MF ČR (Ministerstvo financí ČR)
Z regionů  |  15.10.2021 14:00:00

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 8. 2021

K 31. 8. 2021 hospodařily kraje, obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“) a Regionální rady regionů soudržnostii (dále jen „regionální rady“) s celkovými konsolidovanými příjmy ve výši 443,1 mld. a s celkovými konsolidovanými výdaji ve výši 403,6 mld. , takže dosáhly přebytkového hospodaření 39,4 mld. . Zatímco se příjmy územních rozpočtů navýšily oproti srpnu roku 2020 o 39,7 mld. , tj. o 9,8 %, tak výdaje vzrostly o 20,1 mld. , což představuje růst o 5,2 %. Přebytek hospodaření k 31. 8. 2021 byl v porovnání se srpnem minulého roku, kdy činil 19,8 mld. , vyšší o 19,6 mld. (viz graf č. 1).

Graf - Graf č. 1: Vývoj příjmů, výdajů a salda ÚSC za leden až srpen 2013 – 2021 (v mil. Kč)
Graf č. 1: Vývoj příjmů, výdajů a salda ÚSC za leden až srpen 2013 – 2021 (v mil. )
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
srpen
Příjmy celkem 256488,32 269594,74 287574,18 295596,32 311372,65 348066,6 393284,43 403395,53 443047,36
Výdaje celkem 228416,12 244726,66 259123,43 243179,11 267712,95 321149,34 351367,53 383558,61 403634,37
Saldo 28072,2 24868,09 28450,75 52417,21 43659,69 26917,26 41916,91 19836,92 39412,99

Struktura příjmů k 31. 8. 2021 zůstala ve stejném rozložení, jako tomu bylo v celém sledovaném období (viz graf č. 2). V důsledku růstu podílů obcí a krajů na rozpočtovém určení daní od roku 2021 se daňové příjmy územních samosprávných celků k 31. 8. tohoto roku dostaly nad úroveň roku 2019, a to o 4,1 mld. , tj. o 1,9 %. V roce 2021 kraje a obce obdržely příspěvek ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu ve výši 4,1 mld. 1 .

Graf - Graf č. 2: Vývoj struktury příjmů ÚSC za leden až srpen 2013 – 2021 (v mil. Kč)
Graf č. 2: Vývoj struktury příjmů ÚSC za leden až srpen 2013 – 2021 (v mil. )
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
srpen
Daňové příjmy 142366,84 149080,26 148596,88 163541,5 179653,63 196815,65 212095 189960,65 216145,19
Nedaňové příjmy 21236,17 25226,79 22005,39 22469,76 22475,06 25099,53 28037,84 28252,07 30731,17
Kapitálové příjmy 4315,37 3950,85 3113,46 4699,04 4364,92 4417,5 4500,33 3951,43 5986,87
Transfery 88593,07 91322,66 113957,3 105098,04 104849,53 121739,15 148647,8 181207,51 190186,68
Příjmy celkem 256488,32 269594,74 287574,18 295596,32 311372,65 348066,6 393284,43 403395,53 443047,36

I. Kraje

Kraje hospodařily k 31. 8. 2021 s celkovými příjmy 195,8 mld. , s celkovými výdaji 189,8 mld. a dosáhly kladného salda hospodaření 6 mld. (viz graf č. 3). V porovnání s předešlým rokem vzrostly příjmy o 24,2 mld. , tj. o 14,1 %, a výdaje o 15 mld. , tj. o 8,6 %. Trend růstu celkových příjmů tak navázal na trend meziročních růstů příjmů, které byly zaznamenány v celém sledovaném období, tj. od roku 2013.

Graf - Graf č. 3: Vývoj příjmů, výdajů a salda krajů za leden až srpen 2013 – 2021 (v mil. Kč)
Graf č. 3: Vývoj příjmů, výdajů a salda krajů za leden až srpen 2013 – 2021 (v mil. )
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
srpen
Příjmy celkem 91105,87 93653,98 106029,71 113593,22 121071,68 136716,37 161973,2 171659,4 195834,4
Výdaje celkem 87923,45 89790,88 104287,34 100071,68 109259,52 131730,1 150843,33 174808,38 189828,34
Saldo 3182,41 3863,09 1742,37 13521,54 11812,16 4986,27 11129,87 -3148,98 6006,06

U daňových příjmů byl k 31. 8. 2021 zaznamenán meziroční růst o 16,1 %, tj. o 7 mld. . Objem daňových příjmů krajů v roce 2021 dokonce převýšil jejich daňové příjmy v roce 2019, a to v důsledku růstu podílů krajů na rozpočtovém určení daní z 8,92 % na 9,78 %. Na tomto pozitivním výsledku se také podílel růst daní z příjmů právnických osob a růst daně z přidané hodnoty. Nejvýznamnější daňový příjem krajů v celém sledovaném období představuje příjem daně z přidané hodnoty, jejíž inkaso na úrovni krajů k 31. 8. 2021 činilo 27,4 mld. a meziročně se zvýšilo o 17 %. Výrazný meziroční nárůst byl vykázán v případě daní z příjmů právnických osob, kdy inkaso z těchto daní meziročně vzrostlo o 67,1 % na 13 mld. . Daně z příjmů fyzických osob dosáhly hodnoty 9,9 mld. a meziročně poklesly o 18 %, a to z důvodu zrušení superhrubé mzdy, které bylo kompenzováno právě růstem podílu krajů na rozpočtovém určení daní. Marginální zastoupení měly ostatní daně, které činily 0,4 mld. a meziročně se zvýšily o 1,5 % (viz graf č. 4).

Graf - Graf č. 4: Vývoj struktury daňových příjmů krajů za leden až srpen 2013 – 2021 (v mil. Kč)
Graf č. 4: Vývoj struktury daňových příjmů krajů za leden až srpen 2013 – 2021 (v mil. )
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
srpen
Daňové příjmy 31757,52 32981,88 32845,43 37764,87 41821,52 45148,72 48664,45 43641,7 50679,69
Daně z příjmů fyzických osob 7928,28 8116,17 8184,12 9262,37 10331,98 11818,7 13477,68 12017,26 9857,67
Daně z příjmů právnických osob 8467,77 8261,31 8312,45 9167,18 9522,87 10155,85 10909,21 7752,51 12957,67
Daň z přidané hodnoty 15348,17 16522,58 16333,35 19315,14 21929,03 23104,98 24180,28 23448,16 27434,13
Ostatní daňové příjmy 13,31 81,81 15,52 20,18 37,64 69,19 97,27 423,77 430,21

Celkový objem přijatých transferů krajů k 31. 8. 2021 činil 140,4 mld. . Meziročně se přijaté transfery zvýšily o 16,7 mld. , tj. o 13,5 %. Růst byl vykázán zejména v části neinvestičních transferů, které dosáhly 132,2 mld. , což bylo o 16,8 mld. , respektive o 14,3 % více než v předešlém roce. Dominantní část přijatých transferů představovaly transfery z rozpočtu MŠMT na přímé náklady škol zřizovaných kraji a obcemi na vzdělávání, které kraje rozepisují a přímo přidělují příslušným školám a školským zařízením, a na dotace pro soukromé školy. Ke konci srpna činila výše přijatých prostředků na přímé náklady na vzdělávání 97,3 mld. (meziroční růst o 9,7 mld. , tj. o 11,1 %) a prostředky určené soukromému školství činily 4,4 mld. (meziroční růst o 0,8 mld. , tj. o 18 %). Vedle toho byly poskytnuty transfery z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) ve výši 18,5 mld. určené na neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb. V porovnání s loňským rokem 2020 byly tyto transfery vyšší o 2,4 mld. , tj. o 14,5 %. Kraje obdržely příspěvek ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021 ve výši 1 080,4 mil. 2 .

Přijaté investiční transfery k 31. 8. 2021 činily 8,2 mld. . V komparaci s rokem 2020 se navýšily o 0,1 mld. , tedy o 1,7 %. Největší část tvořily transfery poskytované z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj (dále je „MMR“) na projekty v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v hodnotě 4,4 mld. (meziroční růst o 0,4 mld. , resp. o 9,9 %). Dále se jednalo o prostředky poskytnuté z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury určené na financování dopravní infastruktury ve výši 2,1 mld. a o prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva životního prostředí určené na Operační program Životní prostředí 2014–2020 ve výši 0,8 mld. a program Nová zelená úsporám v hodnotě 0,6 mld. .

Běžné výdaje krajů k 31. 8. 2021 představovaly 172,1 mil. . Došlo k jejich meziročnímu růstu o 16,8 mld. (tj. o 10,8 %). Přibližně tři čtvrtiny (74,6 %) celkových běžných výdajů byly tvořeny transfery, které kraje převedly příspěvkovým a podobným organizacím, a které činily 128,4 mld. , což znamená meziroční růst o 12,8 mld. , tj. o 11,8 % (kraje na zmíněné výdaje přijaly ze státního rozpočtu prostředky ve výši 107,5 mld. ). Kapitálové výdaje dosáhly 17,8 mld. a v porovnání s červnem předchozího roku poklesly o 1,8 mld. , tj. o 9,2 %.

Výdaje z rozpočtů krajů v roce 2021 směřovaly především do oblasti vzdělávání a školských služeb (viz graf č. 5). Výdaje krajů určené na vzdělávání a sociální služby jsou v naprosté většině financované ze státního rozpočtu.

Graf - Graf č. 5: Odvětvové výdaje krajů k 31. 8. 2021 (v mil. Kč)
Graf č. 5: Odvětvové výdaje krajů k 31. 8. 2021 (v mil. )
k 31.8.2021
srpen
Vzdělávání a školské služby 108762,42
Doprava 30437,72
Sociální služby 20463,77
Zdravotnictví 9133,77
Státní správa a územní samospráva 4264,73
Kultura 3478,83
Ochrana životního prostředí 1666,49
Ostatní činnosti 965,74
Sport a zájmová činnost 957,75

Stav na BÚ a dluh krajů je dostupný z: Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - červen 2021.3

II. Obce

Obce k 31. 8. 2021 hospodařily s celkovými příjmy 251,9 mld. , s celkovými výdaji 219,2 mld. a dosáhly kladného salda hospodaření 32,8 mld. . Ve srovnání s předešlým rokem vzrostly příjmy o 15,7 mld. , tj. o 6,6 %, a výdaje se zvýšily o 5,5 mld. , resp. o 2,6 % (viz graf č. 6).

Graf - Graf č. 6: Vývoj příjmů, výdajů a salda obcí za leden až srpen 2013 – 2021 (v mil. Kč)
Graf č. 6: Vývoj příjmů, výdajů a salda obcí za leden až srpen 2013 – 2021 (v mil. )
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
srpen
Příjmy celkem 163903,5 173717,38 175774,5 181235,56 192391,33 214663,92 235446,9 236239,56 251926,81
Výdaje celkem 141045,05 154120,22 153369,46 143702,47 161159,73 193217,69 205033,9 213671,48 219170,58
Saldo 22858,45 19597,17 22405,04 37533,09 31231,6 21446,23 30413 22568,08 32756,23

Oproti minulému roku 2020 došlo k 31. 8. 2021 k navýšení celkových daňových příjmů obcí o 13,1 %, tj. o 19,2 mld. . Také v případě obcí objem daňových příjmů převýšil jejich výši v roce 2019, a to v důsledku růstu podílů obcí na rozpočtovém určení daní z 23,58 % na 25,84 % od roku 2021. Oproti roku 2019 daňové příjmy obcí vzrostly o 2 mld. , tj. o 1,3 %. Na meziročním růstu daňových příjmů se zejména podílel růst daní z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty (viz graf č. 7). U daně z příjmů fyzických osob se začalo projevovat zrušení superhrubé mzdy, které bylo kompenzováno navýšením podílu obcí na celostátním hrubém výnosu daní dle zákona o rozpočtovém určení daní.

Graf - Graf č. 7: Vývoj struktury daňových příjmů obcí za leden až srpen 2013 – 2021 (v mil. Kč)
Graf č. 7: Vývoj struktury daňových příjmů obcí za leden až srpen 2013 – 2021 (v mil. )
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
srpen
Daňové příjmy 110609,27 116098,3 115751,42 125776,6 137832,11 151666,92 163430,55 146318,93 165465,48
Daně z příjmů fyzických osob 23149,53 24487,99 23946,71 27754,88 30296,14 34506,77 39366,6 35047,07 28531,53
Daně z příjmů právnických osob 27496,18 28020,89 28207,09 30555,53 31718,48 33111,05 36855,76 26884,45 41213,99
Daň z přidané hodnoty 42185,04 45483,74 44649,18 47691,66 54825,49 63876,37 66840,35 64738,28 75707,86
Ostatní daňové příjmy 17778,52 18105,68 18947,44 19774,53 20992 20172,74 20367,85 19646,12 20012,1

Celkový objem transferů přijatých do rozpočtů obcí k 31. 8. 2021 dosáhl 55,7 mld. . V komparaci s minulým rokem to bylo o 7,2 mld. , resp. o 11,5 % méně. Meziroční pokles transferů přijatých obcemi je způsoben především vyplacením jednorázového příspěvku obcím pro rok 2020 ve výši 13,3 mld. z kapitoly Všeobecné pokladní správy. V roce 2021 již tento příspěvek vyplacený nebyl. Majoritní část přijatých transferů byla tvořena neinvestičními transfery, které činily 44,4 mld. (meziroční pokles o 6,8 mld. , tj. o 13,2 %). Investiční transfery dosáhly 11,3 mld. , což představuje meziroční pokles o 0,4 mld. , tj. o 3,8 %. Nejvýznamnější část neinvestičních transferů tvořily prostředky přijaté hl. m. Prahou na přímé náklady na vzdělávání ve výši 12,4 mld. (růst o 1,3 mld. , tj. o 11,4 %) a na dotace pro soukromé školy ve výši 2 mld. (růst o 0,3 mld. , tj. o 19,4 %). Dále se jednalo například o příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021 ve výši 3,1 mld. , o neinvestiční nedávkové transfery podle zákona o sociálních službách z rozpočtu MPSV ve výši 1,7 mld. (meziroční růst o 0,2 mld. , tj. o 15,8 %), o prostředky na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 1,6 mld. (růst o 4,3 %) a prostředky určené na řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi v hodnotě 1,5 mld. (růst o 0,9 mld. , tj. o 141,9 %). Největší část investičních transferů byla obcím poskytnuta v rámci Integrovaného regionálního operačního programu z rozpočtu MMR ve výši 3,8 mld. (meziroční pokles o 1 mld. , tj. o 21,4 %). Dále lze zmínit prostředky určené na podporu rozvoje regionů 2019+ ve výši 0,9 mld. (meziroční růst o 91,6 % tj. o 0,4 mld. ) či Operační program Životní prostředí ve výši 1,1 mld. (meziroční pokles o 41 % tj. o 0,8 mld. ). Obce obdržely v tomto roce příspěvek ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021 v hodnotě 3 mld. 4 .

Běžné výdaje obcí k 31. 8. 2021 meziročně vzrostly o 7 mld. (tj. o 4,3 %) na 170,7 mld. . Na objemu běžných výdajů se převážně podílely neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím, které činily 48 mld. (meziročně se zvýšily o 4,7 mld. , tj. o 10,9 %). Kapitálové výdaje činily ke konci srpna letošního roku 48,4 mld. a proti předchozímu roku klesly o 1,5 mld. , tj. o 2,9 %. Kapitálové výdaje obcí směřovaly především do oblasti bydlení, komunálních služeb a dopravy.

Výdaje obcí směřovaly z hlediska oblastí především do dopravy, státní správy a územní samosprávy a vzdělávání a školských služeb, jak je patrné z grafu č. 8.

Graf - Graf č. 8: Odvětvové výdaje obcí k 31. 8. 2021 (v mil. Kč)
Graf č. 8: Odvětvové výdaje obcí k 31. 8. 2021 (v mil. )
k 31. 8. 2021
srpen
Doprava 36310,98
Státní správa a územní samospráva 35765,05
Vzdělávání a školské služby 35580,05
Bydlení a územní rozvoj 25709,9
Ochrana životního prostředí 16042,46
Sociální služby 14438,64
Kultura 12005,7
Vodní hospodářství 10092,8
Sport a zájmová činnost 9778,99
Bezpečnost 5025,3

Stav na BÚ a dluh obcí je dostupný z: Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - červen 2021. 5

III. DSO

DSO vykázaly ke konci srpna roku 2021 příjmy 3,1 mld. a výdaje 2,7 mld. . Proti předešlému roku jejich příjmy vzrostly o 242 mil. , tj. o 8,4 % a jejich výdaje se zvýšily o 91,1 mil. , tj. o 3,5 %.

Dokumenty ke stažení

 


iOd poloviny roku 2016 již nedochází k proplácení prostředků z regionálních operačních programů, úloha regionálních rad nyní spočívá především v kontrole projektů po období udržitelnosti a v postupném ukončování programů. Vzhledem k tomu, že příjmy a výdaje regionálních rad se již týkají pouze provozních výdajů a jsou tedy relativně velmi nízké, přičemž změny mezi jednotlivými měsíci roku se pohybují pouze v řádu jednotek milionů , není již uváděna samostatná kapitola o hospodaření regionálních rad.
1 Krajům a obcím bude do 15. 10. 2021 vyplacena další část příspěvku, kdy souhrnná výše příspěvků pro obce a kraje dosáhne výše 4,3 mld. .
2 Krajům bude nejpozději do 15. 10. 2021 vyplacena další část příspěvku ve výši 47 mil. .
3 Stavy na BÚ a dluh jsou dostupné z účetních závěrek, které jsou do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) předávány čtvrtletně.
4 Obcím bude nejpozději do 15. 10. 2021 vyplacena další část příspěvku ve výši 131,4 mil. .
5Stavy na BÚ a dluh jsou dostupné z účetních závěrek, které jsou do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) předávány čtvrtletně.

 

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Příbuzné stránkyZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.