Vlada.cz (Vláda)
Z domova  |  25.10.2021 17:32:37

Ochrana dýchacích cest s účinností od 1. listopadu - Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, usnesení vlády č. 948 ze dne 25. října 2021

Podívejte se také: Výsledky jednání vlády 25. října 2021Screeningové testování ve školách od 1.11. a Ochrana dýchacích cest od 1.11.

Příloha 

usnesení vlády 

ze dne 25. října 2021 č. 948 

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona  č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69  odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci  nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem  SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:  

I. 

1. Všem osobám se s účinností ode dne 1. listopadu 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto  mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích  cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového  ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek),  včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, které brání šíření kapének 

(dále jen „respirátor“), a to:  

a) ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako: 

i) prodejna, 

ii) provozovna služeb

iii) zdravotnické zařízení,  

iv) zařízení sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby  se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem,  a zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě, 

v) mezinárodní letiště, 

vi) vysoká škola, škola nebo školské zařízení, s výjimkou žáků základní školy  při vzdělávání v základní škole, školní družině nebo školním klubu, žáků nižšího  stupně šestiletého a osmiletého gymnázia při vzdělávání na gymnáziu, žáků  prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře  při vzdělávání na konzervatoři pokud používají zdravotnickou obličejovou masku  nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a  požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, 

vii) muzeum, galerie, výstavní prostor, veřejnosti přístupný památkový nebo kulturní  objekt (hrad, zámek a obdobný historický objekt apod.), hvězdárna a planetárium  nebo místo, kde se koná veletrh nebo prodejní hospodářská výstava, 

viii) herna, kasino, hudební, taneční, herní a podobný společenský klub nebo  diskotéka, 

b) ve všech ostatních v písmenu a) neuvedených vnitřních prostorech staveb, mimo  bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj), kde dochází na stejném místě a  ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 metru,  nejedná-li se výlučně o členy domácnosti,

c) v prostředcích veřejné dopravy, včetně prostředků silniční dopravy pro cizí potřebu,  jejímž předmětem je přeprava osob (zejména taxislužba), 

d) jde-li o diváky přítomné na koncertech a jiných hudebních, divadelních, filmových  a jiných uměleckých přestaveních, v cirkusech a varieté a na sportovních utkáních, e) při účasti na kongresech, vzdělávacích akcích a zkouškách v prezenční formě, f) při účasti na veřejné nebo soukromé akci, včetně shromáždění podle zákona  č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, při níž  dochází ke kumulaci osob, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti, na jednom  místě ve vnějších prostorech v případě, že se akce účastní ve stejném čase 30 nebo více osob, které mezi sebou nedodržují rozestupy nejméně 1,5 metru, 

s výjimkou dětí do 15 let věku, které na těchto místech mohou nosit i jiné ochranné  prostředky, kterými jsou zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek  naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy  ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, pokud se na ně nevztahuje výjimka  podle bodu 2. Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby dítě, žák nebo student při  výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek  dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 1,5  metru od dětí, žáků nebo studentů. Žáci nebo studenti, kteří konají praxi, praktické  vyučování nebo praktickou přípravu na pracovišti právnických či fyzických osob, se řídí  pravidly uplatňovanými pro zaměstnance na tomto pracovišti. 

2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na: 

a) děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku; to se nevztahuje na děti v  přípravné třídě základní školy a děti v přípravném stupni základní školy speciální, b) děti, žáky a studenty v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení  ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), c) pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky v rámci vzdělávací aktivity,  jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv,  hra na dechové nástroje), pokud tito udržují od ostatních vzdálenost alespoň 1,5  metru, 

d) děti v přípravné třídě základní školy, děti v přípravném stupni základní školy  speciální, žáky a studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni,  e) pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky, kteří byli očkováni proti  

onemocnění covid-19 a od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů  o přípravku uplynulo nejméně 14 dní, při poskytování vzdělávání, 

f) pečující osoby v dětské skupině, kteří byli očkováni proti onemocnění covid-19 a od  dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku uplynulo  nejméně 14 dní, při poskytování péče podle zákona č. 47/2014 Sb., o poskytování  služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění  pozdějších předpisů, 

g) zkoušené a zkoušející při zkoušce ve škole nebo vysoké škole, pokud všechny osoby  udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru, 

h) ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory)  v internátě a domově mládeže a při pobytu na škole v přírodě,

Str. 2 z

i) děti a zaměstnance ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo  ochranné výchovy a ve školách zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při  poskytování služeb internátní formou, 

j) školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti, 

k) děti a zaměstnance v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, l) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou  nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální  duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu, 

m) pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, nebo je-li  to potřebné pro poskytování zdravotních služeb

n) zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování  zdravotních služeb

o) uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní  stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory  a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální  služby v pobytové formě, 

p) další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních  služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení  a v zařízeních sociálních služeb

q) osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti  po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby, r) osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti  v souladu s přijatými a prováděnými hygienickými, technickými, organizačními a  jinými opatřeními k prevenci rizik stanovenými zaměstnavatelem podle § 102 zákona  č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, za předpokladu, že  jsou vybaveny alespoň jinými ochrannými prostředky, kterými jsou zdravotnická  obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické  podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření  kapének, 

s) osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím  při jeho odbavení, 

t) soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních,  správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky  a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení, 

u) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního  představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě  audiovizuálního díla nebo pořadu,  

v) moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších  pořadech,  

w) osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany  veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních  podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla  kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z  důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do  kategorie třetí nebo čtvrté, 

Str. 3 z

x) zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů  včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu,  

y) osoby mimo provozovny stravovacích služeb po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci  potravin a pokrmů včetně nápojů, 

z) snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné  a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a  další osoby tomuto prohlášení přítomné,  

aa) osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř.  fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími  blízkými osobami, a osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení fotografie při  fotografování organizovaném školou nebo školským zařízením, 

bb) sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně  běhu a jízdy na kole, a dále na trenéry, další členy týmu v rámci kolektivních sportů  a rozhodčí při účasti na sportovní činnosti nebo přípravy na ni konané v rámci soutěží  organizovaných sportovními svazy nebo zastřešujícími sportovními organizacemi,  

cc) osoby v prostorech umělých koupališť, plaveckých bazénů, koupelových bazénů,  bazénů pro kojence a batolata a brouzdališť, lázeňských a léčebných bazénů, saun,  wellness zařízení a solných jeskyní, 

dd) osoby po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí služeb, které jsou osobě poskytovány  v oblasti hlavy a krku a použití ochranného prostředku by bránilo poskytnutí této  služby, jako je holičství, kadeřnictví, solárium, kosmetické, masérské a obdobné  regenerační nebo rekondiční služby nebo jiné obdobné služby, při nichž je  porušována integrita kůže, 

ee) osoby v rámci organizované činnosti pěveckých sborů, a to pouze na místě výkonu  vlastní činnosti (zpěv) a po dobu této činnosti, 

ff) osoby účastné zotavovací akce nebo jiné podobné, pobytové i nepobytové, akce  pro osoby mladší 18 let v době pobytu a pohybu ve vnějších i vnitřních prostorech  konání akce (například v areálu tábora) a v přírodě, nekoná-li se v daném místě  současně jiná hromadná akce, 

gg) příslušníky a zaměstnance základních složek integrovaného záchranného systému,  pokud používají masku nebo polomasku splňující všechny technické podmínky  a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 140 +A1, 

hh) osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující  minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN  14683+AC, které brání šíření kapének, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat  lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný  prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení  specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že  dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest

3. Všem zaměstnavatelům se s účinností ode dne 1. listopadu 2021 od 00:00 hod.  do odvolání tohoto mimořádného opatření nařizuje vybavit zaměstnance respirátory v  dostatečném počtu na každou pracovní směnu; toto neplatí, pokud zaměstnanec v době  výkonu práce a v souvislosti s výkonem práce nepřichází do fyzického kontaktu s jinými  osobami (např. výkon práce na dálku mimo pracoviště zaměstnavatele).

Str. 4 z

4. Všem poskytovatelům zdravotních služeb se s účinností ode dne 1. listopadu 2021 od  00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření nařizuje vydat potvrzení podle bodu 2 písm. hh) pouze osobám, kterým v používání ochranných prostředků dýchacích  cest podle tohoto opatření brání závažné zdravotní důvody, a dále se jim nařizuje učinit  o této skutečnosti a jejích důvodech, včetně uvedení diagnózy, záznam do zdravotnické  dokumentace této osoby, a to včetně toho, že fyzická osoba byla poučena o rizicích  souvisejících s nepoužíváním ochranného prostředku dýchacích cest podle tohoto  opatření

II. 

Tímto mimořádným opatřením se s účinností ode dne 1. listopadu 2021 od 00:00 hod.  zrušuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. října 2021, č. j. MZDR  15757/2020-60/MIN/KAN.

Str. 5 z

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Vydaná opatření a zpravodajství
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.