mzcr.cz (MZ ČR)
Cestování  |  08.10.2021 15:00:14

Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19 s účinností od 11. 10. 2021 - Ochranné opatření MZDR 20599/2020-123/MIN/KAN MZDRX01HSDO5

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 

Praha 8. října 2021 Č. j.: MZDR 20599/2020-123/MIN/KAN  MZDRX01HSDO5 

OCHRANNÉ OPATŘENÍ 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. h) zákona  č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,  ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle  § 68 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně před zavlečením onemocnění COVID-19  způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto ochranné opatření

S účinností ode dne 11. října 2021 od 00:00 hod. se v návaznosti na bod III.1 ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. září 2021, č. j.: MZDR 20599/2020- 116/MIN/KAN, ve znění ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. září 2021,  č.j.: MZDR 20599/2020-120/MIN/KAN, a ve znění ochranného opatření Ministerstva  zdravotnictví ze dne 29. září 2021, č.j.: MZDR 20599/2020-121/MIN/KAN, vydává seznam  zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy  onemocnění COVID-19

Země nebo teritoria s nízkým rizikem nákazy 

 • Australský svaz 
 • Chilská republika 
 • Jordánské hášimovské království 
 • Kanada 
 • Korejská republika 
 • Království Saúdská Arábie 
 • Lichtenštejnské knížectví 
 • Maltská republika 
 • Nový Zéland 
 • Polská republika 
 • Rwandská republika 
 • Stát Katar 
 • Stát Kuvajt 
 • Tchaj-wan 
 • Uruguayská východní republika 
 • Vatikánský městský stát 
 • Zvláštní administrativní oblast Hongkong 
 • Zvláštní administrativní oblast Macao 

Země nebo teritoria se středním rizikem nákazy 

 • Andorrské knížectví 
 • Dánské království 
 • Finská republika 
 • Francouzská republika 
 • Islandská republika  
 • Italská republika 
 • Kyperská republika 
 • Lucemburské velkovévodství 
 • Maďarská republika 
 • Monacké knížectví 
 • Nizozemské království 
 • Norské království 
 • Republika San Marino 
 • Portugalská republika (vč. Azorských ostrovů a Madeiry
 • Španělské království (vč. Baleárských ostrovů) 
 • Švédské království 

Země nebo teritoria s vysokým rizikem nákazy 

Země nebo teritoria s velmi vysokým rizikem nákazy 

 • Estonská republika 
 • Litevská republika 
 • Lotyšská republika 
 • Rumunská republika 
 • Slovinská republika 

Všechny třetí země, které nejsou uvedeny v tomto seznamu, se považují za země s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19

S účinností ode dne 11. října 2021 od 00:00 hod. se ruší ochranné opatření ze dne 1. října  2021, č.j. MZDR 20599/2020-122/MIN/KAN. 

Odůvodnění: 

Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu  onemocnění COVID-19, je stanoven na základě kritérií uvedených v Doporučením Rady (EU)  2020/1475 ze dne 13. října 2020 o koordinovaném přístupu k omezení volného pohybu  v reakci na pandemii COVID-19, ve znění jeho revizí, která tvoří:

a) „čtrnáctidenní kumulativní míra hlášení případů COVID-19“, tj. celkový počet nově  hlášených případů onemocnění COVID-19 na 100 000 obyvatel za posledních 14 dnů  na regionální úrovni, 

b) „míra pozitivity testů“, tj. procentní podíl pozitivních testů ze všech testů na stanovení  přítomnosti viru SARS-CoV-2 provedených během posledního týdne a c) „míra testování“, tj. počet testů na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 na 100 000  obyvatel provedených během posledního týdne; tato míra musí činit alespoň 300 na 100 000 obyvatel; přičemž 

i) na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 jsou vždy uvedeny  členské státy Evropské unie, které pro kritérium v bodě a) vykazují hodnotu maximálně  50, pokud však zároveň pro kritérium uvedené v bodě b) nevykazují hodnotu 4 %  a vyšší nebo pro kritérium v bodě a) vykazují hodnoty v rozmezí maximálně 75, ale  zároveň pro kritérium uvedené v bodě b) vykazují hodnotu 1 % a nižší a dále vybrané  třetí země dle přílohy I Doporučení Rady (2020/912), ve znění jeho revizí; 

ii) na seznamu zemí se středním rizikem výskytu onemocnění COVID-19 jsou uvedeny  členské státy Evropské unie, které pro kritérium v bodě a) vykazují hodnotu nižší než  75, ale zároveň pro kritérium uvedené v bodě b) vykazují hodnotu 4 % a vyšší, nebo  pro kritérium v bodě a) vykazují hodnoty v rozmezí od 50 do 75, ale zároveň  pro kritérium uvedené v bodě b) vykazují hodnotu 1 % a vyšší, anebo pro kritérium  v bodě a) vykazují hodnoty v rozmezí od 75 do 200, ale zároveň pro kritérium uvedené  v bodě b) vykazují hodnotu 4 % a nižší; 

iii) na seznamu zemí s vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 jsou uvedeny  členské státy Evropské unie, které pro kritérium v bodě a) vykazují hodnoty v rozmezí  od 75 do 200, ale zároveň pro kritérium uvedené v bodě b) vykazují hodnotu 4 %  a vyšší, nebo pro kritérium v bodě a) vykazují hodnoty v rozmezí od 200 do 500; 

iv) na seznamu zemí s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 jsou  uvedeny členské státy Evropské unie, které pro kritérium v bodě a) vykazují hodnotu  500 a vyšší; mezi tyto země se řadí i ty třetí země, které nejsou uvedeny na seznamu  zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19; mezi tyto země se řadí i ty  členské státy Evropské unie, ve kterých převažuje komunitní šíření nových variant viru  SARS-CoV-2. 

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) poskytlo dne 7. října 2021 České republice, stejně jako ostatním členským státům Evropské unie, aktuální data o šíření  epidemie onemocnění COVID-19, která zahrnují také data uvedená výše pro rozčlenění států  do jednotlivých kategorií. Tato data jsou předávána každý čtvrtek jako podklad pro členské  státy Evropské unie v souladu s Doporučením Rady (EU) 2020/1475, ve znění jeho revizí. 

Z dat poskytnutých ECDC vyplývají následující hodnoty pro jednotlivé státy:

Stát / teritorium 

čtrnáctidenní  

kumulativní míra  hlášení případů  

COVID-19

míra testování 

míra pozitivity  testů

Polská republika 

34,9 

708,9 

2,9

Maltská republika 

44,1 

3376,5 

0,7

Španělské království 

63,1 

1300,5 

2,2

- Baleárské ostrovy 

74,0 

2088,4 

1,6

- Kanárské ostrovy 

49,4 

1264,4 

1,9

Lichtenštejnské knížectví 

76,8 

1277,3 

2,7

Maďarská republika 

68,0 

841,1 

4,4

Italská republika 

77,0 

3356,9 

1,1

Švédské království 

82,7 

1525,5 

2,7

Portugalská republika 

87,3 

3401,9 

1,2

- Azorské ostrovy 

67,5 

3096,8 

1,3

- Madeira 

80,6 

8338,1 

0,6Dánské království 

94,4 

7342,2 

0,7

Finská republika 

106,0 

1388,9 

3,5

Francouzská republika 

106,5 

4541,8 

1,1

Spolková republika Německo 

131,7 

1130,3 

6,0

Nizozemské království 

133,2 

3263,5 

2,0

Islandská republika 

133,7 

5147,6 

1,3

Norské království 

154,5 

2165,1 

3,1

Kyperská republika 

173,5 

36702,2 

0,2

Lucemburské velkovévodství 

181,6 

2334,3 

3,9

Belgické království 

233,0 

2689,8 

4,3

Rakouská republika 

272,0 

33875,3 

0,4

Řecká republika 

284,8 

39154,1 

0,4

Slovenská republika 

307,4 

4184,6 

3,7

Bulharská republika 

342,5 

1820,1 

10,4

Irská republika 

367,8 

2724,5 

6,6

Chorvatská republika 

410,8 

2561,0 

8,5

Slovinská republika 

571,7 

9736,2 

3,0

Lotyšská republika 

580,9 

7464,4 

4,8

Rumunská republika 

631,5 

1885,4 

20,4

Estonská republika 

658,6 

2934,8 

12,7

Litevská republika 

795,5 

5580,3 

7,8V souladu s Doporučením Rady EU 2020/912, ve znění jeho revizí, jsou takto rozčleněny  členské státy Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, Švýcarsko a také Andorra,  Monako, San Marino a Vatikán, a to na základě následujících hodnot vyplývajících z dat  poskytnutých ECDC: 


čtrnáctidenní kumulativní  míra hlášení případů  

COVID-19

Andorrské knížectví 

166,7

Monacké knížectví 

68,8

Republika San Marino 

72,6

Švýcarská konfederace 

239,7

Vatikánský městský stát 

0,0Pokud jde o ostatní státy, ty jsou zařazeny do kategorie zemí s velmi vysokým rizikem výskytu  onemocnění COVID-19. Výjimku tvoří třetí země, které jsou uvedeny v příloze I Doporučení  Rady EU 2020/912, ve znění jeho revizí, v jejichž případě může Česká republika rozhodnout  o jejich zařazení do kategorie zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19. Tento  postup vychází z následujících pravidel uvedených v Doporučení Rady EU 2020/912, ve znění  jeho revizí: 

− Členské státy by měly postupně a koordinovaně zrušit dočasné omezení cest do EU,  jež nejsou nezbytně nutné, pokud jde o rezidenty třetích zemí uvedených v příloze I. − Při rušení dočasných omezení cest do EU, jež nejsou nezbytně nutné, pokud jde o třetí  země uvedené v příloze I, by členské státy měly individuálně zohledňovat vzájemnost  uznávanou v prostoru EU+. 

− Členské státy by měly důrazně odrazovat od cest, jež nejsou nezbytně nutné,  z prostoru EU+ do jiných zemí, než jsou země uvedené v příloze I. 

− Členské státy by měly od osob cestujících na základě jakýchkoli nezbytných nebo  jiných než nezbytných důvodů, funkcí či potřeb, s výjimkou pracovníků v dopravě  a příhraničních pracovníků, vyžadovat negativní výsledek testu na COVID-19  provedeného nejvýše 72 hodin před odjezdem na základě testu polymerázové  řetězové reakce (PCR) a předložení odpovídajícího dokladu o tomto výsledku  v podobě určené příslušnými orgány.

− Není-li testování při odjezdu možné, mělo by být osobám (…) umožněno test  podstoupit po příjezdu, v souladu s vnitrostátními postupy. Tím není dotčena povinnost  podrobit se po příjezdu jakýmkoliv dalším opatřením včetně karantény

− Členské státy mohou navíc vyžadovat domácí izolaci, karanténu a trasování kontaktů  po dobu až 14 dnů a podle potřeby i další test na COVID-19 ve stejném období, pokud  uloží tytéž požadavky vlastním státním příslušníkům přijíždějícím ze stejné třetí země.  Členské státy by tyto požadavky měly uložit cestujícím přijíždějícím ze třetí země, kde  byla zjištěna varianta viru vzbuzující obavy, a to zejména karanténu po příjezdu a další  test při příjezdu nebo po příjezdu. 

− Členský stát by neměl rozhodnout, že pro určitou třetí zemi zruší omezení cest do EU,  jež nejsou nezbytně nutné, dříve, než je zrušení cestovního omezení koordinováno  v souladu s tímto doporučením. 

− Toto doporučení by měly uplatňovat všechny členské státy na všech vnějších  hranicích

Ze států a teritorií uvedených v příloze I Doporučení Rady EU 2020/912, ve znění jeho revizí,  byly na seznam zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 zařazeny tyto: − Austrálie

Chile

Jižní Korea

Jordánsko

Kanada

Katar

Kuvajt

Nový Zéland

Rwanda

Saúdská Arábie

Tchaj-wan 

Uruguay

− Zvláštní administrativní oblast Hongkong, 

− Zvláštní administrativní oblast Macao. 

Příloha I Doporučení Rady EU 2020/912 je seznamem maximálním a členské státy EU mohou  rozhodnout, jaké státy z něj zařadí na národní seznam. V případě ostatních států a teritorií  uvedených v příloze I Doporučení Rady EU 2020/912 nebylo přikročeno k jejich zařazení  na seznam zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 vzhledem k průběžnému  hodnocení tamní epidemiologické situace, kdy trendová analýza ukazuje zhoršování,  popř. nejsou dostupná spolehlivá data poskytující skutečně ucelený epidemiologický obraz  situace ve sledované zemi, a to případně i v kombinaci s faktorem vakcinace (míra  proočkovanosti, druhy vakcín). Vzhledem k tomu nebyly na seznam zemí s nízkým rizikem  výskytu onemocnění COVID-19 zařazeny Singapur a Ukrajina

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v. r. 

ministr zdravotnictví

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.