MF ČR (Ministerstvo financí ČR)
Daně a účetnictví  |  10.09.2021 12:30:00

Metodický pokyn CHJ č. 21 – Směrnice o finanční kontrole (pro orgány veřejné správy)

Metodický pokyn CHJ č. 21 Směrnice o Centrální harmonizační jednotka Ministerstvo financí ČR

finanční kontrole  Pro orgány veřejné správy  

Verze 1.0 

Vydáno dne 3. 9. 2021 

OBSAH 

Úvodem......................................................................................................................................................................2 Co vyplývá ze zákona o finanční kontrole? .................................................................................................3 Komentář k vybraným ustanovením zákona .............................................................................................4 Směrnice o finanční kontrole pro orgány veřejné správy ....................................................................7 Přílohy.....................................................................................................................................................................15

ÚVODEM 

Před Vámi je metodická pomůcka, kterou vydává Ministerstvo financí – odbor 47 Centrální  harmonizační jednotka jako doporučující vzor směrnice o nastavení finanční kontroly. Vzor  směrnice je určen pro všechny orgány veřejné správy, na které dopadá povinnost nastavit  systém finanční kontroly. Vzhledem k různorodosti orgánů veřejné správy je vzorová směrnice  pouze obecná a předpokládá se, že bude dále přizpůsobená potřebám konkrétních orgánů  veřejné správy.  

Pokud by po přečtení této metodické pomůcky stále trvaly nejasnosti ohledně nastavení finanční  kontroly, neváhejte se na nás obrátit s dotazem na e-mail chj@mfcr.cz.

CO VYPLÝVÁ ZE ZÁKONA 

O FINANČNÍ KONTROLE? 

• Vedoucí orgánu veřejné správy odpovídá za organizování, řízení a zajištění přiměřenosti  a účinnosti systému finanční kontroly. 

• Vedoucí orgánu veřejné správy pověřuje osoby, které vykonávají řídicí kontrolu – kontrolu příjmů a výdajů (příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní). • Funkci příkazce operace může vykonávat vedoucí orgánu veřejné správy nebo vedoucí  zaměstnanci jím k tomu pověření. 

• U orgánů veřejné správy, které splňují zákonné podmínky pro sloučení funkcí správce  rozpočtu a hlavní účetní, vykonávají řídící kontrolu pouze dvě osoby – příkazce operace a osoba pověřená k výkonu sloučené funkce správce rozpočtu a hlavní účetní. 

• Pokud je možné ovlivnit uskutečnění nebo výši příjmu nebo výdaje, musí příkazce  operace a správce rozpočtu provést předběžnou řídicí kontrolu. 

• Pokud není možné ovlivnit uskutečnění příjmu nebo výdaje, předběžná řídicí kontrola  se neprovádí. V tomto případě se musí provést následná řídicí kontrola.  

• V případě, že rozhodování o uskutečnění výdajové operace nebo příjmové operace přísluší kolektivnímu rozhodování (například zastupitelstvu nebo radě v případě kraje či hlavního města Prahy), musí příkazce operace a správce rozpočtu provést  předběžnou řídicí kontrolu před vznikem závazku/nároku na příjem před předložením  materiálu kolektivnímu orgánu. 

• Vedoucí orgánu veřejné správy musí organizačně a personálně zajistit kontrolu plnění  příjmů (vymáhání pohledávek) a uzavřených smluv (průběžná a následná kontrola). • V případě, že se vykonává veřejnosprávní kontrola u podřízených organizací, žadatelů  nebo příjemců veřejné finanční podpory, osoby, které ji vykonávají, musí mít pověření  od vedoucího orgánu veřejné správy nebo osoby k tomu pověřené vedoucím orgánu veřejné správy a musejí být zaměstnanci tohoto orgánu. Jiné osoby mohou v rámci  kontroly figurovat pouze jako přizvané osoby.

KOMENTÁŘ K VYBRANÝM  

USTANOVENÍM ZÁKONA 

§ 11 A § 13 VYHLÁŠKY Č. 416/2004 SB.  

PŘEDBĚŽNÁ ŘÍDICÍ KONTROLA PŘED VZNIKEM ZÁVAZKU V PŘÍPADĚ  VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK  

Operace, která představuje příjem nebo výdaj z rozpočtu, musí být před vznikem závazku  nebo nároku na příjem schválená v rámci řídicí kontroly (ze strany příkazce operace, v případě  výdajů také ze strany správce rozpočtu). Úkolem příkazce operace je v rámci přípravy operace  posoudit, zda je pro orgán veřejné správy nezbytná, a dále zejména posoudit hospodárnost,  účelnost, efektivnost a její soulad s právními předpisy. Cílem této kontroly je zhodnotit  adekvátnost daného výdaje/příjmu vzhledem ke stanovené a prokázané potřebě. Pokud  je některá z těchto oblastí nevyhovující, je úkolem příkazce operace zajistit úpravu parametrů  připravované operace, aby byly v souladu s výše uvedenými principy.  

Veřejné zakázky jsou charakteristické svou dlouhou přípravnou fází, kdy podpisu finální  smlouvy musí předcházet řada úkonů – definice stanovené a prokázané potřeby, příprava  zadávací dokumentace, vyhlášení výběrového řízení a výběr vítězného uchazeče.  

Předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku musí u veřejné zakázky proběhnout  v momentě, kdy je možné ovlivnit parametry veřejné zakázky, tj. před vyhlášením  výběrového řízení. Pokud by řídicí kontrola proběhla pouze před samotným podpisem  smlouvy, příkazce operace již nemá možnost pozměnit parametry připravované operace.  Podrobněji o této problematice pojednává stanovisko odboru 47 - Centrální harmonizační  jednotka č. 5/2018 (CHJ č. 5/2018), které je ke stažení na webových stránkách Ministerstva  financí. 

U veřejných zakázek doporučujeme zaznamenávat předběžnou řídicí kontrolu do formulářů č. 4  a 6, které jsou součástí vzorové směrnice. U veřejných zakázek existuje větší pravděpodobnost  výskytu rizik1. Popsání rizik by mělo umožnit jejich snadnější řízení, které povede ke snížení  možných problému při realizaci daného nákupu/prodeje.  

§ 13 ODST. 8, 9 VYHLÁŠKY Č. 416/2004 SB.  

PŘEDBĚŽNÁ ŘÍDICÍ KONTROLA PŘED VZNIKEM ZÁVAZKU – LIMITOVANÝ  PŘÍSLIB 

Před výdajem nebo příjmem finančních prostředků musí zpravidla vždy proběhnout schválení  v rámci řídicí kontroly. 

 

1 Riziko je okolnost, která může (ale nemusí) negativně ovlivnit úspěšný nákup nebo prodej.  Tzn., aby proběhl ve stanovený čas a ve stanovené kvalitě při dodržení vhodně stanovených smluvních  podmínek.

V případě, že je nutné provést nákup,  

• který má sloužit k zajištění provozních potřeb vyplývajících z běžné, pravidelné činnosti  orgánu veřejné správy,  

• který je nutné zabezpečovat operativně a 

• kdy věřitel ani výše nejsou předem známy, 

je možné provést řídicí kontrolu před vznikem závazku prostřednictvím tzv. limitovaného  příslibu, který schvaluje příkazce operace a správce rozpočtu. Limitovaný příslib je možné  schválit jednorázově na začátku roku. Výše uvedené podmínky musí být splněny kumulativně.  Limitovaný příslib musí obsahovat  

• předmět, na který se vztahuje (např. kancelářské potřeby, občerstvení, náklady na  drobné opravy),  

• výši finančních prostředků,  

• období, na které se vydává a  

• jméno osoby, která odpovídá za to, že finanční prostředky budou použity v souladu  s pravidly využití limitovaného příslibu.  

V případě následného konkrétního nákupu během stanovené doby již nebude potřeba schválení  ze strany příkazce operace a správce rozpočtu.  

Čerpání finančních prostředků v rámci schváleného limitovaného příslibu může probíhat dvojím  způsobem. Pověřený zaměstnanec nakupuje zboží za své peníze a částku si nechá zpětně  proplatit. V tomto případě probíhá řídicí kontrola před proplacením zaměstnanci,  kdy se posuzuje, zda byl nákup oprávněný a zda byl v souladu s limitovaným příslibem.  

Druhá varianta nastává v momentě, kdy má zaměstnanec podepsanou dohodu o hmotné odpovědnosti a obdržel dopředu zálohu, platební kartu nebo CCS kartu. V případě nákupu pak  splývá moment vzniku závazku a samotná platba. Předběžnou řídicí kontrolu po vzniku závazku  tedy nejde z objektivních důvodů provést. Pro tuto variantu doporučujeme doplnit další  kontrolní mechanismus nad rámec zákona o finanční kontrole, např. dotaz na příkazce operace  před samotným nákupem ohledně oprávněnosti výdaje.  

§ 27 ZÁKONA Č. 320/2001 SB., § 12 VYHLÁŠKY Č. 416/2004 SB.  PŘEDBĚŽNÁ ŘÍDICÍ KONTROLA PO VZNIKU NÁROKU NA PŘÍJEM A KONTROLA  OSTATNÍCH PŘÍJMŮ 

Předběžná řídicí kontrola po vzniku nároku na příjem probíhá v případě, že orgán veřejné  správy vystupuje jako prodejce/poskytovatel služeb a vykonává se před odesláním faktury  odběrateli. 

Příkazce operace na dané faktuře zkontroluje:  

• správnost určení dlužníka, výši a splatnost vzniklého nároku.

Hlavní účetní poté zkontroluje: 

• soulad podpisu příkazce operace v pokynu k plnění veřejných příjmů s podpisem  uvedeným v podpisovém vzoru, 

• správnost určení dlužníka, výše a splatnosti vzniklého nároku orgánu veřejné správy  s údaji ve vydaném pokynu k plnění veřejných příjmů, 

• jiné skutečnosti týkající se uskutečnění operace jako účetního případu podle zvláštních  právních předpisů pro vedení účetnictví orgánu veřejné správy, souvisejících účetních  rizik, které se při jejím uskutečňování mohou vyskytnout včetně přijetí případných  opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění. 

Kontrola po obdržení prostředků 

Orgán veřejné správy může přijmout finanční prostředky dvojím způsobem – hotově  do pokladny, nebo bezhotovostně na účet. V případě hotovostních plateb zpravidla splývá  moment, kdy orgánu veřejné správy vznikne nárok, a kdy je přijata platba (přepážkový prodej  na základě ceníku aj.). V tomto případě probíhá předběžná řídicí kontrola při stanovení ceníku,  kterou vykonává příkazce operace. Po obdržení finančních prostředků proběhne pouze následná řídicí kontrola, kterou vykonává pověřený zaměstnanec. 

V případě, že došlo k uhrazení finančních prostředků na bankovní účet, není již možné provést  předběžnou řídicí kontrolu po vzniku nároku na příjem, s ohledem na skutečnost, že příjem byl  již realizován. V tomto případě je možné provést pouze průběžnou nebo následnou kontrolu,  kterou zajišťuje pověřený zaměstnanec. 

Pověřený zaměstnanec kontroluje, zda příjmy, na které má orgán veřejné správy nárok, jsou  hrazeny včas, ve správné výši a od správného dlužníka. Pokud není některý z příjmů uhrazen  včas, vyrozumí o tom příkazce operace, případně příslušnou osobu na základě interní směrnice,  která upravuje nakládání s pohledávkami, a která rozhodne o dalším postupu.  

Příkazce operace nemusí podepisovat každý příjmový doklad. Reálně bude rozhodovat o tom,  jak naložit s neuhrazenými pohledávkami, pokud tato pravomoc není svěřena jiné osobě. Dále  doporučujeme nad rámec zákona o finanční kontrole, aby příkazce operace prováděl  pravidelnou kontrolu realizovaných příjmů (výstup z výše zmíněné průběžné/následné  kontroly) vždy za určité období (den/týden/měsíc s ohledem na velikost orgánu veřejné správy a množství realizovaných transakcí). Tímto bude zachován princip kontroly čtyř očí. 

§ 5 ODST. 2 A § 7 A NÁSL. ZÁKONA Č. 320/2001 SB. 

VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA A MOŽNOST ÚČASTI PŘIZVANÝCH OSOB 

Veřejnosprávní kontrola u organizačních složek státu a příspěvkových organizací v působnosti  orgánu veřejné správy, nebo u žadatelů či příjemců veřejné finanční podpory musí být  prováděna pověřenými osobami, které jsou zaměstnanci orgánu veřejné správy. Tato kontrola je  prováděna podle zákona č. 255/2012 Sb., (kontrolní řád), v platném znění. V zájmu dosažení  účelu veřejnosprávní kontroly může být k veřejnosprávní kontrole přizvaná osoba, která není  zaměstnancem orgánu veřejné správy – tzv. přizvaná osoba. Přizvanou osobou může být pouze  fyzická osoba, nikoliv právnická. 

SMĚRNICE O FINANČNÍ  KONTROLE PRO ORGÁNY  VEŘEJNÉ SPRÁVY

ČÁST PRVNÍ 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Čl. I 

Preambule 

1. Tato směrnice se vydává k nastavení finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční  kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění  pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“). 

2. Tato směrnice upravuje 

a. řídicí kontrolu u příjmových a výdajových operací, 

b. veřejnosprávní kontrolu u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory,  c. veřejnosprávní kontrolu u podřízených organizačních složek státu a příspěvkových  organizací. 

3. Ustanovením této směrnice se řídí všechny osoby, které se podílí na řízení a kontrole veřejných  financí v orgánu veřejné správy.  

Čl. II 

Cíl finanční kontroly 

1. Vedoucí orgánu veřejné správy a všechny osoby, které se podílí na hospodaření s veřejnými  prostředky, zajistí, že je s nimi nakládáno účelně, hospodárně a efektivně a v souladu se zákonem.  2. S veřejnými prostředky je nakládáno  

a. účelně, pokud dosažené výsledky odpovídají stanovené potřebě, 

b. hospodárně, pokud jsou zdroje k dispozici ve správnou dobu, v dostatečném množství,  v přiměřené kvalitě a za co nejvýhodnější cenu a 

c. efektivně, pokud je dosaženo co nejlepšího vztahu mezi použitými prostředky  a dosaženými výsledky

ČÁST DRUHÁ 

ŘÍDICÍ KONTROLA  

Čl. III 

Předmět řídicí kontroly  

1. Řídicí kontrola zahrnuje hodnocení a ověřování skutečností rozhodných pro hospodaření  s veřejnými prostředky  

a. při přípravě příjmových a výdajových operací před jejich zahájením (předběžná řídicí  kontrola),  

b. po zahájení příjmových a výdajových operací až do jejich ukončení a vyúčtování  (průběžná řídicí kontrola) a  

c. při následném hodnocení dosažených výsledků uskutečňovaných příjmových  a výdajových operací (následná řídicí kontrola).  

2. Předběžná řídicí kontrola se neprovádí u příjmových a výdajových operací, u kterých orgán  veřejné správy nemůže ovlivnit uskutečnění nebo výši příjmu nebo výdaje. Předběžná řídicí  kontrola se neprovádí zejména u příjmů nahodilého charakteru, například při platbě správních poplatků do pokladny. U těchto příjmových a výdajových operací však musí být provedena  následná řídicí kontrola.

Čl. IV 

Osoby pověřené výkonem řídicí kontroly  

1. Předběžnou řídicí kontrolu provádí vedoucí orgánu veřejné správy a zaměstnanci tohoto orgánu pověření vedoucím orgánu veřejné správy v rozsahu svého pověření2 (příkazce operace, správce  rozpočtu, hlavní účetní).  

2. Průběžnou a následnou kontrolu provádí zaměstnanci orgánu veřejné správy, kteří k tomu byli  pověřeni.  

3. Vzor pověření je uveden v příloze č. 1 této směrnice.  

ŘÍDICÍ KONTROLA U PŘÍJMOVÝCH OPERACÍ  

Čl. V 

Příprava příjmové operace 

1. Při přípravě příjmové operace3 příkazce operace ověří 

a. soulad příjmové operace se stanovenými úkoly a schválenými záměry a cíli orgánu  veřejné správy, 

b. soulad příjmové operace s právními předpisy a opatřeními přijatými orgány veřejné  správy v mezích těchto právních předpisů a 

c. soulad se zásadami účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti podle ustanovení § 4 zákona  o finanční kontrole4

2. Příkazce operace identifikuje a vyhodnotí rizika5, která s připravovanou operací souvisí  a případně navrhne/realizuje opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění. 

3. Příkazce operace ověří, zda je připravovaná operace doložena věcně správnými a úplnými  podklady. 

4. Příkazce operace na základě posouzení výše uvedených skutečností rozhodne o schválení  (příp. neschválení) příjmové operace a vyhotoví o úkonech podle předchozích odstavců záznam.  5. Vzor záznamu je uveden v příloze č. 2 této směrnice.  

Čl. VI 

Cíl řídicí kontroly u příjmových operací 

1. Cílem řídicí kontroly u příjmových operací je zajistit, aby byly veřejné prostředky do rozpočtu  orgánu veřejné správy vybrány včas, od správné osoby (dlužníka) a ve správné výši.  2. Pokud jsou veřejné prostředky připsány na bankovní účet (příp. do pokladny), osoba pověřená  výkonem následné kontroly příjmů prověří, zda byly připsány od správné osoby (dlužníka), včas  a ve správné výši. Toto ověření provede před zaúčtováním příjmu do účetnictví.  

3. Osoba pověřená výkonem následné kontroly příjmů je povinna průběžně sledovat  a vyhodnocovat, zda příjmy, na které má orgán veřejné správy nárok, jsou na bankovní účet  připisovány (případně hrazeny do pokladny) včas, ve správné výši a od správné osoby (dlužníka).  

 

2 Pověření může mít formu tzv. individuálního pověření nebo může vyplývat z vnitřních předpisů,  případně může být součástí pracovní náplně nebo charakteristiky služebního nebo pracovního místa.  Individuální pověření je dokument, kterým vedoucí orgánu veřejné správy pověřuje výkonem konkrétní  funkce konkrétního zaměstnance orgánu veřejné správy.  

3 Fáze přípravy příjmové operace je např. doba před podpisem smlouvy, na jejímž základě vzniká nárok  na příjem do rozpočtu orgánu veřejné správy (např. před podpisem nájemní smlouvy, kterou se pronajímá  majetek, před podáním žádosti o projekt, který má být spolufinancován z fondů EU).  4 V případě příjmových operací je nutné věnovat pozornost souladu s cílem finanční kontroly zejména  u dotací, jejichž příjemcem je orgán veřejné správy.  

5 Riziko je okolnost, která může (ale nemusí) negativně ovlivnit připravovanou operaci. Tzn., aby proběhla  ve stanovený čas, ve stanovené kvalitě při dodržení stanovených podmínek. Např. při zvažování podání  žádosti o dotaci musí orgán veřejné správy zvážit riziko, zda je schopen dostát všem podmínkám  vyplývajícím z rozhodnutí o poskytnutí dotace či zda je vůbec schopen celou dotaci administrovat.

4. V případě, že osoba pověřená výkonem následné kontroly příjmů zjistí, že veřejné prostředky  nebyly připsány (uhrazeny do pokladny) včas, ve správné výši nebo od správné osoby (dlužníka) a. ověří existenci, výši a splatnost pohledávky, 

b. identifikuje a vyhodnotí rizika6, která s příjmovou operací souvisí a případně navrhne  opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění. 

5. Osoba pověřená výkonem následné kontroly příjmů vyhotoví o úkonech podle předchozího  odstavce záznam a předá ho spolu s ostatními podklady příkazci operace. 

6. Příkazce operace na základě záznamu a souvisejících podkladů rozhodne o dalším postupu.  7. Vzor záznamu je uveden v příloze č. 3 této směrnice. 

ŘÍDICÍ KONTROLA U VÝDAJOVÝCH OPERACÍ 

Čl. VII 

Předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku 

1. Předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku probíhá při přípravě výdajové operace tj. před  odesláním objednávky, před uzavřením smlouvy, před vyhlášením zadávacího řízení,  před podpisem smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory7

2. Při přípravě výdajové operace příkazce operace ověří 

a. nezbytnost operace ke splnění úkolů orgánu veřejné správy, 

b. soulad operace s právními předpisy a opatřeními přijatými orgány veřejné správy  v mezích těchto právních předpisů, 

c. soulad operace s postupy a podmínkami stanovenými pro zadávání veřejných zakázek, d. soulad operace se zásadami účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti podle ustanovení  § 4 zákona o finanční kontrole a 

e. doložení připravované operace věcně správnými a úplnými podklady. 

3. Příkazce operace identifikuje a vyhodnotí rizika8, která s připravovanou operací souvisí  a případně navrhne/realizuje opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění.  

4. Příkazce operace vyhotoví návrh individuálního příslibu a na základě úkonů podle odstavce 2  rozhodne o schválení (příp. neschválení) výdajové operace. 

5. V případě, že příkazce operace schválí výdajovou operaci, stvrdí to svým podpisem a předá návrh  individuálního příslibu a související podklady správci rozpočtu.  

6. Správce rozpočtu ověří, zda  

a. byla výdajová operace schválena příkazcem operace v rozsahu jeho oprávnění,  b. je podpis příkazce operace shodný s podpisovým vzorem, 

c. je výdajová operace v souladu se schválenými veřejnými výdaji, programy, projekty,  uzavřenými smlouvami nebo jinými rozhodnutími o nakládání s veřejnými prostředky, d. výdajová operace odpovídá pravidlům stanoveným zvláštními právními předpisy  pro financování činnosti orgánu veřejné správy, 

e. byla výdajová operace prověřena v souvislosti s rozpočtovými riziky. 

 

6 Riziko je okolnost, která může (ale nemusí) negativně ovlivnit připravovanou operaci. Tzn., aby proběhla ve stanovený čas, ve stanovené kvalitě při dodržení stanovených podmínek. Např. při kontrole příjmů bylo  zjištěno, že je evidována pohledávka po splatnosti za problematickým dlužníkem. Existuje reálné riziko,  že pohledávka nebude vymožena, proto je nutné zaměřit se se zvláštní péčí na tyto problematické  pohledávky. 

7 Veřejnou finanční podporou se rozumí dotace, návratné finanční výpomoci, příspěvky poskytnuté  z veřejného rozpočtu zřizovatele a prostředky poskytnuté z veřejného rozpočtu jejich příjemci na základě  žádosti.  

8 Riziko je okolnost, která může (ale nemusí) negativně ovlivnit úspěšný nákup nebo prodej.  Tzn., aby proběhl ve stanovený čas, ve stanovené kvalitě při dodržení vhodně stanovených smluvních  podmínek. Např. orgán veřejné správy připravuje investiční akci – výstavba cyklostezky. Existuje riziko,  že stavba bude provedena nekvalitně. Orgán veřejné správy na to reaguje stanovením důsledné průběžné 

kontroly výstavby. 

7. Správce rozpočtu na základě posouzení výše uvedených skutečností rozhodne o schválení (příp.  neschválení) výdajové operace. Schválení skutečností podle odstavce 6 potvrdí svým podpisem  na individuální příslib. 

8. Shledá-li správce rozpočtu při předběžné řídicí kontrole připravované operace nedostatky,  přeruší schvalovací postup a oznámí své zjištění písemně příkazci operace s uvedením důvodů  a případně přiloží další doklady o oprávněnosti svého postupu. 

9. Vzor individuálního příslibu je uveden v příloze č. 4 této směrnice. 

Čl. VIII 

Limitovaný příslib  

1. Je-li to účelné pro zajištění  

• provozních potřeb vyplývajících z běžné pravidelné činnosti orgánu veřejné správy,  • které je nutné zabezpečovat operativně a 

• pokud nelze věřitele nebo výši předpokládaných výdajů určit předem,  

příkazce operace a správce rozpočtu schválí limitovaný příslib.  

2. Pro schválení limitovaného příslibu se použije schvalovací postup podle čl. VII. 3. Limitovaný příslib se vyhotovuje v případě běžných provozních nákupů, dle potřeb orgánu  veřejné správy9.  

4. Limitovaný příslib stanoví  

• limit výdajů,  

• období, na které je tento limit poskytnut, a 

• předmět výdajů.  

Vzor limitovaného příslibu je uveden v příloze č. 5 této směrnice. 

Čl. IX 

Předběžná řídicí kontrola po vzniku závazku 

1. Před provedením platby příkazce operace u výdajové operace ověří  

a. existenci závazku, 

b. stav plnění, 

c. správnost určení věřitele, výši a splatnost závazku, 

d.podmínky splatnosti závazku a 

e. soulad s individuálním příslibem podle čl. VII nebo limitovaným příslibem podle čl. VIII. 2. Příkazce operace identifikuje a vyhodnotí rizika10, která s připravovanou operací souvisí  a případně navrhne opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění. 

3. Příkazce operace vyhotoví návrh pokynu k zajištění platby a na základě úkonů podle odstavce 1  rozhodne o schválení (příp. neschválení) výdajové operace. Pokud výdajovou operaci schválí,  podepíše pokyn k zajištění platby a předá ho hlavnímu účetní k zajištění platby.  

4. Hlavní účetní před provedením platby ověří 

a. soulad podpisu příkazce operace v pokynu k zajištění platby s podpisem uvedeným  v podpisovém vzoru, 

b. soulad údajů o věřiteli, výši a splatnosti vzniklého závazku s údaji ve vydaném pokynu  k zajištění platby,  

c. soulad pokynu příkazce operace k zajištění platby s individuálním příslibem, d. jiné skutečnosti týkající se uskutečnění operace jako účetního případu podle zákona  o účetnictví a 

e. související účetní rizika. 

 

9 Může se jednat např. o pohoštění, poštovné, kancelářské potřeby, náklady na drobné opravy v případě  dodržení uvedených podmínek, tj. podmínek dle § 13 odst. 8 a 9 vyhlášky 416/2004 Sb.  10 Riziko je okolnost, která může (ale nemusí) negativně ovlivnit úspěšný nákup nebo prodej.  Tzn., aby proběhl ve stanovený čas a ve stanovené kvalitě při dodržení vhodně stanovených smluvních  podmínek.

5. Pokud hlavní účetní výdajovou operaci schválí, podepíše pokyn k zajištění platby a zajistí platbu. 6. Shledá-li hlavní účetní při předběžné řídicí kontrole nedostatky, přeruší schvalovací postup  a oznámí své zjištění písemně příkazci operace. 

7. Vzor pokynu k zajištění platby je uveden v příloze č. 6 této směrnice. 

Čl. X 

Průběžná řídicí kontrola výdajových operací 

1. Osoba pověřená výkonem průběžné řídicí kontroly u výdajových operací, u nichž plnění probíhá  průběžně minimálně po dobu 6 měsíců11, provádí průběžnou řídicí kontrolu. V rámci průběžné  řídicí kontroly ověří 

a. soulad výdajové operace s právními předpisy a se zásadami účelnosti, hospodárnosti  a efektivnosti podle ustanovení § 4 zákona o finanční kontrole, 

b. plnění podmínek rozhodnutí nebo smlouvy souvisejících s kontrolovanou operací, c. soulad předpokládaných a již dosažených výsledků operace a 

d. skutečnosti týkající se operace jako účetního případu podle zákona o účetnictví. 2. Osoba pověřená výkonem průběžné řídicí kontroly identifikuje a vyhodnotí rizika12,  která s probíhající operací souvisí a případně navrhne opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění. 3. O průběžné řídicí kontrole podle předchozího odstavce osoba pověřená výkonem průběžné řídicí  kontroly sepíše záznam. V případě, že identifikuje významná rizika nebo nedostatky, předá  záznam příkazci operace k přijetí opatření k eliminaci nebo zmírnění rizik a k odstranění  nedostatků.  

4. Vzor záznamu o průběžné řídicí kontrole je uveden v příloze č. 7 této směrnice. 

Čl. XI 

Následná řídicí kontrola 

1. Osoba pověřená výkonem následné řídicí kontroly u výdajových operací provádí následnou řídicí  kontrolu u vybraných operací. Ke kontrole vybírá operace s nejvyšší mírou rizika.  2. V rámci následné kontroly ověří 

a. soulad výdajové operace s právními předpisy a se zásadami účelnosti, hospodárnosti  a efektivnosti podle ustanovení § 4 zákona o finanční kontrole, 

b. plnění podmínek rozhodnutí nebo smlouvy souvisejících s kontrolovanou operací, c. soulad předpokládaných a dosažených výsledků operace, včetně jejich udržitelnosti a d. skutečnosti týkající se operace jako účetního případu podle zákona o účetnictví. 

3. Osoba pověřená výkonem následné řídicí kontroly identifikuje a vyhodnotí rizika13,  která s kontrolovanou operací souvisí a případně navrhne opatření k jejich vyloučení nebo  zmírnění. 

 

11 Lze nastavit dle potřeb orgánu veřejné správy. 

12 Riziko je okolnost, která může (ale nemusí) negativně ovlivnit realizovanou operaci. Tzn., aby proběhla ve stanovený čas, ve stanovené kvalitě při dodržení stanovených podmínek. Např. v případě realizace  veřejné zakázky existuje riziko porušení podmínek stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek.  V případě realizace stavební veřejné zakázky podle zákona o zadávání veřejných zakázek musí  být zohledněny principy transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace. Pokud by nebyl dodržen  harmonogram prací stanovený v zadávacím řízení, existuje riziko porušení principu rovného zacházení.  Pokud by došlo k posunutí termínu realizace již v zadávacím řízení, mohly by se do výběrového řízení  přihlásit firmy, které by v původním termínu neměly stavební kapacitu. Cílem průběžné řídicí kontroly  je zejména zjistit, zda je veřejná zakázka realizována podle plánu a nehrozí riziko zpoždění výstavby. 

13 Riziko je okolnost, která může (ale nemusí) negativně ovlivnit realizovanou operaci. Tzn., aby proběhla  ve stanovený čas, ve stanovené kvalitě při dodržení stanovených podmínek. Např. u dotací čerpaných  z Evropské unie existuje riziko vzniku porušení rozpočtové kázně v důsledku toho, že organizace nedodrží  po dokončení projektu podmínky udržitelnosti. V rámci následné řídicí kontroly se tedy orgán veřejné  správy zaměří zejména na naplnění těchto podmínek.

4. O následné řídicí kontrole podle předchozího odstavce osoba pověřená výkonem následné řídicí  kontroly sepíše záznam. V případě, že identifikuje významná rizika nebo nedostatky, předá  záznam příkazci operace k přijetí opatření k eliminaci nebo zmírnění rizik a k odstranění  nedostatků.  

5. Vzor záznamu o následné řídicí kontrole je uveden v příloze č. 8 této směrnice. 

ČÁST TŘETÍ 

VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA  

Čl. XII 

Předmět veřejnosprávní kontroly 

1. Veřejnosprávní kontrola zahrnuje hodnocení a ověřování  

a. skutečností rozhodných pro hospodaření s veřejnými prostředky, které jsou poskytovány  ve formě veřejné finanční podpory a  

b. hospodaření organizačních složek státu a příspěvkových organizací v působnosti orgánu  veřejné správy. 

2. Veřejnosprávní kontrolou se u veřejné finanční podpory ověřuje, zda žadatel nebo příjemce  dodržuje  

a. právní předpisy v přímé souvislosti s poskytovanou veřejnou finanční podporou a b. podmínky stanovené orgánem veřejné správy jako poskytovatelem veřejné finanční  podpory v rozhodnutí / ve smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory.  

3. Veřejnosprávní kontrola v případě poskytování veřejné finanční podpory má 3 fáze: a. předběžná kontrola, která je zaměřena zejména na kontrolu podkladů předložených  žadatelem o veřejnou finanční podporu, 

b. průběžná kontrola, která je zaměřena zejména na kontrolu průběžného dodržování  právních předpisů a stanovených podmínek, 

c. následná kontrola, která probíhá po vyplacení veřejné finanční podpory a jejím  vypořádání a je zaměřena zejména na kontrolu dodržení právních předpisů souvisejících  s poskytnutou veřejnou finanční podporou a dodržení podmínek, za nichž byla veřejná  finanční podpora poskytnuta.  

4. Veřejnosprávní kontrolou se u organizační složky státu nebo příspěvkové organizace14 ověřuje, zejména zda 

a. jsou dodržovány právní předpisy upravující 

i. řízení a kontrolu veřejných financí, 

ii. hospodaření s veřejnými prostředky, 

iii. účetnictví a výkaznictví, 

b. je nastaven přiměřený a účinný systém finanční kontroly.  

 

Čl. XIII 

Postup veřejnosprávní kontroly 

1. Veřejnosprávní kontrolu provádí zaměstnanci orgánu veřejné správy pověření vedoucím tohoto  orgánu v rozsahu svého pověření. Vzor pověření k výkonu veřejnosprávní kontroly je uveden  v příloze č. 9 této směrnice. 

2. Při výkonu veřejnosprávní kontroly se postupuje podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole  (kontrolní řád), v platném znění.  

ČÁST ČTVRTÁ 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Čl. XIV 

1. Nedílnou součástí této směrnice jsou její přílohy: 

 

14 Předmětem veřejnosprávní kontroly u organizační složky státu a příspěvkové organizace mohou být  všechny skutečnosti související s jejím hospodařením. 

Příloha č. 1: Vzor pověření 

Příloha č. 2: Vzor záznamu o provedení předběžné řídicí kontroly před vznikem nároku  na příjem 

Příloha č. 3: Vzor záznamu - průběžná a následná řídicí kontrola příjmové operace Příloha č. 4: Vzor individuálního příslibu - předběžná řídicí kontrola před vznikem  závazku 

Příloha č. 5: Vzor limitovaného příslibu - předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku Příloha č. 6: Vzor pokynu k zajištění platby (předběžná řídicí kontrola po vzniku závazku) Příloha č. 7: Vzor záznamu - průběžná řídicí kontrola výdajové operace 

Příloha č. 8: Vzor záznamu - následná řídicí kontrola výdajové operace 

Příloha č. 9: Vzor pověření k výkonu veřejnosprávní kontroly 

2. Směrnice nabývá účinnosti dne …. .

PŘÍLOHY  

Příloha č. 1 Vzor pověření 

POVĚŘENÍ 

VEDOUCÍHO ORGÁNU VEŘEJNÉ SPRÁVY 

V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších  předpisů a směrnicí č. …/…. o finanční kontrole, jako vedoucí orgánu veřejné správy 

pov ě ř uji  

pana/paní……………………………………..………………. (jméno, příjmení, titul a funkce nebo pracovní  zařazení) funkcí (hodící se zaškrtněte): 

☐ příkazce operace 

☐ zástupce příkazce operace pro případ nepřítomnosti příkazce operace ☐ správce rozpočtu 

☐ zástupce správce rozpočtu pro případ nepřítomnosti správce rozpočtu ☐ hlavní účetní  

☐ zástupce hlavního účetního pro případ nepřítomnosti hlavního účetního ☐ osoby vykonávající průběžnou řídicí kontrolu 

☐ zástupce osoby vykonávající průběžnou řídicí kontrolu 

☐ osoby vykonávající následnou řídicí kontrolu 

☐ zástupce osoby vykonávající následnou řídicí kontroly 

Toto pověření nabývá účinnosti dnem podpisu vedoucího orgánu veřejné správy a platí  do odvolání. Pověření dříve vydaná pro výkon řídicí kontroly pozbývají platnosti nabytím  účinnosti tohoto pověření. 

..…………..……..………… 

vedoucí orgánu veřejné správy 

V…………………….dne ………………………. 

Pověření převzal: ……………………(jméno a příjmení)

Příloha č. 2 Vzor záznamu o provedení předběžné řídicí kontroly před vznikem nároku na  příjem 

Identifikace příjmové operace: 

Předmět  

Výše  

Druhá strana (dlužník) 

Jako příkazce operace v rámci předběžné řídicí kontroly před vznikem nároku na příjem jsem v souladu  s čl. V odst. 1 směrnice č. …/… o finanční kontrole u výše nadepsané příjmové operace ověřil(a): a. soulad příjmové operace se stanovenými úkoly a schválenými záměry a cíli orgánu  veřejné správy, 

b. soulad s právními předpisy a opatřeními přijatými orgány veřejné správy v mezích těchto  právních předpisů, 

c. soulad se zásadami účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti,  

d. doložení operace věcně správnými a úplnými podklady a 

identifikoval(a) jsem následující rizika: 

Riziko Opatření vedoucí ke zmírnění rizika 

Datum: …………………… 

……………………………………………… 

 příkazce operace  

(jméno, příjmení)

Příloha č. 3 Vzor záznamu – průběžná a následná řídicí kontrola příjmové operace 

Identifikace příjmové operace: 

Předmět  

Výše  

Druhá strana (dlužník) 

Splatnost 

Jako osoba, pověřená výkonem průběžné/následné řídicí kontroly, jsem u příjmové operace v souladu  s čl. VI směrnice č. …/… o finanční kontrole zjistil(a), že výše nadepsaná příjmová operace byla/nebyla uhrazena (nehodící se škrtněte) 

☐ včas - počet dnů po splatnosti……………………… 

☐ ve správné výši 

☐ správnou osobou;  

a následně jsem ověřil(a) existenci předmětné pohledávky, její výši a splatnost a identifikoval(a) jsem: 

• následující rizika: 

……………………………………………………………………………………………….………………………………………………… ………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

• následující nedostatky: 

…………………………………………………………………………………………………….……………………………… …………………………………………………………………….……………………………………………………………… 

Datum: …………………… 

……………………………………………… 

osoba pověřená výkonem  

průběžné/následné řídicí kontroly 

(jméno, příjmení) 

Jako příkazce operace v rámci předběžné řídicí kontroly po vzniku nároku na příjem v souladu  s čl. VI odst. 6 směrnice č. …/… o finanční kontrole stanovuji, že s výše nadepsanou pohledávkou bude  naloženo takto: …………………………………………………………………… 

Datum: …………………… 

………………………………………….………… 

 příkazce operace  

 (jméno, příjmení)

Příloha č. 4 Vzor individuálního příslibu – předběžná řídicí  kontrola před vznikem závazku 

Identifikace výdajové operace: 

Předmět  

Výše  

Druhá strana (věřitel) 

Splatnost 

Rozpočtové třídění 

Jako příkazce operace v rámci předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku jsem  v souladu s čl. VII odst. 2 směrnice č. …/… o finanční kontrole u výše nadepsané  výdajové operace ověřil(a)  

☐ nezbytnost operace ke splnění úkolů obce, 

☐ soulad operace s právními předpisy a opatřeními přijatými orgány veřejné správy  v mezích těchto právních předpisů, 

☐ soulad operace s postupy a podmínkami stanovenými pro zadávání veřejných  zakázek, 

☐ soulad operace se zásadami účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti, ☐ doložení operace věcně správnými a úplnými podklady a 

identifikoval(a) jsem tato rizika: 

Riziko Opatření vedoucí ke zmírnění rizika 

Datum: …………………… 

…………………………………………… 

příkazce operace 

(jméno, příjmení) 

Jako správce rozpočtu v rámci předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku jsem  v souladu s čl. VII odst. 6 směrnice č. …/… o finanční kontrole u výše nadepsané  výdajové operace ověřil(a), že 

☐ výdajová operace byla schválena příkazcem operace v rozsahu jeho oprávnění, ☐ je podpis příkazce operace shodný s podpisovým vzorem, 

☐ je výdajová operace v souladu se schválenými veřejnými výdaji, programy,  projekty, uzavřenými smlouvami nebo jinými rozhodnutími o nakládání s veřejnými  prostředky 

☐ výdajová operace odpovídá pravidlům stanoveným zvláštními právními předpisy  pro financování činnosti orgánu veřejné správy a 

identifikoval(a) jsem tato rozpočtová rizika: 

Riziko Opatření vedoucí ke zmírnění rizika 

Datum: …………………… 

…………………….…..…………………  

 správce rozpočtu 

(jméno, příjmení)

Příloha č. 5 Vzor limitovaného příslibu – předběžná řídicí  kontrola před vznikem závazku 

Jako příkazce operace v rámci předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku v souladu  s čl. VII odst. 2 a čl. VIII směrnice č. …/… o finanční kontrole navrhuji souhrnné schválení  následujících výdajových operací: 

Osoba oprávněná nakládat s veřejnými prostředky 

Předmět výdajů 

Limit výdajů 

Období, ve kterém můžou být výdaje realizovány  

Rozpočtové třídění 

Výše nadepsané výdaje: 

☐ slouží k zajištění provozních potřeb, které vyplývají z běžné pravidelné činnosti orgánu  veřejné správy a je nutné je zabezpečovat operativně a věřitele nebo jejich výši nelze určit  předem, 

☐ je účelné pro zajištění potřeb orgánu veřejné správy schválit souhrnně,  ☐ jsou nezbytné ke splnění úkolů orgánu veřejné správy, 

☐ jsou v souladu s právními předpisy a opatřeními přijatými orgány veřejné správy v mezích  těchto právních předpisů,  

☐ jsou v souladu se zásadami účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti a 

identifikoval (a) jsem tato rizika: 

Riziko Opatření vedoucí ke zmírnění rizika 

Datum: …………………… 

……………………………………..………… 

příkazce operace 

(jméno, příjmení) 

Jako správce rozpočtu v rámci předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku jsem v souladu  s čl. VII odst. 6 a čl. VIII směrnice č. …/… o finanční kontrole u výše nadepsané výdajové operace  ověřil(a), že 

☐ výdajová operace byla schválena příkazcem operace v rozsahu jeho oprávnění ☐ je podpis příkazce operace shodný s podpisovým vzorem 

☐ je výdajová operace v souladu se schválenými veřejnými výdaji, programy, projekty,  uzavřenými smlouvami nebo jinými rozhodnutími o nakládání s veřejnými prostředky ☐ výdajová operace odpovídá pravidlům stanoveným zvláštními právními předpisy  pro financování činnosti orgánu veřejné správy 

☐ jsou naplněny podmínky vyhlášky č. 416/2004 Sb., ke schválení limitovaného příslibu, a identifikoval(a) jsem tato rozpočtová rizika: 

Riziko Opatření vedoucí ke zmírnění rizika 

Datum: …………………… 

……………………………………………… 

 správce rozpočtu 

(jméno, příjmení) 

Prohlašuji, že jako osoba oprávněná nakládat s veřejnými prostředky budu při vynakládání  výdajů ve výše stanoveném limitu postupovat v souladu s tímto limitovaným příslibem.  

Datum: …………………… 

….…………………………………………………. 

osoba oprávněná nakládat s veřejnými prostředky  

(jméno, příjmení)

Příloha č. 6 Vzor pokynu k zajištění platby (předběžná řídicí  kontrola po vzniku závazku) 

Identifikace výdajové operace: 

Předmět  

Přepokládaná výše  

Druhá strana (věřitel) 

Splatnost 

Rozpočtové třídění 

Jako příkazce operace v rámci předběžné řídicí kontroly po vzniku závazku jsem v souladu  s čl. IX odst. 1 směrnice č. …/… o finanční kontrole u výše nadepsané výdajové operace ověřil(a)  ☐ správnost určení věřitele, 

☐ výší vzniklého závazku, 

☐ splatnost vzniklého závazku, 

☐ soulad s individuálním, nebo limitovaným příslibem č. …………….. ze dne ……………… a identifikoval(a) jsem tato rizika: 

Riziko Opatření vedoucí ke zmírnění rizika 

Datum: …………………… 

………..….……………………………… 

 příkazce operace 

(jméno, příjmení) 

Jako hlavní účetní v rámci předběžné řídicí kontroly po vzniku závazku jsem v souladu  s čl. IX odst. 4 směrnice č. …/… o finanční kontrole u výše popsané výdajové operace ověřil(a)  

☐ soulad výše uvedeného podpisu příkazce operace s podpisovým vzorem, ☐ soulad údajů o věřiteli, výši a splatnosti vzniklého závazku s údaji na pokynu k realizaci  platby, 

☐ soulad pokynu příkazce operace k zajištění platby s individuálním příslibem  nebo limitovaným příslibem,  

☐ jiné skutečnosti týkající se uskutečnění operace jako účetního případu podle zákona  o účetnictví,  

a identifikoval(a) jsem tato účetní rizika: 

Riziko Opatření vedoucí ke zmírnění rizika 

Svým podpisem stvrzuji, že platba může být uskutečněna 

Datum: …………………… 

……………………………………………… 

 hlavní účetní 

(jméno, příjmení)

Příloha č. 7 Vzor záznamu – průběžná řídicí kontrola výdajové operace Identifikace výdajové operace: 

Předmět  

Přepokládaná výše  

Druhá strana (věřitel) 

Splatnost 

Jako osoba pověřená výkonem průběžné kontroly výdajů jsem v rámci průběžné řídicí kontroly  výdajové operace v souladu s čl. X odst. 1 směrnice č. …/… o finanční kontrole u výše nadepsané výdajové  operaci ověřil(a) 

☐ soulad výdajové operace s právními předpisy a se zásadami účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti, ☐ plnění podmínek rozhodnutí nebo smlouvy souvisejících s kontrolovanou operací, ☐ soulad předpokládaných a již dosažených výsledků operace,  

☐ skutečnosti týkající se operace jako účetního případu podle zákona o účetnictví a identifikoval(a) jsem: 

• následující rizika: 

……………………………………………………………………………………………….………………………………………………… ………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

• následující nedostatky:  

…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… ……………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 

Návrh dalšího postupu: ………………………………………………………………………………………………………………...  

Datum: …………………… 

……………………………………………… 

 osoba pověřená výkonem  

 průběžné řídicí kontroly 

(jméno, příjmení) 

Jako příkazce operace v souladu s čl. X odst. 3 směrnice č. …/… o finanční kontrole stanovuji tento  postup:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Datum: …………………… 

……………………………………………… 

příkazce operace 

(jméno, příjmení)

Příloha č. 8 Vzor záznamu – následná řídicí kontrola výdajové operace Identifikace výdajové operace: 

Předmět  

Přepokládaná výše  

Druhá strana (věřitel) 

Splatnost 

Jako osoba pověřená výkonem následné řídicí kontroly jsem v rámci následné řídicí kontroly výdajové  operace v souladu s čl. XI odst. 2 směrnice č. …/… o finanční kontrole u výše nadepsané výdajové operaci  ověřil(a): 

☐ soulad výdajové operace s právními předpisy,  

☐ soulad se zásadami účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti, 

☐ plnění podmínek rozhodnutí nebo smlouvy souvisejících s kontrolovanou operací,  ☐ soulad předpokládaných a dosažených výsledků operace včetně jejich udržitelnosti,  ☐ skutečnosti týkající se operace jako účetního případu podle zákona o účetnictví a 

identifikoval(a) jsem  

• následující rizika: 

……………………………………………………………………………………………….………………………………………………… ………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

• následující nedostatky:  

…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… ……………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 

Návrh dalšího postupu: ………………………………………………………………………………………………………………...  

Datum: …………………… 

 ……………………………………………… 

osoba pověřená  

k výkonu následné řídicí kontroly 

 (jméno, příjmení) 

Jako příkazce operace v souladu s čl. XI odst. 4 směrnice č. …/… o finanční kontrole stanovuji tento  postup:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Datum: …………………… 

 ……………………………………………… 

příkazce operace 

 (jméno, příjmení)

Příloha č. 9: Vzor pověření k výkonu veřejnosprávní kontroly 

……………………………………………………. 

(název orgánu veřejné správy) 

………….…….…………………………………… 

(adresa orgánu veřejné správy) 

Č. j.: 

…….………………………………………… 

(místo a datum vyhotovení) 

Pověření ke kontrole 

Podle ustanovení § 8/8a/9/9a odst. 1/215 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v souladu  s ustanovením § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění 

pověřuji pana (paní) 

Jméno a příjmení Pozice v rámci kontrolní skupiny Vedoucí kontrolní skupiny 

Člen kontrolní skupiny 

Přizvaná osoba 

k výkonu veřejnosprávní kontroly u 

Název (jméno) kontrolované osoby  

Statutární orgán/zástupce kontrolované soby 

Sídlo (adresa) kontrolované osoby 

Identifikační číslo kontrolované osoby 

Předmět kontroly 

Kontrolované období 

…………………………………………… 

(podpis vedoucího orgánu veřejné správy) 

Pověření přijímám. 

…………………………………………… 

(podpis kontrolujícího/ přizvané osoby 

 

15 Nutno zvolit podle příslušného ustanovení, které stanoví pravomoc k výkonu veřejnosprávní kontroly 

 

Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka vydává Metodický pokyn č. 21 – Směrnice o finanční kontrole (Pro orgány veřejné správy). Jedná se o doporučující vzor směrnice o finanční kontroly, který si klade za cíl usnadnit vedoucím orgánu veřejné správy nastavení systému finanční kontroly uvnitř orgánu veřejné správy. Uveřejněný materiál je možné přizpůsobit různorodosti a specifikům orgánů, které směrnici o finanční kontrole vytváří nebo aktualizují.

Dokumenty ke stažení

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář


?

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.