mzcr.cz (MZ ČR)
Cestování  |  18.08.2021 09:47:02

Vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 23. 8. do 30. 9. 2021 - Ochranné opatření MZDR 20599/2020-110/MIN/KAN MZDRX01H7QUD


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ  

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2  

Praha 17. srpna 2021 

Č. j.: MZDR 20599/2020-110/MIN/KAN 

MZDRX01H7QUD 

OCHRANNÉ OPATŘENÍ  

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. h) zákona  č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění  pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 68 odst. 1  zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně před zavlečením onemocnění COVID-19 způsobeného novým  koronavirem SARS-CoV-2 toto ochranné opatření

I. 

1. S účinností ode dne 23. srpna 2021 od 00:00 hod. do dne 30. září 2021 do 23:59 hod. důrazně  nedoporučuje všem občanům České republiky a cizincům s bydlištěm na území České  republiky vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19 způsobeného  novými mutacemi koronaviru SARS-CoV-2 podle bodu 2; to neplatí pro cesty, které vzhledem  ke své povaze nesnesou odkladu. 

2. S účinností ode dne 23. srpna 2021 od 00:00 hod. do dne 30. září 2021 do 23:59 hod. stanoví,  že zeměmi s extrémním rizikem nákazy pro účely tohoto ochranného opatření jsou: BrazílieKolumbie, Mosambik, Nepál, Paraguay, Peru, Tanzánie (včetně ostrovů Zanzibar a Pemba). 

II. 

Toto ochranné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání. 

III. 

S účinností ode dne 23. srpna 2021 od 00:00 hod. se ruší ochranné opatření ze dne  30. července 2021, č.j. MZDR 20599/2020-105/MIN/KAN. 

Odůvodnění: 

Z důvodu globálního šíření nových variant viru, včetně jejich prokázaných importů do ČR,  a potřeby předejít dalšímu šíření na území ČR a maximálně zabraňovat dalšímu importu zejména  jihoafrické, brazilské a indické mutace, bylo rozhodnuto o vydání důrazného nedoporučení všem  občanům ČR a cizincům s bydlištěm v ČR cestovat do zemí s extrémním rizikem nákazy těmito 

mutacemi, ledaže cesta do těchto zemí nesnese odkladu. Cílem je zejména výrazně omezit  zbytné cesty (zejména z důvodu turistiky) do zemí, kde je vysoce rizikové ohrožení nákazou  novými variantami viru COVID-19 a zároveň, které nemají dostatečně nastavená protiepidemická  opatření, která by přenosu nákazy mohla předcházet nebo již i přes snahu dochází  ke komunitnímu šíření. Pro případný návrat do ČR jsou stanovena přísná protiepidemická  pravidla obsažená v samostatném ochranném opatření Ministerstva zdravotnictví. 

Na seznam zemí s extrémním rizikem nákazy jsou zařazeny státy, které jsou zeměmi původu  nových variant viru a další země, kde je potvrzeno jejich významné či dokonce již komunitní šíření.  Při hodnocení rizika jednotlivých zemí se vychází ze všech dostupných informací, jako jsou  hodnotící zprávy ECDC, situačních zpráv WHO, informace poskytované CDC, mapování situace  prostřednictvím databáze GISAID EpiCoV, ze zpráv zastupitelských úřadů ČR či veřejně  dostupných zdrojů. 

S ohledem na to, že v České republice je dominantní variantou viru SARS-CoV-2 tzv. delta  varianta (dříve indická), dochází od 23. srpna 2021 k vyřazení zemí, kde je dostatek ověřitelných  informací rovněž o dominanci varianty delta. Z tohoto důvodu dochází k vyřazení těchto zemí:  Botswana, Eswatini (Svazijsko), Indie, Jižní Afrika, Lesotho, Malawi, Namibie, Rusko, TuniskoZambie a Zimbabwe

Většinu níže uvedených zemí vyjma Peru a Tanzanie, kdy Peru je řazeno k stupni 3 a Tanzanie  je bez hodnocení z důvodů níže uvedených řadí americké středisko pro prevenci a kontrolu  nemocí (CDC) ve svém hodnocení pro cestování do nejvyšší kategorie do stupně 4, v tomto  stupni se nacházejí země, kam CDC v návaznosti na epidemickou situaci nedoporučuje cestovat.  Metodika hodnocení vychází z podobné metodiky, jakou využívá při svém hodnocení Evropské  centrum pro prevenci a kontrolu nemocí, tj. při zařazování států do jednotlivých stupňů se hodnotí  incidence a počty provedených testů za stanovené období 28 dní v přepočtu na 100 tisíc obyvatel

Brazílie 

Koncem prosince 2020 byla v Brazílii detektována mutace koronaviru označovaná jako gamma  (SARS-CoV-2 P.1) a dochází stále k jejímu šíření v zemi. Prvotní zjištění pochází z Japonska,  kde byla tato mutace identifikována u čtyř turistů, kteří se vrátili z brazilské Amazonie. Situace  v zemi se stabilizovala, i tak Brazílie zůstává po USA druhou zemí na světě s největším celkovým  počtem úmrtí a zároveň třetí zemí s největším počtem nakažených osob. V přepočtu na počet  obyvatel je Brazílie aktuálně na 7. místě na světě co do počtu úmrtí. Pokud jde o sběr dat ohledně  vývoje pandemie, aktuální data jsou denně zveřejňována na webu brazilského ministerstva  zdravotnictví (https://covid.saude.gov.br). V polovině loňského roku sice došlo ke kontroverzní  situaci, kdy byla opakovaně měněna metodika sběru těchto dat, a tudíž data nebyla považována  za důvěryhodná, avšak tato situace se vyřešila poměrně záhy tím, že se sběrem dat začalo  zabývat nezávislé veřejné konsorcium (složené mj. ze zástupců médií) a dále  zdravotnické/vědecké nadace (např. FioCruz), které na rozdíly ve shromažďovaných datech  začaly upozorňovat a samy zveřejňovat své vlastní statistiky. V současné době jsou data  zveřejňovaná brazilským ministerstvem zdravotnictví považována za důvěryhodná a jsou  neustále pod dohledem uvedených nezávislých entit. Sběr dat týkající se nové mutace  v současné době dle dostupných informací však není zveřejňován. 

Kolumbie 

Dle informací WHO1je Kolumbie zemí, kde dochází k šíření gamma mutace koronaviru (SARS CoV-2 P.1). První nákaza gamma mutací koronaviru byla odhalena v lednu 2021 ve státě  Amazonas, odkud byl detekován import nákazy do Bogoty. Dle místních informací, které  shromáždil ZÚ Bogota, panují obavy z šíření této mutace koronaviru, protože existují studie, že  čínské vakcíny mají nižší účinek a na tuto mutaci by nemusely fungovat vůbec, resp. na čínskými  

  

1 https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---10-august-2021 

vakcínami vytvořené protilátky tato mutace nereaguje. Bohužel v nejrizikovějších oblastech se  s ohledem na místní podmínky (nedostupnost dostatečných prostor pro skladování jiných vakcín  při nízkých teplotách) a podnebí očkuje především čínskými vakcínami

Mosambik 

Mosambik se i nadále potýká s vyšší počtem nově diagnostikovaných případů, který začal  narůstat v průběhu června, v současné době dochází k mírnému poklesu, ale stále se denní  průměr pohybuje okolo 1 000 případů. Významným problémem je pak proočkovanost populace,  dvě dávky, tj, kompletní očkovací schéma bylo ukončeno u necelých 550 000 osob z více než  25 000 000 populace, což představuje zhruba 2% proočkovanost populace. 

Nepál 

V Nepálu opět dochází k postupnému nárůstu počtu nových případů. Za poslední týden se denní  přírůstky pohybují v rozmezí 2300 až 3 tis. nakažených za den, což je cca dvojnásobný nárůst  oproti začátku července, kdy došlo k největšímu poklesu případů po vyvrcholení druhé vlny.  Za posledních 7 dní bylo dle posledních zpráv reportovaných WHO kumulativně  přes 17 000 nových případů. Ministerstvo požádalo občany Nepálu, aby se připravili na třetí vlnu  COVID-19, která má být ještě horší než předchozí dvě. Odborníci předpovídají, že infekce  dosáhne svého vrcholu v polovině září. V Nepálu se dosud nakazilo celkem 715 tisíc osob, dá se  však předpokládat, že v zemi existuje daleko více nepodchycených případů, protože denní počty  prováděných testů se pohybují pouze okolo 10 000. Tomu napovídá i vysoká míra pozitivity  prováděných, která se nadále pohybuje v rozmezí 20 až 25 %. V provincii Gandaki a Karnali se  míra pozitivity blíží 40% Nepřehledná zůstává situace ohledně šíření dalších nových variant, a to  také kvůli velice omezeným možnostem sekvenování vzorků. Ministerstvo zdravotnictví  a populace uvedlo, že v Nepálu byla zjištěna nová varianta kappa, kterou WHO řadí mezi  tzv. variants of interest, Byla zjištěna také přítomnost „delta plus“ varianty, její rozšíření však nelze  kvůli omezenému sekvenování přesně zmapovat. Z hlediska rizika importu nových variant tak lze  situaci v Nepálu i nadále považovat za extrémně rizikovou. 

Paraguay 

Podle zprávy WHO nyní dochází v zemi k šíření gamma varianty koronaviru.2 Na přelomu května  a června Paraguay zaznamenávala nejvyšší denní přírůstky nově nakažených a zemřelých  od začátku pandemie, jednalo se až o 3 tisíce nových případů onemocnění a 150 souvisejících  úmrtí. Onemocnění COVID-19 tak bylo příčinou 75 % veškerých úmrtí. Situace ve zdravotnictví  je podle dostupných zpráv alarmující, byla naplněna kapacita lůžkových oddělení, není dostatek  potřebného zdravotnického vybavení vč. dýchacích přístrojů, zdravotních pomůcek a vakcín.  Problémem zůstává nízká proočkovanost obyvatelstva, která se pohybuje okolo 15 %. 

Peru 

Dle informací WHO 3je Peru zemí, kde dochází k šíření gamma mutace koronaviru  (SARS-CoV-2 P.1). Nárůst nových případů v prvním srpnovém týdnu 2021 dosáhl 64 % a země  tak vstoupila do třetí vlny pandemie. Gamma mutace koronaviru (původně detekována ve městě  Manaus) se postupně rozšířila z Brazílie do Peru. Nejdříve zasáhla amazonský region Iquitos  a postupně byla přenesena i do hlavního města Limy. Peruánská vláda kvůli šíření mutace  zakázala lety a vstup příchozím z Brazílie, stejně jako z Jihoafrické republiky a Indie, včetně těch,  kteří měli v některém z těchto států mezipřistání. 

V současnosti se uvádí, že v hlavním městě Lima je 40 % všech pozitivních vzorků ve formě  gamma mutace (ve východní části města dokonce okolo 60 %). Odborníci však upozorňují,  

  

2 https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---22-june-2021 3 https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---10-august-2021 

že Peru nemá kapacity ani finanční možnosti na důsledné sekvenování pozitivních vzorků, a proto  se jedná jen o odhady a obecné spekulace. V posledních týdnech byly zaznamenávány rekordy  v počtu denních úmrtí. Počátkem června navíc došlo k vládnímu přezkumu počtu obětí pandemie  a bylo zjištěno, že oficiální údaje Ministerstva zdravotnictví Peru jsou třikrát nižší, než je  skutečnost, což činí z Peru jednu z nejvíce zasažených zemí Latinské Ameriky s nejhorší  úmrtností na obyvatele. Riziko zavlečení nákazy je zvýšena opětovným umožněním přímých letů  z Evropy do Limy. Vláda Peru dokonce umožňuje cestujícím nahradit nebo zkrátit povinnou  karanténu negativním antigenním testem.  

Tanzánie 

Situace v Tanzánii nadále zůstává nepřehledná kvůli chybějícím datům o šíření pandemie v zemi.  Ačkoliv 23.7.2021 Tanzánie po více než roce zveřejnila údaje o počtech nově nakažených  (jednalo se o 100 osob), statistiky nadále nejsou zveřejňovány pravidelně (29.7. bylo nahlášeno  408 případů a 10.8. 350 případů), což prakticky znemožňuje hodnotit vývoj pandemie v zemi.  Pozitivním krokem je zapojení země do iniciativy COVAX. Dodržování základních opatření se  však nadále pohybují v rovině doporučení a teprve v květnu byla zavedena povinnost předložení  negativního testu při vstupu do země. Aktuálně zavedené ochranné opatření je tak ve vztahu  k Tanzanii i nadále relevantní, a to zejména kvůli neexistenci či nedostatečné vymahatelnosti  opatření proti koronaviru, a také kvůli nedostupnosti relevantních dat, včetně informací o výskytu  a rozšíření jednotlivých variant viru. 

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v. r. 

ministr zdravotnictvíK článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.