
- Zapojení města Plzně do humanitární pomoci pro občany postižené válkou na Ukrajině
- Žádost o prodloužení nájemní smlouvy č. 2012/005002

71. Různé

Podrobné informace vč. podkladových materiálů jsou na https://usneseni.plzen.eu/podklady.

Zveřejněno: 8. 5. 2022, Martin Pecuch

 
K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Z regionů:

Út   0:00  Mladá Boleslav: Od středy dojde k omezení autobusové linky 60 Mladá Boleslav (mb-net.cz)
Út   0:00  Hradecké soutěžní rozárium slaví 50 let existence - VIDEO Hradec Králové (hradeckralove.org)


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688