eagri.cz (Mze)
Dotace  |  25.08.2021 13:34:00

Výzva k podávání žádostí o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v NESTÁTNÍCH lesích za rok 2020

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020

(program Lna2021) čj. MZE-42732/2021-16221

Část A

Obecné podmínky

Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe”) na základě S 46 odst. 10 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon”) vydává Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020 (dále jen „Zásad/').

1. Podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku a postup podávání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku:

a) finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020 (dále jen „finanční příspěvek”) lze poskytnout osobě (dále jen „žadatel”), která splňuje obecné podmínky stanovené v části A Zásad a specifické podmínky stanovené v části B Zásad,

b) žadatelem nemůže být podnik v obtížích ve smyslu bodu 35 odst. 15 Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020 (Úř. věst. C 204, 1. 7. 2014, s. 1—97) s výjimkou případů, kdy byly finanční obtíže způsobeny dopady kůrovcové kalamity v lesích,

c) žadatelem nemůže být osoba, která dosud nesplatila inkasní příkaz vystavený v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise o protiprávní podpoře a její neslučitelnosti s vnitřním trhem,

d) pokud je příslušný pozemek ve spoluvlastnictví více osob, může být žadatelem o finanční příspěvek osoba, která má na pozemku většinový spoluvlastnický podíl, nebo je k podání žádosti o finanční příspěvek zmocněna písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem dalšími spoluvlastníky, kteří mají spolu s žadatelem na pozemku většinový podíl,

e) pokud je příslušný pozemek součástí společného jmění manželů, může být jeden z manželů žadatelem o finanční příspěvek pouze s písemným souhlasem (s úředně ověřeným podpisem) druhého z manželů,

f) pokud je příslušný pozemek předmětem pozůstalosti, je žadatelem osoba spravující pozůstalost,

g) pokud je příslušný pozemek ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví fyzické osoby bez plné svéprávnosti, je žadatelem její zákonný zástupce nebo opatrovník,

h) příjem žádostí o poskytnutí finančního příspěvku (dále jen „žádost”) je zahájen 30. 8.

2021 a ukončen 15. 10. 2021 1 ,

i) k žádostem podaným před počátkem lhůty pro příjem žádostí se nepřihlíží,

j) žadatel žádost sestavuje a její data předává krajskému úřadu ve formulářové aplikaci (modulu) pro žadatele zveřejněné na internetových stránkách MZe (eagri.cz/mpz), která po předání dat žádosti krajskému úřadu žadateli umožní zobrazit k tisku vyplněný formulář žádosti pro její vlastní podání,

k) vlastní podání žádosti činí žadatel písemně (osobním podáním nebo poštovní zásilkou) nebo v elektronické podobě (datovou zprávou),

l) žádost se podává k příslušnému krajskému úřadu; příslušným krajským úřadem se rozumí ten krajský úřad, v jehož územní působnosti leží katastrální území uvedené v lesním hospodářském plánu nebo v lesní hospodářské osnově pro porostní skupinu, ve které byla nahodilá těžba jehličnatého dříví provedena,

m) žadatel k příslušnému krajskému úřadu podává pouze jednu žádost,

n) o poskytnutí finančního příspěvku rozhoduje na základě žádosti příslušný krajský úřad,

o) účastníkem řízení o poskytnutí finančního příspěvku je pouze žadatel o finanční příspěvek,

p) trpí-li žádost vadami bránícími vydání rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku, vyzve krajský úřad žadatele k odstranění uvedených vad a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu; neodstraní-li žadatel uvedené vady ve stanovené lhůtě, krajský úřad svým usnesením řízení zastaví; nedodržení ustanovení části A kap. 1 písmene j) Zásad není vadou žádosti, ale porušením podmínky poskytnutí finančního příspěvku,

q) krajský úřad může kdykoliv v průběhu řízení vyzvat žadatele k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku, k čemuž žadateli poskytne přiměřenou lhůtu,

r) krajský úřad svým usnesením zastaví řízení o poskytnutí finančního příspěvku v případě, že žádost byla podána po uplynutí lhůty stanovené pro příjem žádostí nebo žadatel neodpovídá okruhu oprávněných žadatelů o finanční příspěvek v rámci zvoleného programu podle těchto Zásad,

s) zemřel-li žadatel nebo zanikl-li žadatel přede dnem vydání rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku, krajský úřad řízení svým usnesením zastaví, pokud do doby pro vydání rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku v řízení nepokračuje osoba spravující pozůstalost nebo právní nástupce žadatele.

2. Odpovědnost žadatele — příjemce finančního příspěvku:

a) žadatel v případě poskytnutí finančního příspěvku odpovídá za to, že všechny jím uvedené údaje a předložené doklady jsou úplné a pravdivé; pokud v době od podání žádosti do rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku dojde ke změně některého z údajů uvedených do žádosti o žadateli, jeho adrese pro doručování nebo bankovním spojení, je žadatel povinen tuto změnu bez zbytečného odkladu oznámit příslušnému krajskému úřadu a doložit ji příslušnými doklady,

I Lhůta pro příjem žádostí je zachována, je-li v poslední den této lhůty podána poštovní zásilka se žádostí držiteli poštovní licence.

b) po ukončení příjmu žádostí nemůže žadatel navyšovat požadavek na finanční příspěvek,

c) celkový požadavek na finanční příspěvek se zaokrouhluje na celé koruny dolů,

d) v případě zjištění, že finanční příspěvek byl poskytnut na základě uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů do žádosti, může být zahájeno řízení o odnětí finančního příspěvku podle S 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla”),

e) v případě zjištění, že příjemce finančního příspěvku porušil podmínku, za které byl finanční příspěvek poskytnut, se postupuje podle S 14f rozpočtových pravidel,

f) v případě porušení rozpočtové kázně se postupuje podle části první hlavy XII rozpočtových pravidel,

g) v souladu s S 4 odst. 5 vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančnírni aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění pozdějších předpisů, se finanční příspěvek považuje za finančně vypořádaný a příjemce finančního příspěvku podklady pro finanční vypořádání na MZe nezasílá,

h) změny, které nastanou oproti údajům o příjemci finančního příspěvku uvedeným v rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku, je příjemce finančního příspěvku povinen neprodleně oznámit příslušnému krajskému úřadu,

i) povinnosti žadatele - příjemce finančního příspěvku jako kontrolované osoby při výkonu veřejnosprávní kontroly jsou stanoveny zejména S 7 a S 10 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrolní řád”), ve spojení s S 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole”),

j) příjemce finančního příspěvku je povinen uchovat rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku (včetně jeho doplňků) a veškeré doklady týkající se poskytnutého finančního příspěvku, ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

k) příjemce finančního příspěvku je povinen v souladu s S 18a rozpočtových pravidel a dále v návaznosti na povinnosti vyplývající z rozhodnutí Evropské komise č. C(2019) 5826 ze dne 8. srpna 2019 k režimu podpory č. SA.53912 (2019/N), ve znění SA57417 (2020/N), akceptovat zveřejnění zejména těchto údajů z rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku: jméno a příjmení, obchodní firma nebo název, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa sídla, identifikační číslo osoby, druh a výše finančního příspěvku,

l) v případě úmrtí příjemce finančního příspěvku se postupuje v souladu s S 1670 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník”).

3. Poskytování finančního příspěvku:

a) krajský úřad rozhodne o poskytnutí finančního příspěvku, jestliže žadatel i jeho žádost splňují podmínky a lhůty stanovené těmito Zásadami,

b) při poskytování finančního příspěvku se postupuje podle lesního zákona a v souladu s příslušnými právními předpisy Evropské unie (rozhodnutí Evropské komise č. C(2019) 5826 ze dne 8. srpna 2019 k režimu podpory SA.53912 (2019/N) ), ve znění SA.57417 (2020/N) a Pokyny Evropské unie ke státní podpoře v odvětví zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020 (Úř. věst. C 204, 1. 7. 2014, s. 197)),

c) v souladu s S 46 odst. 1 1 lesního zákona se na řízení o poskytnutí finančního příspěvku použijí přiměřeně ustanovení rozpočtových pravidel o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu,

d) na finanční příspěvek není právní nárok,

e) výše finančního příspěvku se určí sazbou na technickou jednotku; skutečně vynaložené náklady se neprokazují,

f) finanční příspěvek se může neposkytnout, jestliže žadatel v přímé souvislosti s předmětem finančního příspěvku porušil povinnosti stanovené právními předpisy,

g) s ohledem na objem alokovaných rozpočtových prostředků může být finanční příspěvek přiznán v poměrně nižší výši, než v jaké je požadován; výše krácení finančního příspěvku bude v takovém případě stanovena poměrným snížením sazby finančního příspěvku podle objemu disponibilních prostředků státního rozpočtu.

4. Rozhodnutí:

a) příslušný krajský úřad rozhodnutím finanční příspěvek zcela poskytne, žádost o poskytnutí finančního příspěvku zcela zamítne, nebo finanční příspěvek zčásti poskytne a zároveň žádost ve zbytku zamítne,

b) rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení,

c) v souladu s S 14q rozpočtových pravidel není proti rozhodnutí příslušného krajského úřadu přípustné odvolání ani rozklad; obnova řízení se nepřipouští; přezkumné řízení se nepřipouští, s výjimkou postupu podle S 153 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád”),

d) rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku obsahuje

1 . jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a adresu trvalého pobytu, je-li příjemce finančního příspěvku fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby; název, adresu sídla a identifikační číslo osoby, je-li příjemce finančního příspěvku právnickou osobou,

2 číslo a směrový kód bankovního účtu, na který bude finanční příspěvek poukázán,

3 název a adresu orgánu, který o poskytnutí rozhoduje,

4 kód a název programu,

5 předmět finančního příspěvku,

6 poskytovanou částku,

7 poměrné snížení sazby finančního příspěvku,

8 účel, na který je poskytovaná částka určena,

9 lhůtu, v níž má být stanoveného účelu dosaženo,

10 další podmínky, které musí příjemce v souvislosti s použitím finančního příspěvku

splnit všechny příslušné podmínky stanovené Zásadami,

Il. akceptovat zveřejnění zejména těchto údajů z rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku: jméno a příjmení, obchodní firma nebo název, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa sídla, identifikační číslo osoby, druh a výše finančního příspěvku, uchovat rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku (včetně jeho doplňků) a veškeré doklady týkající se poskytnutého finančního příspěvku, ve smyslu zákona ö, 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

IV. neprodleně příslušnému krajskému úřadu oznámit změny, které nastanou oproti údajům o příjemci finančního příspěvku uvedeným v rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku,

V. v zákonné lhůtě (S 31 odst. 6 lesního zákona ve spojení s příslušným opatřením obecné povahy) řádně obnovit (ve smyslu S 2 odst. 4 vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa) lesní porosty na holinách vzniklých nahodilou těžbou jehličnatého dříví, na kterou byl poskytnut finanční příspěvek,

1 1 . ustanovení o finančním vypořádání finančního příspěvku,

12. ustanovení, že nesplnění některé z podmínek podle bodu 10 může být postiženo odvodem za porušení rozpočtové kázně nižším, než kolik činí celková výše finančního příspěvku.

e) Rozhodnutí o částečném poskytnutí finančního příspěvku a o současném zamítnutí zbytku žádosti obsahuje náležitosti rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku ve vztahu k přiznané části finančního příspěvku a zároveň náležitosti rozhodnutí o zamítnutí žádosti ve vztahu k zamítané části žádosti.

5. Způsob poskytování a účtování finančního příspěvku:

a) finanční prostředky (finanční příspěvek) se poskytují na bankovní účet uvedený v žádosti; v případě osob uvedených v S 3 písm. h) rozpočtových pravide1 [1] se finanční příspěvek poskytuje na bankovní účet vedený u České národní banky; v případě příspěvkových organizací se finanční příspěvek poskytuje na účet jejich zřizovatele,

b) poskytnutý finanční příspěvek jeho příjemce účtuje na zvláštní účet v souladu se směrnou účtovou osnovou, účetními metodami a daňovou evidencí,

c) podpora má formu finančního příspěvku (S 46 odst. 1 písm. l) lesního zákona) s neinvestiční povahou.

6. Kontrola:

a) finanční kontrolu finančního příspěvku jako prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu provádí zejména příslušný krajský úřad, MZe nebo Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (dále jen „ÚHÚL”), a to formou veřejnosprávní kontroly podle zákona o finanční kontrole ve spojení s kontrolním řádem,

b) předmětem kontroly je zejména oprávněnost žadatele, správnost údajů uvedených v žádosti a splnění podmínek, za kterých byl finanční příspěvek poskytnut,

c) kontrola může být zahájena počínaje dnem podání žádosti,

d) kontrolní orgán může v průběhu kontroly vyzvat kontrolovanou osobu k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro provedení kontroly, k čemuž kontrolované osobě poskytne přiměřenou lhůtu,

e) pokud se kontrolní orgán na základě kontrolního zjištění důvodně domnívá, že příjemce finančního příspěvku v přímé souvislosti s ním porušil povinnost stanovenou právním předpisem, nedodržel účel finančního příspěvku nebo porušil jinou podmínku, za které byl finanční příspěvek poskytnut a u které nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě, vyzve písemně příjemce finančního příspěvku k vrácení finančního příspěvku nebo jeho části v jím stanovené lhůtě; v rozsahu, v jakém příjemce finančního příspěvku ve stanovené lhůtě vrátil finanční příspěvek nebo jeho část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně,

f) kontrolní orgán bez zbytečného odkladu vhodným způsobem informuje příslušný finanční úřad o vydání výzvy k vrácení finančního příspěvku a o tom, jak bylo na výzvu reagováno,

g) kontrolu mohou dále provést orgány Ministerstva financí, finanční úřady, Nejvyšší kontrolní úřad a dále příslušné orgány Evropské unie (zejména Evropská komise).

7. Závěrečná ustanovení:

a) MZe je povinno zaslat Ministerstvu financí údaje o poskytnutých finančních příspěvcích a jejich příjemcích pro evidenci v centrální evidenci dotací,

b) MZe je povinno do 6 měsíců od poskytnutí veřejné podpory zaznamenat údaje o jednotlivé podpoře přesahující výši 500 000 EUR do centrálního evidenčního systému veřejných podpor,

c) podpora byla schválena Evropskou komisí dne 8. srpna 2019 jako podpora ö. SA.53912

(2019/N) Rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělstvł — náhrada škod způsobených škůdci lesních dřevin, ve znění renotifikace režimu pod č. SA.57417

(2020/N)

d) v odůvodněných případech může MZe provést úpravu těchto Zásad.

Organizační pokyny

Závazný postup MZe a krajských úřadů při poskytování finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích [2] :

1) krajský úřad žádost zaeviduje ve své spisové službě dnem jejího příjmu na podací místo krajského úřadu,

2) pokud krajský úřad zjistí, že není místně příslušný, žádost bezodkladně postoupí příslušnému krajskému úřadu a současně o tom uvědomí žadatele; má-li krajský úřad, jemuž byla žádost postoupena, za to, že není místně příslušný, může žádost postoupit dalšímu krajskému úřadu nebo vrátit jen se souhlasem MZe,

3) krajský úřad průběžně vkládá žádosti do informačního systému pro poskytování národních dotací MZe (dále jen „informační systém”),

4) krajský úřad provede před vydáním rozhodnutí předběžnou veřejnosprávní kontrolu žádostí; v případě, že v rámci předběžné veřejnosprávní kontroly je provedena kontrola na místě (u žadatele), výsledek takové kontroly vkládá krajský úřad průběžně do informačního systému,

5) krajský úřad rozhoduje o poskytnutí finančního příspěvku po sdělení MZe o stanovení poměrné výše finančních příspěvků k proplacení,

6) rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku a rozhodnutí o částečném poskytnutí finančního příspěvku krajský úřad s ohledem na časový rámec notifikace programu vydá do 31. 12. 2022,

7) rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku a rozhodnutí o částečném poskytnutí finančního příspěvku vyhotovuje krajský úřad ve 3 vyhotoveních; originál rozhodnutí krajský úřad založí do příslušného spisu, jeden stejnopis krajský úřad zašle žadateli a druhý zašle s vyhotovenou soupiskou MZe; je-li žadatelem o poskytnutí finančního příspěvku příspěvková organizace územního samosprávného celku, zašle krajský úřad navíc jeden stejnopis zřizovateli příspěvkové organizace,

8) rozhodnutí o zamítnutí žádosti vyhotovuje krajský úřad ve 2 vyhotoveních; originál rozhodnutí krajský úřad založí do příslušného spisu a stejnopis krajský úřad zašle žadateli,

9) krajský úřad soupisky plateb včetně stejnopisů rozhodnutí zasílá MZe, odboru účetnictví a statistiky,

10) převod finančního příspěvku ze svého účtu na účet uvedený v žádosti provádí MZe,

1 1) následnou veřejnosprávní kontrolu poskytnutého finančního příspěvku provádí zejména MZe nebo ÚHÚL; výběr kontrolovaných příjemců finančního příspěvku se provádí systematicky na základě klíče stanoveného MZe,

12) zhodnocení účinnosti finančního příspěvku (prostřednictvím počtu příjemců finančního příspěvku) zpracuje MZe.

část B

Specifické podmínky

1. Kód a název programu:

Ln2021 — Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020.

2. Účel finančního příspěvku:

Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020.

3. Předmět finančního příspěvku:

Škoda[3] vzniklá v roce 2020 v souvislosti s nahodilou těžbou (S 2 písm. n) lesního zákona) jehličnatého dříví v nestátních lesích mimo území národních parků a jejich ochranných pásem a mimo pozemky, které jsou objekty důležitými pro obranu státu.

4. Oprávněný žadatel — příjemce finančního příspěvku:

Vlastník lesa nebo jiná osoba s právy a povinnostmi vlastníka lesa podle S 58 odst. 1 lesního zákona (dále jen „vlastník lesa”) ke dni podání žádosti.

Příjemcem finančního příspěvku nemůže být subjekt s právní formou státní podnik, organizační složka státu, příspěvková organizace zřízená organizační složkou státu nebo Správa železnic, státní organizace.

5. Maximální výše finančního příspěvku:

Maximální výši finančního příspěvku činí součet součinů objemu jehličnatého dříví[4]z nahodilé těžby a sazby finančního příspěvku. Sazba finančního příspěvku činí 383 /m 3 .

6. Podmínky poskytnutí finančního příspěvku:

a) Požadovaná výše finančního příspěvku v rámci jedné žádosti není nižší než 5 000 .

b) Žadatel k příslušnému krajskému úřadu nepodal více než jednu žádost.

c) Žadatel zpracoval žádost (včetně následného poskytnutí údajů uvedených do žádosti příslušnému krajskému úřadu) ve formulářové aplikaci (modulu) pro žadatele zveřejněné na internetových stránkách MZe (eagri.cz/mpz).

d) Nahodilá těžba jehličnatého dříví byla provedena na území české republiky v lese, který byl v okamžiku těžby zařízen lesním hospodářským plánem (dále jen „LHP”) nebo lesní hospodářskou osnovou [5] (dále jen „LHO”).

e) V případě, že příslušná porostní skupina byla v roce provedení nahodilé těžby jehličnatého dříví zařízena LHP, byla data LHP v digitální formě a se souhlasem k jejich využití pro potřeby státní správy předána do datového skladu státní správy lesů.

f) žadatel prokázal objem [6] jehličnatého dříví z nahodilé těžby uvedením dokladů prokazujících objem jehličnatého dříví z nahodilé těžby[7] do soupisky dokladů a zároveň jejich přiložením k žádosti (pokud žadatel není účetní jednotkou vedoucí o hospodaření v lese účetnictví), nebo jejich předložením na výzvu krajského úřadu nebo kontrolního orgánu (pokud je žadatel účetní jednotkou vedoucí o hospodaření v lese účetnictví).

g) Žadatel na výzvu krajského úřadu nebo kontrolního orgánu prokázal uskutečnění platby za obchodní případ nebo smluvní plnění (pokladním dokladem, výpisem z bankovního účtu, útržkem poštovní poukázky nebo šekem).

h) Předložené účetní/daňové doklady obsahují náležitosti účetních, resp. daňových dokladů (S 1 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, resp. S 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

i) Předložené doklady prokazující objem jehličnatého dříví z nahodilé těžby8 jsou vystaveny žadatelem nebo na žadatele, případně dalším spoluvlastníkem nebo na dalšího ze spoluvlastníků pozemku (je-li příslušný pozemek předmětem spoluvlastnictví) nebo druhým z manželů nebo na druhého z manželů (je-li příslušný pozemek předmětem společného jmění manželů)[8] . V opačném případě žadatel předloží

1, kopii právní listiny o změně vlastníka, nájemce, pachtýře či vypujcltele příslušného lesního pozemku v době mezi provedením těžby a doručením žádosti, nebo

2. kopii právní listiny o dohodě o zastoupení (písemné plné moci s úředně ověřenými podpisy nebo písemné smlouvy o zastoupení) žadatele při zaystení těžby, soustřeďování, odvozu nebo prodeje dříví.

j) Předložené doklady prokazující objem jehličnatého dříví z nahodilé těžby8 náleží do roku 2020, což se posuzuje

1. v případě účetního/daňového dokladu podle data uskutečnění zdanitelného plnění  a není-li datum uskutečnění zdanitelného plnění na dokladu uvedeno, podle data vystavení dokladu;

2. v případě pracovního lístku podle roku a měsíce, pro který je pracovní lístek vystaven;

3. v případě kupní smlouvy podle data uzavření smlouvy.

k) Žadatel do žádosti neuvedl větší objem jehličnatého dříví, než jaký odpovídá celkové zásobě jehličnatého dříví v příslušné porostní skupině podle datového skladu státní správy lesů (převzaté z LHP platného k 31. 12. roku provedení těžby nebo z LHO platné k 31. 12. roku provedení těžby[9][10] ) snížené o objem jehličnatého dříví, na který byl již poskytnut finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1, 10, 2017 do 31. 12. 2018 a finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019; při tom se v rozsahu stanoveném MZe připouští tolerance v závislosti na metodickém postupu při zjišťování stavu lesa a na přírůstu za období po prvním roce platnosti LHP či LHO (do roku, v němž byla těžba provedena). Pokud v mladých porostech není pro vylišené jehličnaté dřeviny s věkem (v prvním roce platnosti LHP nebo LHO) alespoň 10 let uvedena zásoba jehličnatého dříví, odvodí se z údajů LHP nebo LHO pomocí taxačních tabulek hlavních dřevin české republiky (příloha č. 3 k vyhlášce č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování); při tom se v rozsahu stanoveném MZe připouští tolerance v závislosti na metodickém postupu při zjišťování stavu lesa.

l) Žadateli na stejné dříví již nebyl poskytnut finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018 ani finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019.

m) Žadatel není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář podle S 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti (S 4c zákona č. 159/2006 Sb.).

7. Obsah žádosti:

a) V rámci žádosti žadatel uvádí zejména:

1 . název příslušného krajského úřadu,

2 kód a název programu,

3 identifikační a kontaktní údaje žadatele,

4 údaj o tom, zda je účetní jednotkou vedoucí o hospodaření v lese účetnictví,

5 údaje podle S 14 odst. 3 písm. e) rozpočtových pravidel, je-li žadatel právnickou osobou,

6 číslo a směrový kód bankovního účtu, na který má být finanční příspěvek poukázán,

7 místo nahodilé těžby jehličnatého dříví specifikované jednotkami prostorového rozdělení lesa ll a údaji podle katastru nemovitostí (katastrálním územím a v případě lesa zařízeného lesní hospodářskou osnovou i parcelním číslem pozemku),

8 identifikaci finančního příspěvku,

9 objem jehličnatého dříví z nahodilé těžby (v m 3 - plnometrech [11] s přesností nejvýše na dvě desetinná místa a se zaokrouhlením směrem dolů),

10 požadovanou výši finančního příspěvku,

1 1. potvrzení příslušných odborných lesních hospodářů s licencí platnou ke dni potvrzení žádosti o tom, že dříví uváděné žadatelem do žádosti je jehličnatým dřívím z nahodilých těžeb,

12 soupisku dokladů obsahující zejména:

i. pořadí dokladu (prostřednictvím čísla řádku) v rámci soupisky, ii. typ dokladu 8 , iii. číslo nebo jiné označení uvedené na dokladu, iv. časové určení dokladu, a v, objem jehličnatého dříví z nahodilé těžby na dokladu (v plnometrech 12 s přesností nejvýše na dvě desetinná místa a se zaokrouhlením směrem dolů),

13. čestné prohlášení žadatele o tom, že  se podrobně seznámil se Zásadami, zejména s obecnými podmínkami stanovenými v části A Zásad a se specifickými podmínkami stanovenými v části B Zásad, ii. je ke dni podání žádosti vlastníkem příslušného lesa nebo jinou osobou s právy a povinnostmi vlastníka příslušného lesa (S 58 odst. 1 lesního zákona), iii. akceptuje zveřejnění těchto údajů z rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku: jméno a příjmení, obchodní firma nebo název, rodné číslo, adresa místa pobytu nebo adresa sídla, identifikační číslo osoby, druh a výše finančního příspěvku, iv. není osobou, která dosud nesplatila inkasní příkaz vystavený v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise o protiprávní podpoře a její neslučitelnosti s vnitřním trhem,

v. ke dni podání žádosti nesplňuje definici podniku v obtížích (ve smyslu bodu 35 odst. 15 Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020) nebo byly jeho finanční obtíže způsobeny dopady kůrovcové kalamity v lesích, vi. žadatel není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář podle S 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti (S 4c zákona č. 159/2006 Sb.), vii. veškeré údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné a splňují podmínky stanovené Zásadami, viii. je si vědom právních následků uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů do žádosti.

b) K vlastnímu podání žádosti žadatel přikládá prostou kopii:

1 nájemní smlouvy, pachtovní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce a souhlasu vlastníka pozemku s poskytnutím finančního příspěvku nájemci, pachtýři nebo vypůjčiteli lesa, je-li žadatelem nájernce, pachtýř nebo vypůjčitel pozemku,

2 písemné plné moci s úředně ověřenými podpisy udělené dalšími spoluvlastníky, s nimiž má žadatel na pozemku většinový podíl, je-li žadatelem spoluvlastník pozemku, který není většinovým spoluvlastníkem,

0,64 plnometry). Pokud je v dokladech nebo v evidenci místo objemu dříví uvedena jeho hmotnost, použije se pro převod hmotnosti dříví na jeho objem v plnometrech koeficient 1 tuna = 2,22 plnometry.

3 písemného souhlasu (s úředně ověřeným podpisem) druhého manžela, je-li příslušný pozemek součástí společného jmění manželů a je-li žadatelem jeden z manželů,

4 zakladatelského dokumentu (stanov spolku nebo usnesení ustavující schůze), je-li žadatelem spolek vlastníků nebo spoluvlastníků pozemků uváděných do žádosti,

5 smlouvy o společnosti nebo o sdružení, je-li žadatelem oprávněný zástupce společnosti (S 2716 a násl. občanského zákoníku) nebo sdružení (S 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) vlastníků nebo spoluvlastníků pozemků uváděných do žádosti,

6 právní listiny určující osobu spravující pozůstalost, je-li příslušný pozemek předmětem pozůstalosti,

7 právní listiny určující zákonného zástupce nebo opatrovníka, je-li příslušný pozemek ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví fyzické osoby bez plné svéprávnosti,

& právní listiny uvedené v části B kapitole 6 písm. i), pokud doklad prokazující objem jehličnatého dříví z nahodilé těžby není vystaven žadatelem nebo na žadatele,

9. žadatel, který není účetní jednotkou vedoucí o hospodaření v lese účetnictví, přikládá k vlastnímu podání žádosti prosté kopie dokladů, kterými prokazuje objem jehličnatého dříví z nahodilé těžby[12] ; žadatel, který je účetní jednotkou vedoucí o hospodaření v lese účetnictví, předkládá tyto doklady na výzvu krajského úřadu nebo kontrolního orgánu.

c) Na výzvu krajského úřadu nebo kontrolního orgánu žadatel k účetním/daňovým dokladům o dodavatelsky provedené těžbě nebo soustřeďování dříví předkládá příslušné pracovní lístky8 , pokud je vede.

d) Na výzvu krajského úřadu nebo kontrolního orgánu žadatel k účetním/daňovým dokladům o prodeji dříví a ke smlouvě o prodeji dříví předkládá příslušné výkupní lístky, odvozní lístky nebo číselníky dříví, pokud je vede.

Část C

Účinnost Zásad

Zásady jsou účinné dnem podpisu ministra zemědělství.

V Praze dne

Ing. Miroslav Toman, CSc.

ministr zemědělství

[1] Jedná se zejména o územní samosprávné celky (obce a kraje) včetně jejich příspěvkových organizací, dobrovolné svazky krajů, veřejné výzkumné instituce a veřejné vysoké školy.

[2] Při poskytování finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích se nepostupuje podle Metodického pokynu ö. 3/2018 ministra zemědělství pro zjišťování škod platného pro Rámcový program řešení rizik a krizí v zemědělství.

[3] Škodou se rozumí rozdíl mezi skutečným průměrným výnosem z nahodilé těžby jehličnatého dříví a limitním výnosem potřebným pro zajištění finančních prostředků na následující obnovu lesa, navazující péči o les do věku 40 let, údržbu lesnické infrastruktury a pro odbornou správu lesa.

[4] Příspěvek není poskytován na lesní těžební zbytky (větve, vršky), na lesní štěpku ani na výrobky ze dřeva (zejm. řezivo).

[5] U lesů v okamžiku provedení těžby nezařízených LHP ani LHO je možné akceptovat i jejich předchozí zařízení LHP nebo LHO.

[6] Pokud v předložených účetních nebo daňových dokladech ani v souvisejících výrobních dokladech či v evidenci nejsou uvedeny objemové jednotky, přepočítají se peněžní jednotky (za prodej, těžbu, soustřeďování nebo odvoz dříví) na objem dříví (z ceny včetně daně z přidané hodnoty) pomocí těchto sazeb: 815 /m 3 pro prodej dříví, 222 /m 3 pro těžbu dříví, 220 /rn 3 pro soustřeďování dříví, 187 /m 3 pro odvoz dříví.

[7] Akceptovány jsou: účetní/daňový doklad za těžbu dřeva (pokladní doklad nebo faktura); pracovní lístek o těžbě dřeva (v případě jejího provedení osobou, která byla s žadatelem v pracovněprávním vztahu); účetní/daňový doklad za soustřeďování dříví (pokladní doklad nebo faktura); pracovní lístek o soustřeďování dříví (v případě jeho provedení osobou, která byla s žadatelem v pracovněprávním vztahu); účetní/daňový doklad za odvoz dříví (pokladní doklad nebo faktura); účetní/daňový doklad za prodej dříví (pokladní doklad nebo faktura); smlouva o prodeji dříví (kupní smlouva). Neakceptuje se smlouva o darování dříví (darovací smlouva). Pracovním lístkem se rozumí výrobní, mzdový nebo výrobně mzdový lístek, v němž je za osobu v pracovněprávním vztahu (v pracovním poměru nebo na základě písemné dohody o práci konané mimo pracovní poměr) se žadatelem uveden objem těžby nebo soustřeďování dříví v jednotlivých porostních skupinách za kalendářní měsíc; neakceptuje se v případě provedení prací žadatelem svépomocí. Pokud žadatel v žádosti prokazuje objem jehličnatého dříví z nahodilých těžeb pracovním lístkem i v případě těžby dřeva / soustřeďování dříví provedenými dodavatelsky, na výzvu krajského úřadu nebo kontrolního orgánu předloží rovněž účetní/daňový doklad (pokladní doklad nebo fakturu) za těžbu dřeva / soustřeďování dříví.

[8] Neakceptují se doklady, které fyzická nebo právnická osoba (žadatel) vystavila na stejnou osobu (žadatele). Nepřipouští se ani doklad, kde je součástí obchodního vztahu fyzická osoba nepodnikající a zároveň ta samá fyzická osoba podnikající či naopak.

[9] Pokud v okamžiku provedení těžby nebyl les zařízen LHP nebo LHO, převezme se údaj o celkové zásobě jehličnatého dříví z předchozího LHP nebo předchozí LHO.

[10] Pokud v okamžiku provedení těžby nebyl les zařízen LHP nebo LHO, použije se označení jednotek prostorového rozdělení lesa podle předchozího LHP nebo předchozí LHO.

[11] Pokud je v dokladech nebo v evidenci objem jehličnatého dříví z nahodilé těžby uveden v prostorových metrech, použije se pro převod na plnometry převodní číslo 0,64 (1 prostorový metr =

[12] Každý jednotlivý údaj o objemu dříví se v soupisce prokazuje jen jedním z dokladů uvedených v poznámce pod čarou č. 8.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V

ISSN 1801-8688