cebre.cz (CEBRE)
Ze světa  |  15.10.2021 13:40:00

Týdenní přehled dění v EU ve dnech 18.-24. října 2021

Shrnutí nejdůležitějších událostí

 • Od pondělí do čtvrtka zasedá plénum Evropského parlamentu. Na programu jsou mj. následující body: strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“, pracovní program Komise na rok 2022, politické vztahy a spolupráce mezi EU a Tchaj-wanem nebo společné podniky v rámci programu Horizont Evropa.
 • Ve středu se uskuteční trojstranná sociální vrcholná schůzka, která bude mít na programu plán na podporu oživení Evropy.
 • Ve středu a ve čtvrtek se uskuteční plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru. Na pořadu jednání bude například debata o budoucnosti obchodní politiky EU, globální přístup k výzkumu a inovacím nebo udržitelné a sociální cíle pro mikro, malé a střední podniky. Plénum se bude zabývat také zahraničními dotacemi narušujícími vnitřní trh, směrnicí o bezpečnosti výrobků nebo některými ekosystémy aktualizované průmyslové strategie.
 • Ve čtvrtek a v pátek zasedá Evropská rada. Diskuse se povede ohledně zhodnocení epidemiologické situace a stavu očkování, pokroku v oblasti Digitální agendy a klíčových legislativních návrzích nebo významu digitální konektivity a globálních partnerství. Na programu bude i jednání o nedávném nárůstu cen energií a strategická diskuse o obchodní politice EU.

Pondělí 18. října 

 • V rámci Rady EU zasedne:
  • Rada pro zahraniční věci: Jednání o unijním přístupu k oblasti Perského zálivu; Jednání o vztazích EU s Východním partnerstvím; Výměna názorů na situaci v Etiopii a Nikaragui; Diskuze o aktuálním dění; Přijetí závěrů o Bosně a Hercegovině / operaci EUFOR Althea
  • Skupina pro vývozní úvěry
  • Pracovní skupina pro hospodářskou soutěž
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro pozemní dopravu
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina pro technickou harmonizaci
  • Pracovní skupina pro výzkum
  • Skupina pro kodex chování (zdanění podniků)
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
 • V rámci slovinského předsednictví proběhne:
  • Online konference “ Vláda po oživení: na cestě k veřejnému sektoru vhodnému pro budoucnost“
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Plenární zasedání:
   • ROZPRAVA: Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“; Hospodářské politiky eurozóny v roce 2021; Politika zaměstnanosti a sociální politika eurozóny v roce 2021; Ochrana zaměstnanců proti azbestu; Evropská média v digitální dekádě; Situace umělců a kulturní oživení v EU; Účinnost využívání finančních prostředků z Fondu solidarity EU členskými státy v případě přírodních katastrof
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Online seminář: „Směřování finančních zdrojů do investic, které splňují environmentální a sociální kritéria a kritéria správy a řízení“

Úterý 19. října 

 • V rámci Rady EU zasedne:
  • Rada pro obecné záležitosti: Výměna názorů na návrh závěrů ze zasedání Evropské rady konajícího se ve dnech 21. a 22. října 2021; Dialog o právním státě; Informace o nejnovějším vývoji v souvislosti s Konferencí o budoucnosti Evropy
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
  • Pracovní skupina pro finanční služby a bankovní unie (finanční služby)
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina pro celní unii
  • Pracovní skupina pro Evropské sdružení volného obchodu (ESVO)
  • Pracovní skupina radů pro finanční věci
  • Poradci pro oblast justice a vnitra
  • MERTENS
 • V rámci slovinského předsednictví proběhne:
  • Online konference “ Vláda po oživení: na cestě k veřejnému sektoru vhodnému pro budoucnost“
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Plenární zasedání:
   • ROZPRAVA: Pracovní program Komise na rok 2022; Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2022 – všechny oddíly; Situace v Tunisku; Politické vztahy a spolupráce mezi EU a Tchaj-wanem; Pokyny pro podporu v oblasti klimatu, energetiky a životního prostředí (CEEAG); Právo na zdravé životní prostředí
   • HLASOVÁNÍ: Návrh opravného rozpočtu č. 4/2021: aktualizace příjmů, upravené prognózy vlastních zdrojů a jiných příjmů; Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada; Společné podniky v rámci programu Horizont Evropa; Návrhy usnesení – Transparentnost EU při vývoji, nákupu a distribuci očkovacích látek proti COVID-19; Pandora Papers: důsledky pro úsilí v boji proti praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým únikům
  • Mimořádné zasedání Výboru pro zahraniční věci:
   • ROZPRAVA: Prezentace balíčku týkajícího se rozšíření 2021 komisařem pro sousedství a rozšíření Olivérem Várhelyim

Středa 20. října 

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Trojstranná sociální vrcholná schůzka: Plán na podporu oživení Evropy
  • COREPER I
  • Pracovní skupina pro daňové otázky – nepřímé zdanění
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Poradci pro oblast justice a vnitra
  • Pracovní skupina pro audiovizuální média
  • Pracovní skupina pro hospodářskou soutěž
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro finanční služby a bankovní unie (finanční služby)
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – cestovní ruch
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Plenární zasedání:
   • ROZPRAVA: Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 21.–22. října 2021; Konference OSN o změně klimatu (COP26) v Glasgow, Spojené království; Úloha EU v boji proti pandemii COVID-19: jak proočkovat celý svět; Strategie EU ke snížení emisí methanu; První výročí faktického zákazu umělého přerušení těhotenství v Polsku; Obsluhovatelé a kupci úvěrů; Zvýšené úsilí v boji proti praní peněz; Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž;
   • HLASOVÁNÍ: Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2022 – všechny oddíly; Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2022 – všechny oddíly
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Plenární zasedání:
   • Debata o budoucnosti obchodní politiky EU v měnící se globální realitě s Jean-Marie Paugamem, náměstkem generálního ředitele Světové obchodní organizace; Obchod nové generace a udržitelný rozvoj – přezkum 15-bodového akčního plánu (stanovisko z vlastní iniciativy); Jednotné postupy pro kontroly silniční přepravy nebezpečných věcí; Ochrana tuňáka jižního; PRIIPs – prodloužení přechodných opatření; Dokumenty s klíčovými informacemi správcovských společností SKIPCP; Globální přístup k výzkumu a inovacím; Udržitelné a sociální cíle/mikro, malé a střední podniky (stanovisko z vlastní iniciativy); Moderní, odpovědná reklama/spotřeba (stanovisko z vlastní iniciativy); eID; Zahraniční dotace narušující vnitřní trh; Smlouvy o spotřebitelském úvěru; Směrnice o bezpečnosti výrobků / revize; Sdělení o strategii pro budoucnost Schengenu a změna nařízení, kterým se zřizuje schengenský hodnotící mechanismus; Automobilové ekosystémy (stanovisko z vlastní iniciativy); ReFuelEU Aviation; Společenský a ekologický dopad ekosystému 5G (stanovisko z vlastní iniciativy); Oznámení o systému kompenzace a snižování emisí uhlíku pro mezinárodní letectví (CORSIA); Zdraví a bezpečnost při práci; Sklo v Evropě (stanovisko z vlastní iniciativy); Přetváření fiskálního rámce EU pro udržitelné oživení a spravedlivý přechod (stanovisko z vlastní iniciativy); Roční strategie udržitelného růstu 2021 (doplňující stanovisko); Hospodářská politika eurozóny 2021 (doplňující stanovisko); Kombinované učení; Evropský statut pro sdružení a nevládní organizace (informativní zpráva); Dočasné pozastavení autonomních cel/Kanárské ostrovy
 • V rámci Senátu Parlamentu ČR proběhne:
  • Zasedání Výboru pro záležitosti EU:
   • Doporučení předsedy výboru zabývat se návrhy některých legislativních aktů EU; Informace vlády ČR o pozicích vlády ČR a programu jednání Evropské rady, které se koná ve dnech 21. – 22. října 2021; Zpráva Komise Výroční zpráva za rok 2020 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamenty 

Čtvrtek 21. října 

 • V rámci Evropské Rady proběhne summit, na kterém bude projednáno:
  • Zhodnocení epidemiologické situace a stavu očkování; Výměna názorů na získané poznatky týkající se strategií očkování; Mezinárodní solidarita a potřeba zajistit přístup k očkovacím látkám pro všechny; Pokrok v oblasti Digitální agendy a klíčových legislativních návrzích; Význam digitální konektivity a globálních partnerství; Jednání o nedávném nárůstu cen energií; Posouzení provádění svých závěrů z června 2021
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Plenární zasedání:
   • Debata na téma Dlouhodobá strategie pro venkov s Januszem Wojciechowským, komisařem pro zemědělství; Směrem k ucelené strategii udržitelného rozvoje venkova a měst (stanovisko z vlastní iniciativy); Debata na téma Nová průmyslová strategie s Padmashree Gehl Sampath, Berkman Klein Fellow, Harvard University; Aktualizace nové průmyslové strategie; Průmyslová strategie – dopady na ekosystém zdravotního průmyslu; Strategická autonomie a potravinová bezpečnost a udržitelnost (stanovisko z vlastní iniciativy); Akční plán nulového znečištění ovzduší, vody a půdy

Pátek 22. října 

 • V rámci Evropské Rady bude projednáno:
  • Strategická diskuse o obchodní politice EU; Zhodnocení přípravy na summit ASEM; summit Východního partnerství; zasedání COP26 o změně klimatu; zasedání COP15 o biologické rozmanitosti.
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Online konference: „Zelená, digitální a sociální obnova – Jak plány obnovy podporují ekonomiku blahobytu pro lidi a planetu?“

Sobota 23. října

Neděle 24. října

 

Veřejné konzultace (přehled)

Do 25.10.

Dostupný internetový a digitální obsah pro osoby se zdravotním postižením – přezkum pravidel EU

Do 26.10.

Revize předpisů EU o vozidlech s ukončenou životností

Do 26.10.

Pohotovostní plán pro dopravu

Do 01.11.

Integrované hospodaření s vodou – revidované seznamy látek znečišťujících povrchové a podzemní vody

Do 02.11.

Předcházení praní peněz a financování terorismu – pravidla partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP)

Do 04.11.

Obchod s šesti zeměmi Střední Ameriky – hodnocení

Do 04.11.

Nezákonné extrateritoriální sankce – důraznější reakce EU (změna blokovacího nařízení)

Do 15.11.

Revize právních předpisů EU o klasifikaci nebezpečnosti, označování a balení chemických látek

Do 13.12.

Služby cestovního ruchu – iniciativa týkající se krátkodobých pronájmů

Do 16.12.

Kvalita ovzduší – revize pravidel EU

Do 21.12.

Revize obecných právních předpisů EU týkajících se léčivých přípravků

Do 23.12.

Sběr údajů – evropské statistiky týkajících se obyvatelstva

Do 28.12.

Nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy – akční plán EU (hodnocení)

Do 28.12.

Prevence nezákonného obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy – revize akčního plánu EU

Do 28.12.

Program pro zaměstnanost a sociální inovace na období 2014–2020 – závěrečné hodnocení

Do 31.12.

Strategie pro drony 2.0 na podporu udržitelné a inteligentní mobility v Evropě

Do 10.1.

Opatření EU proti zneužívání soudních sporů namířených proti novinářům a obráncům lidských práv

Do 10.1.

Opatření EU proti zneužívání soudních sporů namířených proti novinářům a obráncům lidských práv – doporučení

Do 24.1.

Digitalizace odvětví energetiky – akční plán EU

 

 Zprávu pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 15. 10. 2021.

Archiv

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.