mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  08.07.2021 08:44:00

Cestování na Slovensko: Do 8.7.2021 lze cestovat s negativním testem, od 9.7.2021 bude povinná karanténa. Výjimku mají očkované osoby. Od 5.7.2021 intenzivnější kontroly na hranicích.

Cestování na Slovensko: Do 8.7.2021 lze cestovat s negativním testem, od 9.7.2021 bude povinná karanténa. Výjimku mají očkované osoby. Od 5.7.2021 intenzivnější kontroly na hranicích.

08.07.2021 / 08:30 | Aktualizováno: 08.07.2021 / 08:44

Podívejte se také:

 

Do 8.7.2021:
Pro osoby přijíždějící na Slovensko z České republiky je povinná registrace prostřednictvím formuláře e-hranice (http://korona.gov.sk/ehranica) a negativní test (PCR test ne starší 72 hodin nebo ATG test ne starší 24 hodin), případně test po příjezdu na Slovensko.
Očkovaným osobám (definice viz níže), osobám, které v posledních 180 dnech prodělaly onemocnění COVID-19, a osobám mladším 18 let stačí splnit povinnost registrace, test podstupovat nemusí.
Úplná výjimka z povinnosti registrace i testu platí i nadále pro tranzit či řidiče mezinárodní dopravy.
Přeshraničním pracovníkům do 100 km, studentům a umělcům stačí mít kromě registrace negativní ATG nebo PCR test ne starší 7 dnů.
Pro cesty na pohřeb či svatbu stačí kromě registrace negativní ATG test ne starší 48 hodin nebo PCR test ne starší 72 hodin.


Od 9.7.2021 dojde k výraznému zpřísnění pravidel – detaily viz níže.

Od 5.7.2021 zavádí Slovensko intenzivnější kontroly na hraničních přechodech; některá méně významná místa pro překračování hranice budou uzavřena (viz níže v oddíle DOPRAVA).

Na Slovensku platí mimořádná situace, epidemiologická opatření v jednotlivých okresech upravuje systém COVID-automat.


VSTUP NA ÚZEMÍ SLOVENSKA A TRANZIT PŘES SLOVENSKO - do 8.7.2021

Při příjezdu na Slovensko z České republiky platí povinnost zaregistrovat se na stránkách https://korona.gov.sk/ehranica/ a prokázat se jedním z následujících dokumentů:

 • certifikát o očkování proti COVID-19, přičemž
  • v případě dvoudávkového schématu, pokud zatím byla aplikována jen první dávka: 21 až 90 dní po aplikaci první dávky
  • v případě dvoudávkového schématu, pokud již byla aplikována i druhá dávka: 21 dní až 12 měsíců po aplikaci první dávky
  • v případě jednodávkového schématu: 21 dní až 12 měsíců po aplikaci vakcíny
  • v případě očkování po prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech: 21 dní až 12 měsíců po aplikaci první dávky
 • potvrzení o překonání onemocnění COVID-19 v období posledních 180 dnů
 • věk nižší než 18 let (tj. osoby mladší 18 let cestují pouze s registrací, jiné povinnosti nemají)

Pokud není možno se prokázat jedním z uvedených dokumentů, platí povinnost po příjezdu na Slovensko zůstat v domácí izolaci, která končí obdržením negativního výsledku ATG nebo PCR testu nebo 14. dnem izolace.

V případě pozitivního výsledku testu na Slovensku je pozitivně testovaná osoba povinna nastoupit izolaci, která může probíhat v domácím prostředí, nebo v hotelovém zařízení (pobyt platí pozitivně testovaná osoba sama). Pozitivně testovaná osoba bude oslovena pracovníkem příslušného regionálního úřadu veřejného zdravotnictví, který ověří kontakty pozitivně testované osoby a též podmínky izolace. Izolace končí 14. dnem po odebrání vzorku, pokud se v posledních 3 dnech izolace neobjevily klinické příznaky onemocnění COVID-19. Pokud se v průběhu posledních 3 dnů izolace klinické příznaky objeví, posoudí způsobilost k ukončení izolace lékař. Podrobnější informace zde Čo mám robiť, ak som COVID 19 pozitívny? - Koronavírus a Slovensko (gov.sk) a zde Som_pozitivny_instrukcie.pdf (uvzsr.sk)

Přesné znění příslušné vyhlášky ÚVZ SR č. 218 ze dne 10.6.2021 lze nalézt zde.

Výjimky:

Zcela bez testu, registrace či karantény mohou z České republiky přicestovat na Slovensko následující osoby:

 • osoby a jejich rodinní příslušníci tranzitující přes území Slovenska do země, v níž mají uděleno povolení k pobytu nebo jejímiž jsou občany;
 • občané EU a jejich rodinní příslušníci tranzitující přes území Slovenska do jiných zemí EU;

(Pozn.: tranzit znamená průjezd ne delší než 8 hodin bez zastavení s výjimkou čerpání pohonných hmot; tato výjimka platí i při změně dopravního prostředku - např. pro příjezd po zemi na mezinárodní letiště a následný odlet z něj);

 • osoby přijíždějící za účelem neodkladné diagnostiky či léčby na dobu nepřekračující 12 hodin (v případě delší návštěvy za tímto účelem je třeba mít souhlas Ministerstva zdravotnictví SR http://cestujem.standardnepostupy.sk/);
 • osoby přijíždějící za účelem výkonu soudního rozhodnutí ve věci střídavé péče rodičů o nezletilé děti nebo styku s dítětem;

Pouze s negativním ATG testem ne starším 48 hodin nebo PCR testem ne starším 72 hodin mohou z ČR na Slovensko přicestovat následující osoby:

 • osoby přijíždějící za účelem uzavření manželství (vč. blízkých osob snoubenců) nebo za účelem účasti na pohřbu blízké osoby.

Pouze s negativním ATG nebo PCR testem ne starším 7 dnů mohou z ČR na Slovensko přicestovat následující osoby:

 • přeshraniční pracovníci s trvalým nebo přechodným pobytem na Slovensku a místem výkonu práce v ČR;

 • přeshraniční pracovníci s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR do 100 km od hraničního přechodu na Slovensko a místem výkonu práce na Slovensku do 100 km od hraničního přechodu, měřeno trasou po pozemní komunikaci;

 • osoby s povolením k trvalému nebo přechodnému pobytu v České republice, kteří na území Slovenska studují nebo jedou vykonat přijímací zkoušky ke studiu;

 • osoby s povolením k trvalému nebo přechodnému pobytu v České republice, které přijíždějí na Slovensko z důvodu neodkladné péče o blízké rodinné příslušníky (nutno doložit potvrzením ošetřujícího lékaře);

 • osoby s povolením k trvalému nebo přechodnému pobytu v České republice, které na území Slovenska obhospodařují pozemky ve vzdálenosti max. 10 km od státní hranice;

 • osoby přijíždějící z České republiky za účelem výroby audiovizuálního díla, podání uměleckého výkonu či realizace uměleckého díla;

 • vrcholoví sportovci a jejich týmy přijíždějící z České republiky za účelem účasti v soutěžích TIPOS, ICE HOCKEY LEAGUE, MOL Liga aj.

echny tyto výjimky je nutno při namátkové kontrole doložit odpovídajícími doklady. Před využitím výjimky doporučujeme důkladně prostudovat výše uvedenou Vyhlášku ÚVZ SR!

Doporučujeme se před cestou na Slovensko seznámit s informacemi o aktuálně platných opatřeních na území Slovenské republiky, která jsou přehledně zveřejněna na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky a rovněž na stránkách Karanténne opatrenia a cestovanie.

VSTUP NA ÚZEMÍ SLOVENSKA A TRANZIT PŘES SLOVENSKO – od 9.7.2021

Přesné znění příslušné vyhlášky ÚVZ SR č. 226 platné od 9.7.2021 lze nalézt zde.

Pro všechny osoby starší 12let s výjimkou tranzitu platí povinnost se registrovat v systému https://korona.gov.sk/ehranica/(Pozn.: Plně očkovaným osobám stačí se registrovat jednou za 6 měsíců.)

Platí povinnost nastoupit izolaci v domácím prostředí, která končí při bezpříznakovém průběhu 14. dnem nebo negativním výsledkem PCR testu podstoupeného nejdříve 5. den izolace.

Děti do 12 let (do 8.8.2021 děti do 18 let) se řídí stejným režimem jako osoby žijící s nimi ve společné domácnosti.

Výjimky z povinné izolace:

 • očkované osoby (nutno prokázat potvrzením nebo digitálním COVID průkazem EU), kterými se rozumí:

 • členové posádky nákladní, autobusové a železniční dopravy

 • osoby a jejich rodinní příslušníci tranzitující přes území Slovenska do země, v níž mají uděleno povolení k pobytu nebo jejímiž jsou občany; občané EU a jejich rodinní příslušníci tranzitující přes území Slovenska do jiných zemí EU; TRANZITOVAT LZE POUZE PO URČENÝCH TRASÁCH! (viz příloha 2 citované vyhlášky); tranzit nesmí překročit dobu 8 hodin, zastavovat lze pouze za účelem čerpání pohonných hmot; do kategorie tranzitu spadá i cesta na / z letiště Bratislava
 • osoby přijíždějící za účelem neodkladné diagnostiky či léčby na dobu nepřekračující 12 hodin (v případě delší návštěvy za tímto účelem je třeba mít souhlas Ministerstva zdravotnictví SR http://cestujem.standardnepostupy.sk/);
 • osoby přijíždějící za účelem výkonu soudního rozhodnutí ve věci střídavé péče rodičů o nezletilé děti nebo styku s dítětem;
 • pouze do 1.9.2021: osoby s pobytem v ČR, které mají uzavřen pracovněprávní vztah nebo místo výkonu práce na území Slovenska a mohou jej prokázat potvrzením dle přílohy 3 citované vyhlášky – s negativním výsledkem PCR testu ne starším 7 dnů

 • osoby s pobytem v ČR, které prezenčně studují na Slovensku, nebo s pobytem na Slovensku, které prezenčně studují v ČR (nutno doložit potvrzením školy) – s negativním výsledkem ATG nebo PCR testu ne starším 7 dnů

 • osoby s pobytem v ČR, které přijíždějí na Slovensko z důvodu neodkladné péče o blízké rodinné příslušníky (nutno doložit potvrzením ošetřujícího lékaře) – s negativním výsledkem PCR testu ne starším 7 dnů
 • osoby přijíždějící z České republiky za účelem výroby audiovizuálního díla, podání uměleckého výkonu či realizace uměleckého díla a vrcholoví sportovci - s negativním výsledkem PCR testu ne starším 72 hodin
 • osoby přijíždějící za účelem účasti na pohřbu blízké osoby - s negativním výsledkem PCR testu ne starším 72 hodin
 • osoby přijíždějící na základě žádosti soudu nebo orgánů činných v trestním řízení (se souhlasem Ministerstva vnitra SR) - - s negativním výsledkem PCR testu ne starším 72 hodin

DOPRAVA

Hromadná doprava na území Slovenska funguje ve standardním režimu, pro její využití je nutné použít respirátor minimálně FFP2.

Od 5.7.2021 zavádí Slovensko třístupňový systém pro kontroly na hraničních přechodech:

V 1. zeleném stupni (do 4.7.2021) jsou kontroly jen namátkové a všechny hraniční přechody otevřené.

Ve 2. oranžovém stupni (od 5.7.2021) budou probíhat intenzivní kontroly digitálních COVID průkazů a dalších dokladů na hraničních přechodech a v některých vlakových spojích. Některá menší a méně důležitá místa pro překračování hranic budou uzavřena. (Pozn.: Od 10.7.2021 budou opět otevřena všechny místa pro překračování hranic.)

Ve 3. černém stupni by byly kontroly plošné a některé hraniční přechody uzavřené.

Ve 2.i 3. stupni má výjimku z kontrol nákladní doprava.

Seznam otevřených a uzavřených hraničních přechodů v jednotlivých stupních lze nalézt zde hraniční přechody (DOCX, 39 KB).

OPATŘENÍ NA SLOVENSKU

Omezení pohybu na Slovensku:

Na Slovensku platí tzv. COVID automat, který dělí slovenské okresy do čtyř stupňů v závislosti na epidemiologické situaci. Pro tyto čtyři stupně jsou stanovena různá omezení volného pohybu. Dle účelu jsou některé aktivity možné bez testu, pro jiné je vyžadován negativní test (možno nahradit potvrzením o očkování či prodělání onemocnění COVID-19).

Podrobná aktuální pravidla pro jednotlivé okresy lze nalézt v systému COVID automat na odkazu zde.

Ve všech interiérech s výjimkou domácnosti a v hromadné dopravě je povinné nosit roušku nebo respirátor FFP2. V exteriérech je možné se pohybovat bez roušky pouze tehdy, pokud vzdálenost od ostatních osob (z jiné domácnosti) je větší než 5m.


ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE A DŮLEŽITÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Koronavirus a Slovensko

Ministerstvo vnitra Slovenské republiky

Ministerstvo zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky

>VSTUP CICZINCŮ NA ÚZEMÍ SLOVENSKÉ REPUBLIKY

> Informace o možnostech testování na území Slovenské republiky (odběrová místa)

> důležité kontakty

-Ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenské republiky

NÁVRAT DO ČR

Dle Seznamu zemí vydávaného Ministerstvem zdravotnictví ČR spadá Slovensko od 22.6.2021 do zelené kategorie, tj. patří mezi země s nízkým rizikem nákazy. Podmínky návratu do ČR lze nalézt zde.

Seznam testovacích míst na Slovensku lze nalézt zde.


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.