cebre.cz (CEBRE)
Ze světa  |  03.12.2021 15:32:22

Týdenní přehled dění v EU ve dnech 6. – 12. prosince

Shrnutí nejdůležitějších událostí

 • Na pondělním zasedání Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu se bude projednávat mj. změna směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniků.
 • V úterý se uskuteční zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci, kde se projedná např. zpráva o pokroku týkající se legislativního balíčku „Fit for 55“ nebo zpráva o pokroku, pokud jde o opatření pro posílení bankovní unie. Přijde také k výměně názorů o legislativním balíčku pro unii kapitálových trhů.
 • Ve středu začíná dvoudenní plenární zasedání EHSV. Členové budou mj. jednat o stanoviscích k vybraným návrhům balíčku „Fit for 55“ a proběhne vícero rozprav, včetně rozpravy o budoucích prioritách EU pro oživení a provádění pracovního programu Evropské komise na rok 2022 s U. von der Leyen a M. Šefčovičem.
 • Ve čtvrtek se uskuteční zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku, kde se projedná další část balíčku „Fit for 55“ včetně příslušných zpráv o pokroku. Uskuteční se také politická rozprava o nařízení o udržitelné letecké dopravě, nařízení o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva a nařízení o využívání obnovitelných a nízkouhlíkových paliv v námořní dopravě.
 • Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu bude ve čtvrtek jednat mj. o návrhu nařízení o umělé inteligenci. Poslanci budou také hlasovat o pozměňovacích návrzích a stanoviscích k návrhu aktu o digitálních službách (DSA), nařízení o bateriích a odpadních bateriích a k návrhu provádění směrnice o bezpečnosti hraček.

Pondělí 6. prosince 

 • V rámci Rady EU zasedne:
  • Zasedání Euroskupiny: Řecko – 12. zpráva o posíleném dohledu a podmíněná opatření v oblasti dluhu; Dohled po ukončení programu: Kypr, Portugalsko, Irsko, Španělsko; Pracovní program Euroskupiny na období I/2022; Článek IV MMF: mise do eurozóny; Doporučení pro eurozónu – prezentace Komise; Hodnocení návrhů rozpočtových plánů členských států eurozóny
  • Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele: Přijetí postoje Rady ke směrnici o přiměřených minimálních mzdách v EU; Přijetí postoje Rady ke směrnici o závazných opatřeních v oblasti transparentnosti odměňování; Schválení závěrů o udržitelné práci v průběhu celého života a o dopadu umělé inteligence na genderovou rovnost na trhu práce; Informace Komise o iniciativě ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve) a o stávajících legislativních návrzích; Informace slovinského předsednictví o výsledcích konferencí pořádaných předsednictvím; Informace francouzské delegace o prioritách pro své nadcházející předsednictví (leden–červen 2022) v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí
  • Pracovní skupina pro hospodářskou soutěž
  • Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
  • Pracovní skupina pro výzkum
  • Pracovní skupina pro zboží dvojího užití
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro finanční služby a bankovní unie (finanční služby)
  • Poradci pro oblast justice a vnitra (2x)
  • Pracovní skupina radů pro daňové záležitosti
 • V rámci slovinského předsednictví a Evropského výboru regionů se uskuteční:
  • Víceúrovňový dialog o klimatu a energetice: Systém obchodování s emisemi
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro rozpočtovou kontrolu:
   • ROZPRAVA: Roční účetní závěrka Evropské unie za rok 2020Evropská komise; Studie „Identifikace vzorců podvodů s finančními prostředky EU v rámci sdíleného řízení, podobnosti a rozdíly mezi členskými státy“; Účast CONT na misi LIBE v Lublani (Slovinsko) ve dnech 13.-15. října 2021
  • Zasedání Hospodářského a měnového výboru:
   • ROZPRAVA: Změna směrnice 2013/34/EU, směrnice 2004/109/ES, směrnice 2006/43/ES a nařízení (EU) č. 537/2014, pokud jde o podávání zpráv o udržitelnosti podniků
   • HLASOVÁNÍ: Evropská centrální banka – výroční zpráva 2021; Dopad vnitrostátních daňových reforem na ekonomiku EU; Provádění šesté směrnice o DPH: co chybí ke snížení rozdílu v DPH v EU?
  • Zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin:
   • ROZPRAVA: Zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních; Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí flonicamidu v některých produktech nebo na jejich povrchu 2021/2957(RPS); Výměna názorů s Komisí na „Strategii EU pro půdu do roku 2030 : Využití přínosů zdravé půdy pro lidi, potraviny, přírodu a klima“; Výměna názorů s Komisí na výsledky Světového zdravotnického shromáždění a na přípravu nové mezinárodní smlouvy o pandemiích; Výměna názorů s paní Joyce Msuya, zástupkyní generálního tajemníka OSN a výkonnou ředitelkou UNEP, na globální milníky v oblasti klimatu a životního prostředí v roce 2022; Změna směrnice 2013/34/EU, směrnice 2004/109/ES, směrnice 2006/43/ES a nařízení (EU) č. 537/2014, pokud jde o podávání zpráv o udržitelnosti podniků; Výměna názorů s Komisí na současný stav chráněných mořských oblastí na volném moři v rámci iniciativy OSN o biologické rozmanitosti mořských oblastí mimo národní jurisdikci; Výměna názorů s Komisí na počáteční posouzení dopadu nových genomických technik
   • HLASOVÁNÍ: Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí flonicamidu v některých produktech nebo na jejich povrchu
  • Zasedání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku:
   • ROZPRAVA: Evropská správa dat (Data Governance Act); Veřejné slyšení na téma „Nová ERA pro výzkum a inovace“; Výměna názorů s panem Christianem Zinglersenem, ředitelem Agentury Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER); Zpětná vazba delegace ITRE do Washingtonu, D.C. (Spojené státy, 1.-5. listopadu 2021)
   • HLASOVÁNÍ: Evropská správa dat (Data Governance Act)
  • Zasedání Výboru pro regionální rozvoj:
   • Veřejné slyšení na téma „Nástroje EU a oživení po Covid-19, pohled měst a obcí“

Úterý 7. prosince 

 • V rámci Rady EU zasedne:
  • Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele: Výměna názorů na aktuální a budoucí reakci EU na pandemii COVID-19;Výměna názorů na nařízení Rady o rámci opatření pro zajištění dodávek lékařských protiopatření pro krizové situace; Schválení závěrů o posílení evropské zdravotní unie; Informace Komise o aktuálním stavu farmaceutické strategie pro Evropu a o současných a budoucích iniciativách a legislativních návrzích; Informace Komise o evropském plánu boje proti rakovině, o výsledcích mimořádného zasedání Světového zdravotnického shromáždění o připravenosti a reakci na pandemie a o Rámcové úmluvě WHO o kontrole tabáku; Informace francouzské delegace o prioritách pro své nadcházející předsednictví (leden–červen 2022) v oblasti zdraví.
  • Rada pro hospodářské a finanční věci: Přijetí obecného přístupu k aktualizaci pravidel pro snížené sazby DPH; Zpráva o pokroku týkající se legislativního balíčku „Fit for 55“, zejména pokud jde o nařízení, kterým se zavádí mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích, revizi směrnice o zdanění energie a návrh nařízení, kterým se zřizuje Sociální fond pro klimatická opatření; Zpráva o pokroku, pokud jde o opatření pro posílení bankovní unie, včetně návrhu na zřízení evropského systému pojištění vkladů a dalších opatření ke snížení rizik uvedených v plánu Rady na dokončení bankovní unie z roku 2016; Výměna názorů o legislativním balíčku pro unii kapitálových trhů, jehož složkami jsou směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD), nařízení o evropských fondech dlouhodobých investic (ELTIF), jednotné evropské přístupové místo (ESAP) a přezkum nařízení o trzích finančních nástrojů (MiFIR); Zpráva o pokroku týkající se balíčku opatření pro boj proti praní peněz a financování terorismu; Jednání o cyklu evropského semestru 2022, včetně analýzy udržitelného růstu 2022, zprávy mechanismu varování 2022 a doporučení týkajícího se hospodářské politiky eurozóny, obsažených v podzimním balíčku, který Evropská komise předložila dne 24. listopadu 2021; Posouzení pokroku, pokud jde o kodex chování pro zdanění podniků
  • Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost (2x)
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
  • Pracovní skupina pro leteckou dopravu
  • Pracovní skupina pro technickou harmonizaci
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro obecné záležitosti
  • Pracovní skupina pro Spojené království
  • Pracovní skupina pro Evropské sdružení volného obchodu (ESVO)
  • MERTENS
  • ANTICI

Středa 8. prosince 

 • V rámci Rady EU zasedne:
  • COREPER II
  • COREPER I
  • Pracovní skupina pro daňové otázky – nepřímé zdanění
  • Pracovní skupina pro právo obchodních společností
  • Pracovní skupina pro technickou harmonizaci
  • Výbor pro finanční služby (FSC)
  • Poradci pro oblast justice a vnitra
 • V rámci slovinského předsednictví proběhne:
  • Online konference SEMIC: „Datové prostory zaměřené na člověka – poháněné interoperabilitou“
 • Evropská komise představí:
  • Zlepšení pracovních podmínek při práci na plošině
  • Nástroj k odrazování a potírání donucovacích opatření ze strany třetích zemí
  • Akční plán pro sociální ekonomiku
  • Iniciativu k rozšíření seznamu trestných činů EU na všechny formy trestných činů z nenávisti a nenávistných projevů;
  • Individuální vzdělávací účty;
  • Evropský přístup k mikroúvěrům;
  • Schengenský balíček – Revize Schengenského hraničního kodexu, Kodex policejní spolupráce – návrh směrnice, Nové prümské nařízení
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro kulturu a vzdělávání:
   • Zhodnocení trialogu o Evropském roku mládeže 2022 a související hlasování
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru se uskuteční:
  • Plenární zasedání:
   • Přezkum pravidel EU o mezních hodnotách koncentrace perzistentních organických znečišťujících látek v odpadech; Nestandardní zaměstnávání a družstva platforem; Zpráva o politice hospodářské soutěže 2020; Rádiová zařízení; Revize systému EU pro obchodování s emisemi (ETS), včetně námořní a letecké dopravy a nařízení CORSIA; Nařízení o sdílení úsilí (ESR); FuelEU Maritime; Rozprava na téma udržitelných financí a boje proti praní špinavých peněz s Mairead McGUINNESSOVOU, komisařkou pro finanční služby, finanční stabilitu a unii kapitálových trhů; Obnovená strategie udržitelného financování; Standard EU pro zelené dluhopisy; Legislativní balíček proti praní špinavých peněz; Opatření nad rámec HDP pro úspěšné oživení a udržitelnou a odolnou ekonomiku EU (stanovisko z vlastní iniciativy); Úloha daní z příjmů právnických osob při správě a řízení společností (stanovisko z vlastní iniciativy); Změna nařízení o kapitálových požadavcích v oblasti řešení problémů (návrh „daisy chain“); Revize systému EU pro obchodování s emisemi v letectví; Dobrovolníci – občané budující budoucnost Evropy (stanovisko z vlastní iniciativy); Důstojná práce pro mladé lidi a začleňování osob NEET prostřednictvím národních programů reforem (stanovisko z vlastní iniciativy); Silnější z pandemie; Evropský rok mládeže 2022; Nová strategie EU v oblasti lesnictví do roku 2030; Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM); Jak mohou odvětví s vysokou spotřebou surovin a energie (REII) využít plán obnovy EU při sociálně přijatelném přechodu k dekarbonizaci a digitalizaci (stanovisko z vlastní iniciativy); Předvídání strukturálních a odvětvových změn a přetváření průmyslových kultur (stanovisko z vlastní iniciativy); Obchodní vztahy mezi EU a jejími partnery z jižního Středomoří a jejich potenciální dopad na udržitelný rozvoj (informační zpráva); Omezení pro dopravní subjekty v Bělorusku
 • V rámci Senátu Parlamentu ČR proběhne:
  • Zasedání Výboru pro záležitosti EU:
   • Doporučení předsedy výboru zabývat se návrhy některých legislativních aktů EU; Informace vlády ČR o pozicích vlády ČR a programu jednání Evropské rady, které se koná ve dnech 16. – 17. prosince 2021; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů NAIADES III: Podpora evropské vnitrozemské vodní dopravy, která obstojí i v budoucnosti; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Orgán pro boj proti praní peněz a financování terorismu a mění nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o mechanismech, které mají členské státy zavést za účelem předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, a o zrušení směrnice (EU) 2015/849; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o informacích doprovázejících převody finančních prostředků a některých kryptoaktiv (přepracované znění); Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1153, pokud jde o přístup příslušných orgánů k centralizovaným registrům bankovních účtů prostřednictvím jednotného přístupového místa; Návrh směrnice Evropského parlament a Rady, kterou se mění směrnice 2014/53/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh; Návrh rozhodnutí Rady o částečném pozastavení uplatňování Dohody mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou o usnadnění udělování víz; Návrh nařízení Rady o rámci opatření pro zajištění dodávek lékařských protiopatření pro krizové situace v případě mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví na úrovni Unie; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zřízení Úřadu pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA), které je dalším krokem k dokončení evropské zdravotní unie; Vyhodnocení dopadu usnesení Senátu na postoje vlády k návrhům legislativních aktů a komunikačním dokumentům EU v roce 2020; Posouzení souladu právních aktů EU přijatých v období od srpna 2020 do července 2021 s usneseními Senátu

Čtvrtek 9. prosince 

 • V rámci Rady EU zasedne:
  • Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku: Zpráva o pokroku týkající se balíčku „Fit for 55“; Zpráva o pokroku a politická rozprava o nařízení o udržitelné letecké dopravě (ReFuelEU Aviation), nařízení o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva a o zrušení směrnice 2014/94/EU (AFIR) a nařízení o využívání obnovitelných a nízkouhlíkových paliv v námořní dopravě (FuelEU Maritime); Informace Komise a předsednictví o návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2006/1/ES o užívání najatých vozidel, nařízení o jednotném evropském nebi a rozhodnutí, pokud jde o oznámení kompenzace v souvislosti s celosvětovým tržním opatřením pro provozovatele letadel se sídlem v Unii; Informace belgické delegace o nových trendech v silniční nákladní dopravě: Vysoký nárůst počtu osvědčení řidiče pro řidiče ze třetích zemí – výzva ohledně sociálních podmínek a přechodu na jiný druh dopravy; Informace francouzské delegace o prioritách pro své nadcházející předsednictví (leden–červen 2022) v oblasti dopravy.
  • Rada pro spravedlnost a vnitřní věci: Zpráva o pokroku směrnice o odolnosti kritických subjektů; Informace Komise o Schengenském balíčku: Nařízení, kterým se mění Schengenský hraniční kodex, Kodex policejní spolupráce – směrnice, Nové prümské nařízení; Zpráva o pokroku nařízení Rady o schengenském hodnotícím a monitorovacím mechanismu; Schválení závěrů o splnění nezbytných podmínek pro plné uplatňování schengenského acquis v Chorvatsku; Výměna názorů na provádění interoperability; Politická rozprava o Next Generation EU – předcházení pronikání organizované trestné činnosti; Aktuální stav spolupráce mezi příslušnými orgány, které se zabývají bojem proti terorismu; Politická rozprava o migraci jako nástroji hybridního útoku; Informace předsedníctví o zasedání ministrů spravedlnosti a vnitřních věcí EU a západního Balkánu (Brdo, 2. a 3. prosince 2021), zasedání ministrů spravedlnosti a vnitřních věcí EU a USA (Washington, 16. prosince 2021) a o ministerské konference o pohlavním zneužívání dětí, 11. a 12. listopadu 2021, Brdo pri Kranju, Slovinsko; Informace francouzské delegace o prioritách pro své nadcházející předsednictví (leden–červen 2022) v oblasti spravedlnosti
  • Pracovní skupina pro finanční služby a bankovní unie (finanční služby)
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Rozpočtový výbor
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí (2x)
  • Pracovní skupina pro obchodní otázky (WPTQ)
  • Pracovní skupina pro technickou harmonizaci – motorová vozidla
  • Pracovní skupina radů pro finanční věci
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Rozpočtového výboru:
   • ROZPRAVA: Úloha rozpočtu EU v balíčku Fit for 55 – Výměna názorů s Fransem Timmermansem, výkonným místopředsedou Evropské komise; Přestupy: Oddíl III – Komise – výměna názorů – autonomní transfery; Stavební politika – výměna názorů
   • HLASOVÁNÍ: Rozpočet na rok 2021: oddíl III – Komise: Rozpočet na rok 2021: Ostatní oddíly; Stavební politika; Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – EGF/2021/002 IT/Air Italy – Itálie; Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – EGF/2021/003 IT/Porto Canale – Itálie; Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – EGF/2021/004 ES/Aragón automotive – Španělsko; Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 609/2014 za účelem zvýšení předvídatelnosti pro členské státy a vyjasnění postupů pro řešení sporů při poskytování tradičních vlastních zdrojů, vlastních zdrojů založených na DPH a vlastních zdrojů založených na HND; Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie na pomoc Chorvatsku v souvislosti se sérií zemětřesení od 28. prosince 2020
  • Zasedání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci:
   • ROZPRAVA: Slyšení o významu celoživotního učení, digitálního vzdělávání a aktivního stárnutí jako nástrojů pro zvýšení zaměstnatelnosti, aktivní účasti ve společnosti a boje proti sociálnímu vyloučení; Evropský semestr pro koordinaci hospodářské politiky: Zaměstnanost a sociální aspekty v roční strategii udržitelného růstu 2022; Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora 25/21: Podpora z ESF v boji proti dlouhodobé nezaměstnanosti
   • HLASOVÁNÍ: Posílení postavení evropské mládeže: zaměstnanost po pandemii a sociální obnova
  • Zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů:
   • ROZPRAVA: Zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních – Roaming ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (přepracované znění); Harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci (Artificial Intelligence Act) a kterým se mění některé legislativní akty Unie; Veřejné slyšení na téma „Digitální veřejná správa na podporu každodenního života spotřebitelů a podniků ve světle éry Covid-19
   • HLASOVÁNÍ: Jednotný trh digitálních služeb (zákon o digitálních službách) a změna směrnice 2000/31/ES; nařízení o bateriích a odpadních bateriích, kterým se zrušuje směrnice 2006/66/ES a mění nařízení (EU) č. 2019/1020; provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček (směrnice o bezpečnosti hraček)
  • Zasedání Výboru pro právní záležitosti:
   • Obsah není zveřejněn
  • Zasedání Výboru pro ústavní záležitosti:
   • ROZPRAVA: Výměna názorů s Věrou Jourovou, místopředsedkyní Evropské komise pro hodnoty a transparentnost; Konference o budoucnosti Evropy a o úloze Evropského parlamentu; Právo Parlamentu na legislativní iniciativu
   • HLASOVÁNÍ: Posouzení provádění článku 50 Smlouvy o EU; Udělení absolutoria za rok 2020: Souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada EU
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru se uskuteční:
  • Plenární zasedání:
   • Digitální transformace/maloobchod (stanovisko z vlastní iniciativy); Pokyny / kodex postupů v oblasti dezinformací; Zdravotnické prostředky in vitro/přechodná ustanovení; Silné transatlantické partnerství (stanovisko z vlastní iniciativy); Sladění strategií a činností potravinářských podniků s cíli udržitelného rozvoje pro udržitelnou obnovu po skončení platnosti směrnice COVID-19 (stanovisko z vlastní iniciativy); Rozprava o budoucích prioritách EU pro oživení a provádění pracovního programu Evropské komise na rok 2022, s Ursulou VON DER LEYEN, předsedkyní Evropské komise, a Marošem ŠEFČOVIČEM, místopředsedou Evropské komise pro interinstitucionální vztahy a prognózy; Rozprava o balíčku Fit for 55 s Kadrim SIMSONEM, komisařem pro energetiku; Přezkum směrnice o energetické účinnosti; Přezkum směrnice o obnovitelných zdrojích energie; Nařízení o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva; Sociální fond pro oblast klimatu; Slavnostní předávání cen občanské společnosti; Revize nařízení o zahrnutí emisí a pohlcení skleníkových plynů z využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF); Ochrana životního prostředí jako předpoklad dodržování základních práv (informační zpráva); Přínosy extenzivního chovu hospodářských zvířat a organických hnojiv v kontextu Zelené dohody pro Evropu (informační zpráva).

Pátek 10. prosince 

 • V rámci Rady EU zasedne:
  • Rada pro spravedlnost a vnitřní věci: Zpráva o pokroku nařízení o evropských předávacích a uchovávacích příkazech pro elektronické důkazy; Informace předsednictví o aktuálně projednávaných legislativních návrzích; Informace Komise o nových legislativních návrzích týkajících se digitalizace soudnictví; Aktuální stav přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech, Výměna názorů na pandemii COVID-19 – nabyté zkušenosti pro fungování soudů a pro soudní přezkum / kontrolu mimořádných opatření, Výměna názorů na boj proti nenávistným verbálním projevům a trestným činům z nenávisti pro inkluzivnější a bezpečnější Evropu; Aktuální stav Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO); Informace předsednictví a Komise o zasedání ministrů spravedlnosti a vnitřních věcí EU a západního Balkánu (Brdo, 2. a 3. prosince 2021), zasedání ministrů spravedlnosti a vnitřních věcí EU a USA (Washington, 16. prosince 2021), o budoucích návrzích v oblasti spravedlnosti, o výroční zprávě o uplatňování Listiny základních práv EU za rok 2021: ochrana základních práv v digitálním věku; Informace francouzské delegace o prioritách pro své nadcházející předsednictví (leden–červen 2022) v oblasti spravedlnosti
  • COREPER I
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí (2x)
  • Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
  • Pracovní skupina pro finanční služby a bankovní unie (finanční služby)
  • Pracovní skupina pro komodity (PROBA)
  • Pracovní skupina radů pro finanční věci
  • Pracovní skupina pro Agendu 2030 pro udržitelný rozvoj (Agenda 2030)
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (služby a investice)
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci
  • Pracovní skupina pro Spojené království
 • V rámci slovinského předsednictví proběhne:
  • Online konference: „Digitální transformace veřejného sektoru zaměřená na člověka“
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Mimořádné zasedání Výboru pro zahraniční věci:
   • Obsah není zveřejněn
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru se uskuteční:
  • Online jednání v rámci Konference o budoucnosti Evropy: „Stanovení nové vize pro budoucnost Evropy
  • Online webinář: „Sladění potravinářského průmyslu s cíli klimatické neutrality a cíli udržitelného rozvoje v rámci Zelené dohody pro Evropu
  • Online konference: „Evropský den spotřebitelů 2021
 • V rámci Evropského výboru regionů proběhne:

 

Sobota 11. prosince

Neděle 12. prosince 

 • V rámci Rady EU zasedne:
  • Rada pro zemědělství a rybolov: Politická dohoda na nařízení Rady, kterým se pro rok 2022 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a mimo Unii a na nařízení Rady, kterým se na rok 2022 stanoví rybolovná práva ve Středozemním moři a v Černém moři; Politická rozprava o nekalých obchodních praktikách v rámci potravinového řetězce; Schválení závěrů o plánu pro nepředvídané události pro zajištění dodávek potravin a potravinového zabezpečení v dobách krize; Informace předsednictví o aktuálně projednávaných legislativních návrzích; Informace Komise o Programování ENRAF: strategický přístup k maximalizaci přidané hodnoty veřejných investic; Prezentace Komise o nařízení o dodávání produktů spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů na trh EU a o jejich vývozu prezentace Komise; Informace předsednictví o závěrech virtuální konference na vysoké úrovni BIOEAST věnované strategickému výhledu (27. září 2021); Informace maďarské delegace o společném slavnostním prohlášení ministrů zemědělství Visegrádské skupiny (České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska), Bulharska, Chorvatska, Estonska, Lotyšska, Litvy, Rumunska a Slovinska u příležitosti pětiletého výročí iniciativy BIOEAST; Informace dánské delegace o společném přístupu ke snížení počtu zlomenin hřebene hrudních kostí u nosnic

  

Veřejné konzultace (přehled)

Do 13.12.

Služby cestovního ruchu – iniciativa týkající se krátkodobých pronájmů

Do 16.12.

Kvalita ovzduší – revize pravidel EU

Do 21.12.

Revize obecných právních předpisů EU týkajících se léčivých přípravků

Do 23.12.

Sběr údajů – evropské statistiky týkajících se obyvatelstva

Do 28.12.

Nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy – akční plán EU (hodnocení)

Do 28.12.

Prevence nezákonného obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy – revize akčního plánu EU

Do 28.12.

Program pro zaměstnanost a sociální inovace na období 2014–2020 – závěrečné hodnocení

Do 31.12.

Strategie pro drony 2.0 na podporu udržitelné a inteligentní mobility v Evropě

Do 10.1.

Opatření EU proti zneužívání soudních sporů namířených proti novinářům a obráncům lidských práv

Do 10.1.

Opatření EU proti zneužívání soudních sporů namířených proti novinářům a obráncům lidských práv – doporučení

Do 10.1.

Občanskoprávní odpovědnost – přizpůsobení pravidel odpovědnosti digitálnímu věku a umělé inteligenci

Do 10.1.

Hodnocení obchodních dohod s Gruzií a Moldavskem

Do 20.1.

Jakost vod ke koupání – přezkum pravidel EU

Do 21.1.

Dobré životní podmínky zvířat – změna právních předpisů EU

Do 24.1.

Digitalizace odvětví energetiky – akční plán EU

Do 4.2.

Podnikové výkaznictví – zlepšení jeho kvality a vymáhání

Do 11.2.

Kotační zákon – zvýšení atraktivity veřejných kapitálových trhů pro společnosti v EU a usnadnění přístupu malých a středních podniků ke kapitálu

Do 15.2.

Řidiči autobusů a autokarů – pravidla EU týkající se doby řízení a odpočinku

Do 16.2.

Zjednodušení a digitalizace požadavků na označování chemických látek

Do 23.2.

Multimodální digitální služby v oblasti mobility

Do 28.2.

Hypoteční úvěr – přezkum pravidel EU

Archiv

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.