Vlada.cz (Vláda)
Obchod a služby  |  16.08.2021 19:26:44

Omezení maloobchodního podeje a služeb s účinností od 1. září - Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

19.8.2021 bylo schváleno další Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k Omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb od 1. září.

26.8.2021 bylo vydáno Mimořádné opatření - Omezení maloobchodního prodeje a služeb, s účinností od 1. 9. 2021 do odvolání - MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN MZDRX01HB6K7 

 

Příloha 

usnesení vlády 

ze dne 16. srpna 2021 č. 

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona  č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,  ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonůnařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2  odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším  rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto  mimořádné opatření

I. 

S účinností ode dne 1. září 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření  se: 

1. podle § 2 odst. 2 písm. b), c) a i) zákona č. 94/2021 Sb. a § 69 odst. 1 písm. i) zákona  č. 258/2000 Sb., jde-li o provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb  a provozovnách těchto služeb, s výjimkou činností uvedených v bodu I/11 a vozidel  taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob, a provoz knihoven, nařizuje  provozovateli dodržovat následující pravidla: 

a) v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 10 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 10 m2se toto  omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod  zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě  ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející  zákazníka, 

b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 1,5  metrů, nejde-li o členy domácnosti, 

c) zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou,  zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální  rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 1,5 metrů), přičemž zákazník, který je  držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu, 

d) umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky,  zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky  provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci, 

e) zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména  prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním  pravidel reproduktory v provozovně, 

f) zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným  venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace)  bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky  vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu, 

s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej  a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních  místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou  používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny,  dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory,

2. podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz holičství, kadeřnictví,  pedikúry, manikúry, solárií, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo  rekondičních služeb a provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže, a) nařizuje provozovateli, vedle dodržení podmínek uvedených v bodu I/1, zajistit mezi  

místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla v holičství  a kadeřnictví), vzdálenost alespoň 1,5 metru, 

b) zakazuje zákazníkovi využít uvedené služby, pokud vykazuje klinické příznaky  onemocnění covid-19 anebo, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, nesplňuje  podmínky stanovené v bodu I/16; provozovateli se nařizuje u zákazníka  před zahájením poskytování služby splnění podmínek podle bodu I/16 kontrolovat  a zákazníkovi se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě,  že zákazník splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se provozovateli takovému zákazníkovi službu poskytnout, 

3. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona  č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz provozovny stravovacích služeb, hudebních, tanečních,  herních a podobných společenských klubů a diskoték, heren a kasin 

a) nařizuje provozovatelům uvedených provozoven dodržovat následující pravidla: i) zákazníci jsou vždy usazeni tak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5 metru,  s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu, 

ii) u jednoho stolu sedí nejvýše 6 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti;  jedná-li se o stůl s 10 a více místy k sezení, lze u něj usadit více osob, a to tak, že  mezi skupinami nejvýše 6 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti, je  rozestup alespoň 1,5 metru, 

iii) provozovatel nepřipustí v prostorech provozovny více osob, než je v prostorech  provozovny míst k sezení pro osoby, 

iv) provozovatel aktivně brání ve vnějších a vnitřních prostorech provozovny  shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně  čekací zóny provozovny,  

v) při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny je zajištěna možnost  dezinfekce rukou pro zákazníky a provozovatel zajistí dezinfekci povrchů stolů,  madel židlí po každém zákazníkovi a pravidelnou dezinfekci dotykových ploch, 

vi) tanec je umožněn pouze osobám, které splňují podmínky podle bodu I/16 písm. c)  nebo d) nebo které absolvovaly RT-PCR vyšetření na přítomnost viru  SARS-CoV-2 nebo rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS  CoV-2 s negativním výsledkem, a to nejdéle 24 hodin před vstupem do uvedené  provozovny; to neplatí pro oslavy svatby, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují  do registrovaného partnerství, a hostiny po pohřbu; v případě produkce živé  hudby musí být vzdálenost zákazníků od místa určeného pro vystupující nejméně  2 m, 

vii) ve vnitřním prostoru je zajištěna maximální možná cirkulace vzduchu s čerstvě  nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo  rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace provozovatel zajistí,  aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího  a vstupujícího, 

viii) provozovatel zajistí informování zákazníků o podmínkách a pravidlech vstupu  podle písmene b) u vstupu a v provozovně, 

b) zakazuje zákazníkovi vstoupit do vnitřních a vnějších prostor provozovny, vykazuje-li  klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo není-li, s výjimkou dítěte do dovršení 6 let věku, na místě schopen prokázat, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/16;  tyto podmínky se nevztahují na provozovny stravovacích služeb, které neslouží  pro veřejnost, a na prodej jídla s sebou, kdy toto jídlo není zákazníkem konzumováno  ve vnitřních ani vnějších prostorech provozovny,

4. podle § 2 odst. 2 písm. b) a i) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují podmínky pro provoz  nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2tak, že 

a) provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 1,5 metru mezi  osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou  infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných  provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.), 

b) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu  s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo  rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes  entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího, 

5. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. b) a i) zákona  č. 94/2021 Sb., jde-li o prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej  ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), nařizuje  provozovatelům dodržovat následující pravidla: 

a) zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry, b) umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa, c) v případě prodeje pokrmů včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci  

i) v případě, že jsou na místě stoly a místa k sezení, provozovatel zajistí, že jsou  osoby usazeny tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou osob  sedících u jednoho stolu, přičemž u jednoho stolu sedí nejvýše 6 osob, s výjimkou  osob ze společné domácnosti; jedná-li se o stůl s 10 a více místy k sezení, lze  u něj usadit více osob tak, že mezi skupinami nejvýše 6 osob, s výjimkou osob ze  společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru, 

ii) provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší  než 1,5 metru, včetně čekací zóny, 

6. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č.  94/2021 Sb., jde-li o poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, a) nařizuje poskytovatelům uvedených ubytovacích služeb zajistit při vstupu  

do provozoven ubytovacích služeb a ve vnitřních prostorech možnost dezinfekce  rukou a dále zajistit pravidelnou dezinfekci dotykových ploch (kliky, madla, zábradlí,  vypínače), 

b) zakazuje osobě využít uvedených ubytovacích služeb, pokud vykazuje klinické  příznaky onemocnění covid-19 nebo, s výjimkou dítěte do dovršení 6 let věku,  nesplňuje podmínky stanovené v bodu I/16, není-li dále uvedeno jinak, 

c) zakazuje poskytovatelům uvedené ubytovací služby poskytnout, není-li dále  stanoveno jinak, osobě, která, s výjimkou dítěte do dovršení 6 let věku, nesplňuje podmínky stanovené v bodu I/16; poskytovateli uvedených ubytovacích služeb se  nařizuje u osoby před zahájením ubytování splnění podmínek podle bodu I/16 kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v  případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se  poskytovateli takové osobě ubytování poskytnout; tyto osoby lze ubytovat na nejdéle  7 dnů, pro prodloužení pobytu musí opětovně prokázat splnění podmínek podle bodu  I/16

d) bez splnění podmínek podle písmene b) a c) lze ubytovací služby poskytnout  v oddělených budovách: 

i)osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa

ii) osobám v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný  celek, 

7. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., jde-li o lázeňskou léčebně  rehabilitační péči,

a) zakazuje pacientovi nastoupit hospitalizaci, pokud vykazuje klinické příznaky  onemocnění covid-19 nebo, s výjimkou dítěte do dovršení 6 let věku, nesplňuje  podmínky stanovené v bodu I/16

b) nařizuje hospitalizovanému pacientovi prokázat splnění podmínek stanovených  v bodu I/16 ve frekvenci každých 7 dní ode dne přijetí k hospitalizaci, 

c) nařizuje poskytovateli lázeňské léčebně rehabilitační péče kontrolovat při přijetí  pacienta k hospitalizaci splnění podmínek podle bodu I/16 a pacientovi se nařizuje  mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že pacient splnění  podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se poskytovateli lázeňské léčebně  rehabilitační péče takového pacienta přijmout k hospitalizaci; v případě, že pacient  neprokáže splnění podmínek podle písmene b), nařizuje se poskytovateli lázeňské  léčebně rehabilitační péče jeho hospitalizaci ukončit, 

8. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č.  94/2021 Sb., jde-li o provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např.  tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková  zařízení) a tanečních studií, posiloven a fitness center, 

a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky  onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku,  podmínky stanovené v bodu I/16; provozovateli se nařizuje u osoby při vstupu do  prostor splnění podmínek podle bodu I/16 kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění  podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle  bodu I/16 neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor vpustit, 

b) nařizuje osobám v případě skupinových lekcí dodržovat mezi sebou rozestupy  alespoň 1,5 metru, 

c) nařizuje provozovateli zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci  vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání,  vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace  zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího  a vstupujícího, 

9. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. d) a i) zákona  č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový  bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení, sauny a solné jeskyně, 

a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky  onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku,  podmínky stanovené v bodu I/16; provozovateli se nařizuje u osoby při vstupu do  prostor splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle  bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16  neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor vpustit, 

b) nařizuje provozovatelům dodržovat následující pravidla:  

i) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu  s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby  přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího  a vstupujícího vzduchu

ii) provozovatel aktivně brání ve vnitřních prostorech shromažďování osob  ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny, c) nařizuje osobám udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru ve společných prostorech  koupališť, mimo koupací plochy, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti, 

10. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) a i) zákona  č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz zoologických zahrad a botanických zahrad, muzeí, galerií, 

výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů,  hvězdáren a planetárií a konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav, a) nařizuje provozovateli prostor nebo organizátorovi akce umožnit pouze takové využití 

kapacity vnitřního prostoru, aby bylo umožněno účastníkům dodržovat rozestupy 1,5  metru a návštěvníkům se nařizuje tyto rozestupy dodržovat, nejde-li o osoby  ze společné domácnosti; stejná pravidla se použijí i pro návštěvy arboret a jiných  zahrad nebo parků, do kterých je vstup regulován; 

b) zakazuje účast na skupinové prohlídce uvedených prostor a akcí osobám, které  vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě skupinové  prohlídky o celkovém počtu osob vyšším než 20 osob nesplňují, s výjimkou dětí  do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; organizátorovi skupinové  prohlídky se nařizuje u osoby před zahájením prohlídky splnění podmínek podle bodu  I/16 kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat;  v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se  organizátorovi takové osobě umožnit účast na skupinové prohlídce, 

11. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) a i) zákona  č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18  let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č.  74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost  včetně přípravy na vyučování, poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let,  včetně péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let,  zotavovací akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let

a) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce  neumožnit v jeden čas přítomnost více než 1000 osob ve vnitřních prostorech nebo  2000 osob ve vnějších prostorech, 

b) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce vést evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to  v rozsahu identifikace účastníků a osob poskytujících služby nebo péči nebo jinak  vedoucí aktivitu (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo)  a informace o čase poskytnutí služby apod. (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává  po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby;  

c) zakazuje účast na uvedených aktivitách osobám, které vykazují klinické příznaky  onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno více než  20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v  bodu I/16; provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce se  nařizuje u osoby před zahájením uvedené aktivity splnění podmínek podle bodu I/16 

kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v  případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce takové osobě  umožnit účast na uvedených aktivitách; pro účastníky pravidelných aktivit  v neměnném kolektivu platí, že negativní výsledek antigenního testu pouze pro účely  těchto aktivit má platnost 7 dní; trvá-li akce nepřetržitě déle než 1 den (dále jen  „vícedenní akce“), prokazuje se splnění podmínek stanovených v bodu I/16 ke dni  nástupu na akci a dále v případě osob, které ke dni nástupu na akci prokázaly splnění  podmínek podle bodu I/16 písm. b), e) nebo f), ve frekvenci každých 7 dní; uvedené  podmínky se vztahují obdobně na osoby podílející se na zabezpečení akce, pokud  jsou současně přítomné na místě jejího konání,  

d) nařizuje organizátorovi vícedenní akce v případě zjištění pozitivního výsledku  preventivního antigenního testu nebo po oznámení pozitivního výsledku RT-PCR  testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 provedených u účastnící se nebo  jinak přítomné osoby v rámci opakovaného prokazování splnění podmínek podle čl  I/16 zajistit oddělení této osoby od ostatních osob účastnících se vícedenní akce,  osobě starší 18 let věku se nařizuje akci neprodleně opustit a v případě osoby mladší  18 let se organizátorovi nařizuje bezodkladně kontaktovat jejího zákonného zástupce,  který zajistí její odvoz do domácího prostředí, a dále bezodkladně kontaktovat orgán 

ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa konání akce a předat mu seznam  účastníků vícedenní akce, včetně telefonních čísel zákonných zástupců osob  mladších 18 let nebo telefonních čísel účastnících se osob starších 18 let k provedení  epidemiologického šetření. O dalším postupu rozhoduje orgán ochrany veřejného  zdraví příslušný podle místa konání akce, 

12. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují podmínky pro konání koncertů  a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně  cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod. (dále jen „sportovní utkání“),  kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, s výjimkou vzdělávací akce a  zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,  základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění  pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a  doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, které  se účastní v jednu dobu nejvýše 20 osob, a to tak, že  

a) v případě akce konané v prostoru s kapacitou do 3 000 přítomných diváků,  návštěvníků nebo posluchačů (dále jen „diváci“) musí všichni diváci splňovat  podmínky podle bodu I/16

b) v případě akce konané v prostoru s kapacitou nad 3 000 přítomných diváků, musí  3000 diváků splňovat podmínky podle bodu I/16 a z počtu diváků nad 3 000 pak musí  minimálně polovina z těchto diváků splňovat podmínky podle bodu I/16 písm. c) nebo  d) a zbývající část kapacity může být obsazena osobami splňujícími podmínku podle  bodu I/16 písm. a) nebo b), 

c) zakazuje se účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění  covid-19 anebo které nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky  stanovené v bodu I/16; organizátor akce je povinen při vstupu osoby na akci splnění  podmínek podle bodu I/16 kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek podle  bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16  neprokáže, zakazuje se organizátorovi takovou osobu vpustit na tuto akci,  

d) vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo  sportovní plochy musí být nejméně 2 m, 

13. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) zákona č.  94/2021 Sb. stanovují podmínky pro konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž  dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, kulturní jiné než uvedené v bodu I/12, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná  shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy, tak, že je ve stejný čas  možná přítomnost nejvýše 20 osob nebo při dodržení následujících podmínek nejvýše 1 000 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 2 000 osob, koná-li se tato akce  výhradně ve vnějších prostorech; na akci se zakazuje účast osobám, které vykazují  klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas  přítomno na akci více než 20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku,  podmínky stanovené v bodu I/16 nebo nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě  prokázat; organizátorovi akce se nařizuje u osoby před účastí na akci, na niž je regulován  vstup, splnění podmínek podle bodu I/16 kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění  podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu  I/16 neprokáže, zakazuje se organizátorovi akce takové osobě umožnit účast na akci; pro  účastníky pravidelných aktivit v neměnném kolektivu platí, že negativní výsledek  antigenního testu pouze pro účely těchto aktivit má platnost 7 dní a splnění této  podmínky je organizátorem takové pravidelné akce kontrolováno jedenkrát za 7 dní; 

uvedené podmínky se nevztahují na: 

a) účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného  partnerství, a pohřbu, pokud se jich neúčastní více než 30 osob, 

b) schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů  a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona,

c) shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,  ve znění pozdějších předpisů, 

d) sportovní přípravu profesionálních sportovců a sportovní přípravu amatérských  sportovců organizovanou sportovními svazy za podmínky, že sportovci, rozhodčí  a členové realizačního týmu nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19  a, s výjimkou dětí do 6 let věku, splňují podmínky stanovené v bodu I/16; pro  účastníky pravidelných aktivit organizované sportovní přípravy v neměnném kolektivu  platí, že negativní výsledek antigenního testu pouze pro účely těchto aktivit má  platnost 7 dní a subjektu organizujícímu sportovní přípravu se nařizuje u uvedených  osob kontrolovat splnění podmínek podle bodu I/16 jedenkrát za 7 dnía uvedeným  osobám se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že  uvedená osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se subjektu organizující sportovní přípravu takové osobě umožnit účast na sportovní přípravě do  prokázání splnění podmínek podle bodu I/16; subjekt organizující sportovní přípravu 

vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného  epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu  identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní  číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne, v němž probíhala sportovní  příprava, 

e) na sportovní utkání v rámci profesionální sportovní soutěže nebo sportovní soutěže organizované sportovními svazy za podmínky, že se sportovci, rozhodčímu a členům realizačního týmu zakazuje účast na sportovním utkání, pokud vykazují klinické  příznaky onemocnění covid-19 anebo, s výjimkou dětí do 6 let věku, nesplňují  podmínky stanovené v bodu I/16; organizátorovi sportovního utkání se nařizuje při  kontrole splnění podmínek podle bodu I/16, vpuštění osob na utkání a vedení  evidence účastníků postupovat podle písmene d) obdobně, 

f) organizovanou činnost pěveckých sborů, kterou lze organizovat za dodržení  podmínek, že ve skupině je nejvýše 50 osob, mezi osobami jsou dodržovány  rozestupy minimálně 1,5 metru, a to za podmínky, že se zakazuje účast osobám,  které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo, s výjimkou dětí do 6 let  věku, nesplňují podmínky stanovené v bodu I/16; organizátorovi činnosti pěveckého  sboru se nařizuje u osob před zahájením činnosti splnění podmínek podle bodu I/16 kontrolovat a osobám se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat;  v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se  organizátorovi činnosti pěveckého sboru takové osobě umožnit účast na činnosti; 

organizátor činnosti pěveckého sboru vede evidenci účastníků pro potřeby  případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to  v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka  (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne účasti na  této činnosti, 

14. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují následující podmínky pro  výkon práva pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu  shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů: 

a) koná-li se shromáždění mimo vnitřní prostory staveb, jeho účastníci se mohou  shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi  skupinami účastníků alespoň 2 metry, 

b) koná-li se shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci musí  dodržovat, s výjimkou osob ze společné domácnosti, rozestupy alespoň 1,5 metru a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, 

15. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují následující podmínky pro  konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou  orgánů územních samosprávných celků v případě, že se jej účastní na jednom místě více  než 20 osob:

a) účastníci jsou usazeni tak, aby mezi jednotlivými účastníky bylo vždy volné alespoň  jedno sedadlo, s výjimkou osob ze společné domácnosti, 

b) zakazuje se účast účastníkovi, který vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19  anebo, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, nesplňuje podmínky stanovené v bodu  I/16; provozovateli se nařizuje u účastníka při vstupu do vnitřních prostor splnění  podmínek kontrolovat a účastníkovi se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 

prokázat; v případě, že účastník splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je  provozovatel povinen takovému účastníkovi neumožnit vstup do vnitřních prostor, 

16. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních  prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno  tímto mimořádným opatřením

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru  SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem  o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení  Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně  14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném  očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce  oprávněným subjektem působícím v třetí zemi jehož vzor je zveřejněn v seznamu  uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví  České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě,  podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení  vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného  potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno léčivým přípravkem i) obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo  

ii) léčivým přípravkem jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku  podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou  zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo 

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba  izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního  pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV 2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,  nebo 

e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti  antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož  výsledek bude negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že  podstoupila rychlý antigenní test za dozoru zdravotnického pracovníka 

prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování  tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb, nebo 

f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného  opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test 

  

1Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání,  ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním  COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/954 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování  a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19  (digitální certifikát EU COVID) ve vztahu ke státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem nebo  bydlištěm na území členských států během pandemie COVID-19.

(RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen  pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou  osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením,  resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy

II. 

S účinností ode dne 1. září 2021 od 00:00 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne 30. července 2021, č. j. 14601/2021-22/MIN/KAN.


21.08. 20:39  Za co?? (em)
17.08. 15:46  Voliči pirátů (Igor)
17.08. 15:40  Pro normální lidi (jarin)
17.08. 13:10  Zprava (Olga Srbova)
17.08. 10:47  Stupidní šikana (Honza)

Vydaná opatření a zpravodajství


Poslední zprávy z rubriky Obchod a služby:

Čt   8:47  Díkůvzdání u nás nemáme, zato Black Friday se ujal Markéta Höfferová (Kurzy.cz)
22.11.2022  E-shop bez možnosti dobírky? I to může být znakem podvodníků Tisková zpráva (Tisková zpráva)
Příbuzné stránkyZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688