ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  07.07.2021 09:09:24

07.07.2021 Statistický bulletin - Jihomoravský kraj - 1. čtvrtletí 2021

Kód: 330104-21
Informace o produktu
Kód: 330104-21
Periodicita: Čtvrtletní
Název produktu: Statistický bulletin - Jihomoravský kraj
Poznámka:
Anotace: Pravidelná informace o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji v kraji a jeho okresech (jednou ročně i ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností), zpracovávaná formou tabulek (obsahuje rovněž metodické vysvětlivky k jednotlivým kapitolám). Materiál je doplněn mezikrajskými a meziokresními srovnáními a daty za celou Českou republiku.
Územní členění: Stát, Kraj, Okres, ORP
Kontakt: karel.adam@czso.cz
Nosič: Web
Typ produktu: Publikace
Cena:
Verze: Česká
Typ termínu vydání: 95. kalendářní den po období
Datum vydání: 07.07.2021, 04.10.2021, 03.01.2022, 05.04.2022
Rok: 2021
Informační služby: tel: 542 528 115
E-mail: infoservisbrno@czso.cz
Kontakt: Ing. Karel Adam
E-mail: karel.adam@czso.cz

Přílohy

Všechna data publikace (0,82 MB) ZIP
Metodické vysvětlivky PDF
Informační služby Českého statistického úřadu PDF

SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÝ VÝVOJ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
A. Vybrané ukazatele vývoje hospodářství
B. Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů
C. Meziokresní srovnání vybraných ukazatelů
D. Obyvatelstvo (předběžné výsledky)
E. Zaměstnanost a nezaměstnanost (VŠPS)
F. Zaměstnanci a mzdy
G. Nezaměstnanost (MPSV)
H. Organizační statistika
I. Vydaná stavební povolení
J. Bytová výstavba
K. Zemědělství
L. Průmysl
M. Stavebnictví
N. Cestovní ruch
O. Kriminalita, nehody
P. Vybrané ukazatele vývoje hospodářství ČR

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Q. Dočasná pracovní neschopnost
R. Správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP) Jihomoravského kraje
Územní změny k 1. 1. 2021
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.07.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.ZMĚNY ÚZEMNÍ STRUKTURY K 1. 1. 2021

K 1. 1. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 51/2020 Sb., o územně správním členěstátu a o změně souvisejících zákonů ze dne 29. ledna 2020 (zveřejněn v částce 22/2020 Sb.). V návaznosti na tento zákon a Vyhlášku č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu ze dne 28. července 2020, došlo ke změně územního vymezení několika okresů a několika správních obvodů s rozšířenou působností (území krajů zůstalo nezměněno).

Z pohledu okresů došlo ve Středočeském kraji k přesunu 1 obce z okresu Nymburk do okresu Kolín, v Plzeňském kraji 9 obcí z okresu Domažlice do okresu Plzeň-jih, v Libereckém kraji 1 obce z okresu Semily do okresu Jablonec nad Nisou a ve Zlínském kraji 2 obcí z okresu Vsetín do okresu Zlín.

Ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností (SO ORP) byly přesunuty ve Středočeském kraji 3 obce z SO ORP Český Brod do SO ORP Lysá nad Labem, v Libereckém kraji 1 obec z SO ORP Turnov do SO ORP Jablonec nad Nisou a v Kraji Vysočina 1 obec (z SO ORP Jihlava do SO ORP Havlíčkův Brod).

Podrobnější informace o územních změnách k 1. 1. 2021 jsou uvedeny v části Doplňující informace.

Všechny údaje jsou ve statistických bulletinech zásadně publikovány v územní struktuře platné v příslušném roce. Při posuzování dat v meziročním vývoji je proto nutno změny území zohlednit.

 

OBYVATELSTVO  

Základem pro údaje o počtu a struktuře obyvatelstva jsou výsledky sčítání lidu, domů a bytů, která jsou uskutečňována zhruba v desetiletých intervalech. Na tyto výsledky pak navazují (každoroční) intercenzální statistické bilance obyvatel vycházející ze zpracování statistických hlášení ČSÚ o sňatcích, narozeních, úmrtích a rozvodech a dat o stěhování přebíraných z informačních systémů Ministerstva vnitra ČR. 

Od 1. května 2004 se veškeré údaje týkají občanů České republiky a cizinců s trvalým pobytem v České republice, občanů třetích zemí s přechodným pobytem na území České republiky na základě dlouhodobého víza (nad 90 dnů) nebo povolení k dlouhodobému pobytu, občanů zemí EU, Norska, Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska a jejich rodinných příslušníků s hlášeným přechodným pobytem na území České republiky a cizinců s platným azylem v České republice.

Údaje zohledňují i události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým bydlištěm na území ČR, které nastaly v cizině, pokud byly nahlášeny a evidovány zvláštní matrikou v termínu, který umožňuje jejich zařazení do statistiky. 

Údaje jsou zveřejňovány čtvrtletně v členění do krajů a okresů (v Praze také do správních obvodů a městských částí), jednou ročně pak i do jednotlivých obcí. 

Údaje pro intenzitní ukazatele hrubých relativních měr demografických událostí jsou vztaženy na 1 000 obyvatel středního stavu. Střední stav obyvatel obecně vyjadřuje počet obyvatel daného území v okamžiku, který byl zvolen za střed sledovaného období. Za střední stav obyvatel v kalendářním roce je považován počet obyvatel daného území o půlnoci z 30. 6. na 1. 7. sledovaného roku, který vychází z bilance pohybu obyvatel daného území od počátku roku do konce června. Za střední stav obyvatel v období (vymezeném kalendářními měsíci) kratším než jeden rok je považován průměr středních měčních stavů za dané období, přičemž měční střední stav je průměrem z počátečního a koncového stavu daného měsíce. 

Kojenecká úmrtnost vyjadřuje poměr počtu dětí zemřelých před dosažením věku 1 roku k počtu živě narozených dětí ve stejném období. Novorozenecká úmrtnost vyjadřuje poměr počtu zemřelých dětí před dosažením věku 28 dnů k počtu živě narozených dětí ve stejném období. 

 

ZAMĚSTNANOST A NEZAMĚSTNANOST (VŠPS) 

Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS) je prováděno v náhodně vybraných bytech (0,6 % všech trvale obydlených bytů). Zjištěné údaje jsou převáženy četností jednotlivých věkových skupin mužů a žen.

Pro všechny charakteristiky výběrového šetření je možné konstruovat 95% interval spolehlivosti, tedy interval, v němž s 95% pravděpodobností leží skutečná hodnota odhadované charakteristiky. Velikost intervalu spolehlivosti pro odhad základních charakteristik je zřejmá z následující tabulky: 

 

 

Intervaly spolehlivosti (95%) pro odhad počtu zaměstnaných v NH, nezaměstnaných a obecné míry nezaměstnanosti (1. čtvrtletí 2021)

Zaměstnaní (tis. osob)

Nezaměstnaní (tis.osob)

Obecná míra nezaměstnanosti (%)

odhad

95% interval  spolehlivosti

odhad

95% interval  spolehlivosti

odhad

95% interval  spolehlivosti

abs. -/+

rel.

-/+ (%)

abs. -/+

rel.

-/+ (%)

abs.

-/+ (proc. body)

Česká republika v tom kraje:

Hl. m. Praha Středočeský Jihočeský

Plzeňský

Karlovarský

Ústecký

Liberecký

Královéhradecký

Pardubický

Vysočina Jihomoravský

Olomoucký

Zlínský

Moravskoslezský

5 195,0

705,6

684,5

312,5

291,1

137,3

379,4

209,7

266,5

253,9

244,5

578,0

295,4

278,0

558,5

42,3

18,5

14,8

9,3

8,9

6,5

12,5

7,7

9,7

8,6

7,9 14,4

11,1

9,7 15,0

0,8

2,6

2,2

3,0

3,0

4,7

3,3

3,7

3,6

3,4

3,2

2,5

3,8

3,5

2,7

179,5

22,1

24,3

7,3

11,9

12,5

18,2

5,9

8,1

5,7 6,6 17,5

10,5

4,3 24,3

12,0

5,3

4,4

2,2

2,8

2,9

4,0

2,0

2,6

2,0

2,0

3,8

3,1

1,8

4,6

6,7

24,1

17,9

29,7

23,1

22,9

22,2

33,2

31,7

34,6 29,9

21,9

29,7

42,2

19,1

3,3

3,0

3,4

2,3

3,9

8,4

4,6

2,7

2,9

2,2 2,6

2,9

3,4

1,5

4,2

0,2

0,7 0,6

0,7

0,9

1,9

1,0

0,9

0,9

0,8 0,8

0,6

1,0

0,6

0,8

Poznámka: věková skupina 15+

Zdroj: Výběrové šetření pracovních sil                                                                                                                                                         

Do počtu zaměstnaných jsou zahrnuty všechny osoby patnáctileté a starší, které během referenčního týdne příslušely mezi zaměstnance vč. členů produkčních družstev, pracující na vlastní účet, zaměstnavatele či pomáhající rodinné příslušníky. 

Za nezaměstnané se považují všechny osoby patnáctileté a starší, které ve sledovaném období byly bez práce, aktivně ji hledaly a byly připraveny k nástupu do zaměstnání nejpozději do 14 dnů. Za nezaměstnané jsou považování i ti, kteří již práci našli, ale nástup je stanoven nejpozději do tří měsíců

Míra ekonomické aktivity vyjadřuje podíl počtu zaměstnaných a nezaměstnaných (pracovní síly) na počtu všech osob starších patnácti let – udává se v %. 

Obecná míra nezaměstnanosti vyjadřuje podíl počtu nezaměstnaných osob na celkové pracovní síle (součet všech zaměstnaných a nezaměstnaných) – udává se v %. 

 

ZAMĚSTNANCI A MZDY 

Údaje jsou publikovány za celou populaci podniků se zvýšeným důrazem na průměrné mzdy zaměstnanců přepočtené na plně zaměstnané, které zohledňují délku pracovního úvazku.

Od roku 2011 je územní třídění (na rozdíl od předchozích let) provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců, tzv. pracovištní metodou, která poskytuje pravdivější regionální pohled na trh práce než dříve zveřejňovaná podniková metoda (zařazení celého vykazujícího ekonomického subjektu do kraje, v němž sídlí jeho ústředí). 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený vyjadřuje přepočet na plně zaměstnané (s plnou pracovní dobou). Do evidenčního počtu zaměstnanců se zahrnují všichni stálí i dočasní zaměstnanci, kteří jsou ke zpravodajské jednotce v pracovním, služebním nebo členském poměru (kde součástí členství je pracovní vztah). Nezahrnují se např. ženy na mateřské dovolené, osoby na rodičovské dovolené (nepracují-li současně v pracovním poměru), učni, osoby pracující pro firmu na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, osoby vykonávající veřejné funkce (např. poslanci, senátoři, uvolněčlenové zastupitelstev všech stupňů, soudci aj.). 

Průměrná hrubá měčmzda představuje podíl mezd bez ostatních osobních nákladů připadající na jednoho zaměstnance evidenčního počtu za měsíc. Do mezd se zahrnují základní mzdy a platy, příplatky a doplatky ke mzdě nebo platu, odměny, náhrady mezd a platů, odměny za pracovní pohotovost a jiné složky mzdy nebo platu, které byly v daném období zaměstnancům zúčtovány k výplatě. Nezahrnují se náhrady mzdy nebo platu za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény placené zaměstnavatelem.

Jedná se o hrubé mzdy, tj. před snížením o pojistné na veřejné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, zálohové splátky daně z příjmů fyzických osob a další zákonné nebo se zaměstnancem dohodnuté srážky.  Podrobnější informace jsou k dispozici na https://www.czso.cz/csu/czso/1-pmz_m.

 

NEZAMĚSTNANOST (MPSV) 

Údaje o registrované nezaměstnanosti jsou převzaty z informačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí (podle evidence úřadů práce). Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce jsou fyzické osoby, které osobně požádají o zprostředkování vhodného zaměstnání krajskou pobočku úřadu práce, v jejímž obvodu mají bydliště, a při splnězákonem stanovených podmínek jsou krajskou pobočkou úřadu práce zařazeny do evidence uchazečů o zaměstnání. Dosažitelní uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce jsou evidovaní uchazeči (včetně občanů EU a EHP), kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, protože nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí do zaměstnání (nejsou ve vazbě, ve výkonu trestu, nepobírají peněžitou pomoc v mateřství, hmotné zabezpečení po dobu mateřské dovolené, nejsou v pracovní neschopnosti, nejsou zařazeni do rekvalifikačních kurzů a nevykonávají krátkodobé zaměstnání).

Podíl nezaměstnaných osob vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce ve věku 15–64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. 

Pracovními místy v evidenci úřadu práce se rozumí nově vytvořená nebo uvolněpracovní místa, na která zaměstnavatel zamýšlí získat zaměstnance nebo je hodlá obsadit dočasně přidělenými zaměstnanci agentury práce (zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti § 35).

 

ORGANIZAČNÍ STATISTIKA

Datovým zdrojem pro organizační statistiku je Registr ekonomických subjektů (dále jen RES). RES je veřejným seznamem, který vytváří a spravuje ČSÚ na základě zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě ve znění pozdějších předpisů. Registr se využívá především pro přípravu a realizaci statistických zjišťování. Je průběžně aktualizován daty ze statistických zjišťování a z administrativních zdrojů. Po spuštění základních registrů veřejné správy od 1. 7. 2012 se hlavním zdrojem pro jeho aktualizaci stal Registr osob (ROS). 

V RES jsou evidovány právnické osoby včetně organizačních složek státu a fyzické osoby, které mají postavení podnikatele. Fyzické osoby zahrnují soukromé podnikatele podnikající dle živnostenského zákona, zemědělské podnikatele – fyzické osoby, fyzické osoby provozující jinou podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů a od roku 2014 zahraniční fyzické osoby a odštěpné závody zahraničních fyzických osob (kód 424 a 425).

Obchodní společnosti zahrnují veřejné obchodní společnosti, společnosti s ručením omezeným, komanditní společnosti, akciové společnosti, evropská hospodářská zájmová sdružení (kód 931) a evropské společnosti (932). Družstva zahrnují i evropské družstevní společnosti (kód 933). 

ČleněRES podle převažující činnosti odpovídá sekcím a oddílům klasifikace ekonomických činností CZ-NACE. Členění pro zařazení subjektů do institucionálních sektorů (pouze roční data) vychází z Klasifikace institucionálních sektorů a subsektorů (dle ESA 2010).

 

STAVEBNÍ POVOLENÍ 

Stavebním povolením se rozumí celkový počet stavebních povolení (včetně společných), stavebních ohlášení, staveb povolených na podkladě veřejnoprávní smlouvy a staveb ve zkráceném stavebním řízení autorizovaným inspektorem, které byly ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydány a evidovány příslušným stavebním úřadem. 

Orientační hodnota staveb zahrnuje celkové náklady včetně technologie (v běžných cenách) vynaložené na přípravu, realizaci a uvedení stavby do provozu.

Nová výstavba představuje zcela novou konstrukci, nové stavební dílo. Změnami dokončených staveb se rozumí nástavby, jimiž se stavby zvyšují, přístavby, jimiž se stavby půdorysně rozšiřují a které jsou vzájemně provozně propojeny s dosavadní stavbou, dále vestavby, tj. stavební úpravy, při nichž se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby

BYTOVÁ VÝSTAVBA 

Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení a mohou tomuto účelu sloužit jako samostatné bytové jednotky.

Byty zahájené jsou byty v těch domech, jejichž výstavba byla ve sledovaném období povolena, a to bez ohledu na to, zda tyto byty byly ve sledovaném období dokončeny či nikoliv. 

Byty dokončené jsou byty v nových budovách, kterým bylo přiděleno číslo popisné/evidenční nebo nově dokončené byty ve stávajících budovách.

 

ZEMĚDĚLSTVÍ 

Výroba masa (bez drůbežího) představuje jatečnou hmotnost zvířat (bez ohledu na to, zda jsou tuzemského původu nebo byla dovezena ze zahraničí) poražených na registrovaných jatkách. Zahrnuje maso (i z nutných porážek), které bylo uznáno za vhodné pro lidskou spotřebu. Jatečná hmotnost je hmotnost jatečně upravených těl dle definice stanovené v nařízeních Rady EU. Výroba masa celkem (bez drůbežího) zahrnuje výrobu hovězího, telecího, vepřového, skopového, jehněčího, kozího a koňského masa. Telecí maso je maso skotu poraženého ve věku do osmi měsíců, jehněčí maso je maso ovcí poražených ve věku do jednoho roku

Obsah tabulky K.2 (popřípadě K.3) je proměnlivý: v bulletinu za 1. čtvrtletí je uveden stav hospodářských zvířat podle šetření k 1. 4., bulletin za 1. až 2. čtvrtletí přináší údaje o osevních plochách zjištěné šetřením k 31. 5., bulletin za 1. až 3. čtvrtletí odhad sklizně a odhad hektarových výnosů sklizně zemědělských plodin k 15. 9. a bulletin za 1. až 4. čtvrtletí výsledky sklizně a hektarové výnosy sklizně. Podrobné metodické vysvětlivky k tabulkám jsou uvedeny v příslušných speciálních publikacích ČSÚ.

 

PRŮMYSL 

Údaje jsou publikovány za podnikatelské subjekty s převažující průmyslovou činností (sekce CZ-NACE B, C, D = Těžba a dobývání, Zpracovatelský průmysl a Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu) se 100 a více zaměstnanci a zjišťovány podnikovou metodou, tedy za podniky se sídlem na příslušném území včetně jejich závodů a provozoven v jiných krajích. V kategorii 100 a více zaměstnanců je zjišťování úplné.

 

Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy jsou uvedeny v základních běžných cenách, které fakturuje výrobce kupujícímu. Zařazeny jsou pouze tržby za výrobky a služby z CZ-CPA 05–39, jedná se tedy o tržby očištěné od neprůmyslových činností podniku. Mezi služby průmyslové povahy patří rovněž obchod, přenos, distribuce a rozvod energií. Tržbou za tuto službu je rozdíl mezi hodnotou nakoupené a prodané (předané) energie. Tržby (příjmy) zahrnují prodej vlastní hmotné a nehmotné produkce, oceněné v běžných cenách. Součástí těchto tržeb není DPH, spotřební daň ani clo.

 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců (ve fyzických osobách) zahrnuje všechny stálé, sezónní a dočasné zaměstnance, kteří jsou v pracovním poměru k zaměstnavateli a za svou práci dostávají od zaměstnavatele mzdu. Počítá se jako součet počtu fyzických osob v jednotlivých dnech sledovaného měsíce (včetně dnů pracovního klidu a pracovního volna), který se dělí počtem všech kalendářních dnů měsíce.

 

Průměrná hrubá měčmzda jednoho zaměstnance vyjadřuje všechny pracovní příjmy (základní mzdy, osobní příplatky a ohodnocení, prémie a odměny, podíly na výsledcích hospodaření a náhrady mzdy), které byly zúčtovány zaměstnancům v evidenčním počtu podle příslušných platových a mzdových předpisů. Nezahrnují se náhrady mzdy nebo platu za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény placené zaměstnavatelem.

 

STAVEBNICTVÍ 

Údaje jsou publikovány za podnikatelské subjekty s převažující stavební činností (oddíl 41, 42 a 43 klasifikace CZ-NACE) s 50 a více zaměstnanci. Subjekty jsou územně zařazeny podle kraje sídla podniku.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách zahrnuje všechny stálé a dočasné zaměstnance, kteří jsou v pracovním poměru ke sledovaným podnikům. Mzdy jsou uváděny v hrubých částkách.

Stavební práce jsou zejména práce na výstavbě, přestavbě, rozšíření, obnově, opravách a údržbě stálých i dočasných budov a staveb. Zahrnují i montážní práce stavebních konstrukcí a hodnotu zabudovaného materiálu a konstrukcí. Základní stavební výroba (ZSV) představuje objem stavebních prací, které jednotka provedla pracovníky zahrnutými do jejího evidenčního stavu včetně produktivní práce učňů a objemu stavebních prací na vlastním hmotném majetku.

Pozemní stavitelství zahrnuje veškeré stavební práce provedené na pozemních stavbách v tuzemsku, tj. výstavbu bytových a nebytových budov.

Inženýrské stavitelství zahrnuje veškeré stavební práce provedené na inženýrských stavbách v tuzemsku (výstavba silnic a železnic, výstavba inženýrských sítí a ostatních staveb jako např. vodních děl). 

 

CESTOVNÍ RUCH

Údaje o kapacitách hromadných ubytovacích zařízení a jejich návštěvnosti vycházejí z pravidelného měčního a čtvrtletního šetření.

Hromadná ubytovací zařízení (HUZ) jsou zařízení s minimálně pěti pokoji a zároveň deseti lůžky, která poskytují přechodné ubytování hostům (včetně dětí) za účelem dovolené, zájezdu, lázeňské péče, služební cesty, školení, kurzu, kongresu, symposia, pobytu dětí ve škole v přírodě, v letních a zimních táborech. Mezi hromadná ubytovací zařízení patří hotely, penziony, turistické ubytovny, chatové osady, kempy a ostatní ubytovací zařízení (např. léčebné lázně, rekreační zařízení podniků, školicí střediska).

Celkový počet pokojů sloužících pro cestovní ruch nezahrnuje pokoje pro ubytování personálu, majitelů zařízení a pokoje dlouhodobě sloužící pro ubytování zaměstnanců jiných podniků (déle než 1 rok). Celkový počet lůžek zahrnuje pouze lůžka sloužící pro cestovní ruch, nezahrnuje lůžka příležitostná. Do údajů se zahrnuje maximální kapacita každého hromadného ubytovacího zařízení v daném roce.

Host v ubytovacím zařízení je každá osoba (včetně dětí, kromě personálu a majitelů ubytovacího zařízení), která použila služeb ubytovacího zařízení k přechodnému ubytování. Mezi hosty se nezapočítávají osoby, které používají služeb ubytovacího zařízení pro přechodné ubytování za účelem zaměstnání či řádného studia. Doba pro přechodné ubytování, kdy lze hosta považovat za účastníka cestovního ruchu, nesmí být delší než

1 rok. Za rezidenta se považuje osoba, která má trvalý (stálý) pobyt v České republice. Může to tedy být občan České republiky i cizí státní příslušník trvale žijící na území České republiky. Nerezidentem je pak osoba, která trvale žije v jiné zemi (včetně občanů České republiky trvale žijících v cizině).

Výběrové šetření cestovního ruchu (VŠCR) je zdrojem údajů o výjezdovém a domácím cestovním ruchu rezidentů České republiky. Šetření se provádí každý měsíc v náhodně vybraném vzorku domácností a dotazovány jsou osoby ve věku 15 a více let. Údaje o cestách soukromých (za účelem trávení volného času, rekreace, vylepšení zdraví, návštěvy příbuzných či známých) a o cestách služebních, které se uskutečnily v posledních třech měsících, jsou zjišťovány u všech členů domácnosti. Výsledky šetření jsou pomocí váhových koeficientů přepočteny na populaci ve věku 15 a více let a za tuto věkovou skupinu jsou také publikovány.

Delší cestou se rozumí soukromá cesta, při které osoba alespoň 4x za sebou přenocovala mimo své obvyklé prostředí. Kratší cestou je soukromá cesta (včetně víkendových pobytů), při které osoba alespoň 1x a nejvíce 3x nepřetržitě přenocovala mimo své obvyklé prostředí. Služební cesta je cesta služebního/pracovního charakteru mimo obvyklé prostředí s nejméně jedním přenocováním (patří sem: kongresy, konference, veletrhy a výstavy, obchodní jednání, firemní mise apod.).

 

KRIMINALITA, NEHODY

Údaje o kriminalitě a dopravních nehodách byly převzaty z podkladů Policejního prezidia ČR.

Data o registrovaných a objasněných trestných činech (tzn. přečinech, zločinech a trestných činech) zahrnují také trestné činy na železnici a trestné činy evidované službou cizinecké policie. Objasněné trestné činy zahrnují trestné činy spáchané a vyřešené ve vykazovaném období.

Obecná kriminalita zahrnuje násilné trestné činy, mravnostní trestné činy, majetkové trestné činy, podvody a zpronevěry, ostatní majetkové a ostatní kriminální trestné činy. Hospodářská kriminalita zahrnuje především trestné činy v obchodních a finančních vztazích.

Dopravní nehody zahrnují všechny nehody nahlášené Policii České republiky. Počet usmrcených, těžce a lehce zraněných odpovídá stavu do 24 hodin po nehodě. Hmotná škoda zahrnuje škodu na vozidlech, jejich nákladu nebo na zařízení komunikace. Údaje o požárech byly převzaty z podkladů Hasičského záchranného sboru ČR.

 

MEZIROČNÍ VÝVOJ UKAZATELŮ

Velikost meziročního indexu (např. v průmyslu, stavebnictví, zemědělství) může být ovlivněna skutečností, že se při jeho výpočtu vychází ze srovnání souboru subjektů, které splňují příslušná kritéria (převažující činnost, sídlo v kraji, hranice počtu zaměstnanců) ve sledovaném roce a souboru subjektů, které tato kritéria splňovaly ve stejném období předchozího roku. Nejsou prováděny přepočty na srovnatelnou organizační ani územní strukturu.  Indexy 2021/2020, respektive 2020/2019, jsou uváděny v %.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZNAČKY V TABULKÁCH

-       jev se nevyskytoval

0      nenulový údaj, jehož velikost je menší než polovina měřící jednotky v tabulce x      číselný údaj není možný z logických důvodů 

.       údaj není k dispozici nebo není dostatečně spolehlivý  i. d.  údaj nelze zveřejnit (individuální nebo důvěrný údaj) 

Výpočty v tabulkách jsou prováděny z nezaokrouhlených údajů (včetně součtů). 

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.