Markéta Höfferová (Kurzy.cz)
Tiskové zprávy  |  30.07.2021 08:27:50

Erste: Zvýšení čistého zisku díky dobrým provozním výsledkům a nižším nákladům na rizika

  • Provozní výsledek ve výši 1,69 miliardy EUR díky lepším výsledům v oblasti poplatků, obratu v čistém zisku z obchodních operací a aktiv oceňovaných reálnou hodnot a stabilnímu čistému úrokovému výnosu.
  • Náklady na rizika se v prvním pololetí 2021 meziročně snížily o téměř 90 %, což odráží příznivé rizikové prostředí.
  •  Čistý zisk za pololetí vzrostl na 918 milionů EUR

  • Solidní růst úvěrů a pokračující významný příliv vkladů

  • Dividendy: Dividenda za rok 2020 ve výši 1,00 EUR DPS, cílová dividenda za rok 2021 ve výši 1,60 EUR DPS.

Skupina Erste Group, přední poskytovatel úvěrů ve střední a východní Evropě, pokračovala v roce 2021 v dobrých obchodních výsledcích a v prvním pololetí zaznamenala meziroční nárůst provozního výsledku o 24 % na 1,69 miliardy EUR (1. pololetí 2020: 1,36 miliardy EUR). K tomuto provoznímu výsledku přispěly solidní čisté úrokové výnosy (meziroční nárůst o 2,2 % na 2,5 miliardy EUR) a téměř 15% meziroční nárůst čistých výnosů z poplatků a provizí na 1,1 miliardy EUR díky výraznému růstu výnosů z poplatků za platební služby, správu aktiv a obchod s cennými papíry.

Vzhledem k tomu, že rizikové prostředí v regionu zůstávalo v první polovině roku 2021 příznivé, vykázala bankovní skupina náklady na rizika ve výši 83 milionů EUR, v porovnání s 675 miliony EUR v předešlém roce, kdy Erste reagovala na rizika spojená s vypuknutím covidové krize. Spolu s výrazným nárůstem čistého zisku z obchodních operací a aktiv oceňovaných reálnou hodnot na 127 milionů EUR (1. pololetí 2020: 9 milionů EUR) pomohly tyto nižší rizikové náklady více než kompenzovat vyšší platby na menšinové podíly a daňové platby a zvýšit čistý zisk skupiny na 918 milionů EUR (1. pololetí 2020: 294 milionů EUR). Abychom to uvedli do kontextu výkonnosti bankovní skupiny v období před koronavirem: Erste Group dosáhla v prvních šesti měsících roku 2019 čistého zisku ve výši 732 milionů EUR.

Oživení makroprostředí v celém regionu v první polovině roku 2021 přispělo k nárůstu klientských úvěrů o 3,7 % od začátku roku na 172 miliard EUR, zatímco klientské vklady vzrostly na všech hlavních trzích Erste Group a dosáhly 206 miliard EUR (12/2020: 191 miliard EUR). Ukazatel kmenového kapitálu tier 1 (CET1, finální) banky činil na konci června 14,2 %.

Finanční ředitel Erste Group Stefan Dörfler: „Vzhledem k tomu, že jsme banka úzce propojená s reálnou ekonomikou, probíhající makroekonomický vzestup se přímo odráží v naší rozvaze. Solidní situace v oblasti výnosů, stabilní náklady a výrazně nižší objem rizikových rezerv ve srovnání s koronavirovým rokem 2020 přispěly k jasnému zlepšení našich pololetních výsledků. Je to dobrý začátek roku, ale na oslavy je ještě příliš brzy. Pro celý rok 2021 zůstáváme opatrně optimističtí, i když jsme si vědomi toho, že mnohé závisí na dalším průběhu pandemie – především na delta variantě Covidu.“

PROVOZNÍ VÝNOSY ZAZNAMENALY NÁRŮST O 9,2 %

Čistý úrokový výnos se meziročně zvýšil o 2,2 % na 2,45 miliardy EUR, a to především v důsledku jednorázových vlivů vyplývajících z přijetí TLTRO III v Rakousku a na Slovensku. Čistý výnos z poplatků a provizí vzrostl o téměř 15 % na 1,10 miliardy EUR, což odráží nárůst zaznamenaný ve všech kategoriích poplatků a provizí a na hlavních trzích. Výrazný nárůst poplatků byl zaznamenán především v oblasti platebních služeb, dále ve správě aktiv a v obchodování s cennými papíry. Vliv ocenění pomohl zvýšit celkové příjmy připadající na čistý zisk z obchodních operací a položku čistý zisk/ztráta z finančních nástrojů vykazovaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty na 127 milionů EUR oproti 9 milionům EUR o rok dříve. Společně pak tento vývoj vedl k tomu, že provozní výnosy v prvním pololetí 2021 vzrostly meziročně o 9,2 % na 3,79 miliardy EUR.

Výdaje mírně klesají

Všeobecné administrativní náklady meziročně poklesly o 0,6 % na 2,10 miliardy EUR, k čemuž přispěl pokles personálích nákladů o 1,3 % na 1,25 miliardy EUR. Počet pracovníků (na bázi ekvivalentu plného pracovního úvazku) se snížil o 1,2 % z 45 690 v prosinci 2020 na 45 124 na konci června 2021. Ostatní administrativní náklady byly mírně (o 0,4 %) nižší a dosáhly 581 mil. EUR, a to i přes 18% nárůst plateb do systémů pojištění vkladů na 109 mil. EUR. Většina plateb očekávaných v roce 2021 již byla zaúčtována předem. Odpisy vzrostly o 2,6 % na 273 mil. EUR.

Růst čistého zisku díky solidnímu provoznímu výsledku a nižším nákladům na rizika

Provozní výnosy se meziročně zvýšily o více než 24 % na 1,69 miliardy EUR a poměr nákladů k výnosům se zlepšil na 55,5 % (první pololetí 2020: 60,9 %). V důsledku čistých alokací činila ztráta ze znehodnocení finančních nástrojů („náklady na rizika“) -83 milionů EUR, neboli 10 bazických bodů průměrných hrubých klientských úvěrů; pro srovnání, ve stejném období roku 2020 činily náklady na rizika -675 milionů EUR (neboli 82 bazických bodů). Čistá alokace na rezervy na úvěry, stejně jako na závazky a záruky, byly zaúčtovány na všech hlavních trzích s výjimkou Rakouska, ale tyto alokace zůstávaly obecně na nízké úrovni. Podíl rizikových úvěrů na základě hrubých zákaznických úvěrů se zlepšil na 2,5 % (prosinec 2020: 2,7 %), zatímco podíl krytí rizikových úvěrů se zvýšil na 91,4 % (88,6 %).

Ostatní provozní výsledek dosáhl v prvním pololetí roku 2021 výše -172 milionů EUR oproti -170 milionům EUR o rok dříve. Výdaje na každoroční příspěvky do rezolučních fondů za celý rok 2021 zahrnuté v této položce vzrostly – nejvýrazněji v Rakousku a Rumunsku – na 108 milionů EUR (1. pololetí 2020: 94 milionů EUR). Meziroční pokles bankovních daní o 37 % na 52 mil. EUR je způsoben především zrušením bankovní daně na Slovensku. V současné době se bankovní daně platí na dvou hlavních trzích: v Maďarsku dosáhla bankovní daň za celý účetní rok 14,9 milionu EUR (14,3 milionu EUR) a daň z transakcí za první pololetí dalších 23,3 milionu EUR (22,3 milionu EUR). V Rakousku činila bankovní daň 13,9 milionu EUR (12,6 milionu EUR).

Dan z příjmu se meziročně zvýšila o 105 % na 287 milionů EUR. Platby minoritním akcionářům vzrostly meziročně o 202 % na 230 mil. EUR v důsledku výrazně vyšších příspěvků spořitelen k výnosům. Díky dobrému provoznímu výsledku a nízkým rizikovým nákladům vzrostl čistý zisk náležející vlastníkům mateřské společnosti na 918 milionů EUR (294 milionů EUR).

Erste Group se vrací k progresivní dividendové politice

Na základě rozhodnutí valné hromady byla již v květnu 2021 vyplacena hotová dividenda za účetní rok 2020ve výši 0,5 EUR na akcii. Kromě toho Erste Group hodlá v souladu s doporučením ECB a po schválení mimořádnou valnou hromadou vyplatit za čtvrté čtvrtletí roku 2021 další dividendu ve výši 1 EUR na akcii. Za rok 2021 skupina Erste Group v současné době plánuje vyplatit dividendu ve výši 1,6 EUR na akcii. Za běžný finanční rok již bylo v regulatorním kapitálu zohledněno 0,8 EUR na akcii.

OBJEM ÚVĚRŮ A VKLADŮ NADÁLE ROSTE

Aktiva celkem se od počátku roku zvýšila o 9,4 % na 303,4 miliardy EUR. Na straně aktiv se zvýšila pokladní hotovost a hotovost u centrálních bank, zejména v Rakousku, na 48,4 mld. EUR (prosinec 2020: 35,8 mld. EUR), zatímco úvěry a jiné pohledávky za bankami vzrostly na 24,5 mld. EUR (21,5 mld. EUR). Úvěry a jiné pohledávky za klienty se ve sledovaném období zvýšily o 3,7 % na 172,1 mld. EUR.

Na pasivní straně vzrostly vklady bank o téměř 40 % na 34,6 mld. EUR v důsledku zvýšení refinancování ze strany ECB (TLTRO III). Znovu rostly i vklady klientů , a to o 7,9 %, na všech hlavních trzích – nejvýrazněji v Rakousku a České republice – na 206,3 mld. EUR. Poměr úvěrů ke vkladům se snížil na 83,4 % z 86,9 % na konci roku 2020.


KLÍČOVÉ FINANČNÍ ÚDAJE

             
 

Výkaz zisku a ztrát

 
 

v mil. EUR

 

1-6 2020

1-6 2021

Změna v %

 
 

Čistý úrokový výnos

 

2 396,9

2 448,7

2,2

 
 

Čistý výnos z poplatků a provizí

 

956,7

1 099,0

14,9

 
 

Čistý zisk z obchodních operací a zisk/ztráta z finančních nástrojů vykazovaných v reálné hodnotě do Z/Z

 

9,3

126,7

1 262,4

 
 

Provozní výnosy

 

3 471,9

3 790,7

9,2

 
 

Provozní náklady

 

-2 114,7

-2 103,0

-0,6

 
 

Provozní zisk

 

1 357,2

1 687,7

24,4

 
 

Čistá ztráta ze znehodnocení finančních aktiv

 

-675,4

-82,9

-87,7

 
 

Provozní zisk po zohlednění rezerv

 

681,8

1 604,8

135,4

 
 

Čistý zisk náležející vlastníkům mateřské společnosti

 

293,8

918,0

212,5

 
   
 

Klíčové poměry výkazu zisku a ztrát

 

1-6 2020

1-6 2021

Změna

 
 

Zisk na akcii (v EUR)

 

0,57

1,98

247,4 %

 
 

Návratnost vlastního kapitálu

 

3,4 %

11,3 %

7,9 PB

 
 

Čistá úroková marže (z průměrných úročených aktiv)

 

2,10 %

2,07 %

-0,03 PB

 
 

Poměr nákladů k výnosům

 

60,9 %

55,5 %

- 5,4 PB

 
 

Poměr rezerv (z průměrných hrubých klientských úvěrů)

 

0,82 %

0,10 %

- 0,72 PB

 
             
             
 

Rozvaha

 
 

v mil. EUR

 

Prosinec 2020

Červen 2021

Změna v %

 
 

Úvěry a jiné pohledávky za klienty

 

166 050

172 114

3,7

 
 

Rizikově vážená aktiva (RWA)

 

120 200

126 900

5,6

 
     
 

Vklady klientů

191 070

206 256

7,9

 
             
 

Aktiva celkem

 

277 394

303 435

9,4

 
   
 

Klíčové poměry rozvahy

 

Prosinec 2020

Červen 2021

Změna

 
 

Poměr úvěrů ke vkladům

 

86,9 %

83,4 %

- 3,5 PB

 
 

Podíl rizikových úvěrů

 

2,7 %

2,5 %

- 0,2 PB

 
 

Krytí NPL (na základě úvěrů AC, bez zajištění)

 

88,6 %

91,4 %

2,8 PB

 
 

Poměr CET 1 (finální)

 

14,2 %

14,2 %

-

 
             

Finanční výsledky za období leden-červen 2021 jsou porovnávány s výsledky za období leden-červen 2020, zatímco rozvaha k 30, červnu 2021 je porovnávána s rozvahou ke 31, prosinci 2020,

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.