cebre.cz (CEBRE)
Ze světa  |  27.08.2021 15:11:49

Týdenní přehled dění v EU ve dnech 30. srpna – 5. září 2021

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 30. srpna

Úterý 31. srpna

 •  V rámci Rady EU zasedne:
  • Rada pro spravedlnost a vnitřní věci: Situace v Afghánistánu
  • ANTICI
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Rozpočtového výboru:
   • ROZPRAVA: Stavební politika – výměna názorů; Budoucnost plánu vlastních zdrojů a úloha rozpočtu EU v balíčku Fit for 55; Návrh opravného rozpočtu č. 4 k souhrnnému rozpočtu na rok 2021: Aktualizace příjmů v návaznosti na vstup v platnost, ode dne 1. června 2021, rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2020/2053 o systému vlastních zdrojů Evropské unie, revidování předpovědi vlastních zdrojů a dalších příjmů; Uzavření protokolu, kterým se provádí (v období 2021-2026) Dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi Gabonskou republikou a Evropským společenstvím; Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2022 – Všeobecný úvod – Celkové výdaje – Celkový výkaz příjmů – Výkaz příjmů a výdajů podle oddílů
   • HLASOVÁNÍ: Rozpočet na rok 2021: Oddíl III – Komise; Rozpočet na rok 2021: Další oddíly; Stavební politika; Návrh opravného rozpočtu č. 1 souhrnného rozpočtu na rezerva na úpravu brexitu na rok 2021
  • Zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin:
   • HLASOVÁNÍ: Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2022 – Všeobecný úvod – Celkové výdaje – Celkový výkaz příjmů – Výkaz příjmů a výdajů podle oddílů
  • Zasedání Výboru pro kulturu a vzdělávání:
   • ROZPRAVA: Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2022 – Všeobecný úvod – Celkové výdaje – Celkový výkaz příjmů – Výkaz příjmů a výdajů podle oddílů; Politika EU v oblasti sportu: hodnocení a další možný postup
   • HLASOVÁNÍ: Posílení demokracie a svobody a plurality sdělovacích prostředků v EU: Nepatřičné využívání opatření podle občanského a trestního práva k umlčení novinářů, nevládních organizací a občanské společnosti; Akční plán pro duševní vlastnictví na podporu oživení a odolnosti EU

Středa 1. září                                   

 • V rámci Rady EU se uskuteční:
  • Neformální zasedání ministrů obrany
  • COREPER II
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro mezinárodní obchod:
   • ROZPRAVA: Provádění Kimberleyského systému certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty (přepracované znění); Přístup zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie v rámci zadávání veřejných zakázek a postupů podporujících jednání o přístupu zboží a služeb Unie na trhy veřejných zakázek třetích zemí; Různé přístupy k reformě WTO; Představení podrobné analýzy s názvem „Celní unie a obchodní vztahy mezi EU a Tureckem: jaké jsou možnosti do budoucna?“
  • Společné zasedání Rozpočtového výboru a Výboru pro hospodářství a měnu:
   • ROZPRAVA: Dialog o oživení a odolnosti, jehož se zúčastní: Valdis Dombrovskis, výkonný místopředseda pro hospodářství ve prospěch lidí a Paolo Gentiloni, komisař pro hospodářství
  • Zasedání Výboru pro hospodářství a měnu:
   • ROZPRAVA: Hospodářský dialog a výměna názorů s řeckým ministrem financí Christosem Staikourasem; Spravedlivé trhy otevřené hospodářské soutěži v digitálním odvětví (akt o digitálních trzích); Jednotný trh digitálních služeb (akt o digitálních službách) a změna směrnice 2000/31/ES; Diskuse s Garym Genslerem, předsedou Komise pro cenné papíry a burzu USA (SEC), o transatlantické spolupráci v oblasti finančních služeb
   • HLASOVÁNÍ: Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2022 – Všeobecný úvod – Celkové výdaje – Celkový výkaz příjmů – Výkaz příjmů a výdajů podle oddílů
  • Zasedání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci:
  • Zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin:
   • HLASOVÁNÍ: Změna nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a subjekty Společenství; Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2022 – Všeobecný úvod – Celkové výdaje – Celkový výkaz příjmů – Výkaz příjmů a výdajů podle oddílů
  • Zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů:
   • ROZPRAVA: Nařízení o bateriích a odpadních bateriích, kterým se zrušuje směrnice 2006/66/ES a mění nařízení (EU) č. 2019/1020; Přístup zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie v rámci zadávání veřejných zakázek a postupů podporujících jednání o přístupu zboží a služeb Unie na trhy veřejných zakázek třetích zemí
   • HLASOVÁNÍ: Ochrana pracovníků před azbestem
  • Zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch:
   • ROZPRAVA: Prezentace legislativního balíčku „Fit for 55“: plnění klimatického cíle EU do roku 2030 na cestě ke klimatické neutralitě – balíček představí Komise; Užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží; Provádění jednotného evropského nebe (přepracované znění); Změna nařízení (EU) 2018/1139, pokud jde o schopnost Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví působit jako orgán pro kontrolu výkonnosti v rámci jednotného evropského nebe; Jednotný trh digitálních služeb (akt o digitálních službách) a změna směrnice 2000/31/ES; Spravedlivé trhy otevřené hospodářské soutěži v digitálním odvětví (akt o digitálních trzích); Kontrola: akt v přenesené pravomoci o úlevě od pravidel využívání letištních časů – dočasné prodloužení mimořádných opatření;
   • HLASOVÁNÍ: Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2022 – Všeobecný úvod – Celkové výdaje – Celkový výkaz příjmů – Výkaz příjmů a výdajů podle oddílů
  • Zasedání Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci:
   • ROZPRAVA: Zpráva Evropské komise o právním státě za rok 2021; Aktuální stav postupů podle článku 7 Smlouvy o EU; Nový pakt Evropské komise o migraci a azylu – posouzení horizontálních dopadů substituce – studie výzkumné služby Evropského parlamentu; Legislativní návrhy Evropské komise v novém paktu o migraci a azylu – studie tématické sekce pro občanská práva a ústavní záležitosti; Migranti v neregulérní situaci: Jak je směrnice o sankcích pro zaměstnavatele chrání před vykořisťováním v práci – studie Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA)
   • HLASOVÁNÍ: Dohoda mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o zjednodušení vízového režimu pro krátkodobý pobyt občanů Kapverdské republiky a Evropské unie; Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (FRONTEX); Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2022 – Všeobecný úvod – Celkové výdaje – Celkový výkaz příjmů – Výkaz příjmů a výdajů podle oddílů

Čtvrtek 2. září

 • V rámci Rady EU zasedne:
  • Neformální zasedání ministrů obrany
  • Neformální zasedání ministrů zahraničních věcí – Gymnich
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro leteckou dopravu 
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro mezinárodní obchod:
   • ROZPRAVA: Prezentace výroční zprávy o činnostech na ochranu obchodu; Výměna názorů týkající se obchodního rozměru obnoveného partnerství se zeměmi jižního sousedství; Blockchainová řešení pro mezinárodní obchod
  • Zasedání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku:
   • ROZPRAVA: Konkurenceschopné a spravedlivé trhy v digitálním sektoru (zákon o digitálních trzích); Implementace směrnice o energetické náročnosti budov; Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2022 – Obecný úvod – Celkové výdaje – Obecný výkaz příjmů – Výkaz příjmů a výdajů podle oddílů
  • Zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch:
   • ROZPRAVA: Prezentace Komise týkající se pracovního programu na období 2021–2023 s označením Nástroj pro propojení Evropy; Provádění směrnice o energetické náročnosti budov; Schůze pracovní skupiny pro cestovní ruch na téma zlepšení dovedností: jak zlepšit dovednosti v cestovním ruchu
  • Společné zasedání Výboru pro právní záležitosti a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci:
   • ROZPRAVA: Posílení demokracie a svobody a plurality sdělovacích prostředků v EU: Nepatřičné využívání opatření podle občanského a trestního práva k umlčení novinářů, nevládních organizací a občanské společnosti
  • Zasedání Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci:
   • ROZPRAVA: Politika a právo v oblasti legální migrace; Evropské hodnocení přidané hodnoty politiky a práva v oblasti legální migrace – studie Evropské parlamentní výzkumné služby; Akční plán EU proti převaděčství migrantů (2021-2025); Zprávy Evropského hospodářského a sociálního výboru a Evropského výboru regionů o Paktu o azylu a migraci; Dopad organizované trestné činnosti na vlastní zdroje EU a na zneužívání finančních prostředků EU se zvláštním důrazem na sdílené řízení z hlediska auditu a kontroly; Hodnocení preventivních opatření k zamezení korupci, neoprávněným výdajům a zneužívání finančních prostředků EU a členských států v případě fondů pro mimořádné události a ve výdajových oblastech týkajících se řešení krizí; Zpráva o základních právech Evropské agentury pro základní práva (FRA) za rok 2021; Slovinské předsednictví Rady Evropské unie 

Pátek 3. září

 • V rámci Rady EU zasedne:
  • Neformální zasedání ministrů zahraničních věcí – Gymnich
  • Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci
  • Pracovní skupina pro vztahy s Velkou Británií

Sobota 4. září

Neděle 5. září

 • V rámci Rady EU proběhne:

Veřejné konzultace (přehled)

Do 31.08.

Zemědělské produkty – revize obchodních norem EU

Do 02.09.

Deklarace digitálních principů – „evropská cesta“ k digitální společnosti

Do 03.09.

Zákon o údajích a pozměněná pravidla právní ochrany databází

Do 23.09.

Udržitelná doprava – nový rámec pro městskou mobilitu

Do 24.09.

Environmentální udržitelnost – vzdělávání a odborná příprava

Do 28.09.

Uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku – přezkum předpisů EU

Do 01.10.

Cílená revize finančních pravidel pro souhrnný rozpočet EU (dále jen „finanční nařízení“)

Do 04.10.

Modernizace strategického partnerství Komise s nejvzdálenějšími regiony EU

Do 05.10.

Horizontální dohody mezi společnostmi – revize pravidel hospodářské soutěže EU

Do 11.10.

Přezkum pravidel pro vývoz střelných zbraní a opatření pro jejich dovoz a tranzit

Do 25.10.

Dostupný internetový a digitální obsah pro osoby se zdravotním postižením – přezkum pravidel EU

Do 26.10.

Revize předpisů EU o vozidlech s ukončenou životností

Do 01.11.

Integrované hospodaření s vodou – revidované seznamy látek znečišťujících povrchové a podzemní vody

Do 02.11.

Předcházení praní peněz a financování terorismu – pravidla partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP)

Do 04.11.

Obchod s šesti zeměmi Střední Ameriky – hodnocení

Do 15.11.

Revize právních předpisů EU o klasifikaci nebezpečnosti, označování a balení chemických látek

 

 Zprávu pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 27. 8. 2021.

Archiv

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.