MF ČR (Ministerstvo financí ČR)
Z regionů  |  08.07.2021 14:00:00

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 5. 2021

K 31. 5. 2021 vykázaly obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“), kraje a Regionální rady regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“)1 celkové konsolidované příjmy ve výši 262 mld. a celkové konsolidované výdaje v hodnotě 252 mld. , takže dosáhly přebytkového výsledku hospodaření 9,9 mld. . Oproti květnu roku 2020 se příjmy územních rozpočtů navýšily o 22 mld. , tj. o 9,2 % a výdaje o 15,3 mld. , což představuje růst o 6,5 %. Přebytek hospodaření k 31. 5. 2021 byl v porovnání s květnem minulého roku, kdy činil 3,2 mld. , vyšší o 6,7 mld. , tj. o 206,5 % (viz graf č. 1).

Graf - Graf č. 1: Vývoj příjmů, výdajů a salda ÚSC za leden až květen 2013 – 2021 (v mil. Kč)
Graf č. 1: Vývoj příjmů, výdajů a salda ÚSC za leden až květen 2013 – 2021 (v mil. )
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
květen
Příjmy celkem 158803,43 163650,47 166219,23 180322,88 182135,16 206445,27 235411,94 240010,21 261970,38
Výdaje celkem 140061,48 149658,45 153874,04 150083,48 162179,26 192362,22 215508,57 236770,78 252042,83
Saldo 18741,95 13992,02 12345,19 30239,4 19955,89 14083,05 19903,37 3239,44 9927,54

K 31. 5. 2021 transfery druhým rokem po sobě převýšily daňové příjmy (viz graf č. 2), a to zejména z důvodu stále rostoucích transferů ze státního rozpočtu na přímé náklady na vzdělávání. V roce 2021 kraje a obce prozatím obdržely jednorázový příspěvek ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu ve výši 835,3 mil. .

Graf - Graf č. 2: Vývoj struktury příjmů ÚSC za leden až květen 2013 – 2021 (v mil. Kč)
Graf č. 2: Vývoj struktury příjmů ÚSC za leden až květen 2013 – 2021 (v mil. )
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
květen
Daňové příjmy 82462,39 85177,22 79294,37 87768,79 97984,11 107113,62 117006,04 110020,52 113322,15
Nedaňové příjmy 13173,78 16193,22 12535,21 13378,04 13826,05 14595,41 15713,01 15905,99 17597,83
Kapitálové příjmy 2616,85 2262,03 1914,33 2942,46 2693,41 2688,49 2684,42 2097,31 3356,64
Transfery 60588,53 60017,02 72503,35 76257,56 67635,37 82076,51 100009,34 111976,56 127663,12
Příjmy celkem 158803,43 163650,47 166219,23 180322,88 182135,16 206445,27 235411,94 240010,21 261970,38

I. Kraje

Kraje vykázaly k 31. 5. 2021 celkové příjmy ve výši 128,1 mld. , celkové výdaje v hodnotě 126,8 mld. a dosáhly kladného salda hospodaření 1,3 mld. (viz graf č. 3). V porovnání s minulým rokem vzrostly příjmy o 13,5 mld. , tj. o 11,8 %, a výdaje o 12,9 mld. , tj. o 11,3 %. Trend růstu celkových příjmů tak navázal na meziroční růsty příjmů, které byly zaznamenány v celém sledovaném období (výjimka rok 2014), tj. od roku 2013.

Graf - Graf č. 3: Vývoj příjmů, výdajů a salda krajů za leden až květen 2013 – 2021 (v mil. Kč)
Graf č. 3: Vývoj příjmů, výdajů a salda krajů za leden až květen 2013 – 2021 (v mil. )
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
květen
Příjmy celkem 62489,54 62086,04 68729,77 76602,31 76676,3 89032,48 105967,16 114567,6 128104,19
Výdaje celkem 58640,53 59095,95 67945,34 66342,8 71371,25 85266,7 99701,69 113904,52 126760,63
Saldo 3849,01 2990,09 784,42 10259,51 5305,05 3765,79 6265,47 663,08 1343,56

V případě daňových příjmů byl oproti minulým měsícům roku 2021 zaznamenán meziroční růst o 3,8 %, tj. o 1 mld. , kdy na tomto pozitivním výsledku se zejména podílel růst daně z přidané hodnoty a daní z příjmů právnických osob. Nejvýznamnější daňový příjem krajů v celém sledovaném období představuje daň z přidané hodnoty, jejíž inkaso k 31. 5. 2021 činilo 16,1 mld. a meziročně se zvýšilo o 10,2 %. Významný meziroční nárůst byl zaznamenán v případě daní z příjmů právnických osob, kdy inkaso z těchto daní meziročně vzrostlo o 24,6 % na 5,1 mld. . Daně z příjmů fyzických osob dosáhly hodnoty 5,7 mld. a meziročně klesly o 21 %. Na poklesu daní z příjmů fyzických osob se podílelo zrušení superhrubé mzdy, které bylo do určité míry kompenzováno růstem podílu krajů na rozpočtovém určení daní, a to z 8,92 % na 9,78 %. Nejmenší zastoupení měly ostatní daně, které činily 0,35 mld. a meziročně se zvýšily o 3,5 % (viz graf č. 4).

Graf - Graf č. 4: Vývoj struktury daňových příjmů krajů za leden až květen 2013 – 2021 (v mil. Kč)
Graf č. 4: Vývoj struktury daňových příjmů krajů za leden až květen 2013 – 2021 (v mil. )
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
květen
Daňové příjmy 19104,41 19521,2 18195,4 20865,44 23523,2 25291,71 27616,6 26364,54 27353,25
Daně z příjmů fyzických osob 4918,73 4926,27 4847,09 5456,98 6030,21 6905,44 7930,12 7256,58 5732,48
Daně z příjmů právnických osob 4283,46 3702,6 3242,83 3743,18 3932,92 4313,58 4930,54 4111,61 5123,51
Daň z přidané hodnoty 9893,8 10876,37 10095,5 11654,71 13536,89 14032,62 14710,82 14650,59 16139,5
Ostatní daňové příjmy 8,42 15,96 9,99 10,56 23,19 40,07 45,12 345,75 357,76

Celkový objem přijatých transferů krajů k 31. 5. 2021 činil 97,6 mld. , což představuje meziroční zvýšení o 12 mld. , tj. o 14 %. Růst byl zaznamenán zejména v části neinvestičních transferů, které dosáhly 93,2 mld. , což bylo o 11,6 mld. , respektive o 14,2 % více než v předcházejícím roce. Dominantní část přijatých transferů byla tvořena transfery z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy určené na přímé náklady škol zřizovaných kraji a obcemi na vzdělávání, které kraje rozepisují a přímo přidělují příslušným školám a školským zařízením (včetně soukromého školství). Ke konci května činila výše přijatých prostředků na přímé náklady na vzdělávání 73 mld. (meziroční růst o 7,3 mld. , tj. o 11,1 %) a prostředky určené soukromému školství činily 3,4 mld. (meziroční růst o 0,5 mld. , tj. o 17,5 %). Vedle toho byly poskytnuty transfery z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) ve výši 11,1 mld. určené na neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb. V porovnání s minulým rokem 2020 byly tyto transfery vyšší o 1,4 mld. , tj. o 14,5 %. Kraje obdržely v roce 2021 jednorázový příspěvek ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu ve výši 213,1 mil. .

Přijaté investiční transfery k 31. 5. 2021 činily 4,5 mld. . V porovnání s rokem 2020 se navýšily o 0,4 mld. , tedy o 9,5 %. Největší část tvořily transfery poskytované z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj (dále je „MMR“) na projekty v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v hodnotě 3,1 mld. (meziroční růst o 0,4 mld. , resp. o 13,5 %). Dále se jednalo o prostředky poskytnuté z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury určené na financování dopravní infastruktury ve výši 0,4 mld. a o prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva životního prostředí určené na program Nová zelená úsporám v hodnotě 0,3 mld. a na Operační program Životní prostředí 2014–2020 ve výši 0,3 mld. .

U běžných výdajů krajů k 31. 5. 2021 došlo k jejich meziročnímu růstu o 12,5 mld. (tj. o 11,8 %) na 118,5 mld. ; zhruba tři čtvrtiny (77,7 %) celkových běžných výdajů byly tvořeny transfery, které kraje převedly příspěvkovým a podobným organizacím, a které činily 92,1 mld. (meziroční růst o 9,9 mld. , tj. o 12,1 %). Kapitálové výdaje dosáhly 8,3 mld. a v porovnání s květnem předchozího roku se navýšily o 0,3 mld. , tj. o 4,1 %.

Výdaje z rozpočtů krajů v roce 2021 směřovaly především do oblasti vzdělávání a školských služeb (viz graf č. 5). Je třeba zmínit, že výdaje krajů určené na vzdělávání a sociální služby jsou v naprosté většině financované ze státního rozpočtu.

Graf - Graf č. 5: Odvětvové výdaje krajů k 31. 5. 2021 (v mil. Kč)
Graf č. 5: Odvětvové výdaje krajů k 31. 5. 2021 (v mil. )
k 31.5.2021
květen
Vzdělávání a školské služby 80069,51
Doprava 16163,73
Sociální služby 14976,94
Zdravotnictví 5891,32
Státní správa a územní samospráva 2532,5
Kultura 2144,66
Ochrana životního prostředí 1132,94
Ostatní činnosti 929,5

Stav na BÚ a dluh krajů je dostupný z: Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - březen 2021.2

II. Obce

Obce k 31. 5. 2021 vykázaly celkové příjmy ve výši 136,1 mld. , celkové výdaje v hodnotě 128,1 mld. a dosáhly kladného výsledku hospodaření 8,1 mld. . Ve srovnání s předchozím rokem vzrostly příjmy o 8,5 mld. , tj. o 6,7 % a výdaje se zvýšily o 2,7 mld. , resp. o 2,2 % (viz graf č. 6).

Graf - Graf č. 6: Vývoj příjmů, výdajů a salda obcí za leden až květen 2013 – 2021 (v mil. Kč)
Graf č. 6: Vývoj příjmů, výdajů a salda obcí za leden až květen 2013 – 2021 (v mil. )
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
květen
Příjmy celkem 94505,21 99996,68 94349,38 101782,01 106307,9 118869,39 131482,8 127644,52 136140,49
Výdaje celkem 81395,23 90157,26 85695,51 83552,41 92133,33 108964,89 118189,43 125377,03 128092,88
Saldo 13109,98 9839,42 8653,87 18229,6 14174,58 9904,5 13293,37 2267,48 8047,61

Oproti srovnatelnému období loňského roku došlo k růstu celkových daňových příjmů obcí o 2,8 %, tj. o 2,3 mld. , kdy na tomto pozitivním výsledku se zejména podílel růst daně z přidané hodnoty a daní z příjmů právnických osob. V případě struktury daňových příjmů došlo poprvé ve sledovaném období k situaci, že inkaso daní z příjmů právnických osob převýšilo inkaso daní z příjmů fyzických osob (viz graf č. 7). V případě daně z příjmů fyzických osob se začalo projevovat zrušení superhrubé mzdy, kdy i v této souvislosti došlo od roku 2021 k navýšení podílu výnosu daní obcí dle zákona o rozpočtovém určení daní z 23,58 % na 25,84 %.

Graf - Graf č. 7: Vývoj struktury daňových příjmů obcí za leden až květen 2013 – 2021 (v mil. Kč)
Graf č. 7: Vývoj struktury daňových příjmů obcí za leden až květen 2013 – 2021 (v mil. )
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
květen
Daňové příjmy 63357,94 65655,96 61098,96 66903,32 74460,9 81821,9 89389,45 83655,97 85968,89
Daně z příjmů fyzických osob 14924,18 14866,59 13877,83 16225,67 17727,02 20151,16 23220,56 21169,29 16598,75
Daně z příjmů právnických osob 13650,59 12479,65 11193,98 12810,36 13503,41 13898,79 16562,61 13900,02 17013,75
Daň z přidané hodnoty 26896,86 30068,74 27645,22 29126,67 33763,36 38797,96 40689,16 40443,82 44549,97
Ostatní daňové příjmy 7886,32 8240,99 8381,92 8740,63 9467,11 8973,98 8917,12 8142,84 7806,42

Transfery přijaté do rozpočtů obcí k 31. 5. 2021 dosáhly 33,1 mld. . Proti předchozímu roku to bylo o 4,1 mld. , resp. o 14 % více. Majoritní část přijatých transferů byla tvořena neinvestičními transfery, jejichž objem činil 27,1 mld. (meziroční nárůst o 4,2 mld. , tj. o 18,2 %). Investiční transfery dosáhly 6 mld. , což představuje meziroční pokles o 0,1 mld. , tj. o 1,4 %. Nejvýznamnější část neinvestičních transferů tvořily prostředky přijaté hl. m. Prahou na přímé náklady na vzdělávání ve výši 9,3 mld. (růst o 1 mld. , tj. o 11,4 %) a na dotace pro soukromé školy ve výši 1,4 mld. (růst o 0,2 mld. , tj. o 19,4 %). Dále se jednalo například o prostředky poskytnuté obcím z rozpočtu MPSV určené na řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi ve výši 1,2 mld. (meziroční růst o 1,2 mld. ) a o neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb. ve výši 1 mld. (růst o 0,1 mld. , tj. o 15,8 %). Největší část transferů byla obcím poskytnuta v rámci Integrovaného regionálního operačního programu z rozpočtu MMR ve výši 2,8 mld. (meziroční pokles 0,5 mld. , tj. o 14,3 %). Dále lze zmínit Operační program Životní prostředí ve výši 0,5 mld. (meziroční pokles o 35,5 % tj. o 0,3 mld. ) či prostředky určené na podporu rozvoje regionů 2019+ ve výši 0,4 mld. (o 177,8 % tj. o 0,3 mld. ). Obce obdržely v roce 2021 jednorázový příspěvek ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu v hodnotě 622,2 mil. .

U běžných výdajů obcí došlo k 31. 5. 2021 k jejich meziročnímu růstu o 4 mld. (tj. o 4 %) na 104,5 mld. . Na objemu běžných výdajů se převážně podílely neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím, které činily 31,3 mld. (meziročně se zvýšily o 2,7 mld. , tj. o 9,5 %). Kapitálové výdaje činily ke konci května letošního roku 23,6 mld. a proti předchozímu roku klesly o 1,3 mld. , tj. o 5,2 %. Kapitálové výdaje obcí směřovaly především do oblasti bydlení a komunálních služeb.

Výdaje obcí směřovaly z hlediska oblastí především do vzdělávání a školských služeb a územní samosprávy, jak je patrné z grafu č. 8.

Graf - Graf č. 8: Odvětvové výdaje obcí k 31. 5. 2021 (v mil. Kč)
Graf č. 8: Odvětvové výdaje obcí k 31. 5. 2021 (v mil. )
k 31. 5. 2021
květen
Vzdělávání a školské služby 22408,06
Státní správa a územní samospráva 21486,87
Doprava 20598,37
Bydlení a územní rozvoj 14460,36
Sociální služby 9240,11
Ochrana životního prostředí 8865,95
Kultura 6814,64
Sport a zájmová činnost 5509,54
Vodní hospodářství 5387,6
Bezpečnost 2941,19

Stav na BÚ a dluh obcí je dostupný z: Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - březen 2021.3

III. DSO

DSO hospodařily ke konci května roku 2021 s příjmy ve výši 1 690 mil. a výdaji v hodnotě 1 400,4 mil. . Proti předchozímu roku jejich příjmy vzrostly o 129,7 mil. , tj. o 8,3 % a jejich výdaje se zvýšily o 76,2 mil. , tj. o 5,8 %.

Dokumenty ke stažení


1 Od poloviny roku 2016 již nedochází k proplácení prostředků z regionálních operačních programů, úloha Regionálních rad regionů soudržnosti nyní spočívá především v kontrole projektů po období udržitelnosti a v postupném ukončování programů. Vzhledem k tomu, že příjmy a výdaje regionálních rad se již týkají pouze provozních výdajů a jsou tedy relativně velmi nízké, přičemž změny mezi jednotlivými měsíci roku se pohybují pouze v řádu jednotek milionů , není již uváděna samostatná kapitola o hospodaření regionálních rad.
2 Stavy na BÚ a dluh jsou dostupné z účetních závěrek, které jsou do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) předávány čtvrtletně.
3 Stavy na BÚ a dluh jsou dostupné z účetních závěrek, které jsou do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) předávány čtvrtletně.

Ministerstvo financí

Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet republiky, státní závěrečný účet republiky, státní pokladnu České republiky, finanční trh s výjimkou dozoru nad kapitálovým trhem v rozsahu působnosti Komise pro cenné papíry, daně, poplatky a clo, finanční hospodaření, finanční kontrolu, účetnictví, audit a daňové poradenství, věci devizové včetně pohledávek a závazků státu vůči zahraničí, ochranu zahraničních investic, pro tomboly, loterie a jiné podobné hry, hospodaření s majetkem státu, privatizaci majetku státu, pro věci pojišťoven, penzijních fondů, ceny a pro činnost zaměřenou proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, posuzuje dovoz subvencovaných výrobků a přijímá opatření na ochranu proti dovozu těchto výrobků.

Ministerstvo financí je zřízeno zákonem č. 2/1969 Sb. Současnou ministryní je od 13. prosince 2017 Alena Schillerová.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Příbuzné stránkyZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.