mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  18.06.2021 13:51:42

Řecko – cestování z/do ČR v souvislosti s Covid-19 (18.6.2021)

Řeckocestování z/do ČR v souvislosti s Covid-19

10.06.2021 / 09:30 | Aktualizováno: 18.06.2021 / 13:43

Informace o podmínkách pro vstup na území Řecka, možnostech dopravního spojení a mimořádných opatřeních, jakož i o návratu do ČR.

ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K CESTĚ DO ŘECKA A NÁVRATU DO ČR NALEZNETE ZDE -> ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY (PDF, 527 KB) (aktualizace k 9. 6. 2021)


Podle Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, kterým se nařizuje postup podle § 68 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně před zavlečením onemocnění COVID-19, a Sdělení Ministerstva zdravotnictví ČR, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19, je Řecko v současné době zařazeno mezi země s vysokým rizikem nákazy. MZV ČR doporučuje dbát během pobytu zvýšené opatrnosti a dodržovat hygienická a protiepidemická opatření. MZV ČR upozorňuje, že cestování může být spojeno se zvýšeným rizikem nákazy.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje se při cestě do Řecka informovat o podmínkách vstupu, restrikcích a preventivních opatřeních v zemi. MZV současně důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD. Více viz stránka MZV ČR -> AKTUALIZUJEME: Rozcestník informací k cestování do ostatních států

1. VSTUP NA ÚZEMÍ ŘECKÉ REPUBLIKY a TRANZIT


Za níže uvedených podmínek je povolen vstup do Řecka občanům a rezidentům členských zemí EU/Schengenu a vybraných třetích zemí: Austrálie, Bahrajn, Bělorusko, Bosna-Hercegovina, Čína, Izrael, Jižní Korea, Kanada, Katar, Kuvajt, Nový Zéland, Rusko, Rwanda, Saudské Arábie, Severní Makedonie, Singapur, Spojené arabské emiráty, Srbsko, Thajsko, Ukrajina, USA a Velké Británie, včetně České republiky. Vstup z Černé Hory je rovněž povolen, ale za zpřísněných odmínek.

PODMÍNKY PRO VSTUP NA ÚZEMÍ ŘECKA:

A) Registrace před vstupem - Passenger Locator Form (PLF)

Každý cestující nad 18 let nezávisle na výchozí destinaci a státní příslušnosti musí před vstupem na území Řecka, nejpozději den před odletem do 23.59 řeckého (VEČ), tzn. 22.59 českého času, vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form (PLF), který je spolu s návodem k dispozici na řecké vládní platformě https://travel.gov.gr/#/. Ve formuláři uvede plánované pobyty, přesuny a kontakty v Řecku (včetně PSČ), jakož i kontaktní osobu pro případ onemocnění. Po vyhodnocení formuláře obdrží elektronicky individuální QR kód, jímž se musí (v elektronické nebo tištěné podobě) prokázat při nástupu na palubu letadla a při vstupu na území Řecka, a to jak letecky, tak trajektem či po silnici. Spolucestující děti do 18 let se vpisují do PLF formuláře jednoho z rodičů nebo rodina s dětmi vyplní jeden společný PLF formulář.

Cestující bez QR kódu nemá být vpuštěn na palubu letadla, lodi, autobusu či vlaku ani na území Řecka a může mu být udělena pokuta ve výši 500 EUR.

B) Povinný certifikát o očkování, potvrzení o negativním molekulárním PCR testu nebo o onemocnění na covid-19

Všichni cestující starší 6 let (bez ohledu na státní příslušnost, výchozí destinaci a způsob vstupu do země) musí při vstupu do země prokázat bezinfekčnost jedním z níže uvedených dokladů:

a. Oficiálním národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění koronavirem Covid-19, pokud byla vakcinace završena nejméně před 14 dny (upozorňujeme, že do té doby nebude certifikát uznán.). Certifikát musí obsahovat jméno a příjmení uvedené v pase, typ použité vakcíny, počet dávek a datum jejich provedení.-> VZOR certifikátu o provedeném očkování Ministerstva zdravotnictví ČR

Řecké úřady uznávají za účelem vstupu do země následující vakcíny: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson + Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm.

b. Potvrzením o negativním PCR testu provedeném nejdéle 72 hodin před překročením hranice výtěrem z nosohltanu nebo hltanu (nikoliv ze slin nebo kloktáním) v akreditované laboratoři země původu nebo tranzitu. Potvrzení negativní diagnózy musí obsahovat jméno a příjmení tak, jak je uvedeno v cestovním dokladu, a musí být předloženo v originále v tištěné nebo elektronické formě (doporučujeme, aby potvrzení obsahovalo rovněž číslo cestovního dokladu).

Upozorňujeme, že řecké úřady uznávají PCR testy provedené výtěrem z nosohltanu nebo krku (hltanu), příslušná vládní vyhláška však neuznává testy provedení ze slin nebo kloktáním.

c. Potvrzením o onemocnění covid-19, které je platné 2 až 9 měsíců od data na něm uvedeného a bylo vydáno po uplynutí 30 dnů od prvního pozitivního testu orgánem veřejné správy dle místní legislativy. Potvrzení musí obsahovat jméno a příjmení tak, jak je uvedeno v cestovním dokladu.

Všechny uvedené dokumenty musí být vystaveny v anglickém, francouzském, německém, italském, španělském nebo ruském jazyce.

Doklady o ukončené vakcinaci podle bodu a), o negativním PCR testu podle bodu b) a o prodělané nemoci podle bodu c) se prokazují rovněž Digitálním COVID certifikátem EU (EU Digital COVID Certificate) vystaveným Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Cestující bez jednoho z výše uvedených typů potvrzení o bezinfekčnosti nemá být vpuštěn na palubu letadla, lodi, autobusu či vlaku ani na území Řecka.

Řecká vláda si vyhrazuje právo podmínky vstupu do země a opatření kdykoliv upravit nebo změnit podle vývoje epidemiologické situace v Řecku nebo ve výchozích zemích, odkud cestovatelé přijíždějí. Doporučujeme, aby cestovatelé průběžně sledovali aktualizovaná cestovní doporučení řecké vlády na oficiální platformě https://travel.gov.gr/ nebo tyto webové stránky velvyslanectví a řídili se jimi. Cestovatelé si musí být vědomi toho, že stav globální pandemie nadále trvá, a pro pobyt v Řecku musí počítat se změnou epidemiologické situace a příslušných opatření, sledovat vývoj situace a být pro takové případy zajištěni buď ve smlouvě s cestovní kanceláří, cestovním pojištěním kryjícím uvedená rizika nebo vlastními finančními prostředky. Musí rovněž počítat s omezeními (izolace, karanténa) v případě pozitivního testu a onemocnění na Covid-19 v průběhu pobytu v Řecku.

C) Testování na hranicích a karanténa

Cestující ze všech destinací mohou být při příjezdu do Řecka podrobeni kontrolním antigenním rychlotestům na Covid-19 a jsou povinni tyto testy strpět. Odmítnutí podstoupit kontrolní test nebo pozitivní výsledek kontrolního testu mohou být důvodem k odepření vstupu do země.

Testovaní cestující musí vyčkat na místě až do oznámení výsledku kontrolního rychlého antigenního testu. V případě pozitivního výsledku musí zůstat 10 dnů v karanténě v úřady určeném hotelu - další informace v kap. 3. OPATŘENÍ). Karanténa je ukončena poté, co na konci stanovené lhůty bude proveden PCR test. Tato povinnost se může vztahovat i na jeho nejbližší spolucestující (rodinu, přítele). Porušení se trestá pokutou 5.000 EUR. Cestující testovaní na pozemní hranici nebudou v případě pozitivity vpuštěni do země.

2. DOPRAVA


LETECKÁ DOPRAVA

V provozu jsou všechna mezinárodní letiště.

SILNIČNÍ DOPRAVA

Osobní dopravní spojení přes pozemní hranici s Tureckem je pro turistiku uzavřené. Až do odvolání mohou turisté vstupovat do Řecka pouze přes hraniční přechody:
- s Bulharskem: Promachonas a Orchomenio (po celých 24 hodin), Nymfaia (od 7 do 23 hod.),
- se Severní Makedonií: Evzoni (od 7 do 23 hod.),
- s Albánií: Mavromati (od 8 do 16 hod. max. 250 osob denně, povinné přetestvání před vstupem); přechod Kakavia je otevřen pouze pro odjezd turistů z Řecka (od 7 do 19 hod.).

Řečtí občané a jejich rodiny a dále osoby s trvalým bydlištěm a povolením k pobytu v Řecku, členové řecké diaspory a osoby cestují z nezbytných profesionálních důvodů, které mohou prokázat příslušným dokladem, mohou použít na hranici s Albánií přechodu Kakavia (7 až 19 hod., max. 1.500 osob denně) a na hranici s Tureckem přechodu Kipi (7 až 23 hod.).

Nákladní doprava je možná přes hraniční přechody Promachonas, Orchomenio a Kipi (po celých 24 hodin); Evzoni, Exochi a Nymfaia (7 – 23 hod.); Kakavia (7 – 19 hod.). Řidiči nákladní dopravy tranzitující přes Řecko nemusí být vybaveni vstupními doklady popsanými v kapitole 1., musí se však podrobit preventivnímu rychlému antigennímu testu.

Před cestou do Řecka automobilem doporučujeme ověřit si podmínky v zemích, přes které budete tranzitovat, v Rozcestníku informací k cestování do zahraničí.

LODNÍ DOPRAVA

Pro mezinárodní osobní a nákladní dopravu jsou otevřeny přístavy Pireus, Patras, Igoumenitsa a Kerkyra.

Kontakty na hlavní přístavy: Pireus - tel: +30 2104172675, Patras - tel: +30 2613615400, Igoumenitsa - tel: +30 2665099400, Kerkyra/Korfu - tel: +30 2661045551, 2661039824

Zvláštní úpravy týkající se soukromých rekreačních plavidel

Na řecké území je povoleno připlutí soukromých rekreačních lodí s přepravní kapacitou maximálně čtyřicet devět (49) cestujících, nezávisle na vlajce, pod kterou se plaví, pokud připlouvají ze států, pro které neplatí zvláštní restriktivní opatření.

Pro lodě plavící se ze států EU a Schengenského prostoru je vstup povolen za stejných podmínek, jaké platí pro ostatní cestující (vakcinační certifikát nejméně 14 dnů po ukončeném očkování nebo negativní PCR test méně než 72 hodin před příjezdem do prvního řeckého přístavu ze zahraničí nebo potvrzení o onemocnění či pozitivním výsledku laboratorního PCR nebo antigenního testu v minulých 2 – 9 měsících - podrobně viz kap. PODMÍNKY PRO VSTUP NA ÚZEMÍ ŘECKA).

V případě soukromých rekreačních lodí připlouvajících z Albánie a Turecka platí tytéž povinnosti, připlutí je však povoleno pouze do přístavů Kerkyra, Igoumenitsa a Preveza pro lodě připlouvající z Albánie a do přístavů Kavala, Mytilini, Chios, Samos, Kos a Rhodos pro lodě připlouvající z Turecka.

Minimálně šest hodin před připlutím lodi do prvního řeckého přístavu je kapitán lodi povinen jakýmkoliv vhodným způsobem oznámit příslušnému přístavnímu orgánu údaje týkající se bezinfekčnosti cestujících na lodi jako vakcinace, negativní PCR test nebo potvrzení/doklad o pozitivním výsledku laboratorního PCR nebo antigenního testu v minulých 2 až 9 měsících.

Pokud cestující na rekreačních lodích při připlutí do prvního řeckého přístavu nesplňují tyto povinnosti, jsou povinni se podrobit laboratorní lékařské kontrole nebo rychlému testu detekce antigenu koronaviru COVID-19. Do vydání výsledku testů musí cestující setrvat na palubě lodi, v případě pozitivního výsledku testu na koronavirus COVID-19 zůstávají čtrnáct dní v povinné karanténě.

Osobám, které poruší tyto povinnosti, může být uložena správní pokuta až do výše 5.000 EUR.

Majitel, provozovatel a kapitán lodi jsou povinni zajistit dodržování minimální vzdálenosti jeden a půl metru mezi cestujícími na těchto lodích.

Cestující, kapitán lodi, členové posádky, majitel nebo provozovatel lodi, jakož i jakákoliv další odpovědná osoba jsou při nástupu na palubu, po dobu trvání cesty, při vyloďování, jakož i po dobu pobytu v přístavech, zálivech nebo na pobřeží povinni dodržovat nařízení stanovená v předpisech pro prevenci a boj s pandemií COVID-19 na soukromých rekreačních lodích, které jsou uvedené na webových stránkách Ministerstva námořnictví a ostrovní politiky (https://www.ynanp.gr/el/). Za každé porušení těchto nařízení mohou být uloženy správní pokuty cestujícím a členům posádky ve výši 500 EUR, majiteli, provozovateli a kapitánovi lodi ve výši 1.000 EUR.

VNITROSTÁTNÍ DOPRAVA NA OSTROVY

Od 14. 5. 2021 lze volně cestovat po celém území Řecka. Při cestování vnitrostátní leteckou nebo lodní dopravou na řecké ostrovy (s výjimkou ostrovů Lefkada, Evia/Euboia a Salamina) musí cestující starší 6 let prokázat při nástupu bezinfekčnost jedním z následujících způsobů: potvrzením o ukončené vakcinaci, potvrzením/dokladem o onemocnění či pozitivní diagnóze v minulých 2 až 9 měsících, potvrzením o negativním výsledku PCR testu ne staršího 72 hodin nebo rychlého antigenního testu ne staršího 24 hodin nebo předložit ručně vyplněné místopřísežné prohlášení o negativním výsledku samotestování v uplynulých 24 hodinách. Formulář prohlášení v řečtině a angličtině je ke stažení na platformě: https://self-testing.gov.gr/covid19-self-test-print.pdf

3. OPATŘENÍ


V platnosti jsou mimořádná karanténní opatření a hygienické protokoly, která platí bez výjimky i pro návštěvníky země a jejich nedodržení je pokutováno.

HLAVNÍ KARANTÉNNÍ OPATŘENÍ

Trvá zákaz noční vycházení v době od 01.30 do 05.00 hod., kdy jsou povoleny pouze na cesty z/do zaměstnání (s potvrzením zaměstnavatele nebo místopřísežným prohlášením v případě OSVČ), k lékaři nebo venčení domácích zvířat v bezprostřední blízkosti bydliště.

Na celém území Řecka je povinná rouška ve všech uzavřených veřejných prostorách (tedy i na pracovištích) a na otevřených prostranstvích. Do MHD je vstup bez roušky zakázán. V osobním automobilu není rouška povinná jen v případě, že řidič jede sám nebo s nejbližšími členy jeho rodiny. Výjimky se vztahují na individuální a kolektivní sportovní aktivity včetně cyklistiky, děti do 3 let a osoby s lékařsky potvrzenými dýchacími problémy. Porušení je pokutováno částkou 300 EUR.

V osobním automobilu, taxíku a vozidle typu VAN mohou cestovat řidič a 3 osoby, v 9-místném automobilu (mikrobusu) řidič a 4 osoby. Omezení se nevztahuje na rodiče cestující s nezletilými dětmi, jejichž počet není omezen. Porušení je pokutováno částkou 300 EUR. Rouška není povinná jen v případě, že řidič cestuje sám.

V provozu jsou maloobchodní prodejny, lékárny, čerpací stanice pohonných hmot, kadeřnictví, pedikúra a péče o tělo, čistírny a opravny, hotely, ubytovací služby a organizované pláže. Veřejné stravování je k dispozici pro objednávky s sebou, donášku do domu a s obsluhou ve vnějších a otevřených prostorách. Pro provoz všech prodejen, provozoven služeb, hotelů, veřejného stravování, organizovaných pláží a dalších zařízení platí přísné hygienické protokoly stanovující povinné odstupy a povolený počet zákazníků. Jejich porušení je pokutováno.

Církevní obřady, bohoslužby, sňatky a pohřby se mohou konat jen s omezeným počtem účastníků.

POSTUP PŘI POTVRZENÍ POZITIVITY NEBO ONEMOCNĚNÍ COVID-19

Pokud u občana či rezidenta ČR při vstupu nebo pobytu na území Řecka bude diagnostikována pozitivita na Covid-19, musí tento pacient dbát instrukcí řeckých úřadů a podrobit se povinné karanténě v délce 10 dnů (event. déle, pokud tak rozhodnou místní orgány). Osoby s ukončenou vakcinací setrvají v karanténě po dobu 7 dnů.

Jestliže se příznaky nákazy projeví v průběhu pobytu, musí být cestovatel vyšetřen a do potvrzení nebo vyloučení nemoci Covid-19 musí setrvat v izolaci ve svém pokoji. V případě potvrzení onemocnění Covid-19 bude umístěn do vyčleněného karanténního hotelu, ve kterém bude muset setrvat až do vyléčení v izolaci. Náklady na ubytování a stravu uhradí řecká strana. Svévolné porušení karantény je pokutováno částkou až 5.000 EUR a může být trestně stíháno jako ohrožení veřejného zdraví.

V případě vážného průběhu onemocnění bude nutná hospitalizace v nemocnici. Budou evidovány kontaktní údaje příbuzných pacienta pro případ, že pacient nebude schopen komunikovat a bude třeba souhlas s chirurgickým zákrokem.

Evropský průkaz zdravotního pojištění by měl krýt náklady na akutní zdravotní péči, nikoliv však nutně všechny náklady s případnou léčbou spojené. Důrazně se proto českým cestovatelům doporučuje uzavření takového cestovního pojištění, které by krylo všechny případné náklady s onemocněním Covid-19 spojené (prodloužení pobytu v případě onemocnění nebo karantény, náhradní doprava do ČR, repatriace do ČR v případě vážného zdravotního stavu, převoz ostatků), a také aby byli zajištěni dostatečnými vlastními finančními prostředky. Upozorňujeme na komplikace, které mohou vyplynout z jazykové bariéry a izolace, kterou onemocnění Covid-19 vyžaduje. Běžným cizím komunikačním jazykem v Řecku je angličtina.

Návrat do ČR bude cestovateli umožněn až po skončení karantény nebo po vyléčení. Občan či rezident ČR je povinen bezodkladně sám požádat řecký státní orgán (Ministry of Civil Protection - Ministerstvo pro ochranu občana nebo státní nemocnici v místě) o oficiální potvrzení o prodělané nemoci Covid-19. Tento doklad musí být vyhotoven v angličtině a obsahovat nezbytné náležitosti. Vzor formuláře ->Medical_Certificate LEKAŘSKÉ POTVRZENÍ O PRODĚLANÉM ONEMOCNĚNÍ_COVID-19 (PDF, 72 KB)
Kontakt na Ministerstvo pro ochranu občana: generalsecretary@civilprotection.gr

4. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

  • Podmínky vstupu do země - Protocol for Arrivals in and Departures from Greece - travel.gov.gr
  • Řecká organizace veřejného zdraví - National Public Health Organization of Greece (EODY): +30 210 52 12 821, +30 210 52 12 048, https://eody.gov.gr/ (v řečtině),
  • Informační linka Ministerstva turismu Řecka k cestovním podmínkám: +30 2155605151 (v angličtině)
  • Koronavirová linka 1135 (v řečtině)
  • Tísňová linka 112
  • Call centrum Ministerstva zahraničních věcí ČR pro cestování do zahraničí: +420 222 264 222 (08. – 16.00 hod v pracovní dny)
  • Konzulární oddělení Velvyslanectví ČR v Athénách: +30 210 67 299 14 a/nebo -12 (07.30 – 16.00 hod. VEČ v pracovní dny)
  • Linka velvyslanectví pro pomoc v nouzi (úmrtí, hospitalizace, nehody, zadržení nebo uvalení vazby, oběti trestných činů, ztráta nebo odcizení cestovních dokladů nebo finančních prostředků): +30 6944 733769 (po pracovní době – na této lince se neposkytují cestovní informace)

5. NÁVRAT DO ČESKÉ REPUBLIKY


Vzhledem k nepříznivému vývoji pandemie a obavám ze šíření nových mutací koronaviru platí od 17. května 2021 nová pravidla pro cestování do ČR, tedy i pro návraty Čechů do vlasti. Podmínky jsou upraveny ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví. Jejich výkla d je k dispozici na stránce Ministerstva zahraničí v článku. Aktuální informace k cestování najdete rovněž v článku COVID 19 Rozcestník - aktuální informace k cestám do zahraničí. Úplný přehled naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR: https://www.mvcr.cz/soubor/tabulka-pravidla-pro-vstup-osob-na-uzemi-ceske-republiky-dle-ochranneho-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi.aspx.

Aktuálně je cestovatel při návratu z Řecka (země s vysokým rizikem nákazy) letecky nebo veřejnou dopravou do ČR povinen vyplnit elektronický příjezdový formulář, prokázat se negativním antigenním (max. 24 hod. starým) nebo PCR (max. 72 hod. starým) testem a všichni cestovatelé musí vykonat nejpozději do 5 dnů v ČR PCR test, přičemž do doby obdržení jeho negativního výsledku jsou povinni zůstat v samoizolaci (karanténě). Čeští občané a rezidenti kompletně naočkovaní v ČR se mohou vracet do ČR bez nutnosti testu či karantény. Totéž platí pro občany, kterým byl vystaven národní certifikát v anglickém jazyce o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a u kterého uplynulo

i) v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku nejméně 22 dní ale ne více než 3 měsíce od aplikace první dávky očkovací látky,

ii) v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku a v případě aplikace druhé dávky očkovací látky ne více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky,

iii) v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku nejméně 14dní,ale ne více než 9 měsíců od aplikace dávky očkovací látky.

Provedení PCR testu při návratu z Řecka do ČR je možné na letištích v Athénách a v Soluni.
Bližší informace:
-> Athens Medical Group IATRIKO
-> Informace Athénského mezinárodního letiště o cestování v podmínkách pandemie covid-19

PCR i antigenní testy provádí v Řecku celá řada autorizovaných laboratoří, je však třeba se ujistit, že vydané písemné potvrzení v listinné nebo elektronické podobě bude v angličtině a bude obsahovat náležitosti vyžadované Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR, totiž jméno a příjmení a datum narození adresáta. Upozorňujeme, že zejména u antigenních toto nebývá vždy pravidlem.

V ostatních řeckých lokalitách doporučujeme pořádat o informace o možnostech testování v akreditovaných laboratořích svoji CK nebo hotel.


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář


Přečtěte si také:
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.