mzcr.cz (MZ ČR)
Z domova  |  30.08.2021 16:44:27

Zrušení obsolentních mimořádných opatření z roku 2020 a z roku 2021, s účinností od 1. 9. 2021 - MZDR 32797/2021-1/MIN/KAN MZDRX01HCPAJ

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 

Praha 30. srpna 2021 

Č. j.: MZDR 32797/2021-1/MIN/KAN 

MZDRX01HCPAJ 

ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona  č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021  Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých  souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 94/2021 Sb.“), postupem podle § 69 odst. 1 písm. b)  a i) a odst. 2 ve spojení s § 94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., a podle § 2 odst. 2 písm. b)  až e) a i) ve spojení s § 3 odst. 7 zákona č. 94/2021 Sb.:  

S účinností ode dne 1. září 2021 ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne:  

a) 19. března 2020, č. j.: MZDR 12398/2020-1/MIN/KAN, nařízení pro operátory  veřejných mobilních komunikačních sítí a banky

b) 22. dubna 2020, č. j.: MZDR 17206/2020-1/MIN/KAN, o realizaci Studie kolektivní  imunity, 

c) 30. dubna 2020, č. j.: 18636/2020-1/MIN/KAN, nařízení k zajištění Rapid testů  u poskytovatelů zdravotních služeb,  

d) 13. května 2020, č.j.: MZDR 20020/2020-1/OVZ, o úpravě pracovnělékařských  služeb

e) 19. srpna 2020, č. j.: MZDR 16214/2020-6/MIN/KAN, o omezení provozu  zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb

f) 20. listopadu 2020, č. j. MZDR 51822/2020-1/MIN/KAN, nařízení pro provozovatele  zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 

g) 1. března 2021, č. j.: MZDR 1596/2021-2/MIN/KAN, změna mimořádného opatření  k povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb k hlášení do Národního dispečinku  očkování,  

h) 6. května 2021, č. j.: MZDR 40555/2020-6/MIN/KAN, izolace a karanténa  u nebezpečných mutací,  

i) 10. května 2021, č. j.: MZDR 14601/2021-11/MIN/KAN, o omezení obchodu a služeb,  a 

j) 12. července 2021, č. j.: MZDR 46953/2020-9/MIN/KAN, interval pro podání druhé  dávky vakcín proti covid-19

Odůvodnění:  

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. března 2020, č. j.: MZDR  12398/2020-1/MIN/KAN, bylo operátorům veřejných mobilních komunikačních sítí a bankám  nařízeno předat Ministerstvu zdravotnictví nebo pověřené krajské hygienické stanici 

Str. 1 z

informace o pohybu telefonu, případně o lokalitě využití elektronické platby, a to u osob  nakažených koronavirem SARS-CoV-2, které předem souhlasily s poskytnutím uvedených  údajů.  

Podle § 94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. platí, že pokud pominuly nebo se změnily  důvody pro vydání opatření obecné povahy podle odstavce 2, orgán ochrany veřejného  zdraví je bezodkladně zruší nebo změní. Vzhledem ke skutečnosti, že se toto opatření stalo  obsoletním, je na místě jej zrušit. 

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. dubna 2020, č. j.: MZDR  17206/2020-1/MIN/KAN, byla vybraným klíčovým poskytovatelům zdravotních služeb  stanovena povinnost podílet se na provádění Studie kolektivní imunity SARS-CoV-2-CZ Preval. Cílem studie bylo zjistit úroveň kolektivní imunity v české populaci vůči onemocnění  covid-19. Vzhledem k tomu, že toto opatření bylo naplněno, přistoupilo ministerstvo  k výslovnému zrušení předmětného mimořádného opatření

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. dubna 2020, č. j.: 18636/2020- 1/MIN/KAN, bylo poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím domácí péči  a poskytovatelům pečovatelských služeb nařízeno zajistit vyšetření všech svých  zaměstnanců na přítomnost specifických protilátek proti nemoci covid-19 prostřednictvím  Rapid testu. Toto mimořádné opatření se stalo obsoletním, proto ministerstvo přistoupilo  k jeho zrušení.  

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. května 2020, č.j.: MZDR  20020/2020-1/OVZ, byla prodloužena platnost čestného prohlášení nahrazujícího posouzení  zdravotní způsobilosti zaměstnanců po skončení nouzového stavu a rovněž prodloužena  platnost lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci. Vzhledem ke skutečnosti, že se  toto opatření stalo obsoletním, je na místě jej zrušit. 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. srpna 2020, č. j.: MZDR  16214/2020-6/MIN/KAN, stanovilo omezující pravidla pro návštěvy ve zdravotnických  zařízeních a zařízeních sociálních služeb. Na základě dlouhotrvajícího pozitivního trendu  vývoje epidemiologické situace ve výskytu onemocnění covid-19, který je charakterizován  kontinuálním poklesem všech sledovaných epidemiologických parametrů, tj. hodnot 7denní  incidence, 7denního klouzavého průměru nových případů, počtu hospitalizací a relativní  pozitivity testů jak klinicky indikovaných, tak zejména těch preventivních a plošných,  je možné přistoupit ke zrušení tohoto omezujícího mimořádného opatření

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. listopadu 2020, č. j. MZDR  51822/2020-1/MIN/KAN, stanovilo podmínky pro organizaci a provádění karantény  v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Na základě dlouhotrvajícího pozitivního  trendu vývoje epidemiologické situace ve výskytu onemocnění covid-19, který je  charakterizován kontinuálním poklesem všech sledovaných epidemiologických parametrů,  tj. hodnot 7denní incidence, 7denního klouzavého průměru nových případů, počtu  hospitalizací a relativní pozitivity testů jak klinicky indikovaných, tak zejména těch  preventivních a plošných, je možné přistoupit ke zrušení tohoto omezujícího mimořádného  opatření

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 1. března 2021, č. j.: MZDR  1596/2021-2/MIN/KAN, došlo k doplnění mimořádného opatření upravujícího povinnosti  poskytovatelů zdravotních služeb ohledně hlášení do Národního dispečinku očkování 

Str. 2 z

(mimořádné opatření ze dne 13. ledna 2021, č. j. 1596/2021-1/MIN/KAN). Bylo doplněno  ustanovení, kterým se nařizuje všem poskytovatelům, s výjimkou poskytovatelů v oboru  všeobecné praktické lékařství, využívat Centrální rezervační systém jako elektronický nástroj  celorepublikového řízení očkování proti onemocnění covid-19 pro rezervaci individuálních  zájemců o očkování, a to doplněním věty, že poskytovatelé v oboru všeobecné praktické  lékařství jsou povinni provést registraci zájemců o očkování z řad svých registrovaných  pacientů v prostředí Informačního systému infekčních nemocí (ISIN). Opatření představovalo  řešení v době nedostatku očkovacích látek tak, aby tyto byly rozdělovány co nejefektivněji.  S ohledem na dostatečné množství vakcín a zajištění plynulého dodavatelského řetězce se  toto mimořádné opatření stalo obsoletním, ministerstvo proto přistoupilo k jeho zrušení. 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. května 2021, č. j.: MZDR  40555/2020-6/MIN/KAN, upravuje pravidla pro izolaci a karanténu u nebezpečných mutací.  V návaznosti na zhodnocení aktuálního vývoje výskytu nových variant viru SARS-CoV-2  na území ČR přistoupilo ministerstvo ke zrušení tohoto mimořádného opatření pro nařízení  izolace a karantény v případě onemocnění způsobeného některou z nových rizikových  variant (mutací) viru SARS-CoV-2 (beta, gama a delta), které bylo vydáno v květnu 2021  z důvodu rychlého šíření především delta varianty a nedostatečného množství informací  o těchto variantách, především o závažnosti průběhu onemocnění a účinku očkování na tyto  varianty. V současné době jsou již dostupné relevantní a studiemi ověřené informace k těmto  výše uvedeným rizikovým variantám viru a postupem času se navíc varianta delta stala  na území ČR zcela dominantní, což dokládá i zpráva Státního zdravotního ústavu ze dne  ‚20. srpna 2021, která uvádí, že 95 % nově diagnostikovaných případů onemocnění covid-19  již připadá na variantu delta. Z tohoto důvodu není potřeba uplatňovat další opatření nad  rámec mimořádného opatření ze dne 2. března 2021, č. j.: MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN,  o nařizovaní izolace a karantény v souvislosti s onemocněním covid-19, ve znění pozdějších  opatření.  

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. května 2021, č. j.: MZDR  14601/2021-11/MIN/KAN, došlo ke změně mimořádného opatření ze dne 7. května 2021,  č. j.: MZDR 14601/2021-10/MIN/KAN, k omezení obchodu a služeb, a to ohledně upřesnění  podmínek pro provozování živnosti, při níž je porušena integrita kůže, a dále při poskytování  lázeňské léčebně rehabilitační péče. Mimořádné opatření ze dne 7. května 2021, č. j.: MZDR  14601/2021-10/MIN/KAN, bylo následně zrušeno mimořádným opatřením ze dne 14. května  2021, č. j.: MZDR 14601/2021-12/MIN/KAN. K formálnímu zrušení jeho změnového opatření  ze dne 10. května 2021, č. j.: MZDR 14601/2021-11/MIN/KAN, však nedošlo. Ministerstvo  proto nyní z důvodu právní jistoty a přehlednosti přistoupilo k jeho zrušení. 

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. července 2021, č. j.: MZDR  46953/2020-9/MIN/KAN, byl nařízen delší interval pro podání druhé dávky vakcín proti  covid-19 s cílem zajistit co nejvyšší proočkovanost alespoň prvními dávkami. S ohledem  na skutečnost, že je již zajištěn dostatek očkovacích látek, pominula potřeba nařízení delšího  intervalu pro podání druhé dávky očkovací látky proti covid-19, a ministerstvo přistoupilo  ke zrušení tohoto mimořádného opatření.  

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v.r

ministr zdravotnictví

Str. 3 z

 

Zrušení obsolentních mimořádných opatřeníroku 2020 a z roku 2021, s účinností od 1. 9. 2021

 

 
K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Vydaná opatření a zpravodajstvíZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688