mzcr.cz (MZ ČR)
Obchod a služby  |  25.06.2021 14:59:44

Omezení maloobchodního prodeje a služeb, s účinností od 26. 6. 2021 - Mimořádné opatření MZDR 14601/2021-21/MIN/KAN MZDRX01GK0QR

 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 

Praha 25. června 2021 Č. j.: MZDR 14601/2021-21/MIN/KAN MZDRX01GK0QR 

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona  č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,  ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních  při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje  postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2  písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením  onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné  opatření

I. 

S účinností ode dne 26. června 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření  se: 

1. podle § 2 odst. 2 písm. b), c) a i) zákona č. 94/2021 Sb. a § 69 odst. 1 písm. i) zákona  č. 258/2000 Sb., jde-li o provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb  a provozovnách těchto služeb, s výjimkou činností uvedených v bodu I/11 a vozidel  taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob, a provoz knihoven, nařizuje  provozovateli dodržovat následující pravidla: 

a) v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 10 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 10 m2 se toto  omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod  zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě  ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející  zákazníka, 

b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou  2 metry, nejde-li o členy domácnosti, 

c) zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména  za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy  mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je držitelem  průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu, 

d) umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí,  nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven  a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci, 

e) zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména  prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním  pravidel reproduktory v provozovně, 

f) zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání  nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,

g) v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby  pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového  dovoleného počtu osob na prodejní plochu, 

s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej  a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních  místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou  používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny,  schodiště, šatny a jiné společenské prostory, 

2. podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují vedle podmínek uvedených  v bodu I/1 další podmínky pro provoz holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solárií,  kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb  a provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže, tak, že: 

a) mezi místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla v holičství  a kadeřnictví), je vzdálenost alespoň 2 metry, 

b) služby lze poskytnout pouze zákazníkovi, který nevykazuje klinické příznaky  onemocnění covid-19 a, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, splňuje podmínky  stanovené v bodu I/16; provozovateli se nařizuje u zákazníka před zahájením  poskytování služby splnění podmínek kontrolovat a zákazníkovi se nařizuje mu splnění  podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že zákazník splnění podmínek podle  bodu I/16 neprokáže, je provozovatel povinen takovému zákazníkovi službu  neposkytnout, 

3. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona  č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz provozovny stravovacích služeb, hudebních, tanečních,  herních a podobných společenských klubů a diskoték, heren a kasin 

a) nařizuje provozovatelům uvedených provozoven dodržovat následující pravidla: i) zákazníci jsou vždy usazeni, a to tak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5 metru,  s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu, 

ii) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 osoby, s výjimkou osob ze společné domácnosti;  jedná-li se o stůl s 10 a více místy k sezení, lze u něj usadit více osob, a to tak,  že mezi skupinami nejvýše 4 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti,  je rozestup alespoň 1,5 metru, 

iii) provozovatel nepřipustí v prostorech provozovny více osob, než je v prostorech  provozovny míst k sezení pro osoby, 

iv) provozovatel aktivně brání ve vnějších a vnitřních prostorech provozovny  shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně  čekací zóny provozovny,  

v) při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny je zajištěna možnost  dezinfekce rukou pro zákazníky a provozovatel zajistí dezinfekci povrchů stolů,  madel židlí po každém zákazníkovi a pravidelnou dezinfekci dotykových ploch, 

vi) tanec není umožněn, s výjimkou oslavy svatby, prohlášení osob o tom, že spolu  vstupují do registrovaného partnerství, a hostiny po pohřbu; v případě produkce  živé hudby musí být vzdálenost zákazníků od místa určeného pro vystupující  nejméně 2 m, 

vii) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu  s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo  vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu, 

viii) provozovatel zajistí informování zákazníků o podmínkách a pravidlech vstupu  podle písmene b) u vstupu a v provozovně, 

b) zakazuje zákazníkovi vstoupit do vnitřních a vnějších prostor provozovny, vykazuje-li  klinické příznaky onemocnění covid-19 a není-li, s výjimkou dítěte do dovršení 6 let  věku, na místě schopen prokázat, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/16; tyto  podmínky se nevztahují na provozovny stravovacích služeb, které neslouží pro  veřejnost,

4. podle § 2 odst. 2 písm. b) a i) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují podmínky pro provoz  nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2tak, že 

a) provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi  osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky,  spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky  na podlaze veřejných prostor apod.), 

b) provozovatel zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního  vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu, 

5. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. b) a i) zákona  č. 94/2021 Sb., jde-li o prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej  ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), nařizuje  provozovatelům dodržovat následující pravidla: 

a) zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry, b) umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa, c) v případě prodeje pokrmů včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci  

i. v případě, že jsou na místě stoly a místa k sezení, provozovatel zajistí, že jsou  osoby usazeny tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou osoby  sedících u jednoho stolu, přičemž u jednoho stolu sedí nejvýše 4 osoby, s  výjimkou osob ze společné domácnosti; jedná-li se o stůl s 10 a více místy k  sezení, lze u něj usadit více osob tak, že mezi skupinami nejvýše 4 osob, s  výjimkou osob ze společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru, 

ii. provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší  než 1,5 metru, včetně čekací zóny, 

6. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 94/2021  Sb. nařizuje poskytovatelům krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb dodržovat  následující pravidla: 

a) při vstupu do provozoven ubytovacích služeb a ve vnitřních prostorech zajistí možnost  dezinfekce rukou a dále zajistí pravidelnou dezinfekci dotykových ploch (kliky, madla,  zábradlí, vypínače), 

b) ubytovací služby může poskytnout, není-li dále stanoveno jinak, pouze osobám, které  nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a, s výjimkou dětí do dovršení 6 let  věku, splňují podmínky stanovené v bodu I/16; provozovateli se nařizuje u osoby před  zahájením ubytování splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění  podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu  I/16 neprokáže, je provozovatel povinen takové osobě ubytování neposkytnout; tyto  osoby lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí opětovně prokázat  splnění podmínek podle bodu I/16,  

c) bez splnění podmínky podle písmene b) lze ubytovací služby poskytnout v oddělených  budovách: 

i) osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa

ii) osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto  mimořádného opatření, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky, iii) osobám v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný  celek, 

7. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., jde-li o lázeňskou léčebně rehabilitační  péči,  

a) zakazuje pacientovi nastoupit hospitalizaci, pokud vykazuje klinické příznaky  onemocnění covid-19 nebo, s výjimkou dítěte do dovršení 6 let věku, nesplňuje  podmínky stanovené v bodu I/16

b) nařizuje hospitalizovanému pacientovi prokázat splnění podmínek stanovených v bodu  I/16 ve frekvenci každých 7 dní ode dne přijetí k hospitalizaci, 

c) nařizuje poskytovateli lázeňské léčebně rehabilitační péče kontrolovat při přijetí  pacienta k hospitalizaci splnění podmínek podle bodu I/16 a pacientovi se nařizuje mu 

splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že pacient splnění podmínek  podle bodu I/16 neprokáže, je poskytovatel lázeňské léčebně rehabilitační péče  povinen takového pacienta k hospitalizaci nepřijmout; v případě, že pacient neprokáže  splnění podmínek podle písmene b), nařizuje se poskytovateli lázeňské léčebně  rehabilitační péče jeho hospitalizaci ukončit, 

8. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 94/2021  Sb., jde-li o provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny,  hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení)  a tanečních studií, posiloven a fitness center, 

a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky  onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky  stanovené v bodu I/16; provozovateli se nařizuje u osoby při vstupu do prostor splnění  podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16  prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže,  je provozovatel povinen takovou osobu do uvedených prostor nevpustit, 

b) nařizuje osobám v případě skupinových lekcí dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň  2 metry, 

c) nařizuje provozovateli zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu  s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika)  bez recirkulace vzduchu, 

9. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. d) a i) zákona  č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový  bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení, sauny a solné jeskyně, 

a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky  onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky  stanovené v bodu I/16; provozovateli se nařizuje u osoby při vstupu do prostor splnění  podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16  prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je  provozovatel povinen takovou osobu do uvedených prostor nevpustit, 

b) nařizuje provozovatelům dodržovat následující pravidla:  

i) provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků než je 75 % z maximální  kapacity návštěvníků areálu, 

ii) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu  s čerstvě nasáváným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo  vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu, 

iii) provozovatel aktivně brání ve vnitřních prostorech shromažďování osob  ve vzájemné vzdálenosti menší než 2 metry, včetně čekací zóny provozovny,  c) nařizuje osobám udržovat rozestupy alespoň 2 metry ve společných prostorech  koupališť, mimo koupací plochy, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti, 

10. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) a i) zákona  č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz zoologických zahrad a botanických zahrad, muzeí, galerií,  výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů,  hvězdáren a planetárií a konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav, 

a) nařizuje provozovateli prostor nebo organizátorovi akce neumožnit přítomnost více  návštěvníků ve vnitřních prostorech, než je 1 osoba na 10 m2 vnitřní plochy, která je  přístupná veřejnosti, přičemž návštěvníkům se nařizuje udržovat rozestupy alespoň  2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti; stejná pravidla se použijí i pro  návštěvy arboret a jiných zahrad nebo parků, do kterých je vstup regulován;  

b) zakazuje účast na skupinové prohlídce uvedených prostor a akcí osobám, které  vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě skupinové  prohlídky o celkovém počtu osob vyšším než 10 osob nesplňují, s výjimkou dětí do  dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; organizátorovi skupinové  prohlídky se nařizuje u osoby před zahájením prohlídky splnění podmínek kontrolovat  a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že 

osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je organizátor povinen takové  osobě neumožnit účast na skupinové prohlídce, 

11. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) a i) zákona  č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku  6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky  č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost  včetně přípravy na vyučování, poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let,  včetně péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let, zotavovací  akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let

a) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce neumožnit  v jeden čas přítomnost více než 500 osob ve vnitřních prostorech nebo 1000 osob  ve vnějších prostorech, 

b) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce vést evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to  v rozsahu identifikace účastníků a osob poskytujících služby nebo péči nebo jinak  vedoucí aktivitu (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo)  a informace o čase poskytnutí služby apod. (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po  dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby;  

c) zakazuje účast na uvedených aktivitách osobám, které vykazují klinické příznaky  onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno více než  10 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu  I/16; provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce se nařizuje  u osoby před zahájením uvedené aktivity splnění podmínek kontrolovat a osobě se  nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění  podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je provozovatel zařízení, poskytovatel služby  nebo organizátor akce povinen takové osobě neumožnit účast na uvedených aktivitách; jde-li o pravidelné aktivity neměnného kolektivu, prokazuje se splnění podmínek podle  bodu I/16 jedenkrát za 7 dní; trvá-li akce nepřetržitě déle než 1 den (dále jen „vícedenní  akce“), prokazuje se splnění podmínek stanovených v bodu I/16 ke dni nástupu na akci 

a dále v případě osob, které ke dni nástupu na akci prokázaly splnění podmínek podle  bodu I/16 písm. b), f), g) nebo h), ve frekvenci každých 7 dní; uvedené podmínky se  vztahují obdobně na osoby podílející se na zabezpečení akce, pokud jsou současně  přítomné na místě jejího konání,  

d) nařizuje organizátorovi vícedenní akce v případě zjištění pozitivního výsledku  preventivního antigenního testu nebo po oznámení pozitivního výsledku RT-PCR testu  na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 provedených u účastnící se nebo jinak  přítomné osoby v rámci opakovaného prokazování splnění podmínek podle čl I/16 zajistit  oddělení této osoby od ostatních osob účastnících se vícedenní akce, osobě starší  18 let věku se nařizuje akci neprodleně opustit a v případě osoby mladší 18 let se  organizátorovi nařizuje bezodkladně kontaktovat jejího zákonného zástupce, který zajistí  její odvoz do domácího prostředí, a dále bezodkladně kontaktovat orgán ochrany  veřejného zdraví příslušný podle místa konání akce a předat mu seznam účastníků  vícedenní akce, včetně telefonních čísel zákonných zástupců osob mladších 18 let nebo  telefonních čísel účastnících se osob starších 18 let k provedení epidemiologického  šetření. O dalším postupu rozhoduje orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle  místa konání akce, 

12. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují podmínky pro konání koncertů  a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů  a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod. (dále jen „sportovní utkání“), kongresů,  vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, a to tak, že  

a) maximální přípustný počet přítomných diváků, návštěvníků nebo posluchačů (dále jen  „diváci“) v případě, že se akce koná ve vnějších prostorech, nesmí být vyšší než  5000 osob; pokud je umožněna přítomnost diváků v sektorech na stání, organizátor  nepřipustí přítomnost více diváků, než je 1 stojící divák na 4 m2 plochy určené pro stání; 

divákům se v sektorech na stání nařizuje udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li  o osoby ze společné domácnosti, 

b) maximální přípustný počet přítomných diváků v případě, že se akce koná ve vnitřních  prostorech, nesmí být vyšší než 2000 osob a zároveň nesmí být přítomno více diváků  než 75 % celkové kapacity míst k sezení; všichni diváci musí být usazeni,  

c) v případě, že se akce koná v prostorách s větší kapacitou sedících diváků než  2000 osob, je přípustný maximální počet přítomných diváků možné navýšit tak, že lze  obsadit nejvýše 50 % kapacity sedících diváků; všichni diváci musí být usazeni a to tak,  že s výjimkou osob ze společné domácnosti je vždy ponecháno mezi jednotlivými  diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo,  

d) na akci mohou být přítomné pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky  onemocnění covid-19 a které splňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky  stanovené v bodu I/16; organizátor akce je povinen při vstupu osoby na akci splnění  podmínek kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek podle bodu I/16  prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže,  je organizátor povinen takovou osobu nevpustit na tuto akci,  

e) vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo sportovní  plochy musí být nejméně 2 m, 

13. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) zákona  č. 94/2021 Sb. stanovují podmínky pro konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž  dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, kulturní jiné než uvedené v bodu I/12, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná  shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy, tak, že je ve stejný čas  možná přítomnost nejvýše 10 osob nebo při dodržení následujících podmínek nejvýše  500 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 1000 osob, koná-li se tato akce  výhradně ve vnějších prostorech; na akci se zakazuje účast osobám, které vykazují  klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas  přítomno na akci více než 10 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku,  podmínky stanovené v bodu I/16 nebo nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě  prokázat; organizátorovi akce se nařizuje u osoby před účastí na akci, na niž je regulován  vstup, splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu  I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je  organizátor akce povinen takové osobě neumožnit účast na akci; uvedené podmínky se  nevztahují na: 

a) účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného  partnerství, a pohřbu, pokud se jich neúčastní více než 30 osob, 

b) schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů  a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona

c) shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění  pozdějších předpisů, 

d) sportovní přípravu profesionálních sportovců a sportovní přípravu amatérských  sportovců organizovanou sportovními svazy za podmínky, že sportovci, rozhodčí  a členové realizačního týmu nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19  a, s výjimkou dětí do 6 let věku, splňují podmínky stanovené v bodu I/16; subjektu  organizujícímu sportovní přípravu se nařizuje u uvedených osob splnění podmínek  kontrolovat ve frekvenci jedenkrát za 7 dní a uvedeným osobám se nařizuje mu splnění  podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že uvedená osoba splnění podmínek  podle bodu I/16 neprokáže, je subjekt organizující sportovní přípravu povinen takové  osobě neumožnit účast na sportovní přípravě do prokázání splnění podmínek podle  bodu I/16; v případě sportovní přípravy amatérských sportovců se nařizuje subjektu  organizujícímu sportovní přípravu neumožnit přítomnost více než 50 osob ve skupině;  subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní  přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného  zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje  účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne, 

v němž probíhala sportovní příprava, 

e) na sportovní utkání v rámci profesionální sportovní soutěže nebo sportovní soutěže organizované sportovními svazy za podmínky, že sportovci, rozhodčí a členové  realizačního týmu nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a, s výjimkou dětí  do 6 let věku, splňují podmínky stanovené v bodu I/16; organizátorovi sportovního  utkání se nařizuje u uvedených osob před zahájením účasti na utkání splnění  podmínek kontrolovat a uvedeným osobám se nařizuje mu splnění podmínek podle  bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže,  je organizátor sportovního utkání povinen takové osobě neumožnit účast na utkání; 

organizátor vede evidenci osob účastnících se sportovního utkání pro potřeby  případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to  v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe  telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovního  utkání, 

f) organizovanou činnost pěveckých sborů, kterou lze organizovat za dodržení podmínek,  že ve skupině je nejvýše 30 osob, mezi osobami jsou dodržovány rozestupy minimálně  2 metry a osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a, s výjimkou dětí  do 6 let věku, splňují podmínky stanovené v bodu I/16; organizátorovi činnosti  pěveckého sboru se nařizuje u osob před zahájením činnosti splnění podmínek  kontrolovat a osobám se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat;  v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je organizátor  činnosti pěveckého sboru povinen takové osobě neumožnit účast na činnosti; organizátor činnosti pěveckého sboru vede evidenci účastníků pro potřeby případného  epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace  účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto  evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne účasti na této činnosti, 

14. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují následující podmínky pro výkon  práva pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,  ve znění pozdějších předpisů: 

a) koná-li se shromáždění mimo vnitřní prostory staveb, jeho účastníci se mohou  shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi  skupinami účastníků alespoň 2 metry, 

b) koná-li se shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci musí dodržovat,  s výjimkou osob ze společné domácnosti, rozestupy alespoň 2 metry a před vstupem  do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, 

15. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují následující podmínky pro konání  voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů  územních samosprávných celků v případě, že se jej účastní na jednom místě více než  10 osob: 

a) účastníci jsou usazeni tak, aby mezi jednotlivými účastníky bylo vždy volné alespoň  jedno sedadlo, s výjimkou osob ze společné domácnosti, 

b) účastník nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, splňuje podmínky stanovené v bodu I/16; provozovateli se nařizuje  u účastníka při vstupu do vnitřních prostor splnění podmínek kontrolovat a účastníkovi se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že účastník splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je provozovatel povinen takovému  účastníkovi neumožnit vstup do vnitřních prostor, 

16. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor  nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto  mimořádným opatřením

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru  SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru  SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem  o provedeném očkování, za který se považuje písemné potvrzení vydané alespoň  v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v jiném  členském státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních  certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které  obsahuje údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny,  identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo: 

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle  SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle  SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,  nebo 

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC  nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo 

d) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem  o dokončeném očkování, za který se považuje písemné potvrzení vydané alespoň  v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi České  republiky nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu  nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou  schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je  zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách  Ministerstva zdravotnictví České republiky (písemné potvrzení musí obsahovat údaje  o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu,  který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo  z písemného potvrzení) že od dokončení očkování uplynulo nejméně 14 dní, ale ne  více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky, nebo 

e) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba  izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního  pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo  RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo 

f) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu  viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem  zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo 

g) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným  mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na  stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování  nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě  poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá 

potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo 

h) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného  opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení  přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo  povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním  výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným 

prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy

II. 

S účinností ode dne 26. června 2021 od 0:00 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne  7. června 2021, č.j. MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne  9. června 2021, č.j. MZDR 14601/2021-19/MIN/KAN.

III. 

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání. 

Odůvodnění:  

Základním předpokladem prevence šíření infekčních nemocí, jejichž původci jsou přenášeni  vzdušnou cestou prostřednictvím kontaminovaných kapének nebo aerosolu, je zamezení  zvýšené koncentraci osob na jednom místě v jeden čas s cílem minimalizace rizikových kontaktů, případně nastavení takových opatření, která v případě vyšší koncentrace osob na  jednom místě sníží riziko přenosu na co nejnižší možnou míru (rozestupy, ochrana dýchacích  cest, doklad o bezinfekčnosti, regulace počtu osob nebo kapacity, používání dezinfekčních  přípravků s virucidní účinností na obalované viry apod.)  

Toto mimořádné opatření je společně s dalšími platnými mimořádnými opatřeními zaměřeno  tak, aby byla zajištěna široká škála specifických a efektivních protiepidemických opatření  zohledňující princip předběžné opatrnosti v souvislosti s dalším šířením onemocnění covid-19,  zejména s ohledem na činnosti, u nichž je na základě jejich charakteru předpokládána vyšší  míra rizika přenosu nákazy, a to například z důvodu bližšího a delšího kontaktu mezi  jednotlivými osobami ve vnitřních prostorech, nebo kde není možné v určitých případech  z objektivních důvodů použít po celou dobu ochranný prostředek dýchacích cest (služby péče  o tělo, provozovny stravovacích služeb, sportovní činnost) nebo v místech, kde dochází k vyšší  kumulaci osob na jednom místě v jeden čas (dětské letní tábory, kulturní, sportovní a jiné  hromadné akce apod.). 

Základním cílem mimořádného opatření a jím nastavených podmínek pro provoz  vyjmenovaných činností a poskytování služeb je umožnit jejich smysluplný, avšak bezpečný  provoz. Stanovené podmínky tímto mimořádným opatřením směřují k minimalizaci rizika  přenosu onemocnění covid-19, a tím k zachování příznivého vývoje epidemiologické situace  v České republice, který umožní realizaci další fáze rozvolňování protiepidemických opatření.  Bezpečnost provozování některých činností nebo služeb lze výrazně zvýšit zavedením  povinnosti pro všechny účastníky prokázat se tzv. bezinfekčností, ať už formou doložení  negativního výsledku vyšetření na onemocnění covid-19, potvrzení o prodělání nemoci nebo  certifikátem o očkování. Toto mimořádné opatření dále omezuje počty osob, které se mohou  dané akce nebo činnosti účastnit s cílem regulace hromadění vyššího počtu osob. Při jejich  stanovení bylo vycházeno z faktu, že vnější prostory jsou z hlediska rizika přenosu  onemocnění covid-19 mnohem bezpečnější než vnitřní, a tedy je zde povolen i vyšší počet  přítomných osob, které se dané aktivity mohou účastnit. Snížení rizika přenosu onemocnění  prostřednictvím kapének nebo aerosolu je dále řešeno případným omezením kapacity  především ve vnitřních prostorech. 

V případě, že by nebyla realizována žádná mimořádná opatření a nebyly stanoveny příslušné  podmínky pro provozování vyjmenovaných činností a služeb, nelze s přihlédnutím  k dosavadním zkušenostem z vývoje epidemie v České republice a v řadě dalších zemí světa  vyloučit, že by došlo ke vzniku nových významných ohnisek nákazy, a tím ke zhoršení  epidemiologické situace s potenciálem opětovného šíření epidemie napříč všemi kraji.  

Obdobná opatření, jaká byla a jsou aktuálně přijata v České republice, byla a jsou realizována  i v řadě dalších států nejen v rámci Evropské unie, ale také i ve světě a není výjimkou, že po  rozvolnění došlo z důvodu opětovného nárůstu nově diagnostikovaných případů onemocnění 

ke znovuzavedení některých opatření nebo zastavení procesu rozvolňování (PortugalskoVelká Británie, Izrael apod.). 

Z celkového pohledu na současný vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění  covid-19 na území ČR nejsou patrné výkyvy ani rizikové indikace ukazující na negativní vliv  postupného a řízeného rozvolnění činností v posledních týdnech, jelikož stále pozorujeme  mírně klesající trend, a to ve všech sledovaných epidemiologických parametrech, tj. 7denní  incidence, 7denního klouzavého průměru nových případů, počtu hospitalizací a relativní  pozitivity testů jak klinicky indikovaných, tak těch preventivních a plošných. Z tohoto důvodu je  možné přistoupit k dalšímu uvolnění jednotlivých činností, a to za přesně definovaných  podmínek a při dodržení stanovených protiepidemických opatření, která jsou předpokladem  zachování současného příznivého vývoje epidemiologické situace, která se sice jeví jako  stabilizovná, ale s ohledem na šíření nových „rizikových“ variant viru SARS-CoV-2 ve světě je  nutno postupovat při postupném rozvolňování obezřetně, a to i v souvislosti s identifikovanými ohnisky nákazy na území ČR, u kterých byly sekvenací prokázány jako původce onemocnění  nové „rizikové“ varianty viru SARS-CoV-2, a další případy byly označeny jako vysoce  suspektní metodou diskriminačního PCR

Z výše uvedených důvodů je nutné zachovat postupný a řízený proces rozvolňování  a vyhodnocovat jeho dopady v pravidelných intervalech tak, aby byla případná vznikající  ohniska nákazy podchycena v co nejkratším čase a bylo možno nastavit taková  protiepidemická opatření, která by zabránila následnému šíření onemocnění do komunity.  Zvýšená míra uvážlivosti je nutná už s ohledem na počínající letní turistickou sezónu, kdy  obecně dochází k výraznému nárůstu objemu cestování do zahraničí, ze zahraničí i v rámci  České republiky, a s tím související několikanásobné zvýšení mobility osob. V této situaci  existuje vyšší pravděpodobnost a vyšší míra rizika případného nežádoucího zavlečení nové  „rizikové“ varianty na území ČR s potenciálem dalšího šíření. Z tohoto důvodu je vysoce  důležitý i monitoring vývoje a výskytu onemocnění covid-19 v zahraničí, zejména pak nových  „rizikových“ variant, a s tím související včasné nastavení opatření vedoucí k minimalizaci rizika  importu onemocnění způsobené touto variantou, jenž by se mohlo následně dále šířit a vést  ke zhoršení epidemiologické situace, jako tomu bylo například v případě rozšíření alfa varianty  viru SARS-CoV-2 (dříve tzv. britská varianta) na přelomu roku 2020/2021, jež se postupně  šířila napříč evropským kontinentem a byla hlavní příčinou nové vlny a exponenciálního šíření  onemocnění covid-19 ve většině států světa. 

Tato obezřetnost při postupném uvolňování souvisí nejen s pokračujícím šířením alfa varianty, která se šíří v populaci přibližně o 40 až 70 % rychleji než původní varianta viru, ale také  i v souvislosti s potvrzeným výskytem varianty delta viru SARS-CoV-2 (dříve tzv. indická  varianta) v několika krajích ČR. Tato varianta je aktuálně příčinou výrazně se zhoršující  epidemiologické situace ve Velké Británii a současně je dle posledních vědeckých poznatků  potvrzeno (Effectiveness of COVID-19 vaccines against the B.1.617.2 variant (khub.net)), že  částečně snižuje účinnost dostupných vakcín u osob očkovaných jednou dávkou vakcíny  v rámci dvoudávkového schématu. Další z vlastností delta varianty, která nepříznivě ovlivňuje 

epidemiologickou situaci, je skutečnost, že má potenciál se v populaci šířit až o 60 % rychleji  než varianta alfa a dle skotské studie publikované v periodiku Lancet zvyšuje varianta delta  pravděpodobnost hospitalizace u osob s komorbiditami až dvojnásobně oproti variantě alfa.  

Nepochybně nejdůležitějším nástrojem při zvládání epidemie je zajištění tzv. kolektivní imunity  populace pomocí očkování. Byť se tempo vakcinace v ČR postupně zvyšuje a v posledních  několika týdnech denní počty očkovaných přesahují hranici 100 000 osob, stále je plně  očkováno pouhých 30% obyvatel ve věkové skupině osob starších 18 let, přičemž  předpokládané hranice pro vytvoření kolektivní imunity je 70% proočkovanost celkové 

10 

populace s tím, že část populace vzhledem ke svému věku nebo zdravotním kontraindikacím  nemůže být očkována. Důležitost plného očkování nabývá na významu vzhledem k výše  zmiňovanému odborně podloženému faktu o nedostatečné ochraně po aplikaci 1 dávky  u dvoudávkových očkovacích látek v případě nákazy variantou delta.  

Obecně lze říci, že jednotlivá plošná opatření mají různý efekt na omezení šíření nákazy.  Zjednodušeně je tento efekt vyjádřitelný jako redukce reprodukčního čísla R. Různá opatření  také přinášejí různé náklady a škody. Běžně využívanými měřítky ceny v ochraně veřejného  zdraví a demografii jsou například léta ztraceného života, v hodnocení hospodářských ztrát  HDP, a cenou opatření je i omezení práv občanů. Racionálním cílem sady přijatých  protiepidemických opatření u onemocnění covid-19 musí být redukce reprodukčního čísla R  pod 1, která zaručuje postupný ústup epidemie. Exponenciální charakter šíření epidemie  znamená, že žádný stav s reprodukčním číslem nad 1 není dlouhodobě udržitelný.  Při hodnocení účinku protiepidemických opatření je nutné zvážit dynamiku epidemie.  Přiměřenost opatření nelze hodnotit izolovaně v jednom časovém okamžiku, ale podle  výsledného účinku a jejich ceny za delší časové období. Při posuzování vhodnosti  a přiměřenosti protiepidemických opatření je vždy nutné jedno opatření hodnotit v kontextu  celé sady opatření.  

Nejprostším, ale přesto validním způsobem, jak uvažovat nad vhodností, účinností  a přiměřeností opatření, je uvažovat efekt opatření jako redukci reprodukčního čísla R,  a porovnávat efekt opatření s tím, jaké škody způsobují, případně jak moc zasahují do různých  práv a svobod. Přiměřenost opatření je v maximálním zjednodušení podílem zmenšení R  a ceny opatření (kde cenou je v širokém smyslu míněno i omezení práv a svobod) a je třeba ji  hodnotit v kontextu situace, ve které jsou opatření zaváděna. V ideálním případě by orgán  ochrany veřejného zdraví seřadil opatření podle efektivity, naplánoval způsob zastavení  epidemie, a vybral vždy optimální sadu opatření s nejnižší celkovou škodou. Přitom by vždy  volil nejprve opatření efektivnější.  

Faktory snižující R jsou tyto: vzrůstající počet vakcinovaných osob, rostoucí počet  uzdravených, dobrovolné změny chování populace směrem k dodržování preventivních  opatření (ochranna dýchacích cest, hygiena rukou, rozestupy, minimalizace rizikových  kontaktů), testování, včasná izolace pozitivních osob a do jisté míry nejspíše i sezónní vlivy.  Faktory zvyšující R jsou pokles protektivního chování populace, nárůst počtu kontaktů, šíření  „rizikové“ varianty viru, nedostatečné a pozdní trasování rizikových kontaktů. 

Lze si v principu představit i jiné cíle při zvládání epidemického výskytu než je snaha o omezení  šíření onemocnění prostřednictvím nastavených protiepidemických opatření, například rychlé  promoření populace a tím zajištění její imunity, ale pak by bylo nutné uvažovat celkovou cenu  takového cíle, kdy by rychle procházející epidemie napříč populací znamenala ve svém konci  i více než 100 tisíc zemřelých, a i více než 1 milion ztracených let života. Jistě by tento postup  vedl v dané chvíli ke snížení ekonomických nákladů a ztrát, ale takový postup by byl zcela  v rozporu s právy na ochranu zdraví a života a s posláním orgánů ochrany veřejného zdraví. 

K bodu I/1 

Stanovují se hygienická pravidla pro provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb  a provozovnách těchto služeb, a to s výjimkou činností, které jsou uvedeny v bodě I/11 (služby péče o děti) a na službu vozidel taxislužby nebo další individuální smluvní přepravy osob. Dále  se tato hygienická pravidla vztahují na provoz knihoven. Cílem těchto opatření je, aby  nedocházelo ke shlukování osob a rizikovým kontaktům mezi nimi. Z toho důvodu  provozovatel v provozovně nesmí připustit více zákazníků, než je 1 zákazník na 10 m2 prodejní  plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 10 m2 se toto omezení nevztahuje 

11 

na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem  průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení  nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka. Prodejní plochou se přitom rozumí  část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam  zákazníci mají volný přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty  a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy se  nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory.  Provozovatel je dále povinen aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších  vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li o členy domácnosti. Musí zajistí řízení front  čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení  prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální  rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním  postižením, má právo přednostního nákupu. Velmi významným prostředkem proti šíření  epidemie je dezinfekce, proto je provozovatel povinen umístit dezinfekční prostředky u často  dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky, madla) tak, aby byly  k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné  dezinfekci. V zájmu dodržování shora uvedených pravidel je provozovatel povinen zajistit  informování zákazníků o těchto pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů  u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně, dále  zajistit maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo  klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu. Výslovně je pak stanoveno, že v případě  osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby pro nákup používala  nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového dovoleného počtu osob na  prodejní plochu.  

K bodu I/2 

Stanovují se hygienická pravidla pro provoz a provozování některých činností epidemiologicky  závažných, a to provoz holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solárií, kosmetických,  masérských a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb a provozování živnosti, při  níž je porušována integrita kůže.  

Podmínka poskytování služby je dodržování rozestupů více než 2 metry mezi jednotlivými  místy, která je stanovena s ohledem na stanovenou bezpečnou vzdálenost z pohledu rizika  přenosu nákazy v případě, že v jeden čas bude v provozovně poskytována služba více  osobám. Provozovatel musí zajistit, aby služba nebyla poskytnuta zákazníkovi, který vykazuje  klinické příznaky onemocnění covid-19, jakými mohou například být: teplota 37 oC a více,  suchý kašel, obtíže s dýcháním, ztráta chuti a čichu, bolesti v krku, hlavy, zad, svalů nebo  kloubů, únava, méně často rýma, průjem, nechutenství nebo nevolnost. Podmínka testování,  očkování nebo doložení potvrzení o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19  je nezbytná pro bezpečný provoz a poskytování služeb v těchto provozovnách, neboť zde  dochází k velmi úzkému fyzickému kontaktu mezi poskytovatelem a zákazníkem, přičemž  u některých těchto služeb často ani není možné v průběhu samotného poskytování služby  v těchto provozovnách používat ochranný prostředek dýchacích cest

K bodu I/3 

Důvody pro regulaci provozu provozoven stravovacích služeb, hudebních, tanečních, herních  a podobných společenských klubů a diskoték, heren a kasin jsou ty, že se jedná o místa, kde  se v uzavřeném prostoru potkává řada lidí, kteří jinak spolu běžně nepřicházejí do styku  a navíc s ohledem na konzumaci potravin, pokrmů a nápojů není možné po nich požadovat  používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu přítomnosti v provozovně tak,  jako je tomu v případě jiných provozoven. Takové prostředí podporuje další šíření onemocnění  covid-19. V případě běžného provozu těchto provozoven pak k uvedenému přistupuje i faktor 

12 

konzumace alkoholu, po jehož požití lidé často ztrácí zábrany, resp. jednají jinak, než by  jednali, pokud by alkoholické nápoje nepožili. 

S ohledem na příznivý vývoj epidemie lze umožnit přítomnost veřejnosti ve vniřních  a venkovních prostorách provozoven stravovacích služeb, avšak za podmínky, že přítomné  osoby jsou schopny na místě doložit doklad o negativním výsledku testu na přítomnost viru  SARS‑CoV‑2 nebo jeho antigenu, o prodělaném onemocnění covid‑19 nebo o očkování proti  tomuto onemocnění.  

Na základě kontrol mimořádného opatření krajských v provozovnách stravovacích služeb bylo  hygienickými stanicemi zjištěno, že řada pochybení u fyzických osob byla způsobena  nedostatečnou informovaností o stanovených podmínkách pro vstup do venkovních a vnitřních  prostor provozoven stravovacích a obdobných služeb, proto se ukládá provovozovateli  povinnost informovat zákazníka o podmínkách vstupu do provozovny. I z důvodu nemožnosti  použití ochrany dýchacích cest při konzumaci se s cílem minimalizace rizika nákazy stanovují  maximální možné počty osob u jednoho stolu a rozestupy jednotlivých skupin zákazníků. Jako  prevence nežádoucího shlukování osob je stanovena podmínka, že každý host musí být  usazen a provozovatel má zároveň stanovenu povinnost aktivně bránit shromažďování osob  ve vnějších a vnitřních prostorech provozovny s tím, že nesmí připustit v prostorech  provozovny více zákazníků, než je v prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky.  Provozovatel je povinen při vstupu do dotčených provozoven zajistit možnost dezinfekce rukou  pro zákazníky. Dále zajistit ve všech dotčených provozovnách dezinfekci povrchů stolů  a madel židlí po každém zákazníkovi a pravidelnou dezinfekci často dotýkaných ploch, a zajistit  ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu bez cirkulace vzduchu  v provozovně. Produkce živé hudby je povolena za podmínky dodržení vzdálenosti zákazníků  od místa určeného pro vystupující minimálně 2 metry. Z důvodu vysokého rizika přenosu  infekčního onemocnění při některých činnostech se neumožňuje tanec, při němž jde většinou  o velmi těsný kontakt mezi osobami a zároveň jde o činnost spojenou s fyzickou aktivitou  a tedy i zvýšenými nároky na dýchání. Toto opatření se nevztahuje na oslavy svatby,  prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a hostiny po  pohřbu.Tato výjimka je stanovena z důvodu významnosti těchto událostí v životě člověka, a navíc jde o omezenou skupinu osob, které jsou spolu vždy v nějakém vztahu a vzájemně se  znají a jejich případné trasování by bylo mnohem jednodušší. Naproti tomu v provozovnách  typu restaurace, baru, tanečního klubu, diskotéky apod. se setkávají osoby z různých míst bez  jakékoliv vzájemné vazby a bez jejich jakékoliv evidence a trasování kontaktů v tomto případě  by bylo velmi složité. Což se mimo jiné prokázalo při vzniku jednoho z největších ohnisek  onemocnění covid-19 v ČR v celém průběhu pandemie, které vzniklo v takovémto typu  provozovny, a z kterého došlo k šíření nákazy do většiny krajů. Trasování v tomto případě  naráželo na skutečnost, že docházelo především při tanci a konzumaci alkoholických nápojů  k náhodnému kontaktu zde přítomných osob, které pak nebyly v případě potvrzení své  pozitivity při epidemiologickém šetření schopny identifikovat své kontakty. 

K bodu I/4 

Stanovují se hygienická pravidla pro činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující  5 000 m2tak, aby nedocházelo ke shlukování osob a rizikovým kontaktům mezi nimi.  Provozovatel je povinen zajistit viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů  mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky,  spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na  podlaze veřejných prostor apod.), a tak zamezit shlukování osob zejména ve všech místech,  kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory,  travelátory, záchody apod. K zabránění šíření epidemie je provozovatel povinen zajistit 

13 

maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo  klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu.  

K bodu I/5 

Stanovují se specifická protiepidemická opatření pro provozování prodeje na trzích, tržištích  a v mobilních provozovnách. Provoz těchto činností je skutečňován většinou pod širým nebem,  ale zároveň jde o místa, kde se často na malém a omezeném prostoru potkává velký počet  osob, které jinak spolu nepřicházejí do styku, a takové prostředí může přispívat k onemocnění  covid-19. Z toho důvodu se stanovují specifické podmínky provozu ve formě odstupů osob  mezi sebou a jednotlivých stánků mezi sebou, a to i z důvodu časté konzumace jídla a nápojů,  která je většinou spojena s pobytemu na těchto místech, a tedy pohybu na těchto místech  i bez ochranného prostředku dýchacích cest

Provozovatel má také stanovenu povinnost aktivně brání shromažďování osob, a to včetně  čekacích zón. V případě konzumace pokrmů včetně nápojů přímo na místě jsou stanoveny  obdobné podmínky jako u provozoven stravovacích služeb a to, aby u jednoho stolu seděly  nejvýše 4 osoby, s výjimkou osob ze společné domácnosti. Pokud by se jednalo o stůl s 10  a více místy k sezení, lze u něj usadit více osob, a to tak, že mezi skupinami nejvýše 4 osob,  s výjimkou osob ze společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru. K zajištění  dezinfekce rukou je provozovateli stanovena povinnost umístit nádoby s dezinfekčními  prostředky u každého prodejního místa. 

K bodu I/6 

Reguluje se poskytování ubytovacích služeb v nezbytně nutné míře tak, že ubytovací služby  nelze poskytnout osobě, která vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 (viz výše), a dále pokud poskytovateli ubytování nedoloží negativní výsledek testu nebo doklad  o očkování nebo potvrzení o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19. Velmi  významným prostředkem proti šíření epidemie je dezinfekce, proto je provozovatel povinen  zajistí při vstupu do provozovny ubytovacích služeb a ve vnitřních prostorech možnost  dezinfekce rukou a dále zajistí pravidelnou dezinfekci často dotykových ploch ve společných  prostorách (kliky, madla, zábradlí, vypínače).  

Vzhledem k průměrné inkubační době onemocnění covid-19 je v případě pobytu v ubytovacích  službách déle než 7 dní povinností zákazníka absolvovat opětovně vyšetření přítomnosti viru  SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu s negativním výsledkem (nejde-li o osobu očkovanou nebo  po prodělání onemocnění – ta jen prokazuje, že splnění podmínky trvá, vzhledem k tomu, že  i splnění těchto podmínek je časově omezeno). Test je tedy třeba s frekvencí ne déle než  jedenkrát za 7 dní opakovat, proto se umožnuje ubytování pouze na 7 dní s tím, že po doložení  negativního testu může být opět na dobu 7 dní prodlouženo. Jelikož se během pobytu nedá  vyloučit kontakt s infekcí, je stanovena tato podmínka opakování testu. V případě, že by se  toto testování neprovádělo, je zvýšené riziko rychlého šíření infekce mezi ostatní hosty  a zaměstnance ubytovacích zařízení, neboť se jedná o vnitřní prostory, často spojené  s restaurací, kde se během konzumace stravy nepoužívá ochranný prostředek dýchacích cest.  Opomenout nelze ani fakt, že se jedná o dočasnou ubytovací službu, u které lze předpokládat  vysokou fluktuaci osob z různých míst, přičemž infekce může být šířena z takovéhoto  potenciálního ohniska nákazy do dalších míst České republiky i za její hranice. Z uvedených  pravidel jsou nicméně stanoveny výjimky pro určité skupiny osob, kdy by jejich dodržení bylo  v zásadě rozporné s účelem ubytování (osoby ubytovávané za účelem izolace, v bytové nouzi,  apod.)

14 

K bodu I/7 

Omezuje se poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že ji lze poskytovat jen za  určitých podmínek, aby se v co největší míře předešlo šíření nákazy v rámci lázeňských  zařízení. Obecně pro poskytování lázeňské péče jsou nastavena protiepidemická opatření  tvořící tzv. vstupní bariéru do lázeňského zařízení. Nezbytnou podmínkou je negativní  výsledek testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu, popřípadě laboratorní  průkaz o prodělání onemocnění covid-19 či doklad o očkování a zároveň osoba nesmí  vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19. I zde je, shodně jako u ubytovacích služeb,  povinnost provádět testování každých 7 dní.  

K bodu I/8 

S ohledem na skutečnost, že sportovní aktivitu lze s pochopitelných důvodů převážně  provozovat bez použití ochranného prostředku dýchacích cest, musí provozovatel zajistit, že  vnitřní sportoviště využije pouze osoba, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění  covid-19 (viz výše), a která mu doloží negativní výsledek testu na přítomnost viru  SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu, popřípadě doklad o prodělání onemocnění covid-19 nebo  o očkování. V případě skupinových lekcí musí být mezi jednotlivými účastníky dodržován  bezpečný rozestup alepoň 2 metry. Z důvodu zvýšených nároků na dýchání, které jsou  většinou se sportovní aktivitou spojené, je provozovateli stanovena podmínka zajistit ve  vnitřním prostoru provozovny maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního  vzduchu. Za dodržení všech výše uvedených podmínek je předpoklad minimalizace rizika  přenosu nákazy při provozu vnitřních sportovišť.  

K bodu I/9 

Z důvodu minimalizace rizika přenosu onemocnění covid-19 při činnosti, u které nelze použít  ochranný prostředek dýchacích cest, jako je provoz umělých koupališť (plavecký bazén,  koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun  a solných jeskyní, ale s ohledem na stále se zlepšující epidemiologickou situaci je umožněna  přítomnost 75 % maximální kapacity návštěvníků dané provozovny s tím, že návštěvník musí  splňovat absenci klinických příznaků onemocnění covid-19, negativního testování nebo doklad  o očkování nebo prodělání onemocnění covid-19, s výjimkou dětí do 6 let věku, a dále musí  dodržovat od ostatních osob rozestup minimálně 2 metry (nejde-li o členy společné  domácnosti). Podmínka zajistit maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního  vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v provozovně dále snižuje riziko  nákazy. Provozovatel má také stanovenu povinnost aktivně bránit shromažďování osob, a to  včetně čekacích zón. 

K bodu I/10  

Provoz zoologických zahrad a botanických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů,  zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií a konání  veletrhů a prodejních hospodářských výstav je regulován, pokud jde o pobyt osob v jejich  vnitřních prostorech, a to tak, že je umožněna přítomnost 1 osoby na 10 m2 vnitřní plochy  přístupné veřejnosti za dodržení rozestupů alepoň 2 metry mezi jednotlivými osobami  (nejde-li o členy společné domácnosti). Skupinové prohlídky se omezují tak, že celkový počet  osob ve skupině včetně průvodce nesmí být vyšší než 10 osob. V případě skupinové prohlídky  s účastí více jak 10 osob je stanovena povinnost, že před zahájením této prohlídky všechny  osoby doloží negativní výsledek testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu,  popřípadě doklad o prodělání onemocnění covid-19 nebo o očkování a tyto osoby nesmí  vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19. K regulaci vnitřních prostorů je přistoupeno  z důvodu většího rizika přenosu nákazy prostřednictvím kontaminovaných kapének právě  v uzavřeném prostoru a dále také z důvodu, že skupinové prohlídky vždy trvají v řádu několik 

15 

desítek minut a jde tedy o dlouhodobý kontakt mezi osobami. Cílem této regulace je zajistit  mezi osobami bezpečnou vzdálenost a tím minimalizaci rizika přenosu onemocnění. 

K bodu I/11 

Za omezených podmínek se umožňuje provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve  věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky  č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost  včetně přípravy na vyučování, poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně 

péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let, zotavovací akce  a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let, a to v návaznosti na aktuální příznivou  epidemiologickou situaci ve výskytu onemocnění covid-19. Službu je možné poskytovat (nebo  akci konat) ve vnitřních prostorech v jeden okamžik maximálně pro 500 osob, ve vnějším  prostředí pro 1000 osob. Provozovatel musí zajistit, aby služba nebyla poskytována osobě,  která vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 (viz výše) a která, v případě, že se má  účastnit více 10 osob, nedoloží negativní výsledek testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo  jeho antigenu, popřípadě doklad o prodělání onemocnění covid-19 nebo o očkování.  

Vzhledem k stávající epidemiologické situaci a s ohledem na princip předběžné opatrnosti byly  stanoveny podmínky pod písmeny c) a d), které podmiňují účast na daných akcích doložením  negativního výsledku vyšetření na onemocnění covid-19, event. dokladu o prodělaném  onemocnění nebo absolvovaném očkování. Zohledněna byla skutečnost, že v rámci  prázdninových akcí pro děti a mladistvé se vytváří kolektivy z dětí, které se ve většině  případů během školního roku nestýkají a mohou být v podstatě z celé republiky, přičemž tyto  kolektivy jsou charakterizovány blízkým fyzickým kontaktem, v případě pobytových akcí až  24 hodin denně. Při nastavení povinnosti byla dále zohledněna reálná možnost zvládnutí  uložených povinností, a to jak rodiči, tak organizátory akcí. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto,  že účastníci vícedenních akcí (typicky pobytové tábory, příměstské tábory) prokazují  „bezinfekčnost“ pouze první den akce. Pro tyto akce mohou děti jako doklad využít též čestné  prohlášení o absolvování preventivního testu ve škole nebo školském zařízení v souladu  s jiným mimořádným opatřením; toto bude využitelné především na počátku prázdnin,  nicméně některé školní akce (vzdělávání, zkoušky), při nichž bude prováděno „školní  testování“ budou probíhat i v prázdninovém období. 

Pokud akce trvá déle než 7 dní, mají osoby, které bezinfekčnost prokazovaly pouze výsledkem  antigenního testu, povinnost podstoupit opakované preventivní testování, a to s frekvencí  každých 7 dní pobytu. Povinnost opakovaného testování se nevztahuje na ty účastníky, kteří  při nástupu na akci doloží PCR test ne starší 7 dnů, doklad o očkování nebo prodělání nemoci.  Přestože by bylo optimální, aby byl PCR test proveden nejdéle 72 hodin před konáním akce  a následně po 7 dnech zopakován, nebo byl opakovaně proveden alespoň preventivní  antigenní test, s ohledem na organizační obtíže provádění testů u dětí v prázdninovém období  a zejména pak v průběhu akcí, které se navíc konají zpravidla v přírodě a jsou doprovozeny  dalšími režimovými doporučeními (např. doporučením nenavštěvovat veřejně přístupná místa,  necestovat veřejnou dopravou apod.), bylo v návaznosti na požadavky pořadatelů těchto akcí  přistoupeno k uvedenému kompromisnímu řešení.  

K zamezení dalšího šíření onemocnění covid-19 je v případě zjištění pozitivního výsledku  vyšetření je stanovena povinnost organizátora zajistit izolaci této pozitivní osoby od ostatních  osob, bezodkladně kontaktovat orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa konání  akce a předat mu tímto mimořádným opatření stanovený rozsah informace o účastnících dané  akce, a dále zajistit, aby osoba s pozitivním výsledkem vyšetření akci neprodleně opustila  s ohledem na svůj věk sama nebo v doprovodu svého zákonného zástupce. 

16 

V případě pravidelných akcí (například zájmová činnost, která se koná pravidelně několikrát  týdně), které se konají za účasti homogenního kolektivu, se obdobně „bezinfekčnost“  prokazuje jedenkrát za 7 dnů. 

Poskytovatel služby / organizátor akce má povinnost vést evidenci osob po dobu nezbytnou  pro provedení epidemiologického šetření orgánem ochrany veřejného zdraví a to v nezbytném  rozsahu. Aby evidence mohla sloužit pro uvedený účel, měla by obsahovat identifikaci  účastníka (jméno, příjmení), jeho kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo), informaci o čase  poskytnutí služby / konání akce (od kdy, do kdy) a informaci, který zaměstnanec poskytoval  služby (nebo osoba vedoucí danou aktivitu). Tuto evidenci je poskytovatel / organizátor povinnen uchovávat 30 dnů ode dne poskytnutí služby. V případě vícedenní akce se tím  rozumí den jejího skončení. 

K bodu I/12 

Omezení koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení  včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod., kongresů, vzdělávacích  akcí a zkoušek v prezenční formě spočívá osob v případě, že se akce koná ve vnitřních  prostorech ve stanovení maximálního přípustného počtu přítomných účastníků ne vyššího než  75 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob nesmí být vyšší  než 2000 osob za podmínky pouze usazených diváků; v případě, že se akce koná ve vnějších  prostorech nesmí být celkový počet přítomných osob vyšší než 5000 osob s tím, že v případě  stojících diváků je umožněn 1 stojící divák na 4 m2 plochy určené pro stání a divákům se  v sektorech na stání nařizuje udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné  domácnosti. V případě, že se akce koná v prostorách s větší kapacitou sedících diváků než  2000 osob, je přípustné maximální počet přítomných diváků navýšit tak, že lze obsadit nejvýše  50 % kapacity sedících diváků a jejich usazením minimálně ob sedadlo, a to z důvodu zajištění  rozestupu mezi osobami, které nejsou členy společné domácnosti. Stanovují se obecné  podmínky, že na akci nemohou být přítomné osoby vykazující klinické příznaky onemocnění  covid-19 a které nedoloží organizátorovi akce negativní výsledek testu na přítomnost viru  SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu či doklad o prodělání onemocnění covid-19 nebo doklad  o očkování. Také je stanovena podmínka minimální vzdálenosti diváků od jeviště nebo jiného  místa určeného pro vystupující nebo sportovní plochy, která musí být nejméně 2 m a to z toho  důvodu, že učinkující při vlastní produkci nepoužívají ochranných prostředek dýchacích cest  a zároveň tato produkce může být spojena se zpěvem nebo jinými zvýšenými hlasovými  projevy, které samy o sobě představují nárůst rizika přenosu onemocnění.  

K bodu I/13, I/14 a I/15 

Omezují se veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě,  jako jsou zejména spolkové, sportovní, kulturní jiné než uvedené v bodu I/12, taneční, tradiční  a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy, které  jsou limitovány maximální přítomností 10 osob v jeden okamžik. S ohledem na stále příznivý  vývoj epidemiologické situace dochází ve vnitřních prostorech k umožnění přítomnosti až  500 osob, v případě akce konané výhradně ve vnějších prostorech potom až 1000 osob.  Stanovují se obecné podmínky, že na akci nemohou být přítomné osoby vykazující klinické  příznaky onemocnění covid-19 a které nejsou schopny doložit negativní výsledek testu na  přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu či doklad o prodělání onemocnění covid-19  nebo doklad o očkování. V případě, že je vstup na akci regulován (typicky vstupenkou), má  osoba povinnost prokázat splnění podmínek organizátorovi akce stejně jako v jiných  případech, kdy je vstup vázán na splnění těchto podmínek, přičemž organizátor má stejně jako  v ostatních obdobných případech povinnost toto prokázání vyžadovat a bez doložení osobu  na akci nevpustit. Pokud vstup regulován není, musí být osoba připravena na místě prokázat 

17 

splnění podmínek alespoň orgánu kontroly (orgánu ochrany veřejného zdraví), obdobně jako  je tomu u provozoven stravovacích služeb

Výjimka z výše uvedeného se stanoví pro svatby, prohlášení osob o vstupu do registrovaného  partnerství a pohřby, jichž se může účastnit maximálně 30 osob bez nutnosti splnění výše  uvedených podmínek. Tato výjimka je stanovena z důvodu umožnění konání těchto  významných událostí v životě člověka i bez nutnosti, aby účastníci dokládali svou  „bezinfekčnost“, a to za podmínky velmi omezeného počtu účastnících se osob, který zaručuje  v případě potřeby vytrasování všech kontaků, a kdy lze předpokládat, že při tomto počtu půjde  většinou pouze o členy rodiny. Další výjimka se pak stanoví pro schůze, zasedání a podobné  akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají  na základě zákona, pro shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu  shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů. Výjimka pod písm. d) a e) je stanovena  z důvodu, že při sportovní aktivitě není z pochopitelných důvodů možné používat ochranný  prostředek dýchacích cest. Proto je zde navíc stanovena povinnost evidence osob a také  v případě sportovní přípravy amatérských sportovců je povolena při sportovní přípravě  přítomnost maximálně 50 osob ve skupině. Cílem všech těchto opatření je minimalizace rizika  přenosu nákazy při sportovní aktivitě. 

Výjimka pod písmenem f) je stanovena z důvodu, že zpěv je z hlediska šíření a přenosu  onemocnění covid-19 považován za jednu z nejrizikovějších aktivit, při které navíc nelze použít  ochranný prostředek dýchacích cest, je proto nutné pro činnost pěveckých sborů stanovit  přísnější podmínky, jakými jsou skupina maximálně 30 osob za dodržení rozestupů alepoň  2 metry mezi jednotlivými osobami a dále nezbytná podmínka nepřítomnosti klinických známek  onemocnění covid-19 a povinnost negativního výsledku testování nebo doložení dokladu  o očkování nebo potvrzení o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19,  s výjimkou dětí do 6 let věku. Dále je organizátorovi stanovena povinnost vést evidenci osob. 

Obdobně se stanovují pravidla pro konání shromáždění podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu  shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, a pravidla pro konání voleb orgánu právnické  osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů územních samosprávných celků. 

K bodu I/16 

Vymezuje se okruh osob, kterým se na základě stávajících vědeckých poznatků o získané  imunitě nebo šíření onemocnění covid-19 umožňuje vstup do některých vnitřních a vnějších  prostorů nebo účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech v případě, že nemají žádné  klinické příznaky onemocnění covid-19, a buď chorobu již prodělaly, a předpokládá se, že dle  stávajících mezinárodních doporučení Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí  a amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí mají v době do 180 dní od záchytu  onemocnění dostatečnou hladinu protilátek, která ve většině případů ochrání před reinfekcí,  anebo osoby od 22. dne od podání první dávky očkovací látky proti onemocnění covid-19  s dvoudávkovým schématem; v případě následného podání druhé dávky bude lhůta trvat  9 měsíců. Nebude-li podána druhá dávka, skončí lhůta po uplynutí 90 dnů od aplikace první  dávky. V případě očkovací látky s jednodávkových schématem musí uplynout nejméně 14 dní  od aplikace dávky očkovací látky, ale ne více než 9 měsíců. Alternativou k doložení  pravděpodobně získané imunity po prodělané nemoci nebo očkování je pro účely umožnění  vstupu do některých vnitřních a vnějších prostorů doložení negativního výsledku RT-PCR testu  na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší než 7 dnů, nebo negativního výsledku POC  antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, provedeného zdravotnickým  pracovníkem, který nesmí být starší než 72 hodin od odběru biologického materiálu. 

18 

 Vstup do některých vnitřních a vnějších prostorů a účast na hromadných akcích nebo jiných  činnostech je také umožněn osobě, která na místě podstoupí preventivní antigenní test na  stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo  povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a dále  osobě, která absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným  mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení  přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený  Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou s negativním výsledkem a byl osobě  poskytnut jejím zaměstnavatelem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele  nebo čestným prohlášením. Vstup je umožněn i osobě, která ve škole nebo školském zařízení  absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před  72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen  pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou,  s negativním výsledkem a tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným  prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy

Mimořádným opatřením se dále definuje národní certifikát o provedeném očkování. Jedná se  o písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím  v České republice, v jiném členském státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu  uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České  republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu podání  vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, kdy u očkování uplynulo od aplikace první  dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne  více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, či od aplikace první dávky očkovací  látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více  než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo od aplikace dávky očkovací látky  v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než  9 měsíců.  

Vstup do vybraných vnějších a vnitřních prostorů se dále umožňuje osobě, která byla očkována  proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o dokončeném očkování, za který  se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem  působícím v třetí zemi občanovi České republiky nebo občanovi Evropské unie s vydaným  potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou,  o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a  jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách  Ministerstva zdravotnictví České republiky (písemné potvrzení musí obsahovat údaje  o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který  potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného  potvrzení) že od dokončení očkování uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců  od aplikace první dávky očkovací látky. 

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v. r

ministr zdravotnictví

19 

27.06. 08:33  Nezakonny (lojza)
26.06. 22:29  Vy víte (Jitka Machová)
26.06. 15:20  Děláte si srandu? (Black)

Vydaná opatření a zpravodajství


Poslední zprávy z rubriky Obchod a služby:

13.01.2022  Maloobchodní tržby meziměsíčně poklesly Raiffeisenbank a.s. (Raiffeisenbank a.s.)
13.01.2022  Virtuální boom maloobchodu ČSOB-Dealing (ČSOB-Dealing)


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.