mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  26.08.2021 13:13:00

Situace v oblasti vycestování z ČR, vstupu na území Polska a restrikcích v pohybu na území - Polsko je stále "zelené"

COVID19 - situace v oblasti vycestování z ČR, vstupu na území Polska a restrikcích v pohybu na území

26.08.2021 / 13:15 | Aktualizováno: 26.08.2021 / 13:13

Aktuální informace o vycestování z ČR, vstupu a pohybu na území Polska a souvisejících karanténních opatřeních.

1. VSTUP NA ÚZEMÍ POLSKA A TRANZIT:

Nejčastější otázky (detailní informace naleznete v části DOPRAVA níže):

- Jaké jsou základní podmínky vstupu na území Polska (vstup, tranzit a vycestování - pozemní, leteckou i lodní dopravou)?

Od 20. 7. 2021 zavedlo Polsko tzv. lokalizační kartu cestovatele ("KLP"). Jedná se o elektronicky vyplnitelný formulář uvedený pod tímto odkazem https://www.gov.pl/web/gov/wypelnij-klp, který je každá osoba přilétající (letecky) do Polska povinna vyplnit, a to před cestou, během cesty nebo nejpozději před hraničním odbavením. Blíže viz https://www.gov.pl/web/gov/wypelnij-klp.

Doporučujeme tuto povinnost vždy konzultovat s Vámi vybraným leteckým přepravcem (leteckou společnosti).

Kromě výše uvedeného:

V případě příletu/přicestování do Polska ze zemí Schengenu obecně platí povinná 10-ti denní karanténa nahraditelná negativním antigenním /PCR testem (ne starší 48 hod od výsledku) ze země odkud cestující přijíždí/přilétá. Povinná karanténa se nevztahuje na osoby, které v rámci hraniční i namátkové kontroly předloží EU Digital COVID Certificate o provedeném očkování proti COVID-19/potvrzení o prodělání onemocnění COVID19 v posledních 180-ti dnech či potvrzení o negativním antigenním/RT PCR testu a jejich děti do 12ti let věku, kteří v jejich doprovodu cestují (postačí jeden z nich splňující pravidlo). Bližší informace naleznete v kapitole 3. Doprava.

V případě příletu/přicestování do Polska ze zemí mimo Schengenskou zónu od půlnoci 23.6.2021 obecně platí pro cestující povinná 10ti denní karanténa. Propuštění z karantény nebude možné ani po předložení negativního antigenního/PCR testu a ani po jeho vykonání na území Polska bezprostředně po vstupu. Zkrácení karantény z 10ti dnů je možné po vykonání negativního antigenního testu/RT PCR nejdříve po sedmi dnech nucené karantény vykonávané na území Polska. To neplatí pro cestující, kteří zahájili cestu v jedné ze schengenských zemí nebo v zemi patřící k Evropské unii ( tudíž i cestující z Bulharska, Chorvatska, Kypru, Irska a Rumunska). Povinná karanténa se nevztahuje na osoby, které v rámci hraniční i namátkové kontroly předloží EU Digital COVID Certificate o provedeném očkování proti COVID-19/potvrzení o prodělání onemocnění COVID19 v posledních 180-ti dnech či potvrzení o negativním antigenním/RT PCR testu a jejich děti do 12ti let věku, kteří v jejich doprovodu cestují (postačí jeden z nich splňující pravidlo). V všech případech je vyžadován Certifikát EU COVID-19, jehož vzor naleznete pod tímto odkazem). V případě očkování je ze strany PL uznáváno pouze úplné/ukončené očkování vakcínou registrovanou v Evropské unii (jedno či dvou fázové) + 14 dní od poslední dávky – v případě naočkování pouze jednou dávkou ze dvou jsou cestující v procesu očkování a ještě nejsou očkováni ve smyslu platného nařízení Vlády PL.

 

Zásadní výjimkou jsou rovněž občané členských států Evropské unie, členských států Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) - strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace a jejich manželé a manželky a děti za účelem tranzitu přes území Polské republiky do domovské země nebo země jejich pobytu. Podle informací uvedených na webových stránkách Straže Graniczne je však i v tomto případě vyžadován negativní antigenní/PCR test nikoliv starší 48 hod od výsledku. Doporučujeme si takový test před příjezdem do PL zajistit a před příletem/vstupem do PL disponovat i papírovou/elektronickou verzí textu platného nařízení Rady ministrů PL obsahující danou výjimku - text Nařízení naleznete pod tímto odkazem (§3 odst. 3 bod 7).

- Je v současné době možné cestovat z ČR do Polska za účelem turistiky, kultury, sportu, nákupů či návštěvy rodiny?

Je možné cestovat z ČR do Polska za účelem turistiky, kultury, sportu, nákupů či návštěvy rodiny. Dne 14.6.2021 došlo v PL k dalšímu rozvolnění. V případě takové cesty musí být každý cestující v rámci namátkové kontroly ze strany policie PL a Straže Graniczne schopen předložit negativní antigenní/PCR test (v polském či anglickém jazyce) nikoliv starší než 48 hodin a v případě vyžádání prokázat potřebu té konkrétní cesty.

- Existují výjimky pro očkované cestující?

Cestující jsou osvobozeny z 10-ti denní karanténní povinnosti (vč. předkládání testů) v případě předložení potvrzení o provedeném očkování proti COVID-19 (doporučuje se využít Certifikát EU COVID-19, jehož vzor naleznete pod tímto odkazem). Musí se ale jednat o úplné/ukončené očkování vakcínou registrovanou v Evropské unii (jedno či dvou fázové) + 14 dní od poslední dávky – v případě naočkování pouze jednou dávkou ze dvou jsou cestující v procesu očkování a takoví nejsou považováni za očkováné ve smyslu platného nařízení Vlády PL.

- Je potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 dostatečné pro vstup na území Polska?

Ano, potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 6-ti měsících patří mezi výjimky z jinak povinné 10-ti denní karantény. Je vyžadován Certifikát EU COVID-19, jehož vzor naleznete pod tímto odkazem.

- Nejsem očkován/a, neprodělal/a jsem COVID-19

Vstup do PL jen ze zemí Schengenu a s testem (antigen / PCR test - ne starší 48 hodin od výsledku před vstupem do PL). Potvrzení musí být ve formě Certifikát EU COVID-19. V případě příjezdu ze zemí mimo Schengen platí povinná 10ti denní karanténa. Výjimky: plně očkovaní cestující s EU Digital Covid Certificate, cestující prodělavší onemocnění COVID-19 s EU Digital Recovery Certificate a doprovázené děti do 12ti let děti a občané ČR navracející se přes Polsko do ČR či do země svého pobytu.

- Existuje nějaké věkové omezení pro povinnost předložit negativní test při vstupu na území Polska?

Děti do 12ti let věku v doprovodu rodičů nebo zákonných zástupců, kteří se prokáží negativním testem nebo potvrzením o provedeném očkování proti COVID-19, nepotřebují test ani podstoupit karanténu - viz Straž Graniczna.

- Jsou podmínky vstupu na území Polska odlišné od podmínek tranzitu přes území Polska (týká se jak překročení pozemní, vzdušné i mořské hranice)?

Podmínky pro vstup i tranzit jsou totožné, vyjma tranzitu občanů EU/EEA/CH a jejich manželů/manželek a dětí přes území Polska do své domovské země, nebo země pobytu a podmínek vstupu na území Polska ze zemí Schengenu či zemí mimo Schengen. Podle informací uvedených na webových stránkách Straže Graniczne je však i v tomto případě vyžadován negativní antigenní/PCR test nikoliv starší 48 hod od výsledku. Doporučujeme si takový test před příjezdem do PL zajistit a vzít si s sebou vytištěnou/elektronickou verzi daného Nařízení vlády PL - text obsahující danou výjimku naleznete pod tímto odkazem (§3 odst. 3 bod 7).

- Vyžadují ubytovací zařízení v PL předložení negativního testu před či v průběhu ubytování?

Obecně toto vyžadováno není, nicméně individuální podmínky doporučujeme konzultovat s vybraným ubytovacím zařízením.

- Je vyžadováno předložení negativního testu pouze pro vstup na území Polska, či i v průběhu plánovaného pobytu na území Polska (myšleno po uplynutí 48 hodin platnosti negativního testu potřebného pro vstup na území)?

Nikoliv, povinnost předložení negativního testu platí pouze pro vstup.

 

!!! MZV ČR důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému dobrovolné databáze občanů ČR v zahraničí DROZD.

 

Obecná informace:

Od 13. června 2020 se na vnitřních hranicích s Polskou republikou neprovádějí žádné hraniční kontroly. Hranici lze překročit kdekoli, a to ve směru vstupu i výstupu z Polska. Omezení, včetně omezení vstupu cizinců do Polska, stále platí na vnitřních i vnějších hranicích.

2. DOPRAVA:

Vnitrostátní i mezistátní doprava (včetně letecké) fungují ve standardním režimu. V případě prostředků hromadné dopravy je povoleno obsazení maximálně 100 % celkové kapacity dopravního prostředku.

Na základě platného Rozhodnutí Rady ministrů Polska platí pro vstup na území Polska následující pravidla:

Od 20. 7. 2021 zavedlo Polsko tzv. lokalizační kartu cestovatele ("KLP"). Jedná se o elektronicky vyplnitelný formulář uvedený pod tímto odkazem https://www.gov.pl/web/gov/wypelnij-klp, který je každá osoba přilétající do Polska povinna vyplnit, a to před cestou, během cesty nebo nejpozději před před hraničním odbavením.

1) Schengenský prostor (vstup na území Polska ze zemí a v rámci schengenského prostoru – při překročení pozemních, leteckých i mořských „vnitřních“ hranic) - klikněte na tento odkaz

2) Non - schengenský prostor (vstup na území Polska ze zemí mimo schengenský prostor – při překročení pozemních, leteckých i mořských „vnějších“ hranic) - klikněte na tento odkaz

3) Tranzit přes území PL (obecná pravidla) - klikněte na tento odkaz

4) Výjimky z jinak povinné karantény - klikněte na tento odkaz


I přes výše uvedené však doporučujeme každou takovou cestu konzultovat se zvoleným přepravcem, který bude disponovat informacemi o případných dalších omezeních, a rovněž s odpovědným orgánem PL - Hlavním Sanitárním Inspektorátem (kontakty viz tento odkaz).

Aktuální informace týkající se vstupu na území Polska jsou umístěny na webu Pohraniční stráže Polska pod tímto odkazem.

3. OPATŘENÍ:


Obecná opatření

- v celém Polsku je od jara 2020 nepřetržitě stanovena povinnost zakrývání dýchacích cest v uzavřených objektech. Povinnost se netýká dětí do věku 5 let včetně a osob, od nichž nelze povinnost vynutit s ohledem na jejich zdravotní stav.
- k zakrývání dýchacích cest není v PL od 27.2. dovoleno používat plastové přilbice (samostatně bez dalšího druhu ochrany), šály a látkové ústenky, což v praxi znamená nutnost užívání chirurgických roušek, nanoroušek, nebo respirátorů
- domácí (až 7-denní) karanténa uvalená na všechny osoby žijící ve společné domácnosti s osobou, které byla nařízena domácí karanténa z důvodu zjištění COVID-19.

- nadále platí povinnost 1,5m rozestupů při pohybu na veřejných prostranstvích (s výjimkou členů jedné domácností)
- veřejných shromáždění a manifestací se může účastnit max. 150 osob


Harmonogram rozvolňování (školy, kultura/sport, ekonomika/doprava) - klikněte na tento odkaz

4. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Aktuální karanténní a hygienická opatření aplikovaná na osoby, které vstoupí na území Polska, doporučujeme vždy ověřit na stránkách www.gov.pl a www.gis.pl.

Hlavním orgánem PL odpovědným za stanovování hygienických pravidel vstupu na území je Hlavní hygienický inspektor (Główny Inspektorat Sanitarny). Kontaktní údaje je možné nalézt pod následujícím odkazem https://www.gov.pl/web/gis.

Orgánem pověřeným za kontrolu osob po překročení hranice, tedy na území PL, v souvislosti s plněním hygienických pravidel je Straź Graniczna a Policie PL.

Kontaktní údaje na Velvyslanectví ČR ve Varšavě naleznete pod tímto odkazem. S běžnými dotazy se v pracovní době obracejte na telefonní číslo velvyslanectví. Kompletní a aktuální informace týkající se podmínek cestování do Polska a návratu do ČR z Polska naleznete na webových stránkách velvyslanectví pod tímto odkazem.

V případě vážné situace nouze českého občana na území Polska je v mimopracovní době možné volat na telefon konzulární pohotovosti +48 608 298 988. Důrazně upozorňujeme, že tento telefon neslouží k zodpovídání dotazů v pracovní době a dotazů na možnosti cestování do Polska.


MÍSTA V POLSKU OPRÁVNĚNÁ PROVÁDĚT TESTOVÁNÍ NA COVID-19

Dle webových stránek vládních institucí v PL jsou v každém vojvodství určena speciální místa (laboratoře) oprávněná provádět testy na COVID-19. Jejich seznam je možné nalézt pod tímto odkazem.


5. NÁVRAT DO ČR


POLSKO JE ŘAZENO MEZI ZEMĚ NÍZKÉHO RIZIKA (ZELENÁ):

Od 23. srpna 2021 platí na základě Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví pro občany ČR, jejich rodinné příslušníky, občany EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu a cizince s povolením k trvalému pobytu následující pravidla pro návrat z pobytu delšího než 12 hodin v posledních 14ti dnech ze zemí a území:

Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře, potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání hraniční kontrole.

Před vstupem na území či nejpozději do 5 dní po vstupu na území ČR se podrobit testu na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2. Testem na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 se rozumí:

a) antigenní test, který není starší než 48 hodin od data provedení, a to formou písemného potvrzení poskytovatele zdravotních služeb, nebo certifikátu o testu, který je vydáván podle nařízení EU o digitálním COVID certifikátu;

b) RT-PCR testu, který není starší než 72 hodin od data provedení, a to formou písemného potvrzení akreditované laboratoře, nebo certifikátu o testu, který je vydáván podle nařízení EU o digitálním COVID certifikátu;

do doby výsledků testů není nutná samoizolace.

Detailní informaci o podmínkách vstupu na území ČR od 23. 8. 2021 naleznete pod tímto odkazem.


Potvrzení o provedeném očkování proti onemocnění COVID19 na území Polska či o prodělání onemocnění COVID-19 na území Polska v předcházejících 180ti dnech (tzv. EU Digital Covid Certificate/Certifikát EU COVID-19) je ze strany ČR akceptován. Vzory obou certifikátů naleznete pod tímto odkazem u části "Polská republika".


MÍSTA V POLSKU OPRÁVNĚNÁ PROVÁDĚT TESTOVÁNÍ NA COVID-19

Dle webových stránek vládních institucí v PL jsou v každém vojvodství určena speciální místa (laboratoře) oprávněná provádět testy na COVID-19. Jejich seznam je možné nalézt pod tímto odkazem.

Potvrzením o absolvování testu se rozumí lékařské potvrzení o tom, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem spolu s potvrzením vydaným příslušnou laboratoří o tom, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (jedná se tedy o dva různé dokumenty, jeden dokument je potvrzení lékaře a druhý dokument potvrzení laboratoře).

přílohy

Vzor Certifikát EU Covid - 259 KB JPEG (FILE_TYPE_JPEG) 2.6.2021
https://www.mzv.cz/file/4313236/Na_rodni__certifika_t_Polsko_2._6._2021.jpeg


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.