Vlada.cz (Vláda)
Obchod a služby  |  29.12.2021 15:56:06

Podmínky pro maloobchodní prodej zboží a služeb, poskytování služeb a hromadné akce s účinností ode dne 3. ledna 2022 - Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

čj. 1558/21
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou


Příloha 

usnesení vlády 

ze dne 29. prosince 2021 č. … 

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona  č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,  ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonůnařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2  odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším  rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto  mimořádné opatření

I. 

S účinností ode dne 3. ledna 2022 od 00:00 hod. se: 

1. podle § 2 odst. 2 písm. b), c) a i) zákona č. 94/2021 Sb. a § 69 odst. 1 písm. i) zákona  č. 258/2000 Sb., jde-li o provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb  a provozovnách těchto služeb, s výjimkou činností uvedených v bodu 12 a vozidel  taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob, a provoz knihoven, nařizuje  provozovateli dodržovat následující pravidla: 

a) v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 10 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 10 m2se toto  omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod  zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě  ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 12 let doprovázející  zákazníka, 

b) zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou,  zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální  rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 1,5 metrů), přičemž zákazník, který je  držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu, 

c) umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky,  zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky  provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci, 

d) zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména  prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním  pravidel reproduktory v provozovně, 

e) zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným  venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace)  bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky  vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu, 

s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej  a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních  místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou  používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny,  dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory, 

2. podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz holičství, kadeřnictví,  pedikúry, manikúry, solárií, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo  rekondičních služeb a provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže,

Str. 1 z 10 

a) nařizuje provozovateli, vedle dodržení podmínek uvedených v bodu I/1, zajistit mezi  místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla v holičství  a kadeřnictví), vzdálenost alespoň 1,5 metru, 

b) zakazuje zákazníkovi využít uvedené služby, pokud vykazuje klinické příznaky  onemocnění covid-19 anebo, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, nesplňuje  podmínky stanovené v bodu I/15, 

c) nařizuje provozovateli u zákazníka, který musí splňovat podmínky podle bodu I/15,  před zahájením poskytování služby splnění těchto podmínek kontrolovat  prostřednictvím mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka“ a zákazníkovi se  nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/15 prokázat; v případě, že zákazník  splnění podmínek podle bodu I/15 neprokáže, zakazuje se provozovateli takovému  zákazníkovi službu poskytnout, 

3. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona  č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz provozovny stravovacích služeb, hudebních, tanečních,  herních a podobných společenských klubů a diskoték, heren a kasin, 

a) nařizuje provozovatelům uvedených provozoven dodržovat následující pravidla: i) zákazníci jsou vždy usazeni, a to tak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5 metru,  s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu; toto pravidlo se nepoužije  v případě hudebních a tanečních klubů a diskoték, 

ii) u jednoho stolu sedí nejvýše 6 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti;  jedná-li se o stůl s 10 a více místy k sezení, lze u něj usadit více osob, a to tak, že  mezi skupinami nejvýše 6 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti, je  rozestup alespoň 1,5 metru, 

iii) provozovatel nepřipustí v prostorech provozovny více osob, než je v prostorech  provozovny míst k sezení pro osoby; toto pravidlo se nepoužije v případě  hudebních a tanečních klubů a diskoték, 

iv) při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny je zajištěna možnost  dezinfekce rukou pro zákazníky a provozovatel zajistí dezinfekci povrchů stolů,  madel židlí po každém zákazníkovi a pravidelnou dezinfekci dotykových ploch, 

v) v případě produkce živé hudby musí být vzdálenost zákazníků od místa určeného  pro vystupující nejméně 2 m, 

vi) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu  s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika  nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby  přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího  a vstupujícího vzduchu, 

vii) provozovatel zajistí informování zákazníků o podmínkách a pravidlech vstupu  podle písmene b) u vstupu a v provozovně, 

b) zakazuje zákazníkovi vstoupit do vnitřních a vnějších prostor provozovny, pokud  vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo, s výjimkou dítěte do dovršení  12 let věku, nesplňuje podmínky stanovené v bodu I/15; provozovatelům uvedených  provozoven se nařizuje u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/15,  splnění těchto podmínek kontrolovat prostřednictvím mobilní aplikace Ministerstva  zdravotnictví „čTečka“ při vstupu do prostor nebo v případě, že kontrolu při vstupu  neumožňují provozní podmínky provozovatele, nejpozději před poskytnutím služby;  osobě se nařizuje provozovateli splnění podmínek podle bodu I/15 prokázat;  v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/15 při vstupu neprokáže,  zakazuje se provozovateli takovou osobu vpustit do prostor provozovny; pokud ke  kontrole dochází před poskytnutím služby, provozovateli se zakazuje poskytnout  takové osobě službu; tyto podmínky se nevztahují na provozovny stravovacích  služeb, které neslouží pro veřejnost, a na prodej jídla s sebou s tím, že osobě se 

Str. 2 z 10 

zakazuje takto zakoupené jídlo konzumovat ve vnitřních i vnějších prostorech  provozovny, 

4. podle § 2 odst. 2 písm. b) a i) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují podmínky pro provoz  nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2tak, že 

a) provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 1,5 metru mezi  osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou  infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných  provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.), 

b) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu  s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo  rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes  entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího  vzduchu, 

c) zákazníkovi se zakazuje konzumovat potraviny v prostorech nákupního centra  (včetně prostoru tzv. food court), s výjimkou oddělených vnitřních prostor provozovny  stravovacích služeb

5. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. b) a i) zákona  č. 94/2021 Sb., jde-li o prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej  ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), nařizuje  provozovatelům dodržovat následující pravidla: 

a) zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry, b) umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa, c) v případě prodeje pokrmů včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci  

i) v případě, že jsou na místě stoly a místa k sezení, provozovatel zajistí, že jsou  osoby usazeny tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou osob  sedících u jednoho stolu, přičemž u jednoho stolu sedí nejvýše 6 osob, s výjimkou  osob ze společné domácnosti; jedná-li se o stůl s 10 a více místy k sezení, lze  u něj usadit více osob tak, že mezi skupinami nejvýše 6 osob, s výjimkou osob  ze společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru, 

ii) se zákazníkovi zakazuje konzumovat pokrmy včetně nápojů v prostorech  určených pro jejich konzumaci, není-li, s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku,  na místě schopen prokázat, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/15

6. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č.  94/2021 Sb., jde-li o poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, a) nařizuje poskytovatelům uvedených ubytovacích služeb zajistit při vstupu  

do provozoven ubytovacích služeb a ve vnitřních prostorech možnost dezinfekce  rukou a dále zajistit pravidelnou dezinfekci dotykových ploch (kliky, madla, zábradlí,  vypínače), 

b) zakazuje osobě využít uvedených ubytovacích služeb, pokud 

i) vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo, 

ii) s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku, nesplňuje podmínky stanovené v bodu  I/15, není-li dále uvedeno jinak, 

c) zakazuje poskytovatelům uvedené ubytovací služby poskytnout, není-li dále  stanoveno jinak, osobě, která, s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku, nesplňuje  podmínky stanovené v bodu I/15; splnění podmínek podle bodu I/15 se nevyžaduje,  jsou-li ubytovací služby poskytovány v rámci vzdělávání výhradně žákům nebo  studentům jedné školy nebo je dozorujícím osobám nebo zajistí-li provozovatel  oddělení prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy a je dozorující osoby  používali jiné prostory než ostatní osoby využívající ubytovací služby

d) nařizuje poskytovatelům uvedených ubytovacích služeb u osoby, která musí splňovat 

Str. 3 z 10 

podmínky podle bodu I/15, před zahájením ubytování splnění těchto podmínek  kontrolovat prostřednictvím mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka“  a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/15 prokázat; v případě, že  osoba splnění podmínek podle bodu I/15 neprokáže, zakazuje se poskytovateli  takové osobě ubytování poskytnout; osoby, které prokáží splnění podmínek podle  bodu I/15, lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí splnění těchto  podmínek opětovně prokázat, 

e) bez splnění podmínek podle písmene b) bodu ii) a písmene c) lze ubytovací služby  poskytnout: 

i) osobám, které se ubytují z důvodů pracovních, podnikatelských nebo obdobných,  které nelze odložit, 

ii) osobám, které se ubytují z důvodů nezbytné potřeby péče o jinou osobu, iii) osobám, které se ubytují za účelem toho, že jim mají být poskytovány zdravotní  služby

iv) osobám, které již jsou ubytovány ke dni nabytí účinnosti tohoto mimořádného  opatření, a to nejdéle po dobu sjednanou přede dnem nabytí účinnosti tohoto  mimořádného opatření

pravidla podle písmene d) se použijí obdobně, avšak ubytovaná osoba místo splnění  podmínek podle bodu I/15 prokazuje, že absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem

f) bez splnění podmínek podle písmene b) a c) lze ubytovací služby poskytnout  v oddělených budovách: 

i) osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa

ii) osobám v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný  celek, 

7. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., jde-li o lázeňskou léčebně  rehabilitační péči, 

a) zakazuje pacientovi nastoupit hospitalizaci, pokud  

i) vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19, nebo,  

ii) nejde-li o dítě do dovršení 12 let věku, nesplňuje podmínky stanovené v bodu I/15 nebo nemá negativní výsledek RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2,  které absolvoval nejdéle před 72 hodinami, 

b) nařizuje poskytovateli lázeňské léčebně rehabilitační péče kontrolovat prostřednictvím  mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka“ při přijetí pacienta k hospitalizaci  splnění podmínek podle písmene a) bodu ii) a pacientovi se nařizuje mu splnění  těchto podmínek prokázat; v případě, že pacient splnění podmínek podle písmene a)  bodu ii) neprokáže, zakazuje se poskytovateli lázeňské léčebně rehabilitační péče  takového pacienta přijmout k hospitalizaci

8. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č.  94/2021 Sb., jde-li o provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např.  tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková  zařízení) a tanečních studií, posiloven a fitness center, 

a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky  onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku,  podmínky stanovené v bodu I/15; splnění podmínek podle bodu I/15 se nevyžaduje  v případě tělesné výchovy v rámci vzdělávání ve školách a školských zařízeních, 

b) nařizuje provozovateli u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/15,  při vstupu do prostor splnění těchto podmínek kontrolovat prostřednictvím mobilní  aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka“ a osobě se nařizuje mu splnění  podmínek podle bodu I/15 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle 

Str. 4 z 10 

bodu I/15 neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor  vpustit; 

c) nařizuje osobám v případě skupinových lekcí dodržovat mezi sebou rozestupy  alespoň 1,5 metru, nejde-li o osoby ze společné domácnosti nebo žáky jedné školy  nebo je dozorující osoby, 

d) nařizuje provozovateli zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci  vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání,  vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace  zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího  a vstupujícího vzduchu, 

9. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. d) a i) zákona  č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový  bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení, sauny a solné  jeskyně, 

a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky  onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku,  podmínky stanovené v bodu I/15; splnění podmínek podle bodu I/15 se nevyžaduje  v případě plavání v rámci vzdělávání ve školách, kdy jsou v uvedených prostorách  přítomni pouze žáci jedné školy nebo je dozorující osoby nebo pokud provozovatel  zajistí oddělení prostor tak, aby žáci každé jedné školy a je dozorující osoby používali  jiné prostory, 

b) nařizuje provozovateli u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/15,  při vstupu do prostor splnění těchto podmínek kontrolovat prostřednictvím mobilní  aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka“ a osobě se nařizuje mu splnění  podmínek podle bodu I/15 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle  bodu I/15 neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor  vpustit, 

c) nařizuje provozovatelům zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci  vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání,  vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace  zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího  a vstupujícího vzduchu, 

d) nařizuje osobám udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru ve společných prostorech  koupališť, mimo koupací plochy, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti nebo  žáky jedné školy nebo osoby je dozorující, 

10. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. a) a i) zákona  č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz lyžařských vleků a lanových drah,  

a) zakazuje využít služeb přepravy na lanové dráze a lyžařském vleku osobám, které  vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dítěte  do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodě I/15 nebo nejsou schopny  splnění těchto podmínek na místě prokázat s tím, že 

i) splnění podmínek podle bodu I/15 se nevyžaduje v případě přepravy osob  lanovou dráhou v rámci závazku ze smlouvy o veřejných službách v přepravě  cestujících a v případě přepravy příslušníků základních složek integrovaného  záchranného systému a horské služby

ii) v případě žáka mladšího 18 let, účastnícího se lyžařského výchovně výcvikového  kurzu organizovaného základní školou nebo střední školou (dále jen „kurz“), se za  splnění podmínek podle bodu I/15 považuje také, jedná-li se o kurz, který trvá a. méně než 8 dnů, skutečnost, že žák absolvoval nejdéle 72 hodin před  

zahájením kurzu RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2  s negativním výsledkem,

Str. 5 z 10 

b. déle než 7 dnů, skutečnost, že žák absolvoval nejdéle 72 hodin před  zahájením kurzu RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2  s negativním výsledkem a dále každý pátý až sedmý den trvání kurzu žák  absolvoval RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním  výsledkem

splnění podmínek žák účastnící se kurzu prokazuje písemným potvrzením školy  organizující kurz o splnění podmínek podle bodu I/15

b) nařizuje provozovateli u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/15,  při prodeji jízdenky (skipasu) splnění těchto podmínek kontrolovat prostřednictvím  mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka“; v případě prodeje prostřednictvím prostředku komunikace na dálku kontroluje splnění podmínek podle  bodu I/15 provozovatel podle svých technických a provozních možností; osobě se  nařizuje provozovateli splnění podmínek podle bodu I/15 prokázat; v případě, že  osoba splnění podmínek podle bodu I/15 neprokáže, zakazuje se provozovateli  takové osobě jízdenku (skipas) prodat; provozovateli se dále nařizuje kontrolovat  prostřednictvím mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka“ splnění  podmínek podle bodu I/15 u povinných osob v přepravních prostorách lanových drah  a lyžařských vleků před využitím služby, a to podle jeho aktuálních organizačních,  provozních, personálních a technických možností alespoň namátkově; v případě, že  osoba splnění podmínek podle bodu I/15 neprokáže, zakazuje se provozovateli  takové osobě umožnit využití služby

c) nařizuje základní nebo střední škole organizující kurz zkontrolovat prostřednictvím  mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka“ splnění podmínek podle bodu  I/15 ve spojení s písmenem a) bodem ii) a žákům účastnícím se kurzu, kteří tyto  podmínky splnili, vystavit o tom písemné potvrzení; pro účely hromadného nákupu  jízdenek (skipasů) pro žáky účastnící se kurzu může základní nebo střední škola  organizující kurz provozovateli předložit za účelem prokázání splnění podmínek podle  bodu I/15 jmenný seznam žáků účastnících se kurzu, u kterých základní nebo střední  škola zkontrolovala, že splňují podmínky podle bodu I/15 ve spojení s písmenem a)  bodem ii), 

d) nařizuje osobám udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru ve vnitřních vymezených  přepravních prostorách lanových drah a lyžařských vleků, a to nejde-li o osoby  ze společné domácnosti nebo žáky jedné školy a osoby je dozorující, 

e) nařizuje provozovateli dodržovat následující pravidla: 

i) umístí dezinfekční prostředky při vstupu do vymezených přepravních prostor  lanových drah a lyžařských vleků a v jejich zázemí, zejména v prostoru pokladen,  informačních center, sociálního zázemí apod., 

ii) zajistí pravidelnou dezinfekci nejčastěji dotýkaných ploch na přepravních  zařízeních a ve vymezených přepravních prostorách lanových drah a lyžařských  vleků a v jejich zázemí, zejména v prostoru pokladen, informačních center,  sociálního zázemí apod., 

iii) zajistí informování zákazníků o pravidlech podle písmen a) až c), a to zejména  prostřednictvím informačních plakátů u vstupu do přepravních prostor lanových  drah a lyžařských vleků, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory, 

iv) zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným vzduchem  v uzavřených prostorách vymezených přepravních prostor lanových drah  a lyžařských vleků, 

11. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) a i) zákona  č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz zoologických zahrad a botanických zahrad, muzeí, galerií,  výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů,  hvězdáren a planetárií a konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav,

Str. 6 z 10 

a) nařizuje provozovateli prostor nebo organizátorovi akce umožnit pouze takové využití  kapacity vnitřního prostoru, aby bylo umožněno účastníkům dodržovat rozestupy 1,5  metru a návštěvníkům se nařizuje tyto rozestupy dodržovat, nejde-li o osoby  ze společné domácnosti nebo žáky nebo studenty jedné školy nebo je dozorující  osoby; stejná pravidla se použijí i pro návštěvy arboret a jiných zahrad nebo parků,  do kterých je vstup regulován,  

b) zakazuje účast na skupinové prohlídce uvedených prostor a akcí osobám, které  vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě skupinové  prohlídky o celkovém počtu osob vyšším než 20 osob nesplňují, s výjimkou dětí  do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/15; splnění podmínek podle  bodu I/15 se nevyžaduje, pokud se skupinové prohlídky v rámci vzdělávání účastní  výhradně žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby, 

c) nařizuje organizátorovi skupinové prohlídky u osoby, která musí splňovat podmínky  podle bodu I/15, před zahájením prohlídky splnění těchto podmínek kontrolovat  prostřednictvím mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka“ a osobě se  nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/15 prokázat; v případě, že osoba splnění  podmínek podle bodu I/15 neprokáže, zakazuje se organizátorovi takové osobě  umožnit účast na skupinové prohlídce,  

12. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) a i) zákona  č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18  let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č.  74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost  včetně přípravy na vyučování, poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let,  včetně péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let,  zotavovací akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let,  

a) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce  neumožnit v jeden čas přítomnost více než 100 osob, 

b) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce vést  evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to  v rozsahu identifikace účastníků a osob poskytujících služby nebo péči nebo jinak  vedoucí aktivitu (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo)  a informace o čase poskytnutí služby apod. (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává  po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby,  

c) zakazuje účast na uvedených aktivitách osobám, které vykazují klinické příznaky  onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno více než  20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené  v bodu I/15; uvedené podmínky se vztahují obdobně na osoby podílející se  na zabezpečení akce, pokud jsou současně přítomné na místě jejího konání; splnění  podmínek podle bodu I/15 se nevyžaduje, pokud se uvedených aktivit účastní  výhradně žáci jedné školy nebo je dozorující osoby nebo jde-li o pravidelné aktivity v  neměnném kolektivu, 

d) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce  u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/15, před zahájením uvedené  aktivity splnění těchto podmínek kontrolovat prostřednictvím mobilní aplikace  Ministerstva zdravotnictví „čTečka“ a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle  bodu I/15 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/15  neprokáže, zakazuje se provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo  organizátorovi akce takové osobě umožnit účast na uvedených aktivitách; trvá-li akce  nepřetržitě déle než 1 den (dále jen „vícedenní akce“), prokazuje se splnění  podmínek stanovených v bodu I/15 ke dni nástupu na akci a dále ve frekvenci  každých 7 dní, 

e) nařizuje organizátorovi vícedenní akce v případě oznámení pozitivního výsledku RT-

Str. 7 z 10 

PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 provedeného u účastnící se  nebo jinak přítomné osoby v rámci opakovaného prokazování splnění podmínek  podle bodu I/15 zajistit oddělení této osoby od ostatních osob účastnících se  vícedenní akce, osobě starší 18 let věku se nařizuje akci neprodleně opustit a v  případě osoby mladší 18 let se organizátorovi nařizuje bezodkladně kontaktovat jejího  zákonného zástupce, který zajistí její doprovod při opuštění místa konání akce, a dále  bezodkladně kontaktovat orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa  konání akce a předat mu seznam účastníků vícedenní akce, včetně kontaktních údajů  zákonných zástupců osob mladších 18 let nebo účastnících se osob starších 18 let k  provedení epidemiologického šetření; o dalším postupu rozhoduje orgán ochrany  veřejného zdraví příslušný podle místa konání akce, 

13. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují podmínky pro konání koncertů  a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně  cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod. (dále jen „sportovní utkání“),  kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, s výjimkou vzdělávací akce a  zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,  základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění  pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a  doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,  nejde-li o akademický obřad, a to tak, že 

a) nařizuje organizátorovi akce neumožnit přítomnost více než 1 000 diváků,  návštěvníků, posluchačů nebo zkoušených (dále jen „diváci“), 

b) zakazuje účast na akci osobám, které se mají účastnit akce jako diváci, pokud  vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo v případě, že má být v jeden  čas přítomno na akci více než 20 diváků, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12  let věku, podmínky stanovené v bodu I/15; splnění podmínek podle bodu 15 se  nevyžaduje, pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo  studenti jedné školy a je dozorující osoby nebo pokud provozovatel zajistí oddělení  prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy a je dozorující osoby používali jiné  prostory než ostatní osoby účastnící se těchto akcí, 

c) nařizuje organizátorovi akce u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/15,  při vstupu na akci splnění těchto podmínek kontrolovat prostřednictvím mobilní  aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka“ a osoba je povinna mu splnění podmínek  podle bodu I/15 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/15  neprokáže, zakazuje se organizátorovi takovou osobu vpustit na tuto akci, 

d) vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo  sportovní plochy musí být nejméně 2 m a všichni diváci musejí být usazeni; to neplatí  v případě praktického vzdělávání a zkoušek, 

14. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) zákona č.  94/2021 Sb. stanovují podmínky pro konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž  dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní,  kulturní jiné než uvedené v bodu I/13, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná  shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy, nejde-li o schůze,  zasedání a podobné akce orgánů veřejné moci a jiných právnických osob veřejného  práva, které se konají na základě zákona, a shromáždění konaná podle zákona č.  84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že 

a) nařizuje organizátorovi akce neumožnit v jeden čas přítomnost více než 100 osob,  není-li dále stanoveno jinak, 

b) zakazuje účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid 19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 osob,  nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/15 

Str. 8 z 10 

nebo nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě prokázat; splnění podmínek  podle bodu I/15 se nevyžaduje,  

i) pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti  jedné školy nebo je dozorující osoby nebo pokud organizátor zajistí oddělení  prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než ostatní  osoby účastnící se těchto akcí,  

ii) jde-li o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu za podmínky, že organizátor  těchto aktivit vede evidenci účastnících se osob pro potřeby případného  epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastnících se osob  (jméno, příjmení) a jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo), a tuto evidenci  uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání uvedené aktivity, není-li dále  stanoveno jinak, 

iii) jde-li o účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do  registrovaného partnerství, pokud se jich neúčastní více než 30 osob, 

iv) jde-li o účast na pohřbu; omezení počtu osob podle písmene a) se v případě  pohřbu neuplatní, 

c) nařizuje organizátorovi akce u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/15,  před účastí na akci, na niž je regulován vstup, splnění těchto podmínek kontrolovat  prostřednictvím mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka“ a osobě se  nařizuje mu splnění podmínek podle bodu 15 prokázat; v případě, že osoba splnění  podmínek podle bodu I/15 neprokáže, zakazuje se organizátorovi akce takové osobě  umožnit účast na akci, 

d) v případě sportovní přípravy amatérských sportovců organizované sportovními svazy  a sportovního utkání v rámci amatérské sportovní soutěže organizované sportovními  svazy nařizuje osobě organizující sportovní přípravu nebo sportovní utkání vést vždy  evidenci osob účastnících se sportovní přípravy nebo sportovního utkání pro potřeby 

případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to  v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka  (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovávat po dobu 30 dnů ode dne, v němž  probíhala sportovní příprava nebo sportovní utkání; jde-li o nepravidelné aktivity nebo  pravidelné aktivity v proměnném kolektivu (např. utkání), zakazuje se účast  sportovců, rozhodčích a členů realizačního týmu, pokud vykazují klinické příznaky  onemocnění covid-19 anebo v případě, že má být v jeden čas přítomno na sportovní  přípravě nebo sportovním utkání více než 20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do 12  let věku, podmínky stanovené v bodu I/15 s tím, že negativní výsledek RT-PCR  vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 pouze pro účely těchto aktivit má platnost 7  dní; písmeno c) platí obdobně, 

e) organizovanou činnost pěveckých sborů lze organizovat za dodržení podmínek, že  ve skupině je nejvýše 50 osob, mezi osobami jsou dodržovány rozestupy minimálně  1,5 metru a zakazuje se účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění  covid-19 anebo, s výjimkou dětí do 12 let věku, nesplňují podmínky stanovené v bodu  I/15; písmeno c) platí obdobně; organizátorovi činnosti pěveckého sboru se nařizuje  vést evidenci účastníků pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů  ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení)  a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovávat po  dobu 30 dnů ode dne účasti na této činnosti,  

15. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních  prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno  tímto mimořádným opatřením

a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru  SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o 

i) osobu do dovršení 18 let věku, nebo

Str. 9 z 10 

ii) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19  pro kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti  onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním  systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o  tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění  covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení  informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti  onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním  systému infekčních nemocí (ISIN); nebo 

iii) osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud  

a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu  podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této  skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů, nebo 

b. v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá  dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni  prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření  neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky  podle SPC, nebo 

c. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu  podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného  opatření neuplynula doba 14 dnů; nebo 

b) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem  o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle  nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo  nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát  o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém  jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu  uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví;  písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu  vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje  musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za  předpokladu, že očkování bylo provedeno 

i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla  udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo  

ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku  podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou  zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo 

c) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba  nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT)  na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru  SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. 

II. 

S účinností ode dne 3. ledna 2022 od 00:00 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne  23. prosince 2021, č.j. MZDR 14601/2021-31/MIN/KAN.

Str. 10 z 10 


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Vydaná opatření a zpravodajství


Poslední zprávy z rubriky Obchod a služby:

13.01.2022  Maloobchodní tržby meziměsíčně poklesly Raiffeisenbank a.s. (Raiffeisenbank a.s.)
13.01.2022  Virtuální boom maloobchodu ČSOB-Dealing (ČSOB-Dealing)


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.