Vlada.cz (Vláda)
Dotace  |  12.08.2021 10:55:36

Pozvánka na ONLINE seminář pro žadatele v dotačním programu Podpora celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací pro rok 2022

Úřad vlády České republiky                     

Odbor lidských práv a ochrany menšin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora celostátních

mezioborových sítí nestátních neziskových

organizací pro rok 2022; čj. 23233/2021-UVCR

  

 

 

 

Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 ústředna 224 002 111, posta@vlada.cz, datová schránka: trfaa33

 

Čl. 1 Úvodní ustanovení

1. Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády“) zveřejňuje dne 4. srpna 2021 výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací pro rok 2022, čj. 23233/2021UVCR (dále jen „výzva“).

2. Dotace na základě této výzvy jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a dále pak:

a) Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, schválenými usnesením vlády ze dne 1. června 2020 č. 591;

b) Strategie spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi na léta

20212030, schválenou usnesením vlády ze dne 12. července 2021 č. 623;

c) Hlavními oblastmi státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2022, schválenými usnesením vlády ze dne 7. června 2021 č. 517;

d) Statutem Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, schváleným usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění pozdějších usnesení vlády.

3. Dotace poskytnutá v rámci této výzvy je určena na období od 01.01.2022 do  31.12.2022.

Čl. 2 Věcné zaměření výzvy a účel dotace

1. Dotace v programu Podpora celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“) se poskytuje za účelem podpoření celostátních[1] mezioborových2 sítí NNO (dále jen „SNNO“)3 a k posílení jejich kompetentnosti, kvalifikovanosti a legitimity, aby efektivně zastupovaly zájmy svých členů navenek a přispívaly ke zvýšení povědomí široké veřejnosti o činnosti a významu NNO. 

2. Z programu lze podpořit aktivity, které posilují a rozvíjí:

a) celostátní a mezioborový princip fungování SNNO;

b) činnost určenou členským a dalším NNO;

c) zastupování zájmů členských NNO;

d) spolupráci se státní správou ve prospěch členských i dalších NNO;

e) osvětovou činnost, která je zaměřena na zvýšení povědomí široké veřejnosti  o činnosti a významu NNO. 

3. Podpora je určena pro SNNO, jejichž účelem/posláním je vytváření podmínek pro rozvoj neziskového sektoru jako celku včetně posilování povědomí veřejnosti o neziskovém sektoru. Nebudou podporovány SNNO, které se zabývají pouze specifickou výsečí neziskového sektoru, např. střešní organizace nestátních neziskových organizací zaměřené na specifické skupiny obyvatel nebo na vymezené oblasti činnosti. 

4. Podpora není určena SNNO, jejichž hlavní aktivitou je poskytování služeb veřejnosti.

5. Předkládané projekty musí být v souladu se Strategií spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi na léta 20212030, a na ni navazujícími koncepčními, strategickými a dalšími veřejnými dokumenty.

Čl. 3 Alokace výzvy

Předpokládaná výše alokovaných prostředků pro rok 2022 činí 3.000.000 . Tato výše se však vzhledem k procesu schvalování státního rozpočtu na rok 2022 může změnit.

Čl. 4 Okruh oprávněných žadatelů 

1. Do dotačního řízení se mohou přihlásit žadatelé s právní formou spolek podle zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský

                                                          

1. vede seznam svých členů;

2. její členové mají povinnost platit členské příspěvky;

3. vyznačuje se demokratickým způsobem instalování svých členů;

4. má zřízenu kontrolní komisi (kontrolní orgán dle zákona č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů);

5. má alespoň jednoho zaměstnance v pracovněprávním vztahu, který její činnost organizuje  a koordinuje, a tato pracovní pozice je zřízena a obsazena alespoň 6 měsíců před dnem podání žádosti.

zákoník“). Hlavní spolek a jeho pobočné spolky nejsou z hlediska tohoto dotačního programu považovány za SNNO a její členy.

2. Oprávněný žadatel - SNNO - musí splňovat tyto podmínky:

a) organizace byla zřízena alespoň jeden rok před podáním žádosti a má alespoň jeden rok zkušeností se stejným nebo obdobným typem aktivit, na které žádá dotaci;

b) účelem/posláním uvedeným ve stanovách je hájení a prosazování zájmů svých členů a realizace vzdělávacích, informačních a poradenských aktivit, a tímto způsobem vytváření podmínek pro rozvoj neziskového sektoru;

c) stanovy zakotvují demokratické mechanizmy instalovaní orgánů spolku;

d) členská základna je tvořena alespoň z 51 % NNO (tj. spolky, obecně prospěšnými společnostmi, nadacemi, nadačními fondy, ústavy nebo církevními právnickými osobami);

e) členové platí členské příspěvky;

f) členové z řad NNO mají sídlo alespoň ve třech krajích České republiky;

g) má zřízen kontrolní orgán podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

h) má alespoň 1 zaměstnance v pracovněprávním vztahu, který činnost SNNO organizuje a řídí; tato pracovní pozice je zřízena a obsazena alespoň 6 měsíců před dnem podání žádosti;

i) má minimálně od 01.08.2020 do dne předložení žádosti zřízené webové stránky.

Čl. 5 Další požadavky, které musí žadatel naplnit

1. Žadatel může podat pouze jednu žádost.

2. Požadovaná částka dotace musí být žadatelem stanovena maximálně do výše  900.000

3. Žadatel musí být přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu, nesmí působit jako prostředník. 

4. Žadatel (v případě podpoření projektu) nesmí z dotace poskytovat finanční prostředky jiným fyzickým nebo právnickým osobám s výjimkou těch, které poskytují výkony a služby spojené s realizací schváleného projektu, a to podle schváleného rozpočtu dotace.

5. Žadatel musí mít řádně splněné povinnosti stanovené zákonem č. 304/2013 Sb.,  o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů.

6. Žadatel ke dni podání žádosti nesmí mít žádné splatné závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu, ke státním fondům, zdravotní pojišťovně, orgánům sociálního zabezpečení nebo rozpočtu územního samosprávného celku.

7. U žadatele ke dni podání žádosti nesmí vůči jeho majetku probíhat, nebo v posledních 

3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů. 

8. Žadatel odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v žádosti. 

9. Žadatel odpovídá za to, že veškeré osobní údaje uvedené v žádosti byly zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a podle zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Čl. 6 Způsob použití dotace

1. Poskytnutá dotace je účelovou dotací ke krytí nejvýše 70 % celkových nákladů/výdajů projektu, na jehož realizaci je dotace poskytnuta. 

2. Příjemce dotace je povinen finanční prostředky uvedené v rozpočtu projektu (jenž bude nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace) použít výhradně k realizaci projektu a naplnění výstupů uvedených v Přehledu výstupů projektu (jenž bude nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace), které vedou k naplnění účelu, na který byla dotace poskytnuta. 

3. Příjemce dotace je povinen při realizaci projektu postupovat v souladu se strategickými a koncepčními dokumenty týkajícími se daného dotačního programu či jinými materiály, pokud jsou pro příjemce dotace relevantní (např. strategické či koncepční dokumenty krajů, obcí).

4. Z dotace nelze hradit, tj. za neuznatelné náklady/výdaje je považováno:

a) část hrubých mezd nebo platů (včetně zákonných náhrad, které je zaměstnavatel povinen vyplácet), která v ročním průměru přesahuje maximální výši hrubé mzdy nebo platu stanovené v tabulce č. 1, přičemž zařazení člena realizačního týmu do třídy se určí analogicky podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Pokud člen realizačního týmu pracuje na projektu na méně než 1,0 úvazku a kratší dobu než celý rok, pak se poměrně krátí i výše limitu uznatelnosti nákladů/výdajů na jeho mzdu nebo plat;

 

 

 

Tabulka č. 1 Maximální výše hrubé mzdy/platu hrazené z dotace

Maximální výše hrubé mzdy/platu hrazené z dotace

Kvalifikační předpoklady

Platová třída

Maximální výše měsíční mzdy/platu při úvazku 1,0 hrazená z dotace

základní vzdělání nebo základy vzdělání

1.

22 060

základní vzdělání nebo základy vzdělání

2.

23 700

střední vzdělání

3.

25 420

střední vzdělání s výučným listem nebo střední vzdělání

4.

27 300

střední vzdělání s výučným listem

5.

29 320

střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo výučným listem 

6.

31 540

střední vzdělání s maturitní zkouškou

7.

33 960

střední vzdělání s maturitní zkouškou

8.

36 600

vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

9.

39 460

vysokoškolské vzdělání – Bc. nebo vyšší odborné vzdělání

10.

42 520

vysokoškolské vzdělání – Mgr. nebo Bc.

11.

45 960

vysokoškolské vzdělání – Mgr. nebo Bc.

12.

49 540

vysokoškolské vzdělání – Mgr.

13.

53 460

 

b) část odměn z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPČ, DPP), včetně zákonných náhrad, které je zaměstnavatel povinen vyplácet, kde při přepočtu na hodinové odměny, při obdobném použití maximální výše hrubé mzdy nebo platu stanovené v tabulce č. 1 dochází k překročení uvedeného limitu (uvedené limity pro maximální výše DPČ/DPP tvoří tabulku č. 2);

 

Tabulka č. 2 Maximální výše odměny na DPČ/DPP hrazené z dotace

Maximální výše odměny na DPČ/DPP hrazené z dotace

Kvalifikační předpoklady

Platová třída

Maximální hodinová odměna pro pracovníka na DPČ/DPP hrazená z dotace

základní vzdělání nebo základy vzdělání

1.

131

základní vzdělání nebo základy vzdělání

2.

141

střední vzdělání

3.

151

střední vzdělání s výučným listem nebo střední vzdělání

4.

162

střední vzdělání s výučným listem

5.

174

střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo výučným listem

6.

187

střední vzdělání s maturitní zkouškou

7.

202

střední vzdělání s maturitní zkouškou

8.

217

vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

9.

234

vysokoškolské vzdělání – Bc. nebo vyšší odborné vzdělání

10.

253

vysokoškolské vzdělání – Mgr. nebo Bc.

11.

273

vysokoškolské vzdělání – Mgr. nebo Bc.

12.

294

vysokoškolské vzdělání – Mgr.

13.

319

c) pojistné na sociální zabezpečení, pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance a pojistné na povinné zákonné pojištění zaměstnanců, pokud přesahuje výši uznatelných nákladů/výdajů požadovaných z dotace na hrubé mzdy, platy nebo odměny;

d) náklady/výdaje na stravování zaměstnanců, včetně poukázek na stravování; e) stipendia;

f) odpisy majetku, tvorbu rezerv a opravných položek;

g) náklady/výdaje na reprezentaci, recepce a podobné akce s výjimkou nákladů/výdajů na občerstvení u akcí předem plánovaných v projektu, jako jsou odborné konference, workshopy, semináře a obdobné akce. Cenový limit pro stravování/občerstvení účastníků je stanoven na 200 na den a osobu v případě celodenní tuzemské akce (tj. akce, která se uskuteční v rámci jednoho dne a trvá minimálně 8 hodin). V případě, že se nebude jednat o celodenní akci, musí být limitní částka v odpovídajícím poměru zkrácena (za každou celou hodinu akce si příjemce dotace může nárokovat maximálně 25 na osobu);

h) náklady/výdaje na stravování a občerstvení osob z cílové skupiny, které přesáhnout limit pro stravování/občerstvení 200 na den a osobu v případě celodenní tuzemské akce (tj. akce, která se uskuteční v rámci jednoho dne a trvá minimálně  8 hodin). V případě, že se nebude jednat o celodenní akci, musí být limitní částka  v odpovídajícím poměru zkrácena (za každou celou hodinu akce si příjemce dotace může nárokovat maximálně 25 na osobu);

i) náklady/výdaje na vzdělávání zaměstnanců zaměřené na administrativu a zajištění běžného chodu zaměstnavatele;

 

j) náklady/výdaje na práce související s přímou lektorskou činností lektorů a dalších školitelů (náklady/výdaje na přípravu), jejichž rozsah překračuje 2násobek počtu hodin stanovených na přímou lektorskou činnost;

 

k) náklady/výdaje na stravné při poskytnutí cestovních náhrad při tuzemské pracovní cestě, které přesáhnou výši stravného uvedenou v §163 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;

 

l) náklady/výdaje na provedení účetního auditu; 

 

m) náklady/výdaje na sportovní, rekondiční a rekreační pobyty a vybavení na ně;

 

n) náklady/výdaje na tabákové výrobky a alkoholické nápoje;

 

o) daň z přidané hodnoty, u níž je možno uplatnit odpočet;

 

p) daně, soudní poplatky, penále a pokuty;

 

q) náklady/výdaje na zdravotní péči o klienty, pokud je hrazena z veřejného zdravotního pojištění;

 

r) pořízení dlouhodobého hmotného majetku s pořizovací cenou vyšší než 40.000 a provozně technickou funkcí delší než 1 rok a dlouhodobého nehmotného majetku, s pořizovací cenou vyšší než 60.000 a dobou použitelnosti delší než 1 rok;

 

s) tvorbu základního kapitálu;

 

t) náklady/výdaje spojené s pojištěním majetku a s pořízením majetku formou leasingu;

 

u) náklady/výdaje na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, tzv. povinné ručení;

 

v) rozhlasové a televizní poplatky;

 

w) bankovní poplatky;

 

x) náklady/výdaje, jež nelze prokázat příslušnými účetními doklady;

 

y) náklady/výdaje spojené s výkonem funkce člena či členky poradních orgánů vlády, kterými jsou Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením, Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, Rada vlády pro národnostní menšiny, Rada vlády pro rovnost žen a mužů a Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, jejich výborů  a pracovních skupin.

1. Návod k vyplnění rozpočtu dotace tvoří přílohu č. 3 této výzvy.

2. Informace o cenách obvyklých týkajících se zařízení a vybavení pořizovaných z poskytnuté dotace, kterými je žadatel/příjemce dotace povinen se při sestavování rozpočtu i během čerpání dotace řídit, tvoří přílohu č. 4 této výzvy.

3. Příjemce dotace je dále povinen:

a) vést účetnictví, příp. jednoduché účetnictví (dále jen „účetnictví) v souladu se zákonem

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy[2];

 

b) vést účetnictví úplně, průkazně a pravdivě tak, aby jednotlivé uznatelné náklady/výdaje hrazené z dotace byly vedeny odděleně od ostatních nákladů/výdajů;

 

c) vést účetnictví zvlášť k projektu (celkové náklady/výdaje projektu vč. spolufinancování) a zvlášť k dotaci (náklady/výdaje hrazené z dotace poskytnuté Úřadem vlády) dokládající řádné zaúčtování nákladů/výdajů jednotlivých položek finančních prostředků;

 

d) zřetelně označit účetní doklady prokazující využití finančních prostředků dotace

(např. číslem jednacím rozhodnutí, účelovým znakem);

 

e) vynakládat poskytnuté finanční prostředky z dotace účelně, hospodárně a efektivně, přičemž:

i. účelností se rozumí použití finančních prostředků z dotace, které zajistí optimální míru dosažení účelu, pro který je projekt realizován;

ii. hospodárností se rozumí minimalizace výdajů finančních prostředků z dotace k zajištění cíle projektu při dodržení odpovídající kvality stanoveného cíle;

iii. efektivností se rozumí použití finančních prostředků z dotace, kdy je dosaženo nejlepších možných výstupů (např. rozsah, kvalita) ve srovnání s objemem prostředků na zajištění těchto výstupů;

f) v kalendářním roce, na který byla dotace poskytnuta, použít dotaci pouze ke krytí uznatelných nákladů/výdajů projektu, skutečně vynaložených v přímé a bezprostřední souvislosti s realizací projektu. Poskytnuté finanční prostředky lze použít ke krytí uznatelných nákladů/výdajů vzniklých od počátku kalendářního roku do konce kalendářního roku, na který byla dotace poskytnuta. Uznatelnými náklady jsou také náklady zaúčtované v měsíci prosinci kalendářního roku, na který byla dotace poskytnuta, a které budou uhrazeny v lednu následujícího kalendářního roku. Jedná se zejména o osobní náklady projektu, telekomunikační služby, nájemné a energie[3]

 

g) při financování projektu dotacemi z více státních zdrojů anebo i z rozpočtů územních samosprávných celků nepoužít duplicitní úhradu stejného nákladu/výdaje z různých zdrojů;

h) dodržovat druhy vykonávané práce uvedené v žádosti, příp. v upravené žádosti;

i) nepoužít dotaci za účelem tvorby zisku;

 

j) nefinancovat z prostředků z dotace jiné fyzické nebo právnické osoby s výjimkou těch, které poskytují výkony a služby spojené s realizací schváleného projektu;

 

k) při vynakládání uznatelných nákladů/výdajů dodržovat příslušné právní předpisy, včetně zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;

 

l) při vynakládání uznatelných nákladů/výdajů dodržovat údaje uvedené ve sloupci rozpočtu projektu s názvem Rozpočet dotace ÚV ČR (v ) a hradit pouze náklady/výdaje uvedené ve Specifikaci rozpočtu dotace s touto možnou odchylkou:

 

Při realizaci projektu mohou být při dodržení ostatních podmínek, za kterých je dotace poskytnuta, jednotlivé položky konečné podoby rozpočtu dotace překročeny v rozpětí do 20 %, a to při nezměněné výši poskytnuté dotace a za předpokladu, že ve stejném rozsahu (ve stejné absolutní částce), v jakém je určitá položka rozpočtu překročena, je jiná položka, popřípadě jiné položky, uspořeny. Položky rozpočtu jsou součástí skupin položek. Skupinami položek se rozumí: Materiál celkem, Energie celkem, Opravy a udržování celkem, Cestovné celkem, Služby celkem, OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM. Při těchto změnách je nutné zachovat strukturu konečné podoby schváleného rozpočtu, tzn. hradit pouze náklady/výdaje uvedené ve Specifikaci rozpočtu dotace. Nelze tedy do rozpočtu dotace doplnit další náklady/výdaje nebo použít dotaci na položku s nulovou hodnotou. V případě skupiny položek OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM, je možné, za předpokladu, že budou dodrženy ostatní podmínky, za kterých je dotace poskytnuta, z dotace hradit i druhy vykonávané práce, které byly uvedeny v žádosti, příp. v upravené žádosti, a na které si původně příjemce dotace nežádal finanční prostředky z dotace, a zároveň přesouvat prostředky mezi jednotlivými položkami nebo použít položku s nulovou hodnotou, avšak tak, aby v součtu nebyla skupina položek OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM navýšena o více než 20 %.

m) oznámit rozhodnutí o předčasném ukončení realizace projektu v průběhu kalendářního roku, na který byla dotace poskytnuta, a to do 14 dnů ode dne rozhodnutí projekt nerealizovat;

n) informovat o  zániku příjemce dotace v průběhu kalendářního roku, na který byla dotace poskytnuta, a to nejpozději ke dni, k němuž je příjemce dotace povinen provést účetní závěrku;

o) informovat v listinné či elektronické podobě o změnách všech identifikačních údajů uvedených v předložené žádosti, ke kterým došlo po podání žádosti anebo v průběhu realizace projektu, na který byla dotace poskytnuta, a to nejpozději do 14 dnů od této změny;

 

p) při zveřejňování výsledků své činnosti (např. knižní publikace, výroční zprávy, mediální výstupy), vycházejících z realizace projektu, na který byla dotace poskytnuta, do zveřejňovaného textu uvést, že „Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky. Výstupy projektu nereprezentují názor Úřadu vlády České republiky a Úřad vlády České republiky neodpovídá za použití informací, jež jsou obsahem těchto výstupů“.

 

q) v závěrečné zprávě o realizaci projektu informovat o změnách provedených dle písm. l).

Čl. 7 Povinné náležitosti žádosti

1. Žádost obsahuje náležitosti dle § 14 odst. 3 rozpočtových pravidel. Jedná se o:

a) název, adresu sídla a identifikační číslo žadatele;

b) název a adresu poskytovatele;

c) požadovanou částku; 

d) účel, na který chce žadatel žádané prostředky použít;

e) lhůtu, v níž má být dosaženo účelu dotace;

f) informaci o identifikaci:

i. osob jednajících jménem právnické osoby, která je žadatelem, s uvedením, zda jednají jako její statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci;

ii. údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu; v případě, že je žadatel o dotaci zahraniční právnickou osobou, doloží údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů, nebo pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy[4];

iii. osob, v nichž má právnická osoba, která je žadatelem, podíl, a o výši tohoto podílu;

g) identifikaci výzvy, na jejímž základě je žádost podávána;

h) další podklady nutné pro rozhodnutí poskytovatele, kterými jsou:

i. název projektu;

ii. popis projektu včetně jeho cílů, výstupů a aktivit;

iii. harmonogram projektu;

iv. popis projektového týmu;

v. rozpočet projektu dle nákladových/výdajových položek obsahující:

1. provozní náklady/výdaje7;

2. osobní náklady/výdaje; vi. celkový rozpočet projektu;

vii. předpokládané zdroje financování projektu;

viii. čestné prohlášení o tom, že žadatel provozuje minimálně od 01.08.2020 do dne předložení žádosti webové stránky;

ix. čestné prohlášení o tom, že členská základna žadatele je tvořena alespoň z 51 %

NNO, a sídla těchto členů jsou minimálně ve 3 krajích České republiky;

x. čestné prohlášení o tom, že žadatel vede seznam členů;

xi. čestné prohlášení o tom, že žadatel má alespoň 1 zaměstnance v pracovněprávním vztahu, který činnost SNNO organizuje a řídí; tato pracovní pozice je zřízena a obsazena alespoň 6 měsíců před dnem podání žádosti;

xii. čestné prohlášení žadatele o bezdlužnosti;

xiii. čestné prohlášení o tom, že vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující;  

xiv. čestné prohlášení, že žadatel má alespoň jeden rok zkušeností se stejným nebo obdobným typem aktivit, na které žádá dotaci;

xv. čestné prohlášení, že veškeré osobní údaje uvedené v žádosti byly zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů;

xvi. čestné prohlášení o seznámení se s výzvou;

xvii. čestné prohlášení o pravdivosti a úplnosti údajů.

2. K žádosti žadatel připojí povinné přílohy, kterými jsou:

i. bankovní identifikace účtu (tj. kopie smlouvy s bankou nebo kopie potvrzení banky o vedení účtu žadatele), na který má být dotace převedena;

ii. originál plné moci nebo její ověřená kopie nebo jiný obdobný doklad, pokud bude dokumenty podepisovat osoba zmocněná statutárním orgánem;

iii. výpis platných údajů z evidence skutečných majitelů;

iv. podrobný popis a harmonogram projektu;

v. vyplněný Přehled výstupů projektu8;

                                                          

7 Náklady/výdaje musí mít vždy neinvestiční charakter. 8 Povinnými výstupy projektu jsou: 

a) počet akcí pro členy SNNO;

b) počet osvětových akcí věnujících se zvýšení povědomí široké veřejnosti o činnosti a významu NNO;

c) funkční nástroje sloužící pro oboustrannou komunikaci s členy SNNO a jejich počet;

d) mediální výstupy prezentující činnost SNNO směrem k veřejnosti;

e) zpracování ankety spokojenosti členů SNNO jako součást závěrečné evaluace projektu.

vi. vyplněné tabulky č. 1 – 4 formuláře rozpočtu projektu.

 

3. Žadatel je až do ukončení řízení o poskytnutí dotace povinen oznámit Úřadu vlády změny údajů uvedených v žádosti.

Čl. 8 Způsob podávání žádosti

1. Žádost a veškeré povinné přílohy se podávají prostřednictvím datové schránky nebo v listinné podobě prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo podáním na podatelně Úřadu vlády. 

 

2. Za den doručení dokumentů prostřednictvím datové schránky se považuje den jeho dodání do datové schránky Úřadu vlády. V případě zaslání dokumentů prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se za den doručení považuje datum otisku razítka podací pošty na obálce. V případě podání dokumentů na podatelně Úřadu vlády se za den doručení považuje datum otisku razítka podatelny Úřadu vlády. 

 

3. V případě zaslání dokumentů do datové schránky Úřadu vlády zprávu označte „ŽÁDOST – Podpora celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací pro rok 2022“. ID datové schránky Úřadu vlády je: trfaa33

4. V případě zaslání dokumentů prostřednictvím provozovatele poštovních služeb zprávu označte „ŽÁDOST – Podpora celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací pro rok 2022“ a zašlete na adresu:

Úřad vlády ČR

Odbor lidských práv a ochrany menšin – OLP nábř. E. Beneše 4

118 01 Praha 1 – Malá Strana

5. Jedna žádost může být spojena pouze s jedním žadatelem.

6. K žádosti podané před zveřejněním výzvy se nepřihlíží.

7. Žadatelům se velmi doporučuje zřízení datové schránky pro urychlení komunikace s Úřadem vlády.

Čl. 9 Lhůta pro podání žádosti 

Lhůta pro podání žádosti je stanovena nejpozději do 20.09.2021.

Čl. 10 Řízení o poskytnutí dotace

1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.

2. Řízení vede Úřad vlády. 

3. Účastníkem řízení o poskytnutí dotace je pouze žadatel.

4. Příjemci dotace je umožněno do spolufinancování projektu zahrnout práci dobrovolníků[5], a to až do výše 10 % celkových rozpočtovaných nákladů/výdajů projektu, na který je dotace požadována (viz příloha č. 5 této výzvy). Pro výkon dobrovolnické činnosti je povinen příjemce dotace vést průkaznou evidenci odvedené dobrovolnické činnosti jednotlivých dobrovolníků, a to alespoň v rozsahu datum zaevidování, jméno, příjmení a datum narození dobrovolníka, předmět činnosti, místo a časový rozsah vykonávaného dobrovolnictví v jednotlivých dnech. Výše hodinové sazby dobrovolníků, kterou lze zahrnout do spolufinancování projektů na rok 2022 činí 182 /hod. 

5. Bude-li žádost trpět vadami, jež budou identifikovány v rámci formálního hodnocení, bude žadatel vyzván k jejich odstranění. K tomu mu bude poskytnuta přiměřená lhůta. Úřad vlády může na žádost žadatele stanovenou lhůtu prodloužit.

6. Úřad vlády si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu řízení o poskytnutí dotace vyzvat žadatele k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí.  K doložení dalších podkladů poskytne Úřad vlády žadateli lhůtu přiměřenou povaze vyžádaných dalších podkladů.

7. Úřad vlády si vyhrazuje právo v průběhu řízení o poskytnutí dotace žadateli doporučit úpravu žádosti, lze-li předpokládat, že upravené žádosti bude zcela vyhověno. K této úpravě bude žadateli poskytnuta přiměřená lhůta. Úřad vlády může na žádost stanovenou lhůtu prodloužit. Vyhoví-li žadatel tomuto doporučení, posuzuje Úřad vlády upravenou žádost.

8. Dotace nebude poskytnuta žadateli, jehož členem statutárního orgánu je zaměstnanec Úřadu vlády, který se podílí anebo se vzhledem ke svému služebnímu nebo pracovnímu zařazení může podílet na dotačním řízení programu, ve kterém žádá o dotaci

 

9. Úřad vlády usnesením řízení zastaví v případě, že:

a) žádost nebyla podána ve stanovené lhůtě;

b) žadatel neodpovídá okruhu oprávněných žadatelů;

c) neodstraní-li žadatel vady ve stanovené lhůtě;

d) zanikl-li žadatel přede dnem vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace;

e) nastane jiný důvod stanovený § 66 odst. 1 správního řádu.

10. Pokud poskytovatel řízení o poskytnutí dotace nezastaví, vydá rozhodnutí, kterým: a) zcela poskytne dotaci;

b) zcela zamítne žádost;

c) dotaci zčásti poskytne a zároveň žádost ve zbytku zamítne.

11. Změna rozhodnutí je možná pouze postupem a za podmínek stanovených v § 14 rozpočtových pravidel, a to na základě písemné žádosti příjemce dotace, popřípadě změnou rozhodnutí v přezkumném řízení podle § 153 odst. 1 písm. a) správního řádu.

12. Žádosti, která byla pravomocně zcela nebo zčásti zamítnuta, lze novým rozhodnutím zcela vyhovět, případně zčásti vyhovět a ve zbytku ji zamítnout, souhlasí-li s tím žadatel.

13. Úřad vlády na základě ustanovení § 14l rozpočtových pravidel nepřipouští, aby za zaniklého žadatele nastoupil do probíhajícího řízení právní nástupce. 

Čl. 11 Způsob a kritéria hodnocení žádosti

1. Hodnocení žádosti probíhá ve třech fázích:

a) formální hodnocení; 

b) věcné hodnocení; 

c) jednání Komise pro hodnocení projektů v rámci dotačního programu Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí NNO (dále jen „Komise“).

2. Formální hodnocení provádí příslušný útvar. Konkrétní kritéria formálního hodnocení jsou stanovena v příloze č. 6 této výzvy. 

3. Žádost, která splní podmínky formálního hodnocení, bude postoupena k věcnému hodnocení. Konkrétní kritéria věcného hodnocení jsou stanovena v příloze č. 6 této výzvy. 

4. V rámci věcného hodnocení je zpracováván posudek hodnotitele k žádosti. Každá žádost je hodnocena minimálně dvěma hodnotiteli, přičemž v rámci věcného hodnocení je možné získat od každého z hodnotitelů maximálně 100 bodů. Pokud je rozdíl  v bodovém hodnocení hodnotitelů větší než 25 bodů, je žádost předložena k hodnocení třetímu hodnotiteli. Do výsledného hodnocení dle čl. 11 odst. 8 se započítávají body z těch dvou hodnocení, mezi kterými je bodový rozdíl nižší. Ve výjimečném případě, kdy je bodový rozdíl mezi nejnižším a prostředním hodnocením shodný jako bodový rozdíl mezi nejvyšším a prostředním hodnocením, vstupují do výsledného hodnocení všechna tři hodnocení.

5. Posudky všech hodnotitelů k žádostem jsou vždy součástí podkladů pro jednání Komise

6. Součástí podkladů pro jednání Komise je také posouzení účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti projektu, které provádí příslušný útvar. Ve vyjádření se poskytovatel zaměří zejména na uznatelnost nákladů/výdajů, a pokud to považuje za účelné, vyjádří se též k jednotlivým návrhům hodnotitelů. 

7. Komise jedná o každé žádosti zvlášť a posuzuje ji s využitím podkladů, které příslušný útvar připravil.

8. Komise při svém jednání postupuje sestupně od žádosti, která získala v rámci věcného hodnocení nejvíce bodů. Pořadí žádostí je sestaveno dle průměrného počtu získaných bodů od dvou případně tří hodnotitelů dle čl. 11 odst. 4, přičemž pořadí projednávaných žádostí nemůže být během jednání Komise změněno.

9. Předseda Komise s ohledem na finanční požadavek žadatele a rozpravu Komise ve vztahu k projednávané žádosti navrhne výši dotace, o níž poté Komise hlasuje. Pokud se Komise rozhodne doporučit úpravu žádosti, svá doporučení ke krácení a úpravě žádosti dostatečně a jednoznačně odůvodní. Stejně tak Komise odůvodní, pokud se rozhodne navrhnout dotaci zčásti nebo žádost zcela zamítnout. 

10. O výsledku jednání Komise se vždy pořizuje zápis, jehož součástí je i přehled hlasování o jednotlivých žádostech.

11. Návrhy Komise budou účastníkům řízení oznámeny, pravděpodobně nejpozději do konce kalendářního roku 2021.

Čl. 12 Řízení o odnětí dotace

1. Za podmínek stanovených v ustanovení § 15 rozpočtových pravidel může být zahájeno řízení o odnětí dotace

2. Na řízení o odnětí dotace se vztahují obecné právní předpisy o správním řízení.

Čl. 13 Finanční vypořádání a vyúčtování dotace

1. Příjemce dotace, kterému v průběhu kalendářního roku, na který mu byla poskytnuta dotace, vznikne vratka, na základě rozhodnutí o změně rozhodnutí, vrátí tuto část dotace do 30 dní ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o změně rozhodnutí na účet Úřadu vlády, z něhož mu byla dotace poskytnuta. 

2. Příjemce dotace, který v průběhu kalendářního roku předčasně ukončí realizaci projektu, na který mu byla poskytnuta dotace, anebo s realizací projektu nezačne, oznámí spolu s odůvodněním tuto skutečnost v písemné podobě Úřadu vlády do 14 dní ode dne předčasného ukončení projektu, resp. ode dne svého rozhodnutí projekt nerealizovat, a od téhož dne do 30 dní vrátí buď poměrnou část dotace, odpovídající období od skončení realizace projektu do konce kalendářního roku, anebo celou poskytnutou dotaci, a to na účet Úřadu vlády, z něhož mu byla dotace poskytnuta. 

3. Příjemce dotace, který v průběhu kalendářního roku, na který mu byla poskytnuta dotace, zanikne nebo se transformuje na právní formu, která v rámci daného dotačního programu není oprávněným žadatelem, vrátí nejpozději ke dni, k němuž je povinen provést účetní závěrku, na účet Úřadu vlády, z něhož mu byla dotace poskytnuta, poměrnou část dotace, odpovídající období ode dne provedení účetní závěrky do konce kalendářního roku. K témuž dni oznámí v listinné podobě tuto skutečnost Úřadu vlády.

4. Číslo účtu u České národní banky pro vratky finančních prostředků do státního rozpočtu na základě finančního vypořádání v průběhu kalendářního roku je 4320001/0710.

5. Pokud v případech podle odst. 2 a 3 byl projekt, na který byla poskytnuta dotace, alespoň z části realizován, příjemce dotace současně s provedením vratky dotace předloží Úřadu vlády závěrečnou zprávu o realizaci projektu.

6. Příjemce dotace je povinen do 15. února kalendářního roku následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta, podat Úřadu vlády prostřednictvím datové schránky, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo podat na podatelně Úřadu vlády:

a) finanční vypořádání dotace podle vyhlášky o finančním vypořádání. Vypořádáním dotace se rozumí předložení přehledu o čerpání a použití prostředků a vrácení nepoužitých prostředků (provedení vratky), včetně komentáře k vratce. Podklady pro finanční vypořádání dotace se podávají na příslušných formulářích a způsobem uvedeným ve vyhlášce o finančním vypořádání;

b) závěrečnou zprávu o realizaci projektu, na který byla dotace poskytnuta. Součástí závěrečné zprávy o realizaci projektu jsou také údaje pro vyúčtování dotace a informace o změnách provedených v průběhu realizace projektu;

c) kopie účetních sestav – zvlášť k projektu (celkové náklady/výdaje projektu vč. spolufinancování) a zvlášť k dotaci (náklady/výdaje hrazené z dotace poskytnuté Úřadem vlády) dokládající řádné zaúčtování nákladů/výdajů jednotlivých položek finančních prostředků;

d) v případě zahrnutí práce dobrovolníků do spolufinancování projektu rovněž přehled dobrovolníků a jimi vykonané práce podle pokynu zveřejněného ve výzvě;

e) případně další podklady, ke kterým ho příslušný útvar vyzve.

7. V případě vratky dotace za rok, v němž byl projekt realizován, je příjemce dotace povinen převést vratku vyčíslenou v dokladech v odst. 5 do 15. února následujícího roku na účet cizích prostředků Úřadu vlády (depozitní účet). Číslo účtu u České národní banky pro vratky finančních prostředků do státního rozpočtu na základě finančního vypořádání po skončení kalendářního roku, na který byla dotace poskytnuta, je  6015 - 4320001/0710. Vratka dotace po skončení kalendářního roku se rovná té části prostředků dotace, která nebyla použita příjemcem dotace v kalendářním roce, na který mu byla dotace poskytnuta.

Čl. 14 Kontrola použití dotace

1. Úřad vlády je oprávněn kontrolovat použití prostředků dotace ze státního rozpočtu.

2. Příjemce dotace umožní Úřadu vlády provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky, a to v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

3. Porušení podmínek pro použití dotace a povinností příjemce dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 44 a § 44a rozpočtových pravidel. Odvody

za porušení podmínek pro použití dotace a povinností příjemce dotace jsou uvedeny v příloze č. 8 této výzvy.

Čl. 15 Podávání informací

Informace o výzvě a dotačním programu Podpora celostátních mezioborových sítí NNO podává Mgr. Thuy Dieu Nguyen na emailové adrese nguyen.thuy@vlada.cz,  tel: +420 296 153 274.

Čl. 16 Přílohy

Součástí této výzvy jsou tyto přílohy:

1. Formulář žádosti

2. Formulář Přehledu výstupů projektu

3. Návod k vyplnění rozpočtu projektu

4. Informace o cenách obvyklých týkajících se zařízení a vybavení pořizovaných z poskytnuté dotace pro rok 2022

5. Informace o možnosti zahrnutí práce dobrovolníků do spolufinancování projektu

6. Kritéria formálního a věcného hodnocení žádosti

7. Odvody za porušení podmínek a povinností při čerpání dotace

8. Jednací řád Komise

9. Směrnice vedoucího Úřadu vlády č. 9/2021 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv

10. Výjimka k zajištění dotačního řízení k programu Podpora celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizaci pro rok 2022[1] Pro účely tohoto dotačního programu je organizace považována za celostátní, pokud působí na celém území České republiky a členství v ní je otevřené pro NNO z celé České republiky (pokud splňují podmínky dané stanovami) a v době podání žádosti mají její členové z řad NNO sídlo alespoň v 3 krajích. 2 Pro účely tohoto dotačního programu je organizace považována za mezioborovou, pokud se zabývá neziskovým sektorem a NNO jako celkem, tzn. zabývá se jeho zákonností, transparentností, profesionalizací, financováním atd. Organizace by měla být aktivní zejména v těchto oborech: legislativa, financování, daňové úlevy, problematika EU. Může se také zabývat tématem, které je průřezové pro celý neziskový sektor, jako je dobrovolnictví, problematika podnikání NNO, vzdělávání a osvěta, komunikace a propagace neziskového sektoru, rozvoj a etika dárcovství, rozvoj neziskového sektoru z hlediska transparentnosti, nezávislosti, správného řízení. Členství nesmí být omezeno podle oborového zaměření účelu a aktivit jednotlivých členů. Výsledky své činnosti by měla organizace propagovat mezi širokou veřejností.  3 SNNO musí splňovat podmínky definice SNNO, kterou schválila Rada vlády pro NNO na svém zasedání dne 3. prosince 2015, tzn.:

[2] Pro dotační řízení na rok 2022 mohou příjemci dotací, za podmínek stanovených v § 1f zákona  č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „zákon o účetnictví“) vést jednoduché účetnictví. Dle § 2 zákona o účetnictví jsou předmětem jednoduchého účetnictví výdaje a příjmy, majetek a závazky. V případě, že příjemce dotace nesplňuje podmínky pro vedení jednoduchého účetnictví, vede účetnictví v plném rozsahu, nebo ve zjednodušeném rozsahu. Příjemci dotací, kteří vedou účetnictví 

v plném rozsahu, nebo ve zjednodušeném rozsahu, účtují podvojnými zápisy o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření.

[3] Netýká se příjemců dotace, kteří vedou jednoduché účetnictví. V případě, že příjemce dotace vede jednoduché účetnictví, musí být všechny výdaje uhrazeny v kalendářním roce, na který byla dotace poskytnuta.

[4] Pokud je žadatelem o poskytnutí dotace obec podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, hl. m. Praha podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, kraj podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů nebo příspěvková organizace obce nebo kraje podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je tato informace irelevantní.

[5] Za dobrovolnickou činnost se pro účely této výzvy považuje veřejně prospěšná činnost, která je vykonávána dobrovolníkem, který dosáhl alespoň 15 let věku, ze svobodné vůle, ve svém volném čase a bez nároku na odměnu, protislužbu nebo jiné zvýhodnění. Za dobrovolnickou činnost se nepovažuje činnost, která je vykonávána z důvodu plnění povinností vyplývajících z právních či jiných předpisů nebo je vykonávána v rámci podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.