cebre.cz (CEBRE)
Ze světa  |  24.09.2021 17:36:20

Týdenní přehled dění v EU ve dnech 27. září – 3. října 2021

Shrnutí nejdůležitějších událostí

 • Několik výborů Evropského parlamentu bude v pondělí hlasovat o aktu o digitálních službách (ITRE, IMCO, TRAN, CULT) a aktu o digitálních trzích (IMCO, TRAN, CULT).
 • V pondělí proběhne také zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu. Poslanci se zde budou zabývat mj. zprávou o zřízení jednotného portálu Evropské unie pro oblast celnictví; aktem o digitálních trzích; aktem o digitálních službách; nebo řešením necelních a nedaňových překážek na jednotném trhu.
 • V pondělí se budou poslanci Výboru pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu mj. hlasovat o návrhu zprávy k evropským sdělovacím prostředkům v digitálním desetiletí.
 • úterý proběhne zasedání Rady pro konkurenceschopnost ve složení výzkum. Ministři se budou mj. zabývat schválením závěrů o globálním přístupu k výzkumu a inovacím, vymění si názory na řízení a provádění Evropského výzkumného prostoru a informují se také o současné situaci, pokud jde o přidružení třetích zemí k programu Horizont Evropa.
 • Na zasedání Rady pro konkurenceschopnost ve složení vnitřní trh a průmysl proběhne ve středu mj. politická rozprava o provádění aktualizované nové průmyslové strategie pro Evropu, se zaměřením na balíček „Fit for 55“ z hlediska průmyslu; nebo diskuse o tvorbě perspektivních politik pro konkurenceschopnost EU a o dalším posílení jednotného trhu. Ministři také předloží společné ministerské prohlášení o zadávání veřejných zakázek na inovativní řešení v EU.
 • Ve čtvrtek proběhne zasedání Zvláštního výboru Evropského parlamentu pro umělou inteligenci v digitálním věku, kde dojde k výměně názorů se zástupcem Komise na téma Umělá inteligence a „evropská strategie pro data“ a umělá inteligence a „digitální strategie EU pro příští desetiletí (digitální kompas)“. Následně zde proběhne veřejné slyšení na téma „Umělá inteligence a strategie pro data“.
 • V rámci Senátu Parlamentu ČR ve čtvrtek proběhne odborný seminář „New Green Deal a Fit for 55 – šance nebo hrozba?“ 

Pondělí 27. září 

 • V rámci Rady EU zasedne:
  • Pracovní skupina pro hospodářskou soutěž
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro technickou harmonizaci
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro celní unii
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro mezinárodní obchod:
   • ROZPRAVA: Veřejné slyšení: Obchodní politika USA
  • Zasedání Rozpočtového výboru:
  • Zasedání Hospodářského a měnového výboru:
   • ROZPRAVA: Měnový dialog s prezidentkou Evropské centrální banky Christine Lagardeovou; Změna směrnice 2009/65/ES, pokud jde o používání sdělení klíčových informací správcovskými společnostmi subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP); Změna směrnice 2009/65/ES, pokud jde o rozšíření přechodného opatření pro správcovské společnosti, investiční společnosti a osoby, které poskytují poradenství týkající se podílových jednotek subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a jiných subjektů než SKIPCP nebo tyto podílové jednotky prodávají;
   • HLASOVÁNÍ: Hospodářská politika eurozóny v roce 2021
  • Zasedání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci:
  • Zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin:
   • ROZPRAVA: Výměna názorů s paní Kyriakidesovou, komisařkou pro zdraví a bezpečnost potravin, na Evropský úřad pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA); Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2018/842 o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 přispívajícím k opatřením v oblasti klimatu za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody; Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2019/631, pokud jde o zpřísnění výkonnostních norem pro emise CO2 pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla v souladu s ambicióznějšími cíli Unie v oblasti klimatu
   • HLASOVÁNÍ: Strategie EU na snížení emisí methanu
  • Společné zasedání Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin:
   • HLASOVÁNÍ: Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, pokud jde o stanovení technických screeningových kritérií pro určení toho, za jakých podmínek se hospodářská činnost kvalifikuje jako významně přispívající ke zmírňování změny klimatu nebo k přizpůsobování se změně klimatu, a toho, zda tato hospodářská činnost významně nepoškozuje některý z dalších environmentálních cílů
  • Zasedání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku:
   • ROZPRAVA: Prezentace paní Mariyy Gabrielové, komisařky pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež, o sdělení o globálním přístupu k výzkumu a inovacím a dalších tématech souvisejících s výzkumem; Prezentace Komise týkající se návrhu, kterým se zavádí program politiky digitální dekády do roku 2030; Prezentace výkonného ředitele Mezinárodní energetické agentury (IEA) Fatiha Birola: „Net Zero by 2050 – A Roadmap for the Global Energy Sector“ (Čistá nula do roku 2050: Plán pro světové energetické odvětví)
   • HLASOVÁNÍ: Roaming ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (přepracované znění); Hlavní směry pro transevropské energetické sítě a zrušení nařízení (EU) č. 347/2013; Evropská strategie pro kritické suroviny; Jednotný trh digitálních služeb (akt o digitálních službách) a změna směrnice 2000/31/ES; Nařízení o bateriích a odpadních bateriích, kterým se zrušuje směrnice 2006/66/ES a mění nařízení (EU) č. 2019/1020; Farmaceutická strategie pro Evropu; Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2022 – Všeobecný úvod – Celkové výdaje – Celkový výkaz příjmů – Výkaz příjmů a výdajů podle oddílů
  • Zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů:
   • ROZPRAVA: Veřejné slyšení: Ochrana spotřebitele a automatizované nástroje rozhodování v moderním hospodářství; Nařízení o obecné bezpečnosti výrobků, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 a zrušuje směrnice Rady 87/357/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES
   • HLASOVÁNÍ: Zřízení jednotného portálu Evropské unie pro oblast celnictví a změna nařízení (EU) č. 952/2013; Spravedlivé trhy otevřené hospodářské soutěži v digitálním odvětví (akt o digitálních trzích); Jednotný trh digitálních služeb (akt o digitálních službách) a změna směrnice 2000/31/ES; Provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček (směrnice o bezpečnosti hraček); Řešení necelních a nedaňových překážek na jednotném trhu
  • Zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch:
   • ROZPRAVA: Výměna názorů s komisařkou pro dopravu Adinou-Ioanou VALEANOVOU o balíčku „Fit for 55“; Výzvy spojené s městskými oblastmi v době po skončení pandemie COVID-19;
   • HLASOVÁNÍ: Jednotný trh digitálních služeb (akt o digitálních službách) a změna směrnice 2000/31/ES; Spravedlivé trhy otevřené hospodářské soutěži v digitálním odvětví (akt o digitálních trzích); Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2022 – Všeobecný úvod – Celkové výdaje – Celkový výkaz příjmů – Výkaz příjmů a výdajů podle oddílů;
  • Zasedání Výboru pro regionální rozvoj:
   • ROZPRAVA: Dočasné pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro dovoz určitých průmyslových výrobků na Kanárské ostrovy; Výzvy pro městské oblasti v období po skončení pandemie COVID-19; Ostrovy a politika soudržnosti: současná situace a budoucí výzvy; Studie zadaná tématickou sekcí B s názvem „Umělá inteligence a městský rozvoj“
  • Zasedání Výboru pro kulturu a vzdělávání:
   • ROZPRAVA: Evropský den jazyků – prezentace předběžných zjištění studie „Mnohojazyčnost v orgánech EU“; Prezentace studie „Provádění činností v oblasti výchovy k občanství v EU“ (EPRS); Provádění opatření zaměřených na občanskou výchovu; Veřejné slyšení na téma „Základní struktury a hlavní zásady evropské digitální veřejné sféry“
   • HLASOVÁNÍ: Situace umělců a kulturní oživení v EU; Evropské sdělovací prostředky v digitálním desetiletí: Akční plán na podporu oživení a transformace; Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2022 – Všeobecný úvod – Celkové výdaje –Celkový výkaz příjmů – Výkaz příjmů a výdajů podle oddílů; Jednotný trh digitálních služeb (akt o digitálních službách) a změna směrnice 2000/31/ES; Spravedlivé trhy otevřené hospodářské soutěži v digitálním odvětví (akt o digitálních trzích); 

Úterý 28. září 

 • V rámci Rady EU zasedne:
  • Rada pro konkurenceschopnost (výzkum): Schválení závěrů o globálním přístupu k výzkumu a inovacím; Vyměna názorů na řízení a provádění Evropského výzkumného prostoru; Informace o aktuální situaci institucionalizovaných evropských partnerství; Informace o současné situaci, pokud jde o přidružení třetích zemí k programu Horizont Evropa
  • Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
  • Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
  • Pracovní skupina pro obecné záležitosti
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina pro finanční služby a bankovní unie (finanční služby)
  • Pracovní skupina pro Spojené království
  • Pracovní skupina radů pro finanční věci
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • ANTICI
 • V rámci slovinského předsednictví proběhne:
  • Meziparlamentní konference o stabilitě, hospodářské koordinaci a správě v EU 
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Rozpočtového výboru:
   • ROZPRAVA: Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2022 – Všeobecný úvod – Celkové výdaje – Celkový výkaz příjmů – Výkaz příjmů a výdajů podle oddílů;
   • HLASOVÁNÍ: Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2022 – Všeobecný úvod – Celkové výdaje – Celkový výkaz příjmů – Výkaz příjmů a výdajů podle oddílů
  • Společné zasedání Rozpočtového výboru a Výboru pro rozpočtovou kontrolu:
   • Přezkum finančního nařízení s ohledem na vstup víceletého finančního rámce na období 2021–2027 v platnost
  • Zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin:
   • HLASOVÁNÍ: Strategie EU na snížení emisí methanu; Námitka podle čl. 112 odst. 2 a 3 prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby schválení účinných látek, včetně chlorotoluronu a difenokonazolu

Středa 29. září 

 • V rámci Rady EU zasedne:
  • Rada pro konkurenceschopnost (vnitřní trh a průmysl): Politická rozprava o provádění aktualizované nové průmyslové strategie pro Evropu, se zaměřením na balíček „Fit for 55“ z hlediska průmyslu; Diskuse o tvorbě perspektivních politik pro konkurenceschopnost EU a o dalším posílení jednotného trhu; Informace o výroční zprávě Pracovní skupiny pro prosazování pravidel jednotného trhu (SMET); Předložení společného ministerského prohlášení o zadávání veřejných zakázek na inovativní řešení v EU; Informace o jednotném patentu a Jednotném patentovém soudu.
  • COREPER II
  • Pracovní skupina pro finanční služby a bankovní unie (finanční služby)
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (služby a investice)
  • Poradci pro oblast justice a vnitra
 • V rámci Evropské komise budou představeny:
  • Další části z balíčku opatření v oblasti migrace a azylu, konkrétně Akční plán EU proti pašování migrantů (2021-2025); Sdělení o uplatňování směrnice o sankcích vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí a Zpráva o migraci a azylu.

Čtvrtek 30. září 

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Poradci pro oblast justice a vnitra – výměna informací
  • Pracovní skupina pro daňové otázky – nepřímé zdanění
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
  • Pracovní skupina pro leteckou dopravu
  • Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Poradci pro oblast justice a vnitra
  • MERTENS
 • V rámci slovinského předsednictví proběhne:
  • Konference “ Vesmír pro ekologickou a digitální obnovu“
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Společné zasedání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví:
   • Lepší uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci prostřednictvím transparentnosti odměňování a mechanismů prosazování
  • Zasedání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci:
   • ROZPRAVA: Evropská mládež: dopady pandemie Covid-19 na její ekonomickou a sociální situaci; Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 stanovením počtu a názvů proměnných pro oblast využívání informačních a komunikačních technologií za referenční rok 2022
  • Zasedání Zvláštního výboru pro umělou inteligenci v digitálním věku:
   • ROZPRAVA: Umělá inteligence a „evropská strategie pro data“ a umělá inteligence a „digitální strategie EU pro příští desetiletí (digitální kompas)“; Veřejné slyšení výboru AIDA na téma „Umělá inteligence a strategie pro data“
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Zasedání sekce Jednotný trh, výroba a spotřeba
 • V rámci Senátu Parlamentu ČR proběhne:
  • Odborný seminář „New Green Deal a Fit for 55 – šance nebo hrozba?“ 

Pátek 1. října 

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • COREPER II
  • COREPER I
 • V rámci slovinského předsednictví proběhne:
  • Konference “ Vesmír pro ekologickou a digitální obnovu“
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru se uskuteční:
  • Seminář: „30 let ochrany evropského spotřebitele“ 

Sobota 2. října

Neděle 3. října 

Veřejné konzultace (přehled)

Do 28.09.

Uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku – přezkum předpisů EU

Do 01.10.

Cílená revize finančních pravidel pro souhrnný rozpočet EU (dále jen „finanční nařízení“)

Do 04.10.

Modernizace strategického partnerství Komise s nejvzdálenějšími regiony EU

Do 05.10.

Horizontální dohody mezi společnostmi – revize pravidel hospodářské soutěže EU

Do 11.10.

Přezkum pravidel pro vývoz střelných zbraní a opatření pro jejich dovoz a tranzit

Do 25.10.

Dostupný internetový a digitální obsah pro osoby se zdravotním postižením – přezkum pravidel EU

Do 26.10.

Revize předpisů EU o vozidlech s ukončenou životností

Do 26.10.

Pohotovostní plán pro dopravu

Do 01.11.

Integrované hospodaření s vodou – revidované seznamy látek znečišťujících povrchové a podzemní vody

Do 02.11.

Předcházení praní peněz a financování terorismu – pravidla partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP)

Do 04.11.

Obchod s šesti zeměmi Střední Ameriky – hodnocení

Do 04.11.

Nezákonné extrateritoriální sankce – důraznější reakce EU (změna blokovacího nařízení)

Do 15.11.

Revize právních předpisů EU o klasifikaci nebezpečnosti, označování a balení chemických látek

Do 16.12.

Kvalita ovzduší – revize pravidel EU

 

Zprávu pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 24. 9. 2021.

Archiv

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.