mzcr.cz (MZ ČR)
Cestování  |  30.08.2021 17:33:41

Nařízení všem provozovatelům veřejných mezinárodních letišť v ČR, s účinností od 1. 9. 2021 - Ochranné opatření MZDR 32801/2021-1/MIN/KAN MZDRX01HCQ2G

Podívejte se také:
Stanovení podmínek pro vstup na území ČR, s účinností od 1. 9. 2021
Zrušení ochranného opatření ke vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy
Kontroly na letištích - nařízení všem provozovatelům veřejných mezinárodních letišť v ČR

 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 

Praha 30.srpna 2021 

Č. j.: MZDR 32801/2021-1/MIN/KAN 

MZDRX01HCQ2G 

O C H R A N N É O P A T Ř E N Í 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. h) zákona  č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 68  odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně před zavlečením onemocnění covid-19  způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto ochranné opatření

I. 

1. Všem provozovatelům veřejných mezinárodních letišť v České republice (dále jen  „provozovatel“) se nařizuje zajistit provádění namátkových kontrol fyzických osob při vstupu na území ČR, pokud jde o splnění jejich povinností souvisejících se vstupem na  území České republiky podle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího podmínky vstupu na území České republiky. Obsahem kontroly je prověření, zda fyzická  osoba disponuje doklady stanovenými ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví  upravujícího podmínky vstupu na území České republiky; těmito doklady jsou: 

a) doklad o vyplnění Příjezdového formuláře umožňující kontrolu Příjezdového formuláře,  b) národní certifikát o provedeném očkování,  

c) národní certifikát o dokončeném očkování,  

d) certifikát o prodělaném onemocnění covid-19,  

e) test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, nebo 

f) doložení skutečnosti, že se na osobu vztahuje výjimka z povinnosti předložit doklady  uvedené v písmenech a) až e). 

2. Provozovatel si může v případě potřeby za účelem zajištění provedení kontroly podle  bodu 1 vyžádat součinnost Policie České republiky nebo Celní správy; Policie České  republiky nebo Celní správa součinnost bezodkladně poskytne. Policie České republiky a  Celní správa jsou oprávněny v rámci provádění kontroly vyžadovat předložení dokladů  uvedených v bodě 1 a za účelem ověření splnění povinností stanovenými opatřením na  ochranu hranic využívat API rozhraní k přístupům do Informačního systému infekčních  nemocí (ISIN).

Str. 1 z

II. 

Osobám vstupujícím nebo hodlajícím vstoupit na území České republiky se nařizuje na žádost provozovatele, popřípadě Policie České republiky nebo Celní správy, předložit doklady podle  bodu I.1. 

III. 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. září 2021

Odůvodnění: 

I. Analýza epidemické situace 

Epidemická situace ve výskytu onemocnění covid-19 na území ČR je nyní stabilizovaná, počty  nových případů dlouhodobě oscilují v denním průměru mezi hodnotami 180 až 190 případů,  v parametru 7denní incidence pak v rozmezí od 11 do 12,5 případů na 100 tisíc obyvatel. Ani  další parametry nevykazují rizikové indikace, např. průměrná pozitivita testů u diagnostické  indikace se pohybuje okolo 1,5 %. Stabilní situace je také v oblasti hospitalizací, aktuálně je  hospitalizováno cca 60 pacientů, z toho v průměru 15 pacientů je léčeno na jednotce  intenzivní péče, nejvíce zasaženo v tomto parametru je hlavní město Praha, kde je i nadále  incidence onemocnění nejvyšší. 

Při hodnocení krátkodobého trendu, tj. mezitýdenního vývoje počtu případů aktuální data  ukazují v posledním týdnu na mírný pokles počtu nových případů. Mírně narostl pouze počet  hospitalizací, avšak zde také nejsou pozorovány žádné rizikové indikace ukazující na riziko  možného významného nárůstu. 

Stagnaci epidemie dokladují a stabilizovaný vývoj ukazují i regionální ukazatele 7denní  incidence, nad hranicí 12,5 případů na krajské úrovni jsou aktuálně 3 kraje, a to hlavní město  Praha, kraj Jihočeský a kraj Středočeský. Na okresní úrovni je pak na touto hodnotou 14  okresů z celkového počtu 77 okresů. Nejvíce zasaženým regionem tak i nadále zůstává  Praha, která je dlouhodobě jediným krajem se 7denní incidencí nad hranicí 25 případů na 100  tisíc obyvatel, situace zde však neeskaluje a v posledním týdnu je již stabilizovaná, což ukazují  průměrné denní počty případů, které v posledních 3 týdnech stagnují a aktuální hodnoty jsou  v podstatě totožné ve srovnání s minulým týdnem, to dokladuje i mezitýdenní nárůst, který je  pouze v jednotkách procent.  

Jako po celé léto, tak i v tomto období lze pozorovat na republikové úrovni trvající zvýšený  výskyt nákazy v populační skupině 16 až 29 let, která představuje jednu čtvrtinu všech nových  případů zjištěných v posledním týdnu. Významný je i podíl u mladší věkové kategorie, a to jak  ve věkové kategorii dětí 6 až 11 let, tak i v kategorii starších dětí ve věku 12 až 15 let. Každá  z těchto skupin se podílí zhruba 10 % na celkovém počtu nových případů. Trvale nízký je  naopak podíl případů ve věkové kategorii 65 a více let, který se dlouhodobě pohybuje okolo  5 % z celkového počtu, v přepočtu na počet případů se pak jedná o 10 případů v průměru  denně. 

Str. 2 z

II. Riziko pro další vývoj epidemické situace  

Poměrně významnou část nových případů nyní tvoří importovaná onemocnění, tj. případy,  u kterých byla v rámci epidemiologického šetření zjištěna cestovatelská anamnéza  v zahraničí. Za posledních 14 dní bylo zjištěno více než 450 importovaných případů, za celé  prázdninové období, tj. od 1. července, pak více než 1 500 případů, což představuje zhruba  13% podíl z kumulativního počtu případů onemocnění covid-19 diagnostikovaných od  1. července 2021. Nejčastěji se jedná případy spojené s cestováních do oblíbených  turistických destinací (Chorvatsko, Španělsko, Turecko, Bulharsko, Egypt). Celkově lze z dat  ECDC sledovat zhoršující se epidemickou situaci v rámci většiny členských zemí Evropské  unie1(srovnání dat k 26.8. a např. dat k 2.7.2021). 

Aktuální data včetně datových sad pro hodnocení vývoje sledovaných parametrů jsou  přístupná na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví https://onemocneni aktualne.mzcr.cz/covid 

19?utm_source=general&utm_medium=widget&utm_campaign=covid-19, a aktuální data  vývoje onemocnění covid-19 v EU a ve světě jsou dostupná na webových stránkách  Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí https://www.ecdc.europa.eu/en/covid 19/situation-updates 

S ohledem na začátek školního roku, s ohledem na zhoršující se globální situaci a s ohledem  na vývoj v sousedním Německu a Rakousku a s ohledem na další faktory podmiňující rychlejší  šíření viru (zejm. návraty z dovolených, výskyty nových variant, chladnější počasí a s tím  související vyšší sdružování ve vnitřních prostorech) lze i v rámci predikce vývoje v České  republice očekávat nárůst počtu nově nakažených osob. Ministerstvo zdravotnictví přijímá  sadu nových opatření s cílem minimalizace rizika zavlečení nákazy ze zahraničí. Toto opatření  doplňuje již existující pravidla pro vstup na území České republice a je přijímáno s cílem  ochrany před zavlečením infekčního onemocnění ze zahraničí podle zákona o ochraně  veřejného zdraví.  

III. Důvody vydání ochranného opatření 

Vzhledem k současné epidemické situaci a vývoji počtu případů v zahraničí, kde zejména  u našich nejbližších sousedů, tj. Německo a Rakousko, dochází k závažnému zhoršení  epidemické situace, a dále v návaznosti na výše uvedené počty importovaných případů a  rovněž další důvody uvedené výše, je třeba důsledněji kontrolovat dodržování podmínek  pro vstup na území České republiky, které souvisejí s ochranou před dalším importem případů  ze zahraničí. Nelze opomenout ani potřebu zvýšených kontrol díky novým pravidlům  umožňujícím příjezdy plně očkovaných osob z vybraných třetích zemí, které jsou i zeměmi  s velmi vysokým rizikem nákazy. Je tak třeba zkontrolovat, zda se jedná o skutečně očkované  osoby s řádným certifikátem a dále je cílem rovněž odstranit případné technické problémy  s verifikací certifikátů, ke kterým může zpočátku docházet. 

Příjezdový formulář obsahuje zásadní informace pro provedení epidemiologického šetření  v případě importu nákazy ze zahraničí. Jelikož při průběžných kontrolách bylo zjištěno, že ne  všichni cestující vyplňují tento formulář, nařizuje se provozovateli letiště provádění  namátkových kontrol dodržování podmínek vstupu na území ČR stanovených ochranným  opatřením. Mezi další kontrolované dokumenty patří dále zejména očkovací certifikát,  

  

1 https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free movement 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/combined-indicator-week-25-2021

Str. 3 z

certifikát o provedeném testu nebo o prodělaném onemocnění covid-19. Certifikáty musí  splňovat náležitosti stanovené zvláštním ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví  k podmínkám vstupu do České republiky. 

Opatření sleduje legitimní cíl, kterým je kontrolovat, zda jsou dodržovány povinnosti spojené  s ochranou před zavlečením infekčního onemocnění ze zahraničí. S ohledem na postupné  obnovování letecké dopravy je kontrolní činnost zaměřena na hlavní vstupní body na území  České republiky leteckou cestou.  

Opatření je přiměřené, protože nestanovuje fyzickým osobám v podstatě žádné zcela nové  druhy povinností a nestanovuje nové přísnější podmínky vstupu na území České republiky;  pouze zintenzivňuje kontrolu dodržování protiepidemických opatření, která musí osoby  vstupující na území České republiky splňovat. Opaření je přiměřené i vůči provozovatelům  určených letišť, vůči Celní správě a Policii ČR, se kterými byl návrh projednán a disponují  dostatečnými personálními a technickými zdroji k zajištění provádění kontrol, a to i  s přihlédnutím k tomu, že nepůjde o kontroly systematické, ale namátkové. 

Neprovádění kontrol by znamenalo nedostatečnou přípravu na predikované zvýšení počtu  nakažených osob. 

IV. Způsob provádění kontroly 

Zajištění kontroly je svěřeno provozovateli letiště, který k tomu má možnost využít součinnosti  Celní správy a Policie ČR. Kontroly budou probíhat jak na příletech ze zemí schengenského  prostoru, tak na příletech z ostatních zemí. Kontroly nebudou prováděny na vnitrostátních  letech. Kontrola bude spočívat v povinnosti osob předložit požadované dokumenty,  provozovatel, policista nebo pracovník Celní správy prověří, zda jsou dokumenty řádně  vyplněny, zda se jedná o dokumenty splňující podmínky zvláštního ochranného opatření a  případně i dálkově ověří informace v dokumentech obsažené. 

Za účelem efektivního provedení ověření splnění podmínek podle předmětného ochranného  opatření se umožnuje Policii ČR a Celní správě ČR přístup do API rozhraní ISIN.  

 

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v.r.  

ministr zdravotnictví

Str. 4 zK článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.