mzcr.cz (MZ ČR)
Cestování  |  21.01.2022 12:59:35, aktualizováno 16:42:41

Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19, s účinností od 24. 1. 2022 - Ochranné opatření MZDR 705/2022-3/MIN/KAN MZDRX01J4SVZ

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 

Praha 21. ledna 2021 Č. j.: MZDR 705/2022-3/MIN/KAN MZDRX01J4SVZ 

OCHRANNÉ OPATŘENÍ 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. h) zákona  č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,  ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle  § 68 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně před zavlečením onemocnění COVID-19  způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto ochranné opatření

S účinností ode dne 24. ledna 2022 od 00:00 hod. se v návaznosti na bod III.1 ochranného  opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. prosince 2021, č. j.: MZDR 20599/2020-139/MIN/KAN, vydává seznam zemí nebo teritorií s nízkým, středním, vysokým a velmi  vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19

Země nebo teritoria s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19

Země nebo teritoria se středním rizikem výskytu onemocnění COVID-19

Země nebo teritoria s vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19

Země nebo teritoria s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19

Všechny třetí země, které nejsou uvedeny v tomto seznamu, se považují za země s velmi  vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19

S účinností ode dne 24. ledna 2022 od 00:00 hod. se ruší ochranné opatření ze dne 14. ledna 2022, č.j. MZDR 705/2022-2/MIN/KAN

Odůvodnění: 

Seznam zemí nebo teritorií s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu  onemocnění COVID-19, je stanoven na základě kritérií uvedených v Doporučením Rady (EU)  2020/1475 ze dne 13. října 2020 o koordinovaném přístupu k omezení volného pohybu  v reakci na pandemii COVID-19, ve znění jeho revizí, která tvoří: 

a) „čtrnáctidenní kumulativní míra hlášení případů COVID-19“, tj. celkový počet nově  hlášených případů onemocnění COVID-19 na 100 000 obyvatel za posledních 14 dnů  na regionální úrovni, 

b) „míra pozitivity testů“, tj. procentní podíl pozitivních testů ze všech testů na stanovení  přítomnosti viru SARS-CoV-2 provedených během posledního týdne a c) „míra testování“, tj. počet testů na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 na 100 000  obyvatel provedených během posledního týdne; tato míra musí činit alespoň 300  na 100 000 obyvatel; přičemž

i) na seznamu zemí nebo teritorií s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 jsou  vždy uvedeny členské státy Evropské unie, popř. jejich části, které pro kritérium v bodě  a) vykazují hodnotu nižší než 50, pokud však zároveň pro kritérium uvedené v bodě b)  vykazují hodnotu nižší než 4 % nebo pro kritérium v bodě a) vykazují hodnotu nižší  než 75, ale zároveň pro kritérium uvedené v bodě b) vykazují hodnotu nižší než 1 %  a dále vybrané třetí země nebo teritoria podle Přílohy I Doporučení Rady EU 2020/912  ve znění jeho revizí; 

ii) na seznamu zemí nebo teritorií se středním rizikem výskytu onemocnění COVID-19  jsou uvedeny členské státy Evropské unie, popř. jejich části, které pro kritérium v bodě  a) vykazují hodnotu nižší než 75, ale zároveň pro kritérium uvedené v bodě b) vykazují  hodnotu 4 % nebo vyšší, nebo pro kritérium v bodě a) vykazují hodnotu nižší než 75,  ale zároveň pro kritérium uvedené v bodě b) vykazují hodnotu 1 % nebo vyšší, anebo  pro kritérium v bodě a) vykazují hodnotu v rozmezí od 75 do 200, ale zároveň pro  kritérium uvedené v bodě b) vykazují hodnotu nižší než 4 %; 

iii) na seznamu zemí nebo teritorií s vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19  jsou uvedeny členské státy Evropské unie, popř. jejich části, které pro kritérium v bodě  a) vykazují hodnotu v rozmezí od 75 do 200, ale zároveň pro kritérium uvedené v bodě  b) vykazují hodnotu 4 % nebo vyšší, nebo pro kritérium v bodě a) vykazují hodnotu  vyšší než 200, avšak nižší než 500; 

iv) na seznamu zemí nebo teritorií s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID 19 jsou uvedeny členské státy Evropské unie, popř. jejich části, které pro kritérium  v bodě a) vykazují hodnotu 500 nebo vyšší; mezi tyto země se řadí i ty třetí země, které  nejsou uvedeny na seznamu zemí nebo teritorií s nízkým rizikem výskytu onemocnění  COVID-19; mezi tyto země se řadí i ty členské státy Evropské unie, popř. jejich části, ve kterých převažuje komunitní šíření nových variant viru SARS-CoV-2. 

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) poskytlo dne 20. ledna 2022 České republice, stejně jako ostatním členským státům Evropské unie, aktuální data o šíření  epidemie onemocnění COVID-19, která zahrnují také data uvedená výše pro rozčlenění států  do jednotlivých kategorií. Tato data jsou předávána každý čtvrtek jako podklad pro členské  státy Evropské unie v souladu s Doporučením Rady (EU) 2020/1475, ve znění jeho revizí. 

Z dat poskytnutých ECDC vyplývají následující hodnoty pro jednotlivé státy:

Stát / teritorium 

čtrnáctidenní  

kumulativní míra  hlášení případů  

COVID-19

míra testování 

míra pozitivity  testů

Rumunská republika 

491,7 

2057 

15,2

Polská republika 

499,6 

1618,5 

16,7

Slovenská republika 

764,4 

5164,6 

7,5

Maďarská republika 

879,8 

1756,6 

29,5

Spolková republika Německo 

963,4 

2164,3 

25,8

Bulharská republika 

1007,6 

3325,3 

17,1

Lotyšská republika 

1403,4 

5279,7 

15,8

Maltská republika 

1578 

7376,7 

7

Estonská republika 

1592,7 

4692 

24,7

Litevská republika 

1816,3 

5649,1 

18,4

Finská republika 

1942,7 

3127,9 

29,5

Rakouská republika 

1950,7 

89543,2 

1,4

Norské království 

2164,7 

5669 

23

Nizozemské království 

2318,2 

4889,9 

26,6

Chorvatská republika 

2384,8 

6037,6 

21,1

Lichtenštejnské knížectví 

2728 

-Švédské království 

2769,8 

4012,5 

39,1

Belgické království 

3000,8 

5244,9 

31,5

Italská republika 

3142,6 

12806,6 

10,8

Slovinská republika 

3376,8 

33104,5 

6,5

Španělské království 

3399,9 

4817,6 

34,4

- Kanárské ostrovy 

2848,9 

3731,1 

34,1

- Baleárské ostrovy 

3705,5 

6009,9 

27,4

Lucemburské velkovévodství 

3564,7 

6037,9 

30,6

Řecká republika 

3597,8 

48972,8 

2,8

Portugalská republika 

4586,5 

13491,4 

17,8

- Azorské ostrovy 

2192,8 

2066,8 

2,2

- Madeira 

8744,8 

5740,7 

0,7

Islandská republika 

4768,3 

16537,9 

14

Dánské království 

5145,3 

51187,1 

5,8

Francouzská republika 

5556,7 

13119,5 

22,7

Kyperská republika 

5560,4 

52615,7 

4

Irská republika 

5874,8 

4886,3 

51,7V souladu s Doporučením Rady EU 2020/912, ve znění jeho revizí, jsou takto rozčleněny  členské státy Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, Švýcarsko a také Andorra,  Monako, San Marino a Vatikán, a to na základě následujících hodnot vyplývajících z dat  poskytnutých ECDC: 


čtrnáctidenní kumulativní  míra hlášení případů  

COVID-19

Vatikánský městský stát 

0,0

Monacké knížectví 

3944,6

Švýcarská konfederace 

4135,6

Republika San Marino 

6246,2

Andorrské knížectví 

7070,4Pokud jde o ostatní státy, ty jsou zařazeny do kategorie zemí s velmi vysokým rizikem výskytu  onemocnění COVID-19. Výjimku tvoří třetí země, které jsou uvedeny v příloze I Doporučení  Rady EU 2020/912, ve znění jeho revizí, v jejichž případě může Česká republika rozhodnout  o jejich zařazení do kategorie zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19. Tento  postup vychází z následujících pravidel uvedených v Doporučení Rady EU 2020/912, ve znění  jeho revizí: 

− Členské státy by měly postupně a koordinovaně zrušit dočasné omezení cest do EU,  jež nejsou nezbytně nutné, pokud jde o rezidenty třetích zemí uvedených v příloze I. − Při rušení dočasných omezení cest do EU, jež nejsou nezbytně nutné, pokud jde o třetí  země uvedené v příloze I, by členské státy měly individuálně zohledňovat vzájemnost  uznávanou v prostoru EU+. 

− Členské státy by měly důrazně odrazovat od cest, jež nejsou nezbytně nutné,  z prostoru EU+ do jiných zemí, než jsou země uvedené v příloze I. 

− Členské státy by měly od osob cestujících na základě jakýchkoli nezbytných nebo  jiných než nezbytných důvodů, funkcí či potřeb, s výjimkou pracovníků v dopravě  a příhraničních pracovníků, vyžadovat negativní výsledek testu na COVID-19  provedeného nejvýše 72 hodin před odjezdem na základě testu polymerázové  řetězové reakce (PCR) a předložení odpovídajícího dokladu o tomto výsledku  v podobě určené příslušnými orgány.

− Není-li testování při odjezdu možné, mělo by být osobám (…) umožněno test  podstoupit po příjezdu, v souladu s vnitrostátními postupy. Tím není dotčena povinnost  podrobit se po příjezdu jakýmkoliv dalším opatřením včetně karantény

− Členské státy mohou navíc vyžadovat domácí izolaci, karanténu a trasování kontaktů  po dobu až 14 dnů a podle potřeby i další test na COVID-19 ve stejném období, pokud  uloží tytéž požadavky vlastním státním příslušníkům přijíždějícím ze stejné třetí země.  Členské státy by tyto požadavky měly uložit cestujícím přijíždějícím ze třetí země, kde  byla zjištěna varianta viru vzbuzující obavy, a to zejména karanténu po příjezdu a další  test při příjezdu nebo po příjezdu. 

− Členský stát by neměl rozhodnout, že pro určitou třetí zemi zruší omezení cest do EU,  jež nejsou nezbytně nutné, dříve, než je zrušení cestovního omezení koordinováno  v souladu s tímto doporučením. 

− Toto doporučení by měly uplatňovat všechny členské státy na všech vnějších  hranicích

Ze států a teritorií uvedených v příloze I Doporučení Rady EU 2020/912, ve znění jeho revizí,  byly na seznam zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 zařazeny tyto: − Bahrajn, 

Chile

Indonésie

Jižní Korea

Katar

Kolumbie

Kuvajt

Nový Zéland

Peru

Rwanda

Saúdská Arábie

Spojené arabské emiráty

Tchaj-wan 

Uruguay

− Zvláštní administrativní oblast Hongkong

− Zvláštní administrativní oblast Macao

Příloha I Doporučení Rady EU 2020/912 je seznamem maximálním a členské státy Evropské  unie mohou rozhodnout, jaké státy z něj zařadí na národní seznam. V případě ostatních států  a teritorií uvedených v příloze I Doporučení Rady EU 2020/912 nebylo přikročeno k jejich  zařazení na seznam zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 vzhledem  k průběžnému hodnocení tamní epidemiologické situace, kdy trendová analýza ukazuje  zhoršování, popř. nejsou dostupná spolehlivá data poskytující skutečně ucelený  epidemiologický obraz situace ve sledované zemi, a to případně i v kombinaci s faktorem  vakcinace (míra proočkovanosti, druhy vakcín). Dále byly vzaty v potaz aktuální informace  o šíření nové varianty omikron (B.1.1.529). Vzhledem k tomu nebyla na seznam zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 zařazena Zvláštní administrativní oblast  Hongkong

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.  

 místopředseda vlády a ministr zdravotnictví

 

Ochranné opatření – seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19, s účinností od 24. 1. 2022

 

 
K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.