mzcr.cz (MZ ČR)
Zdravotnictví  |  02.07.2021 15:02:44

Změna mimořádných opatření, v nichž se stanoví očkování jako výjimka z některých povinností, s účinností od 9. 7. 2021 - MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN MZDRX01GP43D

 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 

Praha 2. července 2021 Č. j.: MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN MZDRX01GP43D 

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona  č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,  ve znění pozdějších předpisů, nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona  č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění 

COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: I. 

1. S účinností ode dne 9. července 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 2. března 2021,  č.j. MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 22. května 2021,  č.j. MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 14. června 2021,  č.j. MZDR 40555/2020-7/MIN/KAN, tak, že v čl. V bod 1 zní: 

„1. osobám, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží národním certifikátem  o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování,  že u očkování uplynulo: 

i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle  souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC  nejméně 14 dní, 

za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané  v úředním jazyce členského státu Evropské unie nebo v anglickém jazyce oprávněným  subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož  vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách  Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě,  podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který potvrzení vydal;  za národní certifikát o provedeném očkování se dále považuje certifikát o očkování  vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID; za národní  certifikát o dokončeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň  v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo  občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením  k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou  lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných  národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České  republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu  vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí  být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení; a očkovaná osoba  nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. V případě výskytu příznaků onemocnění  COVID-19 v následujících 14 dnech od posledního úzkého kontaktu s pozitivně testovanou 

osobou se nařídí podstoupit RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a osobám  s pozitivním výsledkem tohoto testu se nařídí izolace podle bodu I.,“. 

2. S účinností od 9. července 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 7. června 2021,  č.j. MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN, a to takto: 

a) V čl. I bodu 1 písmeno c) zní: 

„c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem  o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování,  že u očkování uplynulo: 

i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle  souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC  nejméně 14 dní, 

za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané  v úředním jazyce členského státu Evropské unie nebo v anglickém jazyce oprávněným  subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož  vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách  Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě,  podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který potvrzení vydal;  za národní certifikát o provedeném očkování se dále považuje certifikát o očkování  vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID; za národní  certifikát o dokončeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň  v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo  občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením  k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou  lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných  národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České  republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu  vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí  být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení; nebo“. 

b) V čl. I bodu 3 písmeno c) zní: 

„c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem  o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování,  že u očkování uplynulo: 

i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle  souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC  nejméně 14 dní, 

za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané  v úředním jazyce členského státu Evropské unie nebo v anglickém jazyce oprávněným  subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož  vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách  Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě,  podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který potvrzení vydal;  za národní certifikát o provedeném očkování se dále považuje certifikát o očkování  vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID; za národní  certifikát o dokončeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň  v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo  občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením  k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou  lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných  národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České  republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu 

vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí  být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení; nebo“. 

3. S účinností od 9. července 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 25. června 2021,  č.j. MZDR 14601/2021-21/MIN/KAN, a to takto: 

a) V čl. I bodu 16 písmeno c) zní: 

„c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem  o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování,  že u očkování uplynulo: 

i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle  souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC  nejméně 14 dní, 

za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané  v úředním jazyce členského státu Evropské unie nebo v anglickém jazyce oprávněným  subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož  vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách  Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě,  podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který potvrzení vydal;  za národní certifikát o provedeném očkování se dále považuje certifikát o očkování  vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID; za národní  certifikát o dokončeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň  v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo  občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením  k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou  lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných  národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České  republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu  vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí  být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení; nebo“. 

b) V čl. I bodu 16 se písmeno d) zrušuje. 

II. 

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání. 

Odůvodnění: 

Současná epidemiologická situace ve výskytu onemocnění covid-19 na území ČR  je charakterizována zastavením poklesu počtu nově diagnostikovaných případů, který  aktuálně progreduje do mírného nárůstu. Tento vývoj je pak nejvíce ovlivněn nepříznivým  trendem na území hlavního města Praha, a také s vysokou pravděpodobností šířením varianty  delta na území ČR, která byla sekvenací potvrzená dle poslední zprávy Státního zdravotního  ústavu již ve více než 100 případech. Tato varianta je charakterizována vyšší přenositelností,  vědecké publikace uvádějí až o 60 % vyšší transmisibilitu než u varianty Alfa. Vysoce  negativním aspektem této varianty je také její schopnost „obejít“ očkování, kdy při účinnosti  zhruba 30 % po aplikaci první dávky vakcín s dvoudávkovým schématem lze důvodně  předpokládat zvýšené riziko nákazy touto variantou. 

Tato varianta je také hlavní příčinnou výrazného nárůstu počtu případů ve Velké Británii, Ruské  federaci či Lisabonu, začíná postupně převažovat i v Rakousku a její podíl postupně narůstá  i v další ze sousedních zemí, a to ve Spolkové republice Německo.  

V návaznosti na současný vývoj, který v některých regionech vykazuje prorůstový charakter  a v návaznosti na vývoj v globální měřítku, je nutno přijímat opatření minimalizují riziko vzniku  významných ohnisek nákazy, která by mohla mít potenciál dalšího šíření do populace  a v konečném důsledku vést k výraznějšímu zhoršení epidemiologické situace. 

Z výše uvedených důvodů a v souvislosti s prokázanou nižší účinností vakcín po první dávce  u vakcín s dvoudávkovým schématem, se přistupuje ke změně vymezení „bezinfekčnosti“, a to tak, že za plnou ochranu očkováním je považováno pouze kompletně dokončené očkovací  schéma 14 a více dní po aplikaci druhé dávky u vakcín s dvoudávkovým očkovacím  schématem, a kompletně dokončené očkovací schéma 14 a více dní po aplikaci jedné dávky  u vakcín s jednodávkovým očkovacím schématem. 

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v. r. 

ministr zdravotnictví


Přílohy

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zprávy a články ke koronaviru a nemoci COVID-19
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.